Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары туралы» 2016 жылғы 19 сәуірдегі № 234 және «Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулыларына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
1) «Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сәуірдегі № 234 қаулысында (Қазақстан Республикасы ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 25-26, 139-құжат):
көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларында:
72-2-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Басқа банктен қайта қаржыландыруға, сондай-ақ қатысу үлестерін сатып алуға жол берілмейді.»;
72-9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«72-9. Субсидиялау номиналдық сыйақы мөлшерлемесі жылдық 15 %-дан аспайтын кредиттер бойынша жүзеге асырылады, олардың 6 %-ын жеке кәсіпкерлік субъектісі төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды. Кредит жеке кәсіпкерлік субъектісіне ұлттық валютада беріледі.
Осы тармақ 2018 жылғы 11 желтоқсаннан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.»;
117-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Кәсіпкердің банктік қарыз шартының талаптарына, қаржы агенттігі уәкілетті органының хаттамасына сәйкес қаржы агенттігі Бағдарлама шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін төлеу және/немесе негізгі борышты өтеу бойынша банк/даму банкі/лизингтік компания жеңілдік кезеңін берген/мерзімін кейінге шегерген кәсіпкердің кредиті бойынша сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігінде субсидияларды аударуды жүзеге асыруға құқылы.
Бұл ретте жеңілдік кезеңі/мерзімін кейінге шегерген Бағдарлама шеңберінде қаржы агенттігінің шешімінде көрсетілуі тиіс.»;
мынадай мазмұндағы 117-1-тармақпен толықтырылсын:
«117-1. Кәсіпкердің банктік қарыз шартының талаптарына, қаржы агенттігі уәкілетті органының хаттамасына сәйкес қаржы агенттігі Тетік шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін төлеу және/немесе негізгі борышты өтеу бойынша банк кредит мерзімі ұзақтығының үштен бірінен аспайтын мерзімге жеңілдік кезеңін берген/мерзімін кейінге шегерген кәсіпкердің кредиті бойынша субсидияланатын сыйақы мөлшерлемесі бөлігінде субсидияларды аударуды жүзеге асыруға құқылы.
Бұл ретте жеңілдік кезеңінің/мерзімін кейінге шегерудің Тетік шеңберінде қаржы агенттігінің шешімінде көрсетілуі тиіс.
Осы тармақ 2018 жылғы 11 желтоқсаннан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.»;
8, 9 және 10-қосымшалар осы қаулыға 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдік беру қағидаларында:
8 және 9-қосымшалар осы қаулыға 4 және 5-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
2) «Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысында:
көрсетілген қаулысымен бекітілген Басым жобаларға кредит беру тетігі осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы « »
№ қаулысына
1-қосымша
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына
8-қосымша
Агроөнеркәсіптік кешендегі өңдеу жобаларының шеңберіндегі кредиттер бойынша субсидиялауға арналған тауарлар тізбесі
Та­у­ар­лар то­бы­ның ата­уы
Эко­но­ми­ка­лық қыз­мет түр­лерінің жал­пы жік­те­уі­шінің ата­уы
Эко­но­ми­ка­лық қыз­мет түр­лерінің жал­пы жік­те­уі­ші
Шы­ға­ры­ла­тын өнім­дер мен та­у­ар­лар­дың тіз­бесі
1
2
3
4
5
І. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТА­У­АР­ЛА­РЫ
1
Ет­тен жә­не құс еті­нен жа­салған өнім­дер
Ет­ті өң­деу жә­не кон­сервілеу
1011
Ұша/шағын ұша түрін­де неме­се мү­ше­лен­ген жас неме­се тоңа­зы­ты­лған ет өн­дірісі
Тағам­дық субөнім­дер
Үй құ­сы­ның етін өң­деу жә­не кон­сервілеу
1012
Қа­са­п­ха­на­да үй құста­рын сою, ет­ті өң­деу неме­се өл­шеп орау, мү­ше­лен­ген жас неме­се мұз­да­ты­лған ет өн­дірісі
2
Сүт жә­не ірім­шік өнім­дері
Сүт­ті өң­деу жә­не ірім­шік жа­сау
1051
Жаңа са­уы­лған, па­стер­лен­ген та­биғи, за­рар­сыздан­ды­ры­лған, го­мо­ген­дел­ген жә­не/неме­се уль­т­ра та­зар­ты­лған сүт өн­дірісі
Сүт негізін­де­гі су­сын­дар өн­дірісі
Жаңа са­уы­лған қай­мағы алын­баған, па­стер­лен­ген, за­рар­сыздан­ды­ры­лған жә­не го­мо­ген­дел­ген сүт­тен қай­мақ жа­сау
Құрғақ сүт неме­се қо­ю­ла­ты­лған сүт, қат­ты түр­де­гі сүт неме­се кіле­гей өн­дірісі
Са­ры май, йо­гурт, ірім­шік жә­не сүз­бе, ай­ран, кіле­гей, са­ры су, ка­зе­ин неме­се лак­то­за өн­дірісі
Бал­мұз­дақ өн­дірісі
1052
Бал­мұз­дақ өн­дірісі
3
Же­містер мен көкөністер­ді өң­деу жә­не кон­сервілеу
Кар­топ­ты өң­деу жә­не кон­сервілеу
1031
Өң­дел­ген мұз­да­ты­лған кар­топ, құрғақ кар­топ ез­бесінің, кар­топ­тан жа­салған ба­сы­тқы, кар­топ қы­тыр­лақта­ры, кар­топ ұны мен түй­ір­шік­терінің өн­дірісі
4
Ба­лы­қтан, ша­ян тәрізділер мен мол­люс­кілер­ден жа­салған өнім
Ба­лы­қты, ша­ян тәрізділер мен мол­люс­кілер­ді өң­деу жә­не кон­сервілеу
1020
Ба­лық, ша­ян тәрізділер мен мол­люс­кілер­ді дай­ын­дау жә­не сақтау: мұз­да­ту, те­рең мұз­да­ту, кеп­ті­ру, өң­деу, сақтау, тұз­дау, кон­сервілеу жә­не т.б.
Ба­лық, ша­ян тәрізділер мен мол­люс­кілер өн­дірісі: ба­лық сү­бесі, уыл­ды­рық, жа­сан­ды уыл­ды­рық жә­не т.б.
Адам­дар­дың та­маққа пай­да­ла­нуы үшін неме­се жа­ну­ар­лар­ды азы­қтан­ды­ру үшін ба­лық өнім­дерінің өн­дірісі, адам­дар­дың та­маққа пай­да­ла­нуы­на жа­рам­сыз ба­лы­қтан жә­не өз­ге де су жа­ну­ар­ла­ры­ның түр­лері­нен ұн жә­не ери­тін заттар өн­дірісі, ке­ме­лер­дің ба­лы­қты қай­та өң­де­у­ге жә­не сақта­уға, теңіз бал­дыр­ла­рын қай­та өң­де­у­ге бағыт­талған қыз­меті
5
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы
Уыт өн­дірісі
1106
Уыт өн­дірісі
6
Май–тоң­май өні­мі
Май мен тоң­май өн­дірісі
1041
Та­зар­тыл­маған өсім­дік май­ы­ның өн­дірісі: қы­тай­бұр­шақ, күн­бағыс, мақта, рапс, қы­ша, зы­ғыр
Та­зар­ты­лған өсім­дік май­ы­ның өн­дірісі:қы­тай­бұр­шақ, күн­бағыс, мақта, рапс, қы­ша, зы­ғыр
Өсім­дік май­ын өң­деу: ай­дау, қай­на­ту, де­гид­ра­ция, гид­ро­ге­ни­за­ция жә­не т.б.
Мар­га­рин жә­не ұқ­сас тағам­дық тоң­май өн­дірісі
1042
Мар­га­рин өн­дірісі
Қос­па­лар жә­не т.б. өн­дірісі
Та­мақ дай­ын­да­уға ар­налған құра­ма тоң­май өн­дірісі
7
Өз­ге та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
Та­тым­ды­лы­қтар мен дәм­де­уі­ш­тер өн­дірісі
1084
Дә­мқо­сар­лар, тұз­ды­қтар мен дәм­де­уі­ш­тер: май­о­нез, қы­ша ұны мен дән түй­ір­шік­терінің, қы­ша жә­не т.б. өн­дірісі
Сір­ке суы өн­дірісі
Өнім­дер­ді тұз­дау үшін тұз­ды өң­деу, мы­са­лы йод­талған тұз
Басқа са­нат­тарға ен­гізіл­ме­ген өз­ге де та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
1089
Жұ­мыр­тқа өнім­дерінің, жұ­мыр­тқа аль­бу­минінің, жұ­мыр­тқа ұн­тағы мен ме­ланж өн­дірісі
Басқа са­нат­тарға ен­гізіл­ме­ген өз­ге де та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
10899
Жа­сан­ды бал жә­не ка­ра­мель өн­дірісі
Санд­вич, жаңа пісіріл­ген пиц­ца (жар­ты­лай фаб­ри­кат) си­яқты тез бұ­зы­ла­тын дай­ын та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі)
Басқа са­нат­тарға ен­гізіл­ме­ген бел­сен­ді био­ло­ги­я­лық қос­па­лар мен өз­ге де та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
Ет­тен, ба­лы­қтан, ша­ян тәрізділер­ден неме­се мол­люс­кілер­ден жа­салған тар­ты­лған ет өн­дірісі
Сүт өнім­дері мен ірім­шік өн­дірісі
Жа­сан­ды кон­цен­трат­тар өн­дірісі
8
Су­сын­дар өн­дірісі
Ми­не­рал­ды су­лар мен басқа да ал­ко­голь­сіз су­сын­дар өн­дірісі
1107
Шөл­мек­тер­де­гі та­биғи ми­не­рал­ды су жә­не өз­ге де ми­не­рал­ды су­лар өн­дірісі
Ал­ко­голь­сіз су­сын­дар өн­дірісі: ал­ко­голь­сіз хош иістен­діріл­ген жә­не/неме­се тәт­ті­лен­діріл­ген су­сын­дар: ли­мо­над, оран­жад, ко­ла, же­міс су­сын­да­ры, то­ник­тер жә­не т.б.
________________________
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы « »
№ қаулысына
2-қосымша
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына
9-қосымша
Агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс жобалары шеңберіндегі кредиттер бойынша субсидиялауға арналған тауарлар тізбесі
Та­у­ар­лар то­бы­ның ата­уы
Эко­но­ми­ка­лық қыз­мет түр­лерінің жал­пы жік­те­уі­шінің ата­уы
Эко­но­ми­ка­лық қыз­мет түр­лерінің жал­пы жік­те­уі­ші
Шы­ға­ры­ла­тын өнім­дер мен та­у­ар­лар­дың тізі­мі
1
2
3
4
5
I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТА­У­АР­ЛА­РЫ
1
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы
Дән­ді дақыл­дар­ды (күрі­шті қос­паған­да), бұр­шақты дақыл­дар мен май­лы тұқым­дар­ды өсі­ру
0111
Қы­тай­бұр­шақ, жер жаңғағы, мақта тұқы­мы, кәдім­гі май­ке­не, зы­ғыр тұқы­мы, қы­ша тұқы­мы, май­лы ну­га тұқы­мы, рапс тұқы­мы, бо­яғыш мақ­са­ры тұқы­мы, күн­жіт тұқы­мы, күн­бағыс тұқы­мы, өз­ге де май­лы тұқым­дар си­яқты май­лы тұқым­дар­ды өсі­ру
Көкөністер жә­не бақ­ша өнім­дерін, та­мы­р­же­містілер мен түй­нек­же­містілер­ді өсі­ру
0113
Көкөніс, оның ішін­де қы­за­нақ, ба­сты пи­яз, ша­лот пи­я­зы, са­рым­сақ, по­рей пи­я­зы жә­не басқа да пи­яз­ды көкөністер, қа­удан­ды қы­ры­ққа­бат, гүл­ді қы­ры­ққа­бат, коль­ра­би, жа­пы­рақты қы­ры­ққа­бат жә­не басқа да осы­ған ұқ­сас же­у­ге жа­рам­ды көкөністер, сәбіз, шалқан, та­мыр бал­ды­ры, шалғам басқа да осы­ған ұқ­сас же­у­ге жа­рам­ды та­мы­р­же­містілер, бұрыш, қи­яр мен кор­ни­шон, қант қы­зы­л­ша­сы жә­не ас­ха­на­лық қы­зы­л­ша, көкөніс, кар­топ, қант қы­зы­л­ша­сы­ның тұқым­да­рын өсі­ру
Бақ­ша дақыл­да­рын өсі­ру, оның ішін­де қар­быз, қа­уын жә­не асқа­бақ өсі­ру
Тал­шы­қты иі­ру дақыл­да­рын өсі­ру
0116
Мақта, зы­ғыр өсі­ру
Мақта тұқы­мын өсі­ру
Басқа да мау­сым­дық дақыл­дар­ды өсі­ру
0119
Тар­на, жем­дік қы­зы­л­ша, жем-шөп, бе­ден, жоңы­шқа, эс­пар­цет, жем­дік жү­гері жә­не басқа шөп­тер­ді, жем­дік қы­ры­ққа­бат жә­не қа­ра­пай­ым жем­дік өнім­дер­ді өсі­ру
Қа­рақұ­мық өсі­ру
Қант қы­зы­л­ша­сы (қант қы­зы­л­ша­сы тұқым­да­рын қос­паған­да) жә­не азы­қтық өсім­дік­тер тұқы­мын өсі­ру
Жүзім өсі­ру
0121
Ша­рап жүзі­мі жә­не жүзім­нің ас­ха­на­лық сорт­та­ры
Дән­ді же­містер жә­не сүй­ек­ті же­містер өсі­ру
0124
Дән­ді жә­не сүй­ек­ті же­містер: ал­ма, өрік, шие жә­не қы­зыл шие, шаб­да­лы жә­не тақыр шаб­да­лы, ал­мұрт жә­не бе­же, қа­ра өрік жә­не шо­мыр өсі­ру
Өз­ге де же­міс аға­шта­рын, бұта­лар мен жаңғақ түр­лерін өсі­ру
0125
Жи­дек өсі­ру: қа­рақат/көк­жи­дек, қа­рақат, қар­лы­ған, ки­ви, таңқу­рай, құл­пы­най/бүл­дір­ген, өз­ге де же­міс түр­лері
Же­містер­дің тұқым­да­рын өсі­ру
Же­у­ге жа­рам­ды жаңғақтар­ды өсі­ру: ба­дам, ке­шью, тал­шын, фун­дук/ор­ман жаңғағы, пі­сте, грек жаңғағы, басқа да жаңғақ түр­лері
Же­міс аға­шта­ры­ның, бұта­лар­дың басқа түр­лерін өсі­ру: ай­ла­у­ық же­містері
Мал­дың жә­не қо­да­стың басқа да тұқым­да­рын өсі­ру
0142
Ет алу үшін ірі қа­ра мал жә­не қо­дас өсі­ру
Мал­дың сүт­ті тұқым­да­рын өсі­ру
0141
Мал­дың сүт­ті тұқым­да­рын өсі­ру жә­не өсі­ру
Ши­кі сүт алу
Жы­лқы өсі­ру
0143
Жы­лқы өсі­ру
Түй­е­лер мен түйе тұқым­да­рын өсі­ру
0144
Түй­е­лер мен түйе тұқым­да­рын өсі­ру жә­не мо­лай­ту
Қой мен
еш­кі өсі­ру
0145
Қой мен еш­кі өсі­ру жә­не мо­лай­ту
Қой мен еш­кінің ши­кі сүтін өн­ді­ру
Жүн дай­ын­дау
Қо­зы­лар­дың терілерін дай­ын­дау
Құс ша­ру­а­шы­лы­ғы
0147
Ин­ку­ба­ци­я­лық жұ­мыр­тқа өн­дірісі
Үй құста­рын өсі­ру жә­не кө­бей­ту: та­уық, күр­ке­та­уық, үй­рек, қаз жә­не т.б.
Жұ­мыр­тқа өн­дірісі*
Жа­ну­ар­лар­дың өз­ге де түр­лерін өсі­ру
0149
Омар­та ша­ру­а­шы­лы­ғы жә­не бал мен бал ба­ла­у­ы­зы өн­дірісі
2
Ба­лы­қтан, ша­ян тәрізділер мен мол­люс­кілер­ден жа­салған өнім­дер
Теңіз ак­ва­дақы­лы
0321
Ак­ва­ри­ум ба­лы­қта­рын өсіруді, мол­люс­кілер (уст­ри­ца, ми­дия жә­не т.б.) уыл­ды­ры­ғы­ның, ірі теңіз ша­ян­да­ры­ның, ас­ша­ян­дар­дың, ба­лық ша­бақта­ры­ның өн­дірісін жә­не олар­ды қол­мен өң­де­уді қо­са алған­да, теңіз суын­да ба­лық өсі­ру, қы­зыл бал­дыр­лар мен басқа да же­у­ге жа­рам­ды бал­дыр­лар­ды өсі­ру, ша­ян тәрізділер­ді, қос жақта­у­лы мол­люс­кілер­ді, теңіз суын­дағы басқа да мол­люс­кілер мен басқа да су жа­ну­ар­ла­ры­ның түр­лерін, теңіз суын­дағы ак­ва­дақыл­ды, ре­зер­ву­ар­лар­дағы тұз­далған су­дағы ак­ва­дақыл­ды өсі­ру
Теңіз ба­лы­қта­ры­ның түр­лерін өсі­ру жөнін­де­гі ин­ку­ба­тор­лық стан­ци­я­лар, жы­лы теңіз фер­ма­ла­ры
Тұ­щы су
ак­ва­дақы­лы
0322
Тұ­щы су ба­лы­қта­ры­ның ак­ва­ри­ум­дық түр­лерін өсіруді, тұ­щы су­ды ме­кен­дей­тін ша­ян тәрізділер­ді, қос жақта­у­лы мол­люс­кілер­ді, өз­ге де мол­люс­кілер­ді жә­не су жа­ну­ар­ла­ры­ның басқа да түр­лерін өсіруді, ин­ку­ба­тор­лық стан­ци­я­лар­дың (тұ­щы су) жұ­мысын қо­са алған­да, тұ­щы су­да ба­лық өсі­ру
Бақа өсі­ру
Тұ­щы су­да ба­лық аулау
0312
Іш­кі су­лар­да ком­мер­ци­я­лық негіз­де ба­лық аулау
Тұ­щы су­лар­да ша­ян тәрізділер мен мол­люс­кілер­ді аулау
Тұ­щы су­лар­да теңіз жа­ну­ар­ла­ры­ның түр­лерін аулау
Тұ­щы су ма­те­ри­ал­да­рын жи­нау
* Тек инвестициялық мақсаттарға
________________________
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы « »
№ қаулысына
3-қосымша
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына
10-қосымша
Өңдеу өнеркәсібі және көрсетілетін қызметтер жобаларының шеңберіндегі кредиттер бойынша субсидиялауға арналған тауарлар тізбесі
Та­у­ар­лар то­бы­ның ата­уы
Эко­но­ми­ка­лық қыз­мет түр­лерінің жал­пы жік­те­уі­шінің ата­уы
Эко­но­ми­ка­лық қыз­мет түр­лерінің жал­пы жік­те­уі­ші
Шы­ға­ры­ла­тын өнім­дер мен та­у­ар­лар­дың тіз­бесі
1
2
3
4
5
I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТА­У­АР­ЛА­РЫ
1
Ет­тен жә­не құс еті­нен жа­салған өнім­дер
Ет­тен жә­не үй құ­сы­ның еті­нен жа­салған өнім­дер өн­дірісі
1013
Кеп­тіріл­ген, тұз­далған неме­се ысталған ет өн­дірісі, дай­ын ора­ма­лар
Ет өнім­дерін: шұ­жық, са­ля­ми, қы­зыл шұ­жық, сүр­лен­ген құрғақ шұ­жық, сер­ве­лат, ысталған бо­лон шұ­жы­ғы, бас, ора­ма­лар, пісіріл­ген вет­чи­на жа­сау
2
Өз­ге де та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
Қант өн­дірісі
1081
Қант қы­зы­л­ша­сы­нан қант жа­сау
Ка­као, шо­ко­лад жә­не қант­ты кон­ди­тер­лік тағам­дар өн­дірісі
1082
Шо­ко­лад жә­не шо­ко­лад кәм­пит­терінің өн­дірісі
Қант­ты кәм­пит­тер: ка­ра­мель, ка­као, ну­га, по­мад­ка, ақ шо­ко­лад өн­дірісі
Сағыз өн­дірісі
Қант­талған же­містер өн­дірісі
Шо­ко­лад­ты жаңғақ, цу­кат өн­дірісі
Кәм­пит­тер, жа­сты­қ­ша кәм­пит­тер, қақ өн­дірісі
3
Ба­ла­лар таға­мы
Ба­ла­лар таға­мы­ның жә­не ди­е­та­лық та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
1086
Ар­найы ди­е­та­лар үшін пай­да­ла­ны­ла­тын та­мақ өнім­дерін: ба­ла­лар таға­мын; қо­сым­ша сүт жә­не басқа да та­мақ өнім­дерін; жа­сы кі­ші ба­ла­ларға ар­налған та­мақ өнім­дерін; ка­ло­ри­я­сы аз жә­не ка­ло­ри­я­сы азай­ты­лған өнім­дер­ді жа­сау
4
Ұн тар­ту өнер­кәсібі өнім­дерінің, крах­мал­дар мен крах­мал өнім­дерінің өн­дірісі
Крах­мал жә­не крах­мал­дан жа­салған өнім­дер өн­дірісі
1062
Күрі­ш­тен, кар­топ­тан, жү­гері­ден, би­дай­дан крах­мал жа­сау
Ши­кі жү­геріні май­да­лау
Глю­ко­за жә­не (неме­се) глю­ко­за-фрук­то­за шәр­ба­тын, қант шәр­ба­тын, маль­то­за, ину­лин жа­сау
Дән­нің маңы­зын жа­сау
Жү­гері май­ын жа­сау
Ұн-жар­ма өнер­кәсібі өнім­дерінің өн­дірісі
1061
Құрғақ бұр­шақ дән­дерінің, та­мыр­лар неме­се са­бақтар неме­се же­у­ге жа­рам­ды жаңғақтар өн­дірісі
Құрғақ таңғы ас си­яқты дән­ді та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
Ұн қос­па­ла­ры­ның жә­не нанға, тор­тқа, бәліш­ке, пи­рог­тар мен биск­вит­тер­ге, пе­че­нье­лер­ге неме­се құй­мақтарға ар­налған, дай­ын ұн қос­па­ла­ры мен қа­мыр­лар өн­дірісі
Би­дай қа­уы­зда­ры­ның, қа­ра би­дай, сұ­лы, жү­гері неме­се басқа да дән қа­уы­зда­ры­ның өн­дірісі
5
Нан-бөл­ке жә­не ұн­нан жа­салған өнім­дер өн­дірісі
Ма­ка­рон өнім­дерінің өн­дірісі
1073
Ма­ка­рон­дар, кеспе­лер, кес­пе жә­не (неме­се) олар­дан жа­салған жар­ты­лай фаб­ри­кат­тар (тез дай­ын­да­ла­тын) өн­дірісі
Қа­мыр­дан жа­салған кон­серві­лен­ген неме­се тоңа­зы­ты­лған өнім­дер, оның ішін­де ма­ка­рон өнім­дерінің өн­дірісі
6
Дай­ын та­мақ өнім­дері (өн­дірістік ауқым­да)
Дай­ын­далған та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
1085
Ет тағам­да­ры­ның өн­дірісі
Тар­ты­лған ба­лық етін қо­са алған­да, ба­лық тағам­да­ры­ның өн­дірісі
Көкөністер­ден жа­салған тағам­дар өн­дірісі
Тоңа­зы­ты­лған пиц­ца неме­се өз­ге тәсіл­мен сақтау үшін дай­ын­далған пиц­ца өн­дірісі
7
Же­містер мен көкөністер­ді өң­деу жә­не кон­сервілеу
Же­міс жә­не көкөніс шы­рын­да­ры­ның өн­дірісі
1032
Же­містер­ден жә­не (неме­се) көкөністер­ден жа­салған шы­рын­дар өн­дірісі
Жас же­містер­ден жә­не көкөністер­ден жа­салған кон­цен­трат­тар қой­ы­лт­па­лар өн­дірісі
Же­містер мен көкөністер­ді қай­та өң­де­удің жә­не кон­сервіле­удің өз­ге де түр­лері
1039
Мұз­да­ты­лған неме­се кон­серві­лен­ген түр­де­гі дай­ын тағам­дар­ды қос­паған­да, негізі­нен же­містер­ден неме­се көкөністер­ден тұра­тын та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
Же­містер­ді, жаңғақтар­ды неме­се көкөністер­ді сақтау: мұз­да­ту, кеп­ті­ру, май неме­се сір­ке суын сіңі­ру, кон­сервілеу жә­не т.б.
Же­містер­ден неме­се көкөністер­ден та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
Джем­дер, мар­ме­лад­тар жә­не ас­ха­на­лық же­ле өн­дірісі
Жаңғақ қуы­ру
Жаңғақтар­дан жа­са­ла­тын па­с­та жә­не өз­ге де азық-түлік өнім­дерінің өн­дірісі
8
Мал азы­ғы­ның өн­дірісі
Фер­ма­лар­да ұста­ла­тын жа­ну­ар­ларға ар­налған дай­ын азық өн­дірісі
1091
ІҚМ, ұсақ малға, жы­лқы­ларға, құстар мен шо­шқа­ларға ар­налған азық өн­дірісі
9
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы өнім­дерін сақтау
Жүк­ті қой­маға қою жә­не сақтау
5210
Азық-түлік өнім­дерін сақтау жә­не са­ту бой­ын­ша кө­тер­ме-та­ра­ту ор­та­лы­қта­рын құ­ру
II. АЗЫҚ-ТҮЛІК­ТЕН БАСҚА ТА­У­АР­ЛАР
1. КИІМ ЖӘ­НЕ АК­СЕС­СУ­АР­ЛАР
10
Сырт киім жә­не ак­сес­су­ар­лар
Басқа да тоқы­лған жә­не тоқы­ма бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
1439
Пу­ло­вер­лер, сви­тер­лер, кар­ди­ган­дар, тоқы­лған коф­та­лар, жи­лет­тер жә­не осын­дай бұй­ым­дар си­яқты тоқы­лған неме­се три­ко­таж бұй­ым­дар жә­не басқа да дай­ын бұй­ым­дар өн­дірісі
Ар­найы киім өн­дірісі
1412
Ар­найы киім өн­дірісі
Сырт киім өн­дірісі
1413
Ер­лер­ге, әй­ел­дер­ге жә­не ба­ла­ларға ар­налған сырт киім: паль­то, ко­стюм­дер, жа­кет­тер, шал­бар­лар, бел­дем­ше­лер, қал­пақтар мен бас­киім­дер өн­дірісі
Бы­лға­ры­дан жа­салған сырт киім­нен басқа, тоқы­ма, тоқы­лған неме­се тоқы­ма емес три­ко­таж ма­та­лар­дан жа­салған сырт киім­дер­дің өз­ге де түр­лерінің өн­дірісі
11
Іш киім
Іш киім өн­дірісі
1414
Әй­ел­дер, ер­лер мен ба­ла­ларға ар­налған тоқы­ма, тоқы­лған неме­се три­ко­таж ма­та­лар­дан, шіл­тер­ден жа­салған іш киім­дер жә­не түн­гі киім­дер: жей­де­лер, фут­бол­ка­лар, каль­сон­дар, кел­те­шал­бар­лар, пи­жа­ма­лар, түн­гі жей­де­лер, көй­лек­тер, блу­за­лар, іш­кі бел­дем­ше­лер, ком­би­на­ци­я­лар, бюст­галь­тер­лер, кор­сет­тер өн­дірісі
Тоқы­лған жә­не три­ко­таж шұлық бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
1431
Ұй­ы­қтар­ды, три­ко­лар­ды жә­не кол­го­т­ка­лар­ды қо­са алған­да, шұлық бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
12
Тоқы­ма жә­не бы­лға­ры бұй­ым­да­рын өн­діру­ге ар­налған ма­те­ри­ал­дар
Тоқы­ма бұй­ым­да­рын өң­деу
13
Ара­лас, жа­сан­ды неме­се син­те­ти­ка­лық иіріл­ген жіп­ті (по­ли­про­пи­лен) қо­са алған­да, мақта-ма­та, мақта тал­шы­ғы өн­дірісі
Ша­шақ жіп, ма­хер ма­та, дә­ке тәрізді тоқы­лған ма­те­ри­ал­дар өн­дірісі
Жа­сан­ды неме­се син­те­ти­ка­лық иіріл­ген жіп­ті (по­ли­про­пи­лен) қо­са алған­да, жүн ма­та өн­дірісі
Ара­лас, жа­сан­ды неме­се син­те­ти­ка­лық иіріл­ген жіп­ті (по­ли­про­пи­лен) қо­са алған­да, жі­бек ма­та өн­дірісі
Зы­ғыр ма­та өн­дірісі
Басқа да ма­та­лар өн­дірісі, мы­са­лы, қы­тай қа­лақай­ы­нан, кен­дір­ден, жө­ке­ден жә­не ар­найы иіріл­ген жіп­тен
Шы­ны тал­шы­ғы­нан жа­салған ма­та­лар өн­дірісі
Кар­бо­нид­ті жә­не ара­мид­ті жіп­тер өн­дірісі
Тоқу әдісі­мен жа­сан­ды тері өн­дірісі
Тек­стиль тал­шы­қта­рын дай­ын­дау жә­не иі­ру
1310
Мақта тал­шы­ғы­ның, мақта иірім­жібінің өн­дірісі
Тоқы­ма жә­не ті­гін өнер­кәсібі үшін са­туға жә­не одан әрі өң­деу үшін жүн­нен иірім­жіп иі­ру жә­не жа­сау
Тоқы­ма жә­не ті­гін өнер­кәсібі үшін са­туға жә­не одан әрі өң­деу үшін зы­ғыр иірім­жібін жа­сау
Өз­ге де тек­стиль тал­шы­қта­рын иі­ру
Жіп­тер, арқан­дар, жіңіш­ке арқан­дар, жіңіш­ке ба­у­лар, ба­у­лар өн­дірісі жә­не тор тоқу
1394
Тек­стиль тал­шы­қта­ры­нан, тас­па­лар­дан жә­не ұқ­сас ма­те­ри­ал­дар­дан жа­салған, сіңдіріл­ген жә­не сіңдіріл­ме­ген, қап­талған, ре­зең­ке­ден неме­се пласт­мас­са­дан жа­салған қа­бы­қ­ша­мен қорғалған неме­се қорғал­маған шпа­гат, арқан, жіп жә­не трос өн­дірісі
Шпа­гат­тан, арқан­дар мен жіп­тер­ден тор жа­сау
Арқан­дар мен тор­лы ма­та­дан жа­салған бұй­ым­дар: ба­лық аулау тор­ла­ры, ке­ме­лер­де­гі сақтан­ды­ру тор­ла­ры, түсі­ру жұ­мыста­ры кезін­де пай­да­ла­ны­ла­тын қорғау құрал­да­ры, ме­талл шы­ғыр­шы­қта­ры бар ма­та­уы­штар, жіп­тер неме­се тро­стар өн­дірісі жә­не т.б.
Теріні илеу жә­не өң­деу
15111
Тері мен бы­лға­ры­ны илеу, бо­яу жә­не өң­деу
Кү­дері, қа­шалған бы­лға­ры, те­гіс неме­се ме­тал­дан­ды­ры­лған тері өн­дірісі
13
Аяқ киім жә­не оның жаб­ды­қта­ры
Аяқ киім өн­дірісі
1520
Қа­лып­та­уды қо­са алған­да, аяқ киім­ді кез кел­ген ма­те­ри­ал­дар­дан кез кел­ген тәсіл­мен жа­сау
Аяқ киім­дер­дің бы­лға­ры жә­не ре­зең­ке бөлік­терін: сыр­тқы жә­не іш­кі бөлік­терін, ұл­та­нын, өк­ше­сін жа­сау
2. ҮЙ­ГЕ ЖӘ­НЕ КЕҢ­СЕ­ГЕ АР­НАЛҒАН БҰЙ­ЫМ­ДАР
14
Тұр­мыстық хи­мия
Са­бын мен жуғыш, та­зар­тқыш жә­не жы­л­ты­ратқыш заттар өн­дірісі
2041
Ор­га­ни­ка­лық бет­кі-бел­сен­ді пре­па­рат­тар өн­дірісі
Жуғыш құрал­дар себіл­ген неме­се сіңіріл­ген қағаз­дар, сулы­қтар өн­дірісі
Гли­це­рин өн­дірісі
Кос­ме­ти­ка­лық са­бын­ды қос­паған­да, са­бын өн­дірісі
Бет­кі-бел­сен­ді пре­па­рат­тар: қат­ты неме­се сұй­ық түр­де­гі кір жу­а­тын ұн­тақтар жә­не басқа да жуғыш құрал­дар, ыдыс-аяқ жу­уға ар­налған пре­па­рат­тар кір жуған кез­де қо­суға ар­налған хош иістен­дір­гіш жә­не жұм­сар­тқыш заттар өн­дірісі
Та­зар­тқыш жә­не жы­л­ты­ратқыш құрал­дар: ауа та­зар­тқы­штар, жа­сан­ды ба­ла­у­ыз, бы­лға­ры бұй­ым­дар­ды күту­ге ар­налған құрал­дар, жиһазға жә­не ағаш бет­тер­ге ар­налған по­ли­роль­дар, шы­ны жә­не ме­талл бет­тер­ге ар­налған по­ли­роль­дар, осы­ларға ұқ­сас құрал­дар себіл­ген неме­се сіңіріл­ген сулы­қтар­ды қо­са алған­да, та­зар­тқыш пас­та­лар мен ұн­тақтар өн­дірісі
15
Кілем­дер
Кілем­дер мен кілем бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
1393
Кілем­дер, па­ла­стар жә­не тө­сені­ш­тер, еден­дік жа­бын­дар қам­ты­ла­тын тоқы­ма жа­бын­да­ры­ның өн­дірісі
Киіз жа­бын­да­ры­ның өн­дірісі
16
Үй­ге ар­налған тоқы­ма жә­не басқа да бұй­ым­дар
Киім­нен басқа, дай­ын тоқы­ма бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
1392
Тоқы­лған неме­се три­ко­таж ма­та­лар­ды қо­са алған­да, кез кел­ген тоқы­ма ма­те­ри­а­лы­нан дай­ын бұй­ым­дар: плед­ті қо­са алған­да, жүн көр­пе, тө­сек-орын, ас­ха­на, дәрет­ха­на неме­се ас үй ма­та­ла­ры, сы­рып ті­гіл­ген көр­пе, ма­мық көр­пе, пу­фик­тер, жа­сты­қтар, ұй­ы­қта­уға ар­налған қап­тар өн­дірісі
Дай­ын жиһаз затта­рын: пер­де­лер, шы­мыл­ды­қтар, тө­сек-орын жа­пқы­шы, ас үй сүл­гілері, ыдыс жу­уға ар­налған шү­бе­ректер өн­дірісі
Тоқы­ма жай­ма­ла­ры­ның өн­дірісі
1391
Тоқы­лған неме­се три­ко­таж ма­та­лар шы­ға­ру жә­не өң­деу: түк­ті ма­та­лар, тор көзді жә­не шіл­тер ма­та­лар өн­дірісі
17
Тұр­мыстық та­у­ар­лар
Та­у­ар­ларға ар­налған пла­стик қап­та­ма­лар өн­дірісі
2222
Та­у­ар­лар­ды ора­уға ар­налған пла­стик бұй­ым­дар: пла­стик па­кет­тер, қап­тар, ыдыс­тар, қо­рап­тар, жә­шік­тер, үл­кен бө­тел­ке­лер, бө­тел­ке­лер өн­дірісі
Өз­ге де пла­стик бұй­ым­дар өн­дірісі
2229
Жиһаз фур­ни­ту­ра­сы­ның, кең­се неме­се мек­теп ке­рек-жа­рақта­ры­ның, киім затта­ры­ның (түй­ме­лер, сы­дыр­ма­лар), ас үй жә­не дәрет­ха­на ке­рек-жа­рақта­ры­ның, дастар­хан, пла­стик бас киім­дер (кас­ка­лар) жә­не пла­стиктен жа­салған өз­ге де бұй­ым­дар өн­дірісі
Қуыс шы­ны бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
2313
Шы­ны­дан неме­се хру­сталь­дан жа­салған бө­тел­ке­лер, ыдыс­тар өн­дірісі
Шы­ны­дан неме­се хру­сталь­дан жа­салған стақан, фу­жер, рюм­ка, бо­кал, шы­ны­а­яқ, тұр­мыстық заттар өн­дірісі
18
Жиһаз
Кең­се жә­не сту­дия жиһа­зы­ның өн­дірісі
3101
Орын­ды­қтар, оты­руға ар­налған жиһаз өн­дірісі кең­се­лер­ге, сту­ди­я­ларға, қо­нақ үй­лер­ге, мей­рам­ха­на­ларға жә­не қоғам­дық орын­дарға ар­налған орын­ды­қтар мен оты­рғы­штар өн­дірісі
Те­атр­ларға, ки­но­те­атр­ларға ар­налған орын­ды­қтар мен оты­рғы­штар өн­дірісі
Зерт­ха­на­лық орын­ды­қтар, басқа да зерт­ха­на­лық та­бу­рет­тер мен өз­ге де оты­рғы­штар өн­дірісі
Ас үй жиһа­зы­ның өн­дірісі
3102
Ас үй жиһа­зы­ның өн­дірісі
Басқа да жиһаз өн­дірісі
3109
Ди­ван­дар, ди­ван-ке­ре­ует­тер өн­дірісі
Бақ­шаға ар­налған орын­ды­қтар өн­дірісі
Жа­тын бөл­ме­ге, қо­нақ бөл­ме­ге, бақ­шаға ар­налған жиһаз өн­дірісі
Ті­гін ма­ши­на­ла­ры­на, те­ле­ди­дар­ларға ар­налған тум­ба­лар өн­дірісі
19
Жиһаз өңдіру­ге ар­налған ма­те­ри­ал­дар
Шпон, фа­не­ра, жұқа тақтай­лар мен па­нель­дер өн­дірісі
1621
Желім­дел­ген фа­не­ра жә­не өз­ге де бұй­ым­дар өн­дірісі: жы­л­ты­ра­ты­лған, бо­я­лған, жа­бы­лған, сіңдіріл­ген, жақ­сар­ты­лған жә­не ны­ғай­ты­лған (қағаз неме­се ма­та кө­ме­гі­мен)
Желім­дел­ген фа­не­ра, бір қа­бат­ты фа­не­ра жә­не осы­ған ұқ­сас ла­ми­нат­талған ағаш та­бақ бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
Құра­ма тақтай­лар мен өз­ге де та­бақ ма­те­ри­ал­да­ры­ның өн­дірісі
Ты­ғы­зды­ғы ор­та­ша тал­шы­қты та­бақ ма­те­ри­ал­да­ры­ның жә­не өз­ге де тал­шы­қты ма­те­ри­ал­дар өн­дірісі
Сән­дік ма­те­ри­ал­дар өн­дірісі
Желім­дел­ген ла­ми­нат­талған ағаш бұй­ым­да­ры­ның, ла­ми­нат­талған бір қа­бат­ты фа­не­ра өн­дірісі
20
Мат­рас­тар
Мат­рас­тар өн­дірісі
3103
Мат­рас­тар: серіп­пе­сі бар неме­се ты­ғы­здалған мат­рас­тар; құра­мын­да сер­пім­ділік­ті ұстап тұра­тын ма­те­ри­ал­дар бар мат­рас­тар; қап­тал­маған ре­зең­ке неме­се пла­стик мат­рас­тар өн­дірісі
Мат­рас­тарға ар­налған тұғыр­лар өн­дірісі
21
Тұр­мыстық элек­тро­ни­ка ас­пап­та­ры­ның өн­дірісі
Ме­ха­ни­ка­лық ша­ма­лар­ды өл­ше­у­ге ар­налған ас­пап­тар өн­дірісі
2651
Жы­лы­ту жүй­е­лері­не ар­налған тем­пе­ра­ту­ра­ны бақы­лау ас­пап­та­ры­ның өн­дірісі
Сұй­ы­қтық тем­пе­ра­ту­ра­сын өл­ше­у­ге ар­налған шы­ны жә­не би­ме­талл тер­мо­метр­лер (ме­ди­ци­на­лы­қты қос­паған­да) өн­дірісі
Тұр­мыстық өл­ше­уі­ш­тер өн­дірісі (мы­са­лы, су өл­ше­гіш, га­зөл­ше­гіш, электр энер­ги­я­сын есеп­те­гі­ш­тер)
Су өл­ше­уі­ш­тер мен есеп­теу қон­ды­рғы­ла­ры­ның өн­дірісі
Қозға­лыс де­тек­тор­ла­ры­ның өн­дірісі
Электр-тұр­мыстық ас­пап­тар өн­дірісі
2751
Өз­ге де тұр­мыстық электр ас­пап­та­ры­ның: электр сужы­лы­тқы­штар, та­сы­мал­да­на­тын элек­тр­жы­лы­тқы­штар, электр­пеш­тер, элек­трқы­зды­рғы­штар өн­дірісі
Ба­та­ре­я­лар мен ак­ку­му­ля­тор­лар өн­дірісі
2720
Ба­ста­пқы эле­мент­тер: құра­мын­да мар­га­нец, сы­нап, кү­міс ди­ок­сиді бар ба­та­рея эле­мент­терінің өн­дірісі
Бөл­гі­ш­тер, кор­пу­стар, қақ­пақтар си­яқты қо­салқы бөл­шек­тер­ді қо­са алған­да, электр ак­ку­му­ля­тор­ла­ры­ның өн­дірісі
Қорға­сын-қы­шқыл­ды ба­та­ре­я­лар өн­дірісі
Ни­кель-кад­мий ба­та­ре­я­ла­ры­ның өн­дірісі
Ни­кель-ме­тал­ло­гид­рид­ті қу­ат көзі ба­та­ре­я­ла­ры­ның өн­дірісі
Ли­тий ба­та­ре­я­ла­ры­ның өн­дірісі
Құрғақ ба­та­ре­я­лар өн­дірісі
Сұй­ық элек­тро­ли­ті бар ба­та­ре­я­лар өн­дірісі
22
Жа­ры­қтан­ды­ру құрал­да­ры
Электр­мен жа­ры­қтан­ды­ру жаб­ды­қта­ры­ның өн­дірісі
2740
Шам­дар (мы­са­лы, кар­бид­ті, электр, газ, га­зo­лин) өн­дірісі
Тө­бе­ге ілі­нетін жа­ры­қтан­ды­ру ас­пап­та­ры­ның өн­дірісі
Ас­па­шам­дар өн­дірісі
Үстел шам­да­ры­ның (оның ішін­де жа­ры­қтан­ды­ру ас­пап­та­ры­ның) өн­дірісі
3. ҚҰРЫ­ЛЫС МА­ТЕ­РИ­АЛ­ДА­РЫ
23
Құры­лыс ма­те­ри­ал­да­ры
Пла­сти­ка­лық құры­лыс бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
2223
Пла­сти­ка­лық құры­лыс бұй­ым­да­ры­ның: пла­стик есік­тер, те­ре­зе­лер, жақта­у­лар, те­ре­зе қақ­пақта­ры­ның, жа­лю­зи­лер, бағыт­та­у­шы жұқа тақтай­ша­лар, ыдыс­тар, пла­стик жа­бын­дар, ру­лон­дар түрін­де­гі қа­бы­рға мен тө­бе­ге ар­налған қап­та­уыш, тақтай­ша­лар, пла­сти­на­лар еден жа­бын­да­ры­ның өз­ге де түр­лерінің, ван­на, душ ка­би­на­ла­ры, ра­ко­ви­на­лар, уни­та­здар, су ағы­за­тын ба­ч­ок­тар си­яқты пла­стик ги­ги­е­на затта­ры­ның өн­дірісі
Ви­нил, ли­но­ле­ум си­яқты май­ы­сқақ тө­сем­дер өн­дірісі
Ба­ста­пқы қа­лып­тағы пласт­мас­са өн­дірісі
2016
По­ли­про­пи­лен мен по­ли­сти­рол өн­дірісі
Бо­я­у­лар, лак­тар жә­не ұқ­сас бо­яғыш заттар, ти­по­гра­фи­я­лық бо­я­у­лар мен ма­сти­ка өн­дірісі
2030
Бо­я­у­лар, лак­тар мен эмаль­дар өн­дірісі
Дай­ын бо­яй­тын заттар мен ко­лер­лер өн­дірісі
Эмаль­дар, лак­тар жә­не жаға­тын құрам­дар мен сол си­яқты пре­па­рат­тар өн­дірісі
Ма­сти­ка өн­дірісі
Шпат­лев­ка жә­не сол си­яқты үстің­гі бет­тер­ді те­гісте­у­ге ар­налған пре­па­рат­тар өн­дірісі
Дай­ын бо­яу өн­дірісі
Ти­по­гра­фи­я­лық бо­яу өн­дірісі
Ор­га­ни­ка­лық еріт­кі­ш­тер, бо­яу мен лак­тар­ды дай­ын еріт­кі­ш­тер өн­дірісі
Желім өн­дірісі
2052
Ре­зең­ке желі­мі мен дай­ын желім­деу құрам­да­рын қо­са алған­да, желім мен дай­ын желім­деу құрам­да­ры­ның өн­дірісі
Та­бақ шы­ны­сын қа­лып­та­сты­ру жә­не өң­деу
2312
Кү­шей­тіл­ген неме­се көп қат­пар­лы жал­пақ шы­ны өн­дірісі
Ай­на өн­дірісі
Шы­ны­дан жа­салған көп қат­пар­лы оқ­ша­у­лағыш заттар өн­дірісі
Отқа төзім­ді бұй­ым­дар өн­дірісі
2320
Отқа төзім­ді ерітін­ді, бе­тон жә­не т.б. өн­дірісі
Отқа төзім­ді қыш бұй­ым­дар: крем­ний ұн­тағы­нан жа­салған жы­лу оқ­ша­у­лағыш қыш бұй­ым­дар; отқа төзім­ді кір­піш, бл­ок­тар мен еден жа­бын­да­ры жә­не т.б.; ре­торт, ти­гель, му­фель, фор­сун­ка, кел­теқұ­быр­лар, мү­штік­тер мен т.б. өн­дірісі
Құра­мын­да маг­не­зит, до­ло­мит неме­се хро­мит бар отқа төзім­ді бұй­ым­дар өн­дірісі
Қыш жа­бын­дар мен пли­та­лар өн­дірісі
2331
Отқа төзім­ді емес қыш бұй­ым­дар неме­се қа­бы­рға плит­ка­ла­ры­ның, мо­за­и­ка жә­не т.б. өн­дірісі
Отқа төзім­ді емес қыш тро­туар пли­та­ла­ры мен брус­чат­ка­лар өн­дірісі
Кір­піш, че­ре­пи­ца жә­не күй­діріл­ген бал­шы­қтан жа­салған өз­ге де құры­лыс бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
2332
Отқа төзім­ді емес құры­лыс ма­те­ри­ал­да­ры­ның: қыш плит­ка­лар, че­ре­пи­ца, мұр­жа­ның үстін­де­гі қал­пақтар, құ­быр­лар, оқ­ша­у­лағыш ма­те­ри­ал­дар жә­не т.б. өн­дірісі
Тер­ра­ко­та­дан еден плит­ка­сын жа­сау
Бе­тон­нан жа­салған құры­лыс бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
2361
Еден жа­бын­да­ры­ның, тө­се­у­ге ар­налған плит­ка­лар, пли­та­лар, па­нель­дер, құ­быр­лар, баған­дар өн­дірісі
Құры­лы­сқа неме­се аза­мат­тық құры­лы­сқа ар­налған це­мент­тен, бе­тон­нан неме­се жа­сан­ды та­стан жа­салған дай­ын кон­струк­ци­я­лар өн­дірісі
Бе­тон­нан, құры­лыс гип­сі­нен жә­не це­мент­тен жа­салған өз­ге де бұй­ым­дар өн­дірісі
2369
Бе­тон­нан, құры­лыс гип­сі­нен, це­мент­тен неме­се жа­сан­ды та­стан жа­салған өз­ге де бұй­ым­дар өн­дірісі: мүсін­дер, фур­ни­ту­ра­лар, ба­ре­льеф­тер, ва­за­лар, гүл құ­мы­ра­ла­ры жә­не т.б.
Басқа топ­та­ма­ларға ен­гізіл­ме­ген өз­ге де бей ме­талл ми­не­рал­дық өнім өн­дірісі
2399
Ми­не­рал­ды негіз­де­гі оқ­ша­у­лағыш ма­те­ри­ал­дар: қож-мақта жә­не ұқ­сас ми­не­рал­ды мақта; қат­пар­лы вер­ми­ку­лит, қоп­сы­ған бал­шық жә­не ұқ­сас оқ­ша­у­лағыш жы­лу ма­те­ри­ал­да­ры неме­се ды­быс оқ­ша­у­лағыш ма­те­ри­ал­дар өн­дірісі
24
Есік­тер мен те­ре­зе­лер
Ме­тал­дан жа­салған есік­тер мен те­ре­зе­лер өн­дірісі
2512
Ме­тал­дан жа­салған есік­тер, те­ре­зе­лер мен жақта­у­лар, те­ре­зе қақ­па­ла­ры мен қақ­па­лар өн­дірісі
25
Це­мент­ті қос­паған­да, әр­леу ма­те­ри­ал­да­ры
Әк жә­не құры­лыс гип­сінің өн­дірісі
2352
Құры­лыс (каль­ций­лен­діріл­ген гипс неме­се каль­ций суль­фа­ты) гип­сін өн­ді­ру
Сы­лақ өн­дірісі
III. ӨЗ­ГЕ
26
Хи­мия
Ты­ңай­тқы­штар жә­не құра­мын­да азот бар қо­сы­лы­стар өн­дірісі
2015
Ты­ңай­тқы­штар: азот неме­се құра­мын­да азо­ты бар, фос­фор неме­се ка­лий ты­ңай­тқы­шта­рын, ши­кі мұ­най­дан алы­нған несеп­нәр, та­биғи фос­фат­тар жә­не та­биғи ка­лий тұз­да­ры­ның өн­дірісі
Пе­сти­цид­тер мен басқа да аг­ро­хи­ми­я­лық өнім­дер өн­дірісі
2020
Ин­сек­ти­цид­тер/жән­дік­тер­ге қар­сы заттар, ро­ден­ти­цид­тер, фун­ги­цид­тер, гер­би­цид­тер, ака­ри­цид­тер, мо­лю­сти­цид­тер, био­цид­тер өн­дірісі
Өсім­дік­тер­дің өсуін рет­тей­тін өнім­дер өн­дірісі
Дез­ин­фек­ци­я­лау құрал­да­ры­ның өн­дірісі (ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы мақ­сат­та­ры­на жә­не басқа да мақ­сат­тарға пай­да­ла­ну үшін)
Басқа са­нат­тарға ен­гізіл­ме­ген өз­ге аг­ро­хи­ми­я­лық өнім­дер өн­дірісі
Өз­ге де негіз­гі бей­ор­га­ни­ка­лық хи­ми­я­лық заттар өн­дірісі
2013
Хи­ми­я­лық эле­мент­тер өн­дірісі (өнер­кәсіп­тік га­з­дар мен негіз­гі ме­тал­дар­ды қос­паған­да)
Азот қы­шқы­лын қос­паған­да, бей­ор­га­ни­ка­лық қы­шқыл­дар өн­дірісі
Ам­мо­ний­ден басқа, сіл­ті, сақар жә­не өз­ге де бей­ор­га­ни­ка­лық заттар өн­дірісі
Өз­ге де бей­ор­га­ни­ка­лық қос­па­лар өн­дірісі
Те­мір кол­че­дан­ды күй­ді­ру
Та­зар­ты­лған су өн­дірісі
27
Қағаз жә­не қағаз бұй­ым­да­ры
Гофра­ланған кар­тон, қағаз жә­не кар­тон ыдыс­ы­ның өн­дірісі
1721
Гофра­ланған қағаз жә­не кар­тон өн­дірісі
Гофра­ланған қағаз­дан неме­се кар­тон­нан жа­салған сый­ым­ды­лы­қтар өн­дірісі
Гофра­ланған кар­тон­нан жа­салған сый­ым­ды­лы­қтар өн­дірісі
Қат­ты кар­тон­нан жа­салған сый­ым­ды­лы­қтар өн­дірісі
Қағаз бен кар­тон­нан жа­салған өз­ге де сый­ым­ды­лы­қтар өн­дірісі
Қағаз­дан жа­салған қап­тар, сөм­ке­лер жә­не па­кет­тер өн­дірісі
Файл­да­ры бар офи­стік тір­келім­дер жә­не сол си­яқты бұй­ым­дар өн­дірісі
Ша­ру­а­шы­лық-тұр­мыстық жә­не са­ни­та­ри­я­лық-ги­ги­е­на­лық мақ­сатқа ар­налған қағаз бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
1722
Же­ке ги­ги­е­на жә­не ты­ғы­здау мақ­са­тын­да пай­да­ла­ну үшін цел­лю­ло­за мақ­та­сы­нан қағаз өнім­дерінің өн­дірісі: қағаз сулы­қтар, қо­ло­ра­мал­дар, сүл­гілер, сулы­қтар дәрет­ха­на қаға­зы, ги­ги­е­на­лық сүл­гілер мен там­пон­дар, ба­ла­лар жа­я­лы­қта­ры мен жөр­гек­тері, қағаз стақан­дар, тәрел­ке­лер жә­не под­но­стар, кар­тон жә­не қағаз ыдыс өн­дірісі
Ты­ғы­здау үшін жә­не ты­ғы­зда­ла­тын ги­ги­е­на­лық сүл­гілер, там­пон­дар үшін тоқы­ма ма­те­ри­ал­дар өн­дірісі
28
Ме­тал­дан жа­салған бұй­ым­дар
Бекіту бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
2594
Той­тар­ма жә­не бұран­да­сыз ұқ­сас өнім­дер өн­дірісі
Бұран­да кес­кіш ста­н­ок­та жа­са­ла­тын бұй­ым­дар өн­дірісі
Бұран­да­ма­лар, бұра­ма­лар, со­мын­дар, муф­та­лар жә­не бұран­да­сы бар басқа өнім­дер өн­дірісі
Жеңіл ме­тал­дар­дан буып-тү­ю­ге ар­налған ма­те­ри­ал­дар өн­дірісі
2592
Та­мақ өнім­дері үшін кон­серві бан­кілерін, шақ­ша­лар, қо­рап­тар, жә­шік­тер өн­дірісі
Ты­ғы­здап жа­бу үшін ме­талл қақ­пақтар мен өз­ге де бұй­ым­дар өн­дірісі
Суық қа­лып­тау неме­се бүк­теу
2433
Уатқы­штар­да суы­қтай қа­лып­тау про­цесін­де неме­се бас­пақта бүк­теу әдісі­мен бо­лат­тан жа­салған жал­пақ илек­тел­ген бұй­ым­дар­дан ашық сек­ци­я­лар жа­сау
Суық әдіспен бо­лат­тан қа­лып­талған неме­се бүк­тел­ген бұ­дыр­ланған та­бақтар мен сэнд­вич-па­нель­дер жа­сау
Шой­ын, бо­лат жә­не фер­роқо­рыт­па­лар өн­дірісі
2410
Те­мір құй­ма­лар, жы­л­тыр шой­ын­нан қа­лып­тар мен құй­ма­лар, бл­ок­тар неме­се өз­ге де ба­ста­пқы ны­сан­дар­ды жа­сау
Фер­роқо­рыт­па өн­дірісі
Те­мір жә­не құра­мын­да те­мір бар өз­ге де ке­уек­ті бұй­ым­дар­ды ті­ке­лей қал­пы­на кел­тіріп, құра­мын­да те­мір бар бұй­ым­дар жа­сау
Элек­тро­лиз жо­лы­мен неме­се өз­ге де хи­ми­я­лық про­це­стер нәти­же­сін­де та­за те­мір өн­ді­ру
Түй­ір­шік­тел­ген те­мір жә­не те­мір ұн­тағын өн­ді­ру
Бо­лат құй­ма­лар­ды неме­се өз­ге де ба­ста­пқы ны­сан­дар­ды өн­ді­ру
Бо­лат­тан жа­салған жар­ты­лай дай­ын бұй­ым­дар өн­дірісі
Бо­лат­тан жа­салған ысты­қтай илек­тел­ген жә­не суы­қтай илек­тел­ген жал­пақ илек­тел­ген бұй­ым­дар өн­дірісі
Бо­лат­тан жа­салған ысты­қтай илек­тел­ген шы­бы­қтар өн­дірісі
Бо­лат­тан жа­салған ысты­қтай илек­тел­ген қуыс бұй­ым­дар өн­дірісі
Па­кет­тел­ген бо­лат та­бақтар мен дә­не­кер­лен­ген жік­тері ашық бұй­ым­дар өн­дірісі
Бо­лат­тан жа­салған те­мір­жол ма­те­ри­ал­да­ры­ның (құра­с­тыр­ма­лы рельс) өн­дірісі
Бо­лат­тан жа­салған құ­быр­лар, құ­бы­р­жол­дар, про­филь­дер, фи­тинг­тер өн­дірісі
2420
Ысты­қтай илем­деу тәсілі­мен, ысты­қтай сы­ғым­да­у­мен неме­се ыстық сы­ғым­дау неме­се ысты­қтай илек­тел­ген шы­бық, құй­ма­лар си­яқты жар­ты­лай фаб­ри­кат­тар­ды ысты­қтай өн­де­уді неме­се үздіксіз құ­ю­ды қам­ти­тын өз­ге де тәсіл­дер­мен одан әрі өң­деу үшін тұ­тас тар­ты­лған құ­быр­лар мен көл­де­нең жә­не көл­де­нең емес қи­ма­лы құ­быр­лар жә­не көл­де­нең қи­ма­лы дай­ын­да­ма­лар өн­дірісі
Кей­ін­нен көл­де­нең қи­ма­лы құ­быр­лар­ды суы­қтай илек­теу неме­се суы­қтай со­зу тәсілі­мен жә­не тек көл­де­нең емес қи­ма­лы құ­быр­лар­ды жә­не қуыс про­филь­дер­ді суы­қтай со­зу тәсілі­мен өң­деу жо­лы­мен ысты­қтай илек­тел­ген неме­се ысты­қтай сы­ғым­далған дай­ын­да­ма­лар­дан жа­салған мөл­шері бел­гі­лен­ген жә­не бел­гі­лен­бе­ген тұ­тас тар­ты­лған құ­быр­лар өн­дірісі
Те­гіс ысты­қтай илек­тел­ген жал­пақ бұй­ым­дар­дан суық тәсіл­мен өн­діріл­ген, ұзы­на бойы неме­се спи­раль бой­ы­мен дә­не­кер­лен­ген сыр­тқы диа­мет­рі 406,4 мм астам неме­се одан кем дә­не­кер­леу құ­быр­ла­ры­ның өн­дірісі
Үздіксіз құю неме­се ысты­қтай қа­лып­тау тәсілі­мен жә­не ұзы­на бойы неме­се спи­раль бой­ы­мен дә­не­кер­лен­ген жә­не ысты­қтай илек­тел­ген неме­се суы­қтай илек­тел­ген, ұзы­на бойы дә­не­кер­лен­ген жо­лақтар­дан ысты­қтай неме­се суы­қтай қа­лып­та­у­мен жа­салған көл­де­нең емес қи­ма­лы сыр­тқы диа­мет­рі 406,4 мм неме­се одан кем көл­де­нең қи­ма­лы дә­не­кер­леу құ­быр­ла­ры­ның неме­се суы­қтай илек­тел­ген жал­пақ бұй­ым­дар өн­дірісі
Сыр­тқы диа­мет­рі 406,4 мм неме­се одан кем, илек­тел­ген, ысты­қтай неме­се суы­қтай қа­лып­тау жо­лақта­ры­нан жа­салған жә­не одан әрі суы­қтай илек­теу тәсілі­мен неме­се суы­қтай қа­лып­тау тәсілі­мен көл­де­нең емес қи­ма­лы құ­быр­лар түрін­де өң­деу үшін ұзы­на бойы дә­не­кер­лен­ген дә­не­кер­леу құ­быр­ла­ры­ның өн­дірісі
Бо­лат­тан жа­салған ысты­қтай илек­тел­ген жал­пақ бұй­ым­дар­ды өң­деу жо­лы­мен жал­пақ бо­лат фла­нец­тер мен қа­мыт­та­ры бар фла­нец­тер өн­дірісі
Жік­ті дә­не­кер­леу үшін иін­ді кел­теқұ­быр си­яқты гар­ни­ту­ра жә­не қа­лып­тау жо­лы­мен бо­лат­тан жа­салған ысты­қтай илек­тел­ген жіксіз құ­быр­лар өн­дірісі
Бұран­да­лы құ­быр­лар жә­не бо­лат­тан жа­салған өз­ге де құ­быр­лар неме­се гар­ни­ту­ра
29
Электр жаб­ды­қтар жә­не электр өт­кіз­гіш өн­дірісі
Электр өт­кіз­гіш пен ка­бель­дің басқа түр­лерінің өн­дірісі
27320
Алю­ми­ний­ден жә­не мыстан жа­салған тоқ жүретін желілері бар өт­кіз­гі­ш­тер мен ка­бель­дер өн­дірісі
Электр та­ра­ту­шы жә­не рет­те­уші ап­па­ра­ту­ра өн­дірісі
2712
Электр қо­рек­тен­дір­гі­шті ажы­ратқы­штар өн­дірісі
Электр желісі­не ар­налған желілік сүз­гілер өн­дірісі (өн­дірістік-та­ра­ту тіз­бе­гі үшін)
Электр кер­не­уін та­ра­туға ар­налған бақы­лау па­нель­дерінің өн­дірісі
Электр ре­лесі өн­дірісі
Элек­тр­лік та­ра­ту қалқан­да­ры­на ар­налған ка­бель өн­дірісі
Электр де­то­на­тор­лар өн­дірісі
Қу­ат­ты ауы­сты­рып қо­суға ар­налған жаб­ды­қтар өн­дірісі
Электр энер­ге­ти­ка­лық жүй­е­де ауы­сты­рып қо­суға ар­налған жаб­ды­қтар өн­дірісі (іс­ке қо­су кноп­ка­ла­рын, ажы­ратқы­штар­ды, со­ле­но­ид­тар­ды, тум­блер­лер­ді қос­паған­да)
Ба­ста­пқы энер­гия көз­дерін өн­ді­ру
30
Басқа са­нат­тарға ен­гізіл­ме­ген ма­ши­на­лар мен жаб­ды­қтар өн­дірісі
Гид­рав­ли­ка­лық жаб­ды­қтар өн­дірісі
2812
Гид­рав­ли­ка­лық жә­не пнев­ма­ти­ка­лық ком­по­нент­тер өн­дірісі (гид­рав­ли­ка­лық мо­тор­ларға ар­налған гид­рав­ли­ка­лық пом­па­лар­ды, гид­рав­ли­ка­лық жә­не пнев­ма­ти­ка­лық ци­лин­др­лер­ді, кла­пан­дар­ды, шлан­гілер мен гар­ни­ту­ра­ны қо­са алған­да)
Пнев­ма­ти­ка­лық жүй­е­лер­де пай­да­ла­ну үшін сы­ғы­лған ауа­ны та­за­ла­у­ға ар­налған пнев­ма­ти­ка­лық жаб­ды­қтар өн­дірісі
Гид­рав­ли­ка­лық жүй­е­лер өн­дірісі
Гид­рав­ли­ка­лық транс­мис­си­я­лық жаб­ды­қтар өн­дірісі
Көлем­ді гид­ро бе­ру ас­пап­та­ры­ның өн­дірісі
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы ма­ши­на­ла­рын шы­ға­ру
28302
Кө­гал шалғы­ла­рын қо­са алған­да, шалғы­лар­ды шы­ға­ру
Өзді­гі­нен за­ряд­та­ла­тын неме­се ав­то­мат­ты түр­де түсіретін ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы трей­лерін неме­се жар­ты­лай тір­ке­ме­лерін шы­ға­ру
То­пы­рақты дай­ын­да­уға, ты­ңай­тқыш се­бу­ге неме­се ен­гізу­ге ар­налған ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы тех­ни­ка­сын: соқа­лар­ды, ты­ңай­тқы­штар бөл­гі­ш­тер­ді, се­бу аг­ре­гат­та­рын/сеп­кі­ш­тер­ді, тыр­ма­лар­ды жә­не т.б. шы­ға­ру
Жи­на­уға жә­не жар­ма­ла­у­ға ар­налған тех­ни­ка: жи­нау ма­ши­на­ла­рын, астық ба­сты­рғы­штар­ды, сұрып­тағы­штар­ды жә­не т.б. шы­ға­ру
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы мақ­са­тын­да пай­да­ла­нуға ар­налған бүр­ку тех­ни­ка­сын шы­ға­ру
Жұ­мыр­тқа­лар­ды, же­містер­ді жә­не т.б. та­за­ла­у­ға, сұрып­та­уға неме­се өң­де­у­ге ар­налған ма­ши­на­лар шы­ға­ру
31
Өз­ге де көлік құрал­да­ры­ның өн­дірісі
Те­мір­жол ло­ко­мо­тив­терін жә­не жы­л­жы­ма­лы құрам шы­ға­ру
3020
Те­мір­жол неме­се трам­вай ло­ко­мо­тив­тері­не неме­се жы­л­жы­ма­лы құрам­дарға ар­налған ма­ман­дан­ды­ры­лған жиын­ты­қта­уы­штар: білік­тер, ось­тер, шпин­дель­дер, дөң­ге­лек­тер, те­же­гі­ш­тер жә­не оларға ар­налған жиын­ты­қта­уы­штар; иін­тірек­тер, муф­та­лар жә­не жалға­сты­ру­шы құры­лғы­лар, бу­фер­лер мен жиын­ты­қта­уы­штар; амор­ти­за­тор­лар; фур­гон­дар мен ло­ко­мо­тив­тер­дің негіз­дерін; ша­нақтар жә­не т.б. шы­ға­ру
Тау-кен өнер­кәсібі үшін рель­стік ар­ба­лар мен ло­ко­мо­тив­тер шы­ға­ру
Ме­ха­ни­ка­лық жә­не элек­тро­ме­ха­ни­ка­лық сиг­нал бе­ру жаб­ды­қта­рын, те­мір­жол, трам­вай, іш­кі су жол­да­рын­да, ав­то­трас­са­лар­да, тұрақтар­да, ұшу алаң­да­рын­да жә­не т.б. қа­уіп­сіздік­ті бақы­ла­у­ға жә­не қозға­лы­сты басқа­руға ар­налған жаб­ды­қтар­ды шы­ға­ру
Те­мір жол ва­гон­да­ры­на ар­налған орын­ды­қтар шы­ға­ру
32
Ве­ло­си­пед­тер, ар­ба­лар
Ве­ло­си­пед­тер жә­не мү­ге­дек­тер­ге ар­налған ар­ба­лар/крес­ло­лар өн­дірісі
3092
Мо­тор­сыз ве­ло­си­пед­тер­ді жә­не үш дөң­ге­лек­ті ве­ло­си­пед­тер­ді, тан­дем­дер­ді, ба­ла­лар ве­ло­си­пе­дін жә­не үш дөң­ге­лек­ті ве­ло­си­пед­тер­ді қо­са алған­да, өз­ге де ұқ­сас көлік құрал­да­ры­ның өн­дірісі
Ве­ло­си­пед­тер­ге ар­налған жи­нақта­уы­штар жә­не ак­сес­су­ар­лар өн­дірісі
Қо­салқы мо­то­ры бар ве­ло­си­пед­тер өн­дірісі
Пла­сти­ка­лық ве­ло­си­пед­тер­ді жә­не үш дөң­ге­лек­ті ве­ло­си­пед­тер­ді қо­са алған­да, жүр­гі­зу үшін дөң­ге­ле­гі бар ой­ын­шы­қтар өн­дірісі
Мо­тор­лы неме­се мо­тор­сыз мү­ге­дек­тер ар­ба­сы­ның өн­дірісі
Мү­ге­дек­тер ар­ба­сы­на ар­налған жи­нақта­уы­штар жә­не ак­сес­су­ар­лар өн­дірісі
Ба­ла­лар ар­ба­сы­ның өн­дірісі
33
Фар­ма­цев­ти­ка
Негіз­гі фар­ма­цев­ти­ка­лық өнім­дер өн­дірісі
2110
Дәрі-дәр­мек­тер: ан­ти­био­тиктер, негіз­гі ви­та­мин­дер, са­ли­цил жә­не O-аце­тил­са­ли­цил қы­шқыл­да­ры жә­не т. б. өн­ді­ру үшін пай­да­ла­ны­ла­тын ме­ди­ци­на­лық фар­ма­ко­ло­ги­я­лық пре­па­рат­тар өн­дірісі
Қан­ды қай­та өң­деу
Хи­ми­я­лық та­за қант жа­сау
Жа­ну­ар­лар ши­кі­за­ты­нан эн­до­крин­ді пре­па­рат­тар жа­сау (без­дер­ді қай­та өң­деу жә­не без­дер мен т.б. экс­трак­тілер жа­сау)
34
Басқа та­у­ар по­зи­ци­я­ла­ры
Басқа да тех­ни­ка­лық жә­не өнер­кәсіп­тік тоқы­ма бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
1396
Тоқыл­маған жа­бысқақ негіз­де­гі ма­та­ны қо­са алған­да, сы­ғы­лған ма­та­лар өн­дірісі
Ылғал­дан­ды­ры­лған, бо­я­лған, ре­зең­ке­лен­ген жә­не пла­стикпен қап­талған ма­та­лар өн­дірісі
Ме­талл қо­сып иіріл­ген жіп, ре­зең­ке жіп­тер­ді жә­не тоқы­ма жіп­тер, тоқы­ма иіріл­ген жіп неме­се ылғал­дан­ды­ры­лған, бо­я­лған, ре­зең­ке­лен­ген жә­не пла­стикпен жа­бы­лған ба­у­лар өн­дірісі
Берік­ті­гі жоға­ры ма­те­ри­ал­дан ре­зең­ке ма­та­лар жа­сау
Жа­дағай­лық ма­та, өрт сөн­діру­ге ар­налған түтік­тер­ге/шлан­гілер­ге ар­налған, тор көзді ма­та, икем­ді киім өн­дірісі
Зер­гер­лік бұй­ым­дар өн­дірісі
3212
Қол­дан өсір­ген ін­жу өн­дірісі
Та­стар мен син­те­ти­ка­лық жә­не өң­дел­ген асыл жә­не жар­ты­лай баға­лы та­стар­ды өнер­кәсіп­тік өң­де­уді қо­са алған­да, өң­деу са­ты­сын­да асыл жә­не жар­ты­лай баға­лы та­стар өн­дірісі
Гауһар өң­деу
Қым­бат баға­лы ме­тал­дар­дан жә­не қым­бат баға­лы ме­тал­дар­мен қап­талған негіз­гі ме­тал­дар­дан неме­се асыл жә­не жар­ты­лай қым­бат баға­лы та­стар­дан неме­се қым­бат баға­лы ме­тал­дар мен асыл неме­се жар­ты­лай қым­бат баға­лы та­стар­дың неме­се өз­ге де ма­те­ри­ал­дар­дың ком­би­на­ци­я­сы­нан жа­салған құн­ды заттар жа­сау
Қым­бат баға­лы ме­тал­дар­дан неме­се қым­бат баға­лы ме­тал­дар­мен қап­талған негіз­гі ме­тал­дар­дан зер­гер­лік бұй­ым­дар: ас­ха­на ыдыс­та­рын, ұсақ жә­не жал­пақ ыдыс­тар, шұңғыл ыдыс, дәрет­ха­на ке­рек-жа­рақта­рын, кең­се неме­се үстел бұй­ым­да­рын, ді­ни қыз­мет­тер­де салт-жо­ралғы үшін пай­да­ла­нуға ар­налған бұй­ым­дар жә­не т.б. жа­сау
Қым­бат баға­лы ме­тал­дар­дан тех­ни­ка­лық жә­не зерт­ха­на­лық ке­рек-жа­рақтар (құрал­дар мен қо­салқы бөл­шек­тер­ді қос­паған­да): ти­гель, шпа­тель­дер, галь­ван­ды бүр­ку­мен анод­тар жә­не т.б. жа­сау
Қол­сағат­тарға, ба­у­ларға, білезік­тер­ге жә­не та­ба­кер­ка­ларға ар­налған қым­бат баға­лы ме­талл білезік­тер жа­сау
Ме­тал­дан жа­салған қым­бат баға­лы дер­бес жә­не қым­бат баға­лы емес бұй­ым­дар­ды нақы­штау
35
Білім бе­ру
Тұрғын үй­дің басқа түр­лерін­де көр­сетілетін қыз­мет­тер
5590
Сту­дент­тік жә­не мек­теп жа­тақ­ха­на­ла­рын са­лу жә­не ре­кон­струк­ци­я­лау
Білім бе­ру
85
Мек­теп­ке дей­ін­гі, ба­ста­уыш, негіз­гі жә­не жал­пы ор­та білім бе­ру ме­ке­ме­лерін са­лу жә­не ре­кон­струк­ци­я­лау
36
Ту­ризм *
Қо­нақ үй­лер­дің қыз­мет­тер ұсы­нуы
5510
Ор­на­ла­сты­ру орын­да­рын са­лу (қо­нақ үй, са­на­то­рий, люкс кла­сты отель­дер, мо­тель­дер)
Де­ма­лыс күн­дерін­де жә­не қы­сқа мерзім­ді тұру­дың өз­ге де ке­зең­дерін­де бас­па­на бе­ру
5520
Ор­на­ла­сты­ру орын­да­рын са­лу (ба­ла­ларға ар­налған неме­се басқа де­ма­лыс үй­лері, пә­тер­лер мен қо­нақтар үшін бун­га­ло­лар, жи­нау неме­се та­мақтан­ды­ру қыз­мет­терін көр­сет­пей­тін кот­те­дж­дер мен үй­лер, жастар ту­ри­стік ла­герь­лері, та­удағы тур­ба­за­лар жә­не т.б.)
Кем­пинг­те, ре­кре­а­ци­я­лық ав­то­парк­те жә­не трей­лер­лік парк­тер­де тұ­ру үшін көр­сетілетін қыз­мет­тер
5530
Ор­на­ла­сты­ру орын­да­рын са­лу (кем­пинг­тер, трей­лер парк­тері, ой­ын-са­уық қа­ла­шы­қта­ры, аң аулау неме­се ба­лық аулау үшін пай­да­ла­ны­ла­тын жер­лер, ав­то­мо­биль де­ма­лы­сы­на ар­налған үй-жай­лар мен ке­рек-жа­рақтар)
Ау­ру­ха­на ұй­ым­да­ры­ның қыз­меті
8610
Са­на­то­рий­лік-ку­рорт­тық ме­ке­ме­лер са­лу
Басқа са­нат­тарға жатқы­зыл­маған жерүсті жо­ла­у­шы­лар та­сы­мал­да­ры­ның басқа түр­лері
4939
Тау шаңғы­сы ку­рорт­та­рын са­лу, егер қа­ла­лық жә­не қа­ла­ара­лық көлік та­сы­мал­да­ры жүй­есі­не кір­мей­тін бол­са, кон­вей­ер­лер­ді, ас­па­лы жол­дар­ды, тау шаңғы­сы кө­тер­гі­ш­терін жә­не ас­па­лы кө­тер­гі­ш­тер­ді басқа­ру
37
Көлік жә­не қой­маға жи­нау **
Қой­ма ша­ру­а­шы­лы­ғы жә­не қо­салқы көлік қыз­меті
52
Көлік­тік тран­зит­тік тер­ми­нал­дар­ды, құрғақ порт­тар­ды, қой­ма үй-жай­ла­рын са­лу
* Алакөл көлі жағалауында (ШҚО, Алматы облысы), Балқаш көлі жағалауында (Қарағанды облысы), Баянауыл курорттық аймағында (Павлодар облысы), Щучье-Бурабай курорттық аймағында (Ақмола облысы), Түркістан және Ақтау қалаларында, Имантау-Шалқар курорттық аймағында (СҚО), Алматының таулы кластерінде (Алматы облысының Талғар, Еңбекшіқазақ, Ұйғыр, Райымбек, Қарасай, Нарынқол аудандары) іске асырылатын туризм саласындағы жобалар қаржыландырылады.
** Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасымен және Өзбекстан Республикасымен шекаралас аумақтары.
________________________
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы « »
№ қаулысына
4-қосымша
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдік беру қағидаларына
8-қосымша
Агроөнеркәсіптік кешендегі өңдеу жобаларының шеңберіндегі кредиттер бойынша кепілдік беруге арналған тауарлар тізбесі
Та­у­ар­лар то­бы­ның ата­уы
Эко­но­ми­ка­лық қыз­мет түр­лерінің жал­пы жік­те­уі­шінің ата­уы
Эко­но­ми­ка­лық қыз­мет түр­лерінің жал­пы жік­те­уі­ші
Шы­ға­ры­ла­тын өнім­дер мен та­у­ар­лар­дың тіз­бесі
1
2
3
4
5
I. ПРО­ДО­ВОЛЬ­СТВЕН­НЫЕ ТО­ВА­РЫ
1
Ет­тен жә­не құс еті­нен жа­салған өнім­дер
Ет­ті өң­деу жә­не кон­сервілеу
1011
Ұша/шағын ұша түрін­де неме­се мү­ше­лен­ген жас неме­се тоңа­зы­ты­лған ет өн­дірісі
Тағам­дық субөнім­дер
Үй құ­сы­ның етін өң­деу жә­не кон­сервілеу
1012
Қа­са­п­ха­на­да үй құста­рын сою, ет­ті өң­деу неме­се өл­шеп орау, мү­ше­лен­ген жас неме­се мұз­да­ты­лған ет өн­дірісі
2
Сүт жә­не ірім­шік өнім­дері
Сүт­ті өң­деу жә­не ірім­шік жа­сау
1051
Жаңа са­уы­лған, па­стер­лен­ген та­биғи, за­рар­сыздан­ды­ры­лған, го­мо­ген­дел­ген жә­не/неме­се уль­т­ра та­зар­ты­лған сүт өн­дірісі
Сүт негізін­де­гі су­сын­дар өн­дірісі
Жаңа са­уы­лған қай­мағы алын­баған, па­стер­лен­ген, за­рар­сыздан­ды­ры­лған жә­не го­мо­ген­дел­ген сүт­тен қай­мақ жа­сау
Құрғақ сүт неме­се қо­ю­ла­ты­лған сүт, қат­ты түр­де­гі сүт неме­се кіле­гей өн­дірісі
Са­ры май, йо­гурт, ірім­шік жә­не сүз­бе, ай­ран, кіле­гей, са­ры су, ка­зе­ин неме­се лак­то­за өн­дірісі
Бал­мұз­дақ өн­дірісі
1052
Бал­мұз­дақ өн­дірісі
3
Же­містер мен көкөністер­ді өң­деу жә­не кон­сервілеу
Кар­топ­ты өң­деу жә­не кон­сервілеу
1031
Өң­дел­ген мұз­да­ты­лған кар­топ, құрғақ кар­топ ез­бесінің, кар­топ­тан жа­салған ба­сы­тқы, кар­топ қы­тыр­лақта­ры, кар­топ ұны мен түй­ір­шік­терінің өн­дірісі
4
Ба­лы­қтан, ша­ян тәрізділер мен мол­люс­кілер­ден жа­салған өнім
Ба­лы­қты, ша­ян тәрізділер мен мол­люс­кілер­ді өң­деу жә­не кон­сервілеу
1020
Ба­лық, ша­ян тәрізділер мен мол­люс­кілер­ді дай­ын­дау жә­не сақтау: мұз­да­ту, те­рең мұз­да­ту, кеп­ті­ру, өң­деу, сақтау, тұз­дау, кон­сервілеу жә­не т.б.
Ба­лық, ша­ян тәрізділер мен мол­люс­кілер өн­дірісі: ба­лық сү­бесі, уыл­ды­рық, жа­сан­ды уыл­ды­рық жә­не т.б.
Адам­дар­дың та­маққа пай­да­ла­нуы үшін неме­се жа­ну­ар­лар­ды азы­қтан­ды­ру үшін ба­лық өнім­дерінің өн­дірісі, адам­дар­дың та­маққа пай­да­ла­нуы­на жа­рам­сыз ба­лы­қтан жә­не өз­ге де су жа­ну­ар­ла­ры­ның түр­лері­нен ұн жә­не ери­тін заттар өн­дірісі, ке­ме­лер­дің ба­лы­қты қай­та өң­де­у­ге жә­не сақта­уға, теңіз бал­дыр­ла­рын қай­та өң­де­у­ге бағыт­талған қыз­меті
5
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы
Уыт өн­дірісі
1106
Уыт өн­дірісі
6
Май–тоң­май өні­мі
Май мен тоң­май өн­дірісі
1041
Та­зар­тыл­маған өсім­дік май­ы­ның өн­дірісі: қы­тай­бұр­шақ, күн­бағыс, мақта, рапс, қы­ша, зы­ғыр
Та­зар­ты­лған өсім­дік май­ы­ның өн­дірісі: қы­тай­бұр­шақ, күн­бағыс, мақта, рапс, қы­ша, зы­ғыр
Өсім­дік май­ын өң­деу: ай­дау, қай­на­ту, де­гид­ра­ция, гид­ро­ге­ни­за­ция жә­не т.б.
Мар­га­рин жә­не ұқ­сас тағам­дық тоң­май өн­дірісі
1042
Мар­га­рин өн­дірісі
Қос­па­лар жә­не т.б. өн­дірісі
Та­мақ дай­ын­да­уға ар­налған құра­ма тоң­май өн­дірісі
7
Өз­ге та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
Та­тым­ды­лы­қтар мен дәм­де­уі­ш­тер өн­дірісі
1084
Дә­мқо­сар­лар, тұз­ды­қтар мен дәм­де­уі­ш­тер: май­о­нез, қы­ша ұны мен дән түй­ір­шік­терінің, қы­ша жә­не т.б. өн­дірісі
Сір­ке суы өн­дірісі
Өнім­дер­ді тұз­дау үшін тұз­ды өң­деу, мы­са­лы йод­талған тұз
Басқа са­нат­тарға ен­гізіл­ме­ген өз­ге де та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
1089
Жұ­мыр­тқа өнім­дерінің, жұ­мыр­тқа аль­бу­минінің, жұ­мыр­тқа ұн­тағы мен ме­ланж өн­дірісі
Басқа са­нат­тарға ен­гізіл­ме­ген өз­ге де та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
10899
Жа­сан­ды бал жә­не ка­ра­мель өн­дірісі
Санд­вич, жаңа пісіріл­ген пиц­ца (жар­ты­лай фаб­ри­кат) си­яқты тез бұ­зы­ла­тын дай­ын та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі)
Басқа са­нат­тарға ен­гізіл­ме­ген бел­сен­ді био­ло­ги­я­лық қос­па­лар мен өз­ге де та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
Ет­тен, ба­лы­қтан, ша­ян тәрізділер­ден неме­се мол­люс­кілер­ден жа­салған тар­ты­лған ет өн­дірісі
Сүт өнім­дері мен ірім­шік өн­дірісі
Жа­сан­ды кон­цен­трат­тар өн­дірісі
8
Су­сын­дар өн­дірісі
Ми­не­рал­ды су­лар мен басқа да ал­ко­голь­сіз су­сын­дар өн­дірісі
1107
Шөл­мек­тер­де­гі та­биғи ми­не­рал­ды су жә­не өз­ге де ми­не­рал­ды су­лар өн­дірісі
Ал­ко­голь­сіз су­сын­дар өн­дірісі: ал­ко­голь­сіз хош иістен­діріл­ген жә­не/неме­се тәт­ті­лен­діріл­ген су­сын­дар: ли­мо­над, оран­жад, ко­ла, же­міс су­сын­да­ры, то­ник­тер жә­не т.б.
________________________
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы « »
№ қаулысына
5-қосымша
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдік беру қағидаларына
9-қосымша
Өңдеу өнеркәсібі және көрсетілетін қызметтер жобаларының шеңберіндегі кредиттер бойынша кепілдік беруге арналған тауарлар тізбесі
Та­у­ар­лар то­бы­ның ата­уы
Эко­но­ми­ка­лық қыз­мет түр­лерінің жал­пы жік­те­уі­шінің ата­уы
Эко­но­ми­ка­лық қыз­мет түр­лерінің жал­пы жік­те­уі­ші
Шы­ға­ры­ла­тын өнім­дер мен та­у­ар­лар­дың тіз­бесі
1
2
3
4
5
I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТА­У­АР­ЛА­РЫ
1
Ет­тен жә­не құс еті­нен жа­салған өнім­дер
Ет­тен жә­не үй құ­сы­ның еті­нен жа­салған өнім­дер өн­дірісі
1013
Кеп­тіріл­ген, тұз­далған неме­се ысталған ет өн­дірісі, дай­ын ора­ма­лар
Ет өнім­дерін: шұ­жық, са­ля­ми, қы­зыл шұ­жық, сүр­лен­ген құрғақ шұ­жық, сер­ве­лат, ысталған бо­лон шұ­жы­ғы, бас, ора­ма­лар, пісіріл­ген вет­чи­на жа­сау
2
Өз­ге де та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
Қант өн­дірісі
1081
Қант қы­зы­л­ша­сы­нан қант жа­сау
Ка­као, шо­ко­лад жә­не қант­ты кон­ди­тер­лік тағам­дар өн­дірісі
1082
Шо­ко­лад жә­не шо­ко­лад кәм­пит­терінің өн­дірісі
Қант­ты кәм­пит­тер: ка­ра­мель, ка­као, ну­га, по­мад­ка, ақ шо­ко­лад өн­дірісі
Сағыз өн­дірісі
Қант­талған же­містер өн­дірісі
Шо­ко­лад­ты жаңғақ, цу­кат өн­дірісі
Кәм­пит­тер, жа­сты­қ­ша кәм­пит­тер, қақ өн­дірісі
3
Ба­ла­лар таға­мы
Ба­ла­лар таға­мы­ның жә­не ди­е­та­лық та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
1086
Ар­найы ди­е­та­лар үшін пай­да­ла­ны­ла­тын та­мақ өнім­дерін: ба­ла­лар таға­мын; қо­сым­ша сүт жә­не басқа да та­мақ өнім­дерін; жа­сы кі­ші ба­ла­ларға ар­налған та­мақ өнім­дерін; ка­ло­ри­я­сы аз жә­не ка­ло­ри­я­сы азай­ты­лған өнім­дер­ді жа­сау
4
Ұн тар­ту өнер­кәсібі өнім­дерінің, крах­мал­дар мен крах­мал өнім­дерінің өн­дірісі
Крах­мал жә­не крах­мал­дан жа­салған өнім­дер өн­дірісі
1062
Күрі­ш­тен, кар­топ­тан, жү­гері­ден, би­дай­дан крах­мал жа­сау
Ши­кі жү­геріні май­да­лау
Глю­ко­за жә­не (неме­се) глю­ко­за-фрук­то­за шәр­ба­тын, қант шәр­ба­тын, маль­то­за, ину­лин жа­сау
Дән­нің маңы­зын жа­сау
Жү­гері май­ын жа­сау
Ұн-жар­ма өнер­кәсібі өнім­дерінің өн­дірісі
1061
Құрғақ бұр­шақ дән­дерінің, та­мыр­лар неме­се са­бақтар неме­се же­у­ге жа­рам­ды жаңғақтар өн­дірісі
Құрғақ таңғы ас си­яқты дән­ді та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
Ұн қос­па­ла­ры­ның жә­не нанға, тор­тқа, бәліш­ке, пи­рог­тар мен биск­вит­тер­ге, пе­че­нье­лер­ге неме­се құй­мақтарға ар­налған, дай­ын ұн қос­па­ла­ры мен қа­мыр­лар өн­дірісі
Би­дай қа­уы­зда­ры­ның, қа­ра би­дай, сұ­лы, жү­гері неме­се басқа да дән қа­уы­зда­ры­ның өн­дірісі
5
Нан-бөл­ке жә­не ұн­нан жа­салған өнім­дер өн­дірісі
Ма­ка­рон өнім­дерінің өн­дірісі
1073
Ма­ка­рон­дар, кеспе­лер, кес­пе жә­не (неме­се) олар­дан жа­салған жар­ты­лай фаб­ри­кат­тар (тез дай­ын­да­ла­тын) өн­дірісі
Қа­мыр­дан жа­салған кон­серві­лен­ген неме­се тоңа­зы­ты­лған өнім­дер, оның ішін­де ма­ка­рон өнім­дерінің өн­дірісі
6
Дай­ын та­мақ өнім­дері (өн­дірістік ауқым­да)
Дай­ын­далған та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
1085
Ет тағам­да­ры­ның өн­дірісі
Тар­ты­лған ба­лық етін қо­са алған­да, ба­лық тағам­да­ры­ның өн­дірісі
Көкөністер­ден жа­салған тағам­дар өн­дірісі
Тоңа­зы­ты­лған пиц­ца неме­се өз­ге тәсіл­мен сақтау үшін дай­ын­далған пиц­ца өн­дірісі
7
Же­містер мен көкөністер­ді өң­деу жә­не кон­сервілеу
Же­міс жә­не көкөніс шы­рын­да­ры­ның өн­дірісі
1032
Же­містер­ден жә­не (неме­се) көкөністер­ден жа­салған шы­рын­дар өн­дірісі
Жас же­містер­ден жә­не көкөністер­ден жа­салған кон­цен­трат­тар қой­ы­лт­па­лар өн­дірісі
Же­містер мен көкөністер­ді қай­та өң­де­удің жә­не кон­сервіле­удің өз­ге де түр­лері
1039
Мұз­да­ты­лған неме­се кон­серві­лен­ген түр­де­гі дай­ын тағам­дар­ды қос­паған­да, негізі­нен же­містер­ден неме­се көкөністер­ден тұра­тын та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
Же­містер­ді, жаңғақтар­ды неме­се көкөністер­ді сақтау: мұз­да­ту, кеп­ті­ру, май неме­се сір­ке суын сіңі­ру, кон­сервілеу жә­не т.б.
Же­містер­ден неме­се көкөністер­ден та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
Джем­дер, мар­ме­лад­тар жә­не ас­ха­на­лық же­ле өн­дірісі
Жаңғақ қуы­ру
Жаңғақтар­дан жа­са­ла­тын па­с­та жә­не өз­ге де азық-түлік өнім­дерінің өн­дірісі
8
Мал азы­ғы­ның өн­дірісі
Фер­ма­лар­да ұста­ла­тын жа­ну­ар­ларға ар­налған дай­ын азық өн­дірісі
1091
ІҚМ, ұсақ малға, жы­лқы­ларға, құстар мен шо­шқа­ларға ар­налған азық өн­дірісі
9
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы өнім­дерін сақтау
Жүк­ті қой­маға қою жә­не сақтау
5210
Азық-түлік өнім­дерін сақтау жә­не са­ту бой­ын­ша кө­тер­ме-та­ра­ту ор­та­лы­қта­рын құ­ру
II. АЗЫҚ-ТҮЛІК­ТЕН БАСҚА ТА­У­АР­ЛАР
1. КИІМ ЖӘ­НЕ АК­СЕС­СУ­АР­ЛАР
10
Сырт киім жә­не ак­сес­су­ар­лар
Басқа да тоқы­лған жә­не тоқы­ма бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
1439
Пу­ло­вер­лер, сви­тер­лер, кар­ди­ган­дар, тоқы­лған коф­та­лар, жи­лет­тер жә­не осын­дай бұй­ым­дар си­яқты тоқы­лған неме­се три­ко­таж бұй­ым­дар жә­не басқа да дай­ын бұй­ым­дар өн­дірісі
Ар­найы киім өн­дірісі
1412
Ар­найы киім өн­дірісі
Сырт киім өн­дірісі
1413
Ер­лер­ге, әй­ел­дер­ге жә­не ба­ла­ларға ар­налған сырт киім: паль­то, ко­стюм­дер, жа­кет­тер, шал­бар­лар, бел­дем­ше­лер, қал­пақтар мен бас­киім­дер өн­дірісі
Бы­лға­ры­дан жа­салған сырт киім­нен басқа, тоқы­ма, тоқы­лған неме­се тоқы­ма емес три­ко­таж ма­та­лар­дан жа­салған сырт киім­дер­дің өз­ге де түр­лерінің өн­дірісі
11
Іш киім
Іш киім өн­дірісі
1414
Әй­ел­дер, ер­лер мен ба­ла­ларға ар­налған тоқы­ма, тоқы­лған неме­се три­ко­таж ма­та­лар­дан, шіл­тер­ден жа­салған іш киім­дер жә­не түн­гі киім­дер: жей­де­лер, фут­бол­ка­лар, каль­сон­дар, кел­те­шал­бар­лар, пи­жа­ма­лар, түн­гі жей­де­лер, көй­лек­тер, блу­за­лар, іш­кі бел­дем­ше­лер, ком­би­на­ци­я­лар, бюст­галь­тер­лер, кор­сет­тер өн­дірісі
Тоқы­лған жә­не три­ко­таж шұлық бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
1431
Ұй­ы­қтар­ды, три­ко­лар­ды жә­не кол­го­т­ка­лар­ды қо­са алған­да, шұлық бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
12
Тоқы­ма жә­не бы­лға­ры бұй­ым­да­рын өн­діру­ге ар­налған ма­те­ри­ал­дар
Тоқы­ма бұй­ым­да­рын өң­деу
13
Ара­лас, жа­сан­ды неме­се син­те­ти­ка­лық иіріл­ген жіп­ті (по­ли­про­пи­лен) қо­са алған­да, мақта-ма­та, мақта тал­шы­ғы өн­дірісі
Ша­шақ жіп, ма­хер ма­та, дә­ке тәрізді тоқы­лған ма­те­ри­ал­дар өн­дірісі
Жа­сан­ды неме­се син­те­ти­ка­лық иіріл­ген жіп­ті (по­ли­про­пи­лен) қо­са алған­да, жүн ма­та өн­дірісі
Ара­лас, жа­сан­ды неме­се син­те­ти­ка­лық иіріл­ген жіп­ті (по­ли­про­пи­лен) қо­са алған­да, жі­бек ма­та өн­дірісі
Зы­ғыр ма­та өн­дірісі
Басқа да ма­та­лар өн­дірісі, мы­са­лы, қы­тай қа­лақай­ы­нан, кен­дір­ден, жө­ке­ден жә­не ар­найы иіріл­ген жіп­тен
Шы­ны тал­шы­ғы­нан жа­салған ма­та­лар өн­дірісі
Кар­бо­нид­ті жә­не ара­мид­ті жіп­тер өн­дірісі
Тоқу әдісі­мен жа­сан­ды тері өн­дірісі
Тек­стиль тал­шы­қта­рын дай­ын­дау жә­не иі­ру
1310
Мақта тал­шы­ғы­ның, мақта иірім­жібінің өн­дірісі
Тоқы­ма жә­не ті­гін өнер­кәсібі үшін са­туға жә­не одан әрі өң­деу үшін жүн­нен иірім­жіп иі­ру жә­не жа­сау
Тоқы­ма жә­не ті­гін өнер­кәсібі үшін са­туға жә­не одан әрі өң­деу үшін зы­ғыр иірім­жібін жа­сау
Өз­ге де тек­стиль тал­шы­қта­рын иі­ру
Жіп­тер, арқан­дар, жіңіш­ке арқан­дар, жіңіш­ке ба­у­лар, ба­у­лар өн­дірісі жә­не тор тоқу
1394
Тек­стиль тал­шы­қта­ры­нан, тас­па­лар­дан жә­не ұқ­сас ма­те­ри­ал­дар­дан жа­салған, сіңдіріл­ген жә­не сіңдіріл­ме­ген, қап­талған, ре­зең­ке­ден неме­се пласт­мас­са­дан жа­салған қа­бы­қ­ша­мен қорғалған неме­се қорғал­маған шпа­гат, арқан, жіп жә­не трос өн­дірісі
Шпа­гат­тан, арқан­дар мен жіп­тер­ден тор жа­сау
Арқан­дар мен тор­лы ма­та­дан жа­салған бұй­ым­дар: ба­лық аулау тор­ла­ры, ке­ме­лер­де­гі сақтан­ды­ру тор­ла­ры, түсі­ру жұ­мыста­ры кезін­де пай­да­ла­ны­ла­тын қорғау құрал­да­ры, ме­талл шы­ғыр­шы­қта­ры бар ма­та­уы­штар, жіп­тер неме­се тро­стар өн­дірісі жә­не т.б.
Теріні илеу жә­не өң­деу
15111
Тері мен бы­лға­ры­ны илеу, бо­яу жә­не өң­деу
Кү­дері, қа­шалған бы­лға­ры, те­гіс неме­се ме­тал­дан­ды­ры­лған тері өн­дірісі
13
Аяқ киім жә­не оның жаб­ды­қта­ры
Аяқ киім өн­дірісі
1520
Қа­лып­та­уды қо­са алған­да, аяқ киім­ді кез кел­ген ма­те­ри­ал­дар­дан кез кел­ген тәсіл­мен жа­сау
Аяқ киім­дер­дің бы­лға­ры жә­не ре­зең­ке бөлік­терін: сыр­тқы жә­не іш­кі бөлік­терін, ұл­та­нын, өк­ше­сін жа­сау
2. ҮЙ­ГЕ ЖӘ­НЕ КЕҢ­СЕ­ГЕ АР­НАЛҒАН БҰЙ­ЫМ­ДАР
14
Тұр­мыстық хи­мия
Са­бын мен жуғыш, та­зар­тқыш жә­не жы­л­ты­ратқыш заттар өн­дірісі
2041
Ор­га­ни­ка­лық бет­кі-бел­сен­ді пре­па­рат­тар өн­дірісі
Жуғыш құрал­дар себіл­ген неме­се сіңіріл­ген қағаз­дар, сулы­қтар өн­дірісі
Гли­це­рин өн­дірісі
Кос­ме­ти­ка­лық са­бын­ды қос­паған­да, са­бын өн­дірісі
Бет­кі-бел­сен­ді пре­па­рат­тар: қат­ты неме­се сұй­ық түр­де­гі кір жу­а­тын ұн­тақтар жә­не басқа да жуғыш құрал­дар, ыдыс-аяқ жу­уға ар­налған пре­па­рат­тар кір жуған кез­де қо­суға ар­налған хош иістен­дір­гіш жә­не жұм­сар­тқыш заттар өн­дірісі
Та­зар­тқыш жә­не жы­л­ты­ратқыш құрал­дар: ауа та­зар­тқы­штар, жа­сан­ды ба­ла­у­ыз, бы­лға­ры бұй­ым­дар­ды күту­ге ар­налған құрал­дар, жиһазға жә­не ағаш бет­тер­ге ар­налған по­ли­роль­дар, шы­ны жә­не ме­талл бет­тер­ге ар­налған по­ли­роль­дар, осы­ларға ұқ­сас құрал­дар себіл­ген неме­се сіңіріл­ген сулы­қтар­ды қо­са алған­да, та­зар­тқыш пас­та­лар мен ұн­тақтар өн­дірісі
15
Кілем­дер
Кілем­дер мен кілем бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
1393
Кілем­дер, па­ла­стар жә­не тө­сені­ш­тер, еден­дік жа­бын­дар қам­ты­ла­тын тоқы­ма жа­бын­да­ры­ның өн­дірісі
Киіз жа­бын­да­ры­ның өн­дірісі
16
Үй­ге ар­налған тоқы­ма жә­не басқа да бұй­ым­дар
Киім­нен басқа, дай­ын тоқы­ма бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
1392
Тоқы­лған неме­се три­ко­таж ма­та­лар­ды қо­са алған­да, кез кел­ген тоқы­ма ма­те­ри­а­лы­нан дай­ын бұй­ым­дар: плед­ті қо­са алған­да, жүн көр­пе, тө­сек-орын, ас­ха­на, дәрет­ха­на неме­се ас үй ма­та­ла­ры, сы­рып ті­гіл­ген көр­пе, ма­мық көр­пе, пу­фик­тер, жа­сты­қтар, ұй­ы­қта­уға ар­налған қап­тар өн­дірісі
Дай­ын жиһаз затта­рын: пер­де­лер, шы­мыл­ды­қтар, тө­сек-орын жа­пқы­шы, ас үй сүл­гілері, ыдыс жу­уға ар­налған шү­бе­ректер өн­дірісі
Тоқы­ма жай­ма­ла­ры­ның өн­дірісі
1391
Тоқы­лған неме­се три­ко­таж ма­та­лар шы­ға­ру жә­не өң­деу: түк­ті ма­та­лар, тор көзді жә­не шіл­тер ма­та­лар өн­дірісі
17
Тұр­мыстық та­у­ар­лар
Та­у­ар­ларға ар­налған пла­стик қап­та­ма­лар өн­дірісі
2222
Та­у­ар­лар­ды ора­уға ар­налған пла­стик бұй­ым­дар: пла­стик па­кет­тер, қап­тар, ыдыс­тар, қо­рап­тар, жә­шік­тер, үл­кен бө­тел­ке­лер, бө­тел­ке­лер өн­дірісі
Өз­ге де пла­стик бұй­ым­дар өн­дірісі
2229
Жиһаз фур­ни­ту­ра­сы­ның, кең­се неме­се мек­теп ке­рек-жа­рақта­ры­ның, киім затта­ры­ның (түй­ме­лер, сы­дыр­ма­лар), ас үй жә­не дәрет­ха­на ке­рек-жа­рақта­ры­ның, дастар­хан, пла­стик бас киім­дер (кас­ка­лар) жә­не пла­стиктен жа­салған өз­ге де бұй­ым­дар өн­дірісі
Қуыс шы­ны бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
2313
Шы­ны­дан неме­се хру­сталь­дан жа­салған бө­тел­ке­лер, ыдыс­тар өн­дірісі
Шы­ны­дан неме­се хру­сталь­дан жа­салған стақан, фу­жер, рюм­ка, бо­кал, шы­ны­а­яқ, тұр­мыстық заттар өн­дірісі
18
Жиһаз
Кең­се жә­не сту­дия жиһа­зы­ның өн­дірісі
3101
Орын­ды­қтар, оты­руға ар­налған жиһаз өн­дірісі кең­се­лер­ге, сту­ди­я­ларға, қо­нақ үй­лер­ге, мей­рам­ха­на­ларға жә­не қоғам­дық орын­дарға ар­налған орын­ды­қтар мен оты­рғы­штар өн­дірісі
Те­атр­ларға, ки­но­те­атр­ларға ар­налған орын­ды­қтар мен оты­рғы­штар өн­дірісі
Зерт­ха­на­лық орын­ды­қтар, басқа да зерт­ха­на­лық та­бу­рет­тер мен өз­ге де оты­рғы­штар өн­дірісі
Ас үй жиһа­зы­ның өн­дірісі
3102
Ас үй жиһа­зы­ның өн­дірісі
Басқа да жиһаз өн­дірісі
3109
Ди­ван­дар, ди­ван-ке­ре­ует­тер өн­дірісі
Бақ­шаға ар­налған орын­ды­қтар өн­дірісі
Жа­тын бөл­ме­ге, қо­нақ бөл­ме­ге, бақ­шаға ар­налған жиһаз өн­дірісі
Ті­гін ма­ши­на­ла­ры­на, те­ле­ди­дар­ларға ар­налған тум­ба­лар өн­дірісі
19
Жиһаз өңдіру­ге ар­налған ма­те­ри­ал­дар
Шпон, фа­не­ра, жұқа тақтай­лар мен па­нель­дер өн­дірісі
1621
Желім­дел­ген фа­не­ра жә­не өз­ге де бұй­ым­дар өн­дірісі: жы­л­ты­ра­ты­лған, бо­я­лған, жа­бы­лған, сіңдіріл­ген, жақ­сар­ты­лған жә­не ны­ғай­ты­лған (қағаз неме­се ма­та кө­ме­гі­мен)
Желім­дел­ген фа­не­ра, бір қа­бат­ты фа­не­ра жә­не осы­ған ұқ­сас ла­ми­нат­талған ағаш та­бақ бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
Құра­ма тақтай­лар мен өз­ге де та­бақ ма­те­ри­ал­да­ры­ның өн­дірісі
Ты­ғы­зды­ғы ор­та­ша тал­шы­қты та­бақ ма­те­ри­ал­да­ры­ның жә­не өз­ге де тал­шы­қты ма­те­ри­ал­дар­ды өн­дірісі
Сән­дік ма­те­ри­ал­дар өн­дірісі
Желім­дел­ген ла­ми­нат­талған ағаш бұй­ым­да­ры­ның, ла­ми­нат­талған бір қа­бат­ты фа­не­ра өн­дірісі
20
Мат­рас­тар
Мат­рас­тар өн­дірісі
3103
Мат­рас­тар: серіп­пе­сі бар неме­се ты­ғы­здалған мат­рас­тар; құра­мын­да сер­пім­ділік­ті ұстап тұра­тын ма­те­ри­ал­дар бар мат­рас­тар; қап­тал­маған ре­зең­ке неме­се пла­стик мат­рас­тар өн­дірісі
Мат­рас­тарға ар­налған тұғыр­лар өн­дірісі
21
Тұр­мыстық элек­тро­ни­ка ас­пап­та­ры­ның өн­дірісі
Ме­ха­ни­ка­лық ша­ма­лар­ды өл­ше­у­ге ар­налған ас­пап­тар өн­дірісі
2651
Жы­лы­ту жүй­е­лері­не ар­налған тем­пе­ра­ту­ра­ны бақы­лау ас­пап­та­ры­ның өн­дірісі
Сұй­ы­қтық тем­пе­ра­ту­ра­сын өл­ше­у­ге ар­налған шы­ны жә­не би­ме­талл тер­мо­метр­лер (ме­ди­ци­на­лы­қты қос­паған­да) өн­дірісі
Тұр­мыстық өл­ше­уі­ш­тер өн­дірісі (мы­са­лы, су өл­ше­гіш, га­зөл­ше­гіш, электр энер­ги­я­сын есеп­те­гі­ш­тер)
Су өл­ше­уі­ш­тер мен есеп­теу қон­ды­рғы­ла­ры­ның өн­дірісі
Қозға­лыс де­тек­тор­ла­ры­ның өн­дірісі
Электр-тұр­мыстық ас­пап­тар өн­дірісі
2751
Өз­ге де тұр­мыстық электр ас­пап­та­ры­ның: электр сужы­лы­тқы­штар, та­сы­мал­да­на­тын элек­тр­жы­лы­тқы­штар, электр­пеш­тер, элек­трқы­зды­рғы­штар өн­дірісі
Ба­та­ре­я­лар мен ак­ку­му­ля­тор­лар өн­дірісі
2720
Ба­ста­пқы эле­мент­тер: құра­мын­да мар­га­нец, сы­нап, кү­міс ди­ок­сиді бар ба­та­рея эле­мент­терінің өн­дірісі
Бөл­гі­ш­тер, кор­пу­стар, қақ­пақтар си­яқты қо­салқы бөл­шек­тер­ді қо­са алған­да, электр ак­ку­му­ля­тор­ла­ры­ның өн­дірісі
Қорға­сын-қы­шқыл­ды ба­та­ре­я­лар өн­дірісі
Ни­кель-кад­мий ба­та­ре­я­ла­ры­ның өн­дірісі
Ни­кель-ме­тал­ло­гид­рид­ті қу­ат көзі ба­та­ре­я­ла­ры­ның өн­дірісі
Ли­тий ба­та­ре­я­ла­ры­ның өн­дірісі
Құрғақ ба­та­ре­я­лар өн­дірісі
Сұй­ық элек­тро­ли­ті бар ба­та­ре­я­лар өн­дірісі
22
Жа­ры­қтан­ды­ру құрал­да­ры
Электр­мен жа­ры­қтан­ды­ру жаб­ды­қта­ры­ның өн­дірісі
2740
Шам­дар (мы­са­лы, кар­бид­ті, электр, газ, га­зo­лин) өн­дірісі
Тө­бе­ге ілі­нетін жа­ры­қтан­ды­ру ас­пап­та­ры­ның өн­дірісі
Ас­па­шам­дар өн­дірісі
Үстел шам­да­ры­ның (оның ішін­де жа­ры­қтан­ды­ру ас­пап­та­ры­ның) өн­дірісі
3. ҚҰРЫ­ЛЫС МА­ТЕ­РИ­АЛ­ДА­РЫ
23
Құры­лыс ма­те­ри­ал­да­ры
Пла­сти­ка­лық құры­лыс бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
2223
Пла­сти­ка­лық құры­лыс бұй­ым­да­ры­ның: пла­стик есік­тер, те­ре­зе­лер, жақта­у­лар, те­ре­зе қақ­пақта­ры­ның, жа­лю­зи­лер, бағыт­та­у­шы жұқа тақтай­ша­лар, ыдыс­тар, пла­стик жа­бын­дар, ру­лон­дар түрін­де­гі қа­бы­рға мен тө­бе­ге ар­налған қап­та­уыш, тақтай­ша­лар, пла­сти­на­лар еден жа­бын­да­ры­ның өз­ге де түр­лерінің, ван­на, душ ка­би­на­ла­ры, ра­ко­ви­на­лар, уни­та­здар, су ағы­за­тын ба­ч­ок­тар си­яқты пла­стик ги­ги­е­на затта­ры­ның өн­дірісі
Ви­нил, ли­но­ле­ум си­яқты май­ы­сқақ тө­сем­дер өн­дірісі
Ба­ста­пқы қа­лып­тағы пласт­мас­са өн­дірісі
2016
По­ли­про­пи­лен мен по­ли­сти­рол өн­дірісі
Бо­я­у­лар, лак­тар жә­не ұқ­сас бо­яғыш заттар, ти­по­гра­фи­я­лық бо­я­у­лар мен ма­сти­ка өн­дірісі
2030
Бо­я­у­лар, лак­тар мен эмаль­дар өн­дірісі
Дай­ын бо­яй­тын заттар мен ко­лер­лер өн­дірісі
Эмаль­дар, лак­тар жә­не жаға­тын құрам­дар мен сол си­яқты пре­па­рат­тар өн­дірісі
Ма­сти­ка өн­дірісі
Шпат­лев­ка жә­не сол си­яқты үстің­гі бет­тер­ді те­гісте­у­ге ар­налған пре­па­рат­тар өн­дірісі
Дай­ын бо­яу өн­дірісі
Ти­по­гра­фи­я­лық бо­яу өн­дірісі
Ор­га­ни­ка­лық еріт­кі­ш­тер, бо­яу мен лак­тар­ды дай­ын еріт­кі­ш­тер өн­дірісі
Желім өн­дірісі
2052
Ре­зең­ке желі­мі мен дай­ын желім­деу құрам­да­рын қо­са алған­да, желім мен дай­ын желім­деу құрам­да­ры­ның өн­дірісі
Та­бақ шы­ны­сын қа­лып­та­сты­ру жә­не өң­деу
2312
Кү­шей­тіл­ген неме­се көп қат­пар­лы жал­пақ шы­ны өн­дірісі
Ай­на өн­дірісі
Шы­ны­дан жа­салған көп қат­пар­лы оқ­ша­у­лағыш заттар өн­дірісі
Отқа төзім­ді бұй­ым­дар өн­дірісі
2320
Отқа төзім­ді ерітін­ді, бе­тон жә­не т.б. өн­дірісі
Отқа төзім­ді қыш бұй­ым­дар: крем­ний ұн­тағы­нан жа­салған жы­лу оқ­ша­у­лағыш қыш бұй­ым­дар; отқа төзім­ді кір­піш, бл­ок­тар мен еден жа­бын­да­ры жә­не т.б.; ре­торт, ти­гель, му­фель, фор­сун­ка, кел­теқұ­быр­лар, мү­штік­тер мен т.б. өн­дірісі
Құра­мын­да маг­не­зит, до­ло­мит неме­се хро­мит бар отқа төзім­ді бұй­ым­дар өн­дірісі
Қыш жа­бын­дар мен пли­та­лар өн­дірісі
2331
Отқа төзім­ді емес қыш бұй­ым­дар неме­се қа­бы­рға плит­ка­ла­ры­ның, мо­за­и­ка жә­не т.б. өн­дірісі
Отқа төзім­ді емес қыш тро­туар пли­та­ла­ры мен брус­чат­ка­лар өн­дірісі
Кір­піш, че­ре­пи­ца жә­не күй­діріл­ген бал­шы­қтан жа­салған өз­ге де құры­лыс бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
2332
Отқа төзім­ді емес құры­лыс ма­те­ри­ал­да­ры­ның: қыш плит­ка­лар, че­ре­пи­ца, мұр­жа­ның үстін­де­гі қал­пақтар, құ­быр­лар, оқ­ша­у­лағыш ма­те­ри­ал­дар жә­не т.б. өн­дірісі
Тер­ра­ко­та­дан еден плит­ка­сын жа­сау
Бе­тон­нан жа­салған құры­лыс бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
2361
Еден жа­бын­да­ры­ның, тө­се­у­ге ар­налған плит­ка­лар, пли­та­лар, па­нель­дер, құ­быр­лар, баған­дар өн­дірісі
Құры­лы­сқа неме­се аза­мат­тық құры­лы­сқа ар­налған це­мент­тен, бе­тон­нан неме­се жа­сан­ды та­стан жа­салған дай­ын кон­струк­ци­я­лар өн­дірісі
Бе­тон­нан, құры­лыс гип­сі­нен жә­не це­мент­тен жа­салған өз­ге де бұй­ым­дар өн­дірісі
2369
Бе­тон­нан, құры­лыс гип­сі­нен, це­мент­тен неме­се жа­сан­ды та­стан жа­салған өз­ге де бұй­ым­дар өн­дірісі: мүсін­дер, фур­ни­ту­ра­лар, ба­ре­льеф­тер, ва­за­лар, гүл құ­мы­ра­ла­ры жә­не т.б.
Басқа топ­та­ма­ларға ен­гізіл­ме­ген өз­ге де бей ме­талл ми­не­рал­дық өнім өн­дірісі
2399
Ми­не­рал­ды негіз­де­гі оқ­ша­у­лағыш ма­те­ри­ал­дар: қож-мақта жә­не ұқ­сас ми­не­рал­ды мақта; қат­пар­лы вер­ми­ку­лит, қоп­сы­ған бал­шық жә­не ұқ­сас оқ­ша­у­лағыш жы­лу ма­те­ри­ал­да­ры неме­се ды­быс оқ­ша­у­лағыш ма­те­ри­ал­дар өн­дірісі
24
Есік­тер мен те­ре­зе­лер
Ме­тал­дан жа­салған есік­тер мен те­ре­зе­лер өн­дірісі
2512
Ме­тал­дан жа­салған есік­тер, те­ре­зе­лер мен жақта­у­лар, те­ре­зе қақ­па­ла­ры мен қақ­па­лар өн­дірісі
25
Це­мент­ті қос­паған­да, әр­леу ма­те­ри­ал­да­ры
Әк жә­не құры­лыс гип­сінің өн­дірісі
2352
Құры­лыс (каль­ций­лен­діріл­ген гипс неме­се каль­ций суль­фа­ты) гип­сін өн­ді­ру
Сы­лақ өн­дірісі
III. ӨЗ­ГЕ
26
Хи­мия
Ты­ңай­тқы­штар жә­не құра­мын­да азот бар қо­сы­лы­стар өн­дірісі
2015
Ты­ңай­тқы­штар: азот неме­се құра­мын­да азо­ты бар, фос­фор неме­се ка­лий ты­ңай­тқы­шта­рын, ши­кі мұ­най­дан алы­нған несеп­нәр, та­биғи фос­фат­тар жә­не та­биғи ка­лий тұз­да­ры­ның өн­дірісі
Пе­сти­цид­тер мен басқа да аг­ро­хи­ми­я­лық өнім­дер өн­дірісі
2020
Ин­сек­ти­цид­тер/жән­дік­тер­ге қар­сы заттар, ро­ден­ти­цид­тер, фун­ги­цид­тер, гер­би­цид­тер, ака­ри­цид­тер, мо­лю­сти­цид­тер, био­цид­тер өн­дірісі
Өсім­дік­тер­дің өсуін рет­тей­тін өнім­дер өн­дірісі
Дез­ин­фек­ци­я­лау құрал­да­ры­ның өн­дірісі (ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы мақ­сат­та­ры­на жә­не басқа да мақ­сат­тарға пай­да­ла­ну үшін)
Басқа са­нат­тарға ен­гізіл­ме­ген өз­ге аг­ро­хи­ми­я­лық өнім­дер өн­дірісі
Өз­ге де негіз­гі бей­ор­га­ни­ка­лық хи­ми­я­лық заттар өн­дірісі
2013
Хи­ми­я­лық эле­мент­тер өн­дірісі (өнер­кәсіп­тік га­з­дар мен негіз­гі ме­тал­дар­ды қос­паған­да)
Азот қы­шқы­лын қос­паған­да, бей­ор­га­ни­ка­лық қы­шқыл­дар өн­дірісі
Ам­мо­ний­ден басқа, сіл­ті, сақар жә­не өз­ге де бей­ор­га­ни­ка­лық заттар өн­дірісі
Өз­ге де бей­ор­га­ни­ка­лық қос­па­лар өн­дірісі
Те­мір кол­че­дан­ды күй­ді­ру
Та­зар­ты­лған су өн­дірісі
27
Қағаз жә­не қағаз бұй­ым­да­ры
Гофра­ланған кар­тон, қағаз жә­не кар­тон ыдыс­ы­ның өн­дірісі
1721
Гофра­ланған қағаз жә­не кар­тон өн­дірісі
Гофра­ланған қағаз­дан неме­се кар­тон­нан жа­салған сый­ым­ды­лы­қтар өн­дірісі
Гофра­ланған кар­тон­нан жа­салған сый­ым­ды­лы­қтар өн­дірісі
Қат­ты кар­тон­нан жа­салған сый­ым­ды­лы­қтар өн­дірісі
Қағаз бен кар­тон­нан жа­салған өз­ге де сый­ым­ды­лы­қтар өн­дірісі
Қағаз­дан жа­салған қап­тар, сөм­ке­лер жә­не па­кет­тер өн­дірісі
Файл­да­ры бар офи­стік тір­келім­дер жә­не сол си­яқты бұй­ым­дар өн­дірісі
Ша­ру­а­шы­лық-тұр­мыстық жә­не са­ни­та­ри­я­лық-ги­ги­е­на­лық мақ­сатқа ар­налған қағаз бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
1722
Же­ке ги­ги­е­на жә­не ты­ғы­здау мақ­са­тын­да пай­да­ла­ну үшін цел­лю­ло­за мақ­та­сы­нан қағаз өнім­дерінің өн­дірісі: қағаз сулы­қтар, қо­ло­ра­мал­дар, сүл­гілер, сулы­қтар дәрет­ха­на қаға­зы, ги­ги­е­на­лық сүл­гілер мен там­пон­дар, ба­ла­лар жа­я­лы­қта­ры мен жөр­гек­тері, қағаз стақан­дар, тәрел­ке­лер жә­не под­но­стар, кар­тон жә­не қағаз ыдыс өн­дірісі
Ты­ғы­здау үшін жә­не ты­ғы­зда­ла­тын ги­ги­е­на­лық сүл­гілер, там­пон­дар үшін тоқы­ма ма­те­ри­ал­дар өн­дірісі
28
Ме­тал­дан жа­салған бұй­ым­дар
Бекіту бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
2594
Той­тар­ма жә­не бұран­да­сыз ұқ­сас өнім­дер өн­дірісі
Бұран­да кес­кіш ста­н­ок­та жа­са­ла­тын бұй­ым­дар өн­дірісі
Бұран­да­ма­лар, бұра­ма­лар, со­мын­дар, муф­та­лар жә­не бұран­да­сы бар басқа өнім­дер өн­дірісі
Жеңіл ме­тал­дар­дан буып-тү­ю­ге ар­налған ма­те­ри­ал­дар өн­дірісі
2592
Та­мақ өнім­дері үшін кон­серві бан­кілерін, шақ­ша­лар, қо­рап­тар, жә­шік­тер өн­дірісі
Ты­ғы­здап жа­бу үшін ме­талл қақ­пақтар мен өз­ге де бұй­ым­дар өн­дірісі
Суық қа­лып­тау неме­се бүк­теу
2433
Уатқы­штар­да суы­қтай қа­лып­тау про­цесін­де неме­се бас­пақта бүк­теу әдісі­мен бо­лат­тан жа­салған жал­пақ илек­тел­ген бұй­ым­дар­дан ашық сек­ци­я­лар жа­сау
Суық әдіспен бо­лат­тан қа­лып­талған неме­се бүк­тел­ген бұ­дыр­ланған та­бақтар мен сэнд­вич-па­нель­дер жа­сау
Шой­ын, бо­лат жә­не фер­роқо­рыт­па­лар өн­дірісі
2410
Те­мір құй­ма­лар, жы­л­тыр шой­ын­нан қа­лып­тар мен құй­ма­лар, бл­ок­тар неме­се өз­ге де ба­ста­пқы ны­сан­дар­ды жа­сау
Фер­роқо­рыт­па өн­дірісі
Те­мір жә­не құра­мын­да те­мір бар өз­ге де ке­уек­ті бұй­ым­дар­ды ті­ке­лей қал­пы­на кел­тіріп, құра­мын­да те­мір бар бұй­ым­дар жа­сау
Элек­тро­лиз жо­лы­мен неме­се өз­ге де хи­ми­я­лық про­це­стер нәти­же­сін­де та­за те­мір өн­ді­ру
Түй­ір­шік­тел­ген те­мір жә­не те­мір ұн­тағын өн­ді­ру
Бо­лат құй­ма­лар­ды неме­се өз­ге де ба­ста­пқы ны­сан­дар­ды өн­ді­ру
Бо­лат­тан жа­салған жар­ты­лай дай­ын бұй­ым­дар өн­дірісі
Бо­лат­тан жа­салған ысты­қтай илек­тел­ген жә­не суы­қтай илек­тел­ген жал­пақ илек­тел­ген бұй­ым­дар өн­дірісі
Бо­лат­тан жа­салған ысты­қтай илек­тел­ген шы­бы­қтар өн­дірісі
Бо­лат­тан жа­салған ысты­қтай илек­тел­ген қуыс бұй­ым­дар өн­дірісі
Па­кет­тел­ген бо­лат та­бақтар мен дә­не­кер­лен­ген жік­тері ашық бұй­ым­дар өн­дірісі
Бо­лат­тан жа­салған те­мір­жол ма­те­ри­ал­да­ры­ның (құра­с­тыр­ма­лы рельс) өн­дірісі
Бо­лат­тан жа­салған құ­быр­лар, құ­бы­р­жол­дар, про­филь­дер, фи­тинг­тер өн­дірісі
2420
Ысты­қтай илем­деу тәсілі­мен, ысты­қтай сы­ғым­да­у­мен неме­се ыстық сы­ғым­дау неме­се ысты­қтай илек­тел­ген шы­бық, құй­ма­лар си­яқты жар­ты­лай фаб­ри­кат­тар­ды ысты­қтай өн­де­уді неме­се үздіксіз құ­ю­ды қам­ти­тын өз­ге де тәсіл­дер­мен одан әрі өң­деу үшін тұ­тас тар­ты­лған құ­быр­лар мен көл­де­нең жә­не көл­де­нең емес қи­ма­лы құ­быр­лар жә­не көл­де­нең қи­ма­лы дай­ын­да­ма­лар өн­дірісі
Кей­ін­нен көл­де­нең қи­ма­лы құ­быр­лар­ды суы­қтай илек­теу неме­се суы­қтай со­зу тәсілі­мен жә­не тек көл­де­нең емес қи­ма­лы құ­быр­лар­ды жә­не қуыс про­филь­дер­ді суы­қтай со­зу тәсілі­мен өң­деу жо­лы­мен ысты­қтай илек­тел­ген неме­се ысты­қтай сы­ғым­далған дай­ын­да­ма­лар­дан жа­салған мөл­шері бел­гі­лен­ген жә­не бел­гі­лен­бе­ген тұ­тас тар­ты­лған құ­быр­лар өн­дірісі
Те­гіс ысты­қтай илек­тел­ген жал­пақ бұй­ым­дар­дан суық тәсіл­мен өн­діріл­ген, ұзы­на бойы неме­се спи­раль бой­ы­мен дә­не­кер­лен­ген сыр­тқы диа­мет­рі 406,4 мм астам неме­се одан кем дә­не­кер­леу құ­быр­ла­ры­ның өн­дірісі
Үздіксіз құю неме­се ысты­қтай қа­лып­тау тәсілі­мен жә­не ұзы­на бойы неме­се спи­раль бой­ы­мен дә­не­кер­лен­ген жә­не ысты­қтай илек­тел­ген неме­се суы­қтай илек­тел­ген, ұзы­на бойы дә­не­кер­лен­ген жо­лақтар­дан ысты­қтай неме­се суы­қтай қа­лып­та­у­мен жа­салған көл­де­нең емес қи­ма­лы сыр­тқы диа­мет­рі 406,4 мм неме­се одан кем көл­де­нең қи­ма­лы дә­не­кер­леу құ­быр­ла­ры­ның неме­се суы­қтай илек­тел­ген жал­пақ бұй­ым­дар өн­дірісі
Сыр­тқы диа­мет­рі 406,4 мм неме­се одан кем, илек­тел­ген, ысты­қтай неме­се суы­қтай қа­лып­тау жо­лақта­ры­нан жа­салған жә­не одан әрі суы­қтай илек­теу тәсілі­мен неме­се суы­қтай қа­лып­тау тәсілі­мен көл­де­нең емес қи­ма­лы құ­быр­лар түрін­де өң­деу үшін ұзы­на бойы дә­не­кер­лен­ген дә­не­кер­леу құ­быр­ла­ры­ның өн­дірісі
Бо­лат­тан жа­салған ысты­қтай илек­тел­ген жал­пақ бұй­ым­дар­ды өң­деу жо­лы­мен жал­пақ бо­лат фла­нец­тер мен қа­мыт­та­ры бар фла­нец­тер өн­дірісі
Жік­ті дә­не­кер­леу үшін иін­ді кел­теқұ­быр си­яқты гар­ни­ту­ра жә­не қа­лып­тау жо­лы­мен бо­лат­тан жа­салған ысты­қтай илек­тел­ген жіксіз құ­быр­лар өн­дірісі
Бұран­да­лы құ­быр­лар жә­не бо­лат­тан жа­салған өз­ге де құ­быр­лар неме­се гар­ни­ту­ра
29
Электр жаб­ды­қтар жә­не электр өт­кіз­гіш өн­дірісі
Электр өт­кіз­гіш пен ка­бель­дің басқа түр­лерінің өн­дірісі
27320
Алю­ми­ний­ден жә­не мыстан жа­салған тоқ жүретін желілері бар өт­кіз­гі­ш­тер мен ка­бель­дер өн­дірісі
Электр та­ра­ту­шы жә­не рет­те­уші ап­па­ра­ту­ра өн­дірісі
2712
Электр қо­рек­тен­дір­гі­шті ажы­ратқы­штар өн­дірісі
Электр желісі­не ар­налған желілік сүз­гілер өн­дірісі (өн­дірістік-та­ра­ту тіз­бе­гі үшін)
Электр кер­не­уін та­ра­туға ар­налған бақы­лау па­нель­дерінің өн­дірісі
Электр ре­лесі өн­дірісі
Элек­тр­лік та­ра­ту қалқан­да­ры­на ар­налған ка­бель өн­дірісі
Электр де­то­на­тор­лар өн­дірісі
Қу­ат­ты ауы­сты­рып қо­суға ар­налған жаб­ды­қтар өн­дірісі
Электр энер­ге­ти­ка­лық жүй­е­де ауы­сты­рып қо­суға ар­налған жаб­ды­қтар өн­дірісі (іс­ке қо­су кноп­ка­ла­рын, ажы­ратқы­штар­ды, со­ле­но­ид­тар­ды, тум­блер­лер­ді қос­паған­да)
Ба­ста­пқы энер­гия көз­дерін өн­ді­ру
30
Басқа са­нат­тарға ен­гізіл­ме­ген ма­ши­на­лар мен жаб­ды­қтар өн­дірісі
Гид­рав­ли­ка­лық жаб­ды­қтар өн­дірісі
2812
Гид­рав­ли­ка­лық жә­не пнев­ма­ти­ка­лық ком­по­нент­тер өн­дірісі (гид­рав­ли­ка­лық мо­тор­ларға ар­налған гид­рав­ли­ка­лық пом­па­лар­ды, гид­рав­ли­ка­лық жә­не пнев­ма­ти­ка­лық ци­лин­др­лер­ді, кла­пан­дар­ды, шлан­гілер мен гар­ни­ту­ра­ны қо­са алған­да)
Пнев­ма­ти­ка­лық жүй­е­лер­де пай­да­ла­ну үшін сы­ғы­лған ауа­ны та­за­ла­у­ға ар­налған пнев­ма­ти­ка­лық жаб­ды­қтар өн­дірісі
Гид­рав­ли­ка­лық жүй­е­лер өн­дірісі
Гид­рав­ли­ка­лық транс­мис­си­я­лық жаб­ды­қтар өн­дірісі
Көлем­ді гид­ро бе­ру ас­пап­та­ры­ның өн­дірісі
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы ма­ши­на­ла­рын шы­ға­ру
28302
Кө­гал шалғы­ла­рын қо­са алған­да, шалғы­лар­ды шы­ға­ру
Өзді­гі­нен за­ряд­та­ла­тын неме­се ав­то­мат­ты түр­де түсіретін ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы трей­лерін неме­се жар­ты­лай тір­ке­ме­лерін шы­ға­ру
То­пы­рақты дай­ын­да­уға, ты­ңай­тқыш се­бу­ге неме­се ен­гізу­ге ар­налған ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы тех­ни­ка­сын: соқа­лар­ды, ты­ңай­тқы­штар бөл­гі­ш­тер­ді, се­бу аг­ре­гат­та­рын/сеп­кі­ш­тер­ді, тыр­ма­лар­ды жә­не т.б. шы­ға­ру
Жи­на­уға жә­не жар­ма­ла­у­ға ар­налған тех­ни­ка: жи­нау ма­ши­на­ла­рын, астық ба­сты­рғы­штар­ды, сұрып­тағы­штар­ды жә­не т.б. шы­ға­ру
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы мақ­са­тын­да пай­да­ла­нуға ар­налған бүр­ку тех­ни­ка­сын шы­ға­ру
Жұ­мыр­тқа­лар­ды, же­містер­ді жә­не т.б. та­за­ла­у­ға, сұрып­та­уға неме­се өң­де­у­ге ар­налған ма­ши­на­лар шы­ға­ру
31
Өз­ге де көлік құрал­да­ры­ның өн­дірісі
Те­мір­жол ло­ко­мо­тив­терін жә­не жы­л­жы­ма­лы құрам шы­ға­ру
3020
Те­мір­жол неме­се трам­вай ло­ко­мо­тив­тері­не неме­се жы­л­жы­ма­лы құрам­дарға ар­налған ма­ман­дан­ды­ры­лған жиын­ты­қта­уы­штар: білік­тер, ось­тер, шпин­дель­дер, дөң­ге­лек­тер, те­же­гі­ш­тер жә­не оларға ар­налған жиын­ты­қта­уы­штар; иін­тірек­тер, муф­та­лар жә­не жалға­сты­ру­шы құры­лғы­лар, бу­фер­лер мен жиын­ты­қта­уы­штар; амор­ти­за­тор­лар; фур­гон­дар мен ло­ко­мо­тив­тер­дің негіз­дерін; ша­нақтар жә­не т.б. шы­ға­ру
Тау-кен өнер­кәсібі үшін рель­стік ар­ба­лар мен ло­ко­мо­тив­тер шы­ға­ру
Ме­ха­ни­ка­лық жә­не элек­тро­ме­ха­ни­ка­лық сиг­нал бе­ру жаб­ды­қта­рын, те­мір­жол, трам­вай, іш­кі су жол­да­рын­да, ав­то­трас­са­лар­да, тұрақтар­да, ұшу алаң­да­рын­да жә­не т.б. қа­уіп­сіздік­ті бақы­ла­у­ға жә­не қозға­лы­сты басқа­руға ар­налған жаб­ды­қтар­ды шы­ға­ру
Те­мір жол ва­гон­да­ры­на ар­налған орын­ды­қтар шы­ға­ру
32
Ве­ло­си­пед­тер, ар­ба­лар
Ве­ло­си­пед­тер жә­не мү­ге­дек­тер­ге ар­налған ар­ба­лар/крес­ло­лар өн­дірісі
3092
Мо­тор­сыз ве­ло­си­пед­тер­ді жә­не үш дөң­ге­лек­ті ве­ло­си­пед­тер­ді, тан­дем­дер­ді, ба­ла­лар ве­ло­си­пе­дін жә­не үш дөң­ге­лек­ті ве­ло­си­пед­тер­ді қо­са алған­да, өз­ге де ұқ­сас көлік құрал­да­ры­ның өн­дірісі
Ве­ло­си­пед­тер­ге ар­налған жи­нақта­уы­штар жә­не ак­сес­су­ар­лар өн­дірісі
Қо­салқы мо­то­ры бар ве­ло­си­пед­тер өн­дірісі
Пла­сти­ка­лық ве­ло­си­пед­тер­ді жә­не үш дөң­ге­лек­ті ве­ло­си­пед­тер­ді қо­са алған­да, жүр­гі­зу үшін дөң­ге­ле­гі бар ой­ын­шы­қтар өн­дірісі
Мо­тор­лы неме­се мо­тор­сыз мү­ге­дек­тер ар­ба­сы­ның өн­дірісі
Мү­ге­дек­тер ар­ба­сы­на ар­налған жи­нақта­уы­штар жә­не ак­сес­су­ар­лар өн­дірісі
Ба­ла­лар ар­ба­сы­ның өн­дірісі
33
Фар­ма­цев­ти­ка
Негіз­гі фар­ма­цев­ти­ка­лық өнім­дер өн­дірісі
2110
Дәрі-дәр­мек­тер: ан­ти­био­тиктер, негіз­гі ви­та­мин­дер, са­ли­цил жә­не O-аце­тил­са­ли­цил қы­шқыл­да­ры жә­не т. б. өн­ді­ру үшін пай­да­ла­ны­ла­тын ме­ди­ци­на­лық фар­ма­ко­ло­ги­я­лық пре­па­рат­тар өн­дірісі
Қан­ды қай­та өң­деу
Хи­ми­я­лық та­за қант жа­сау
Жа­ну­ар­лар ши­кі­за­ты­нан эн­до­крин­ді пре­па­рат­тар жа­сау (без­дер­ді қай­та өң­деу жә­не без­дер мен т.б. экс­трак­тілер жа­сау)
34
Басқа та­у­ар по­зи­ци­я­ла­ры
Басқа да тех­ни­ка­лық жә­не өнер­кәсіп­тік тоқы­ма бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
1396
Тоқыл­маған жа­бысқақ негіз­де­гі ма­та­ны қо­са алған­да, сы­ғы­лған ма­та­лар өн­дірісі
Ылғал­дан­ды­ры­лған, бо­я­лған, ре­зең­ке­лен­ген жә­не пла­стикпен қап­талған ма­та­лар өн­дірісі
Ме­талл қо­сып иіріл­ген жіп, ре­зең­ке жіп­тер­ді жә­не тоқы­ма жіп­тер, тоқы­ма иіріл­ген жіп неме­се ылғал­дан­ды­ры­лған, бо­я­лған, ре­зең­ке­лен­ген жә­не пла­стикпен жа­бы­лған ба­у­лар өн­дірісі
Берік­ті­гі жоға­ры ма­те­ри­ал­дан ре­зең­ке ма­та­лар жа­сау
Жа­дағай­лық ма­та, өрт сөн­діру­ге ар­налған түтік­тер­ге/шлан­гілер­ге ар­налған, тор көзді ма­та, икем­ді киім өн­дірісі
Зер­гер­лік бұй­ым­дар өн­дірісі
3212
Қол­дан өсір­ген ін­жу өн­дірісі
Та­стар мен син­те­ти­ка­лық жә­не өң­дел­ген асыл жә­не жар­ты­лай баға­лы та­стар­ды өнер­кәсіп­тік өң­де­уді қо­са алған­да, өң­деу са­ты­сын­да асыл жә­не жар­ты­лай баға­лы та­стар өн­дірісі
Гауһар өң­деу
Қым­бат баға­лы ме­тал­дар­дан жә­не қым­бат баға­лы ме­тал­дар­мен қап­талған негіз­гі ме­тал­дар­дан неме­се асыл жә­не жар­ты­лай қым­бат баға­лы та­стар­дан неме­се қым­бат баға­лы ме­тал­дар мен асыл неме­се жар­ты­лай қым­бат баға­лы та­стар­дың неме­се өз­ге де ма­те­ри­ал­дар­дың ком­би­на­ци­я­сы­нан жа­салған құн­ды заттар жа­сау
Қым­бат баға­лы ме­тал­дар­дан неме­се қым­бат баға­лы ме­тал­дар­мен қап­талған негіз­гі ме­тал­дар­дан зер­гер­лік бұй­ым­дар: ас­ха­на ыдыс­та­рын, ұсақ жә­не жал­пақ ыдыс­тар, шұңғыл ыдыс, дәрет­ха­на ке­рек-жа­рақта­рын, кең­се неме­се үстел бұй­ым­да­рын, ді­ни қыз­мет­тер­де салт-жо­ралғы үшін пай­да­ла­нуға ар­налған бұй­ым­дар жә­не т.б. жа­сау
Қым­бат баға­лы ме­тал­дар­дан тех­ни­ка­лық жә­не зерт­ха­на­лық ке­рек-жа­рақтар (құрал­дар мен қо­салқы бөл­шек­тер­ді қос­паған­да): ти­гель, шпа­тель­дер, галь­ван­ды бүр­ку­мен анод­тар жә­не т.б. жа­сау
Қол­сағат­тарға, ба­у­ларға, білезік­тер­ге жә­не та­ба­кер­ка­ларға ар­налған қым­бат баға­лы ме­талл білезік­тер жа­сау
Ме­тал­дан жа­салған қым­бат баға­лы дер­бес жә­не қым­бат баға­лы емес бұй­ым­дар­ды нақы­штау
35
Білім бе­ру
Тұрғын үй­дің басқа түр­лерін­де көр­сетілетін қыз­мет­тер
5590
Сту­дент­тік жә­не мек­теп жа­тақ­ха­на­ла­рын са­лу жә­не ре­кон­струк­ци­я­лау
Білім бе­ру
85
Мек­теп­ке дей­ін­гі, ба­ста­уыш, негіз­гі жә­не жал­пы ор­та білім бе­ру ме­ке­ме­лерін са­лу жә­не ре­кон­струк­ци­я­лау
36
Ту­ризм *
Қо­нақ үй­лер­дің қыз­мет­тер ұсы­нуы
5510
Ор­на­ла­сты­ру орын­да­рын са­лу (қо­нақ үй, са­на­то­рий, люкс кла­сты отель­дер, мо­тель­дер)
Де­ма­лыс күн­дерін­де жә­не қы­сқа мерзім­ді тұру­дың өз­ге де ке­зең­дерін­де бас­па­на бе­ру
5520
Ор­на­ла­сты­ру орын­да­рын са­лу (ба­ла­ларға ар­налған неме­се басқа де­ма­лыс үй­лері, пә­тер­лер мен қо­нақтар үшін бун­га­ло­лар, жи­нау неме­се та­мақтан­ды­ру қыз­мет­терін көр­сет­пей­тін кот­те­дж­дер мен үй­лер, жастар ту­ри­стік ла­герь­лері, та­удағы тур­ба­за­лар жә­не т.б.)
Кем­пинг­те, ре­кре­а­ци­я­лық ав­то­парк­те жә­не трей­лер­лік парк­тер­де тұ­ру үшін көр­сетілетін қыз­мет­тер
5530
Ор­на­ла­сты­ру орын­да­рын са­лу (кем­пинг­тер, трей­лер парк­тері, ой­ын-са­уық қа­ла­шы­қта­ры, аң аулау неме­се ба­лық аулау үшін пай­да­ла­ны­ла­тын жер­лер, ав­то­мо­биль де­ма­лы­сы­на ар­налған үй-жай­лар мен ке­рек-жа­рақтар)
Ау­ру­ха­на ұй­ым­да­ры­ның қыз­меті
8610
Са­на­то­рий­лік-ку­рорт­тық ме­ке­ме­лер са­лу
Басқа са­нат­тарға жатқы­зыл­маған жерүсті жо­ла­у­шы­лар та­сы­мал­да­ры­ның басқа түр­лері
4939
Тау шаңғы­сы ку­рорт­та­рын са­лу, егер қа­ла­лық жә­не қа­ла­ара­лық көлік та­сы­мал­да­ры жүй­есі­не кір­мей­тін бол­са, кон­вей­ер­лер­ді, ас­па­лы жол­дар­ды, тау шаңғы­сы кө­тер­гі­ш­терін жә­не ас­па­лы кө­тер­гі­ш­тер­ді басқа­ру
37
Көлік жә­не қой­маға жи­нау **
Қой­ма ша­ру­а­шы­лы­ғы жә­не қо­салқы көлік қыз­меті
52
Көлік­тік тран­зит­тік тер­ми­нал­дар­ды, құрғақ порт­тар­ды, қой­ма үй-жай­ла­рын са­лу
* Алакөл көлі жағалауында (ШҚО, Алматы облысы), Балқаш көлі жағалауында (Қарағанды облысы), Баянауыл курорттық аймағында (Павлодар облысы), Щучье-Бурабай курорттық аймағында (Ақмола облысы), Түркістан және Ақтау қалаларында, Имантау-Шалқар курорттық аймағында (СҚО), Алматының таулы кластерінде (Алматы облысының Талғар, Еңбекшіқазақ, Ұйғыр, Райымбек, Қарасай, Нарынқол аудандары) іске асырылатын туризм саласындағы жобалар қаржыландырылады.
** Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасымен және Өзбекстан Республикасымен шекаралас аумақтары.
________________________
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы « »
№ қаулысына
6-қосымша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2018 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 820 қаулысымен
бекітілген
Басым жобаларға кредит беру
тетігі
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өңдеу өнеркәсібінде және агроөнеркәсіптік кешенде қызметін жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлік субъектілерін (бұдан әрі – ЖКС) қолдау үшін 2018 – 2020 жылдары екінші деңгейдегі банктерді (бұдан әрі – ЕДБ) және «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ (бұдан әрі – АНК) қаржыландыруының жалпы көлемі 600 миллиард теңгеге дейін құрайды.
2. ЕДБ-ға және АНК-ға қаражат беру шарттары:
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі меншікті қаражаты және өз басқаруындағы қаражат есебінен жылдық 11 %-ға дейінгі сыйақы мөлшерлемелері бойынша өтеу мерзімі 7 жылға дейін 600 миллиард теңгеге дейін сомаға ЕДБ және АНК облигацияларын сатып алуды жүзеге асырады.
ЕДБ және АНК шығару проспектісінде (облигацияларды шығару талаптары) айқындалатын және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісілген шарттарда өздері шығарған облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуге құқылы.
Әрбір ЕДБ-ға және АНК-ға облигацияларды сатып алудың ең жоғары лимиті 70 миллиард теңгеден аспауға тиіс. ЕДБ және АНК өз лимиттерін ішінара немесе толық пайдаланбаған жағдайда пайдаланылмаған лимит мүдделі ЕДБ және АНК арасында пропорционалды түрде қайта бөлінуі мүмкін.
ЕДБ-ның және АНК-ның тартылған қаражаты мен меншікті қаражаты:
1) 100 миллиард теңгеге дейін агроөнеркәсіптік кешендегі өңдеу;
2) 100 миллиард теңгеге дейін агроөнеркәсіптік кешендегі өндіру;
3) 400 миллиард теңгеге дейін өңдеу өнеркәсібі және көрсетілетін қызметтер бағыттары бойынша басым жобаларды қаржыландыруға бағытталуға тиіс.
Бұл ретте шағын және орта бизнес (бұдан әрі – ШОБ) субъектілері іске асыратын жобаларға кредит беруге кемінде 100 миллиард теңге бағытталатын болады. Осы мақсатта әрбір ЕДБ және АНК осы Басым жобаларға кредит беру тетігінде (бұдан әрі – Тетік) белгіленген шарттармен берілген кредиттердің жалпы көлемінің кемінде 17 %-ы мөлшерінде ШОБ жобаларын қаржыландыруды қамтамасыз етеді.
ЕДБ және АНК меншікті қаражаты есебінен ЖКС жобаларына қарыз бере алады, сондай-ақ ЖКС қарыздары үшін қорландыруды қамтамасыз ету не қалпына келтіру үшін облигациялар шығара алады.
Аванстық қорландыруды алған жағдайда облигацияларды орналастырудан алынған қаражатты игеру кезеңі олар ЕДБ және АНК шотына түскен күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс.
Берілген қаражаттың нысаналы мақсаты – өңдеу өнеркәсібі мен агроөнеркәсіптік кешенде қызметін жүзеге асыратын ЖКС-ке инвестициялау және айналым қаражатын толықтыру мақсатына кредит беру. Жаңартылатын негізде айналым қаражатын толықтыруға жол беріледі.
Бұл ретте ЕДБ-ның және АНК-нің айналым қаражатын толықтыру мақсаттарына қарыз алушының бір жобасы шеңберінде берілетін кредит қаражатының 50 %-дан аспайтын мөлшерін жіберуге құқылы. Бұл шектеу агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс бойынша жобаларды қаржыландыруға қолданылмайды.
3. Осы Тетіктің шарттары бойынша кредиттер беруді жүзеге асыратын ЕДБ-ға және АНК-ға қойылатын талаптар:
ЕДБ және АНК меншікті капиталының ең төменгі мөлшері 60 миллиард теңгеден кем болмауға тиіс;
ЕДБ және АНК:
1) қарыз алушы бастама жасаған кредит беру шарттарының өзгеруіне байланысты;
2) ЖКС-қарыз алушы кредиттік келісімдер бойынша міндеттемелерін бұзуы салдарынан алынатын;
3) кепілдің нысанасына тәуелсіз бағалау жүргізуге, кепіл шартын тіркеуге және ауыртпалықты алып тастауға байланысты;
4) есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша төлемдерді қоспағанда, кредитпен байланысты қандай да бір комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді алмайды.
Басқа банктен қайта қаржыландыруға, сондай-ақ қатысу үлестерін сатып алуға жол берілмейді.
4. Осы Тетік бойынша ЖКС-ні қаржылық қолдау шараларын іске асыратын «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы және оның аумақтық бөлімшелері (бұдан әрі – қаржы агенттігі) осы Тетік бойынша оператор болып табылады. Қаржы агенттігінің көрсетілетін қызметтерінің ақысын «Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сәуірдегі № 234 қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына сәйкес бөлінген республикалық бюджет қаражаты есебінен кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган төлейді.
5. ЖКС қаржыландыру шарттары:
Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2018 жылғы 25 тамыздағы № 522 қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасында айқындалған және осы Тетікке қосымшаға сәйкес Басым жобаларға кредит беруге арналған тауарлар тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) сәйкес экономиканың басым салаларында жобаларды іске асыратын кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері ЖКС-тың нысаналы тобы болып табылады. Бұл ретте, жобаның нысаналы мақсатын растау үшін барлық экономикалық қызмет түрлерiнiң жалпы жiктеуiшiнің (бұдан әрі – ЭҚЖЖ) нақты бір түріне байланыстырылған Тізбенің кемінде бір тауар түрін шығару жеткілікті. Көрсетілетін қызметтер саласы үшін ЭҚЖЖ түрлеріне жатқызу сәйкестік өлшемшарты болады.
Жобаларға 10 миллиард теңгеден астам сомаға кредит берген жағдайда тиісті салалық орталық уәкілетті органның оң қорытындысы қажет.
ЖКС үшін номиналды сыйақы мөлшерлемесі – кемінде жылдық 15 %.
ЖКС үшін кредит беру валютасы – теңге.
ЖКС-ге кредит беру, субсидиялау және кепілдік беру мерзімі қоса алғанда 7 жылға дейін, бұл ретте ЕДБ кредит мерзімі ұзақтығының үштен бірінен аспайтын мерзімге кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін төлеу және/немесе негізгі борышты өтеу бойынша жеңілдікті кезеңді/кейінге қалдыруды беруге құқылы.
Осы тармақтың бесінші бөлігінің қолданысы 2018 жылғы
11 желтоқсаннан бастап туындаған қатынастарға таралады.
Бұл ретте:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрілік зат ретінде тіркелген, құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы өнім (бальзамдардан басқа) шығаруды көздейтін жобаларды қоспағанда, акцизделетін тауарлар шығаруды көздейтін;
2) кредиттік бюро деректеріне сәйкес кредит беру немесе кредиттік өтінімді беру сәтінде күнтізбелік 90 күннен асатын, мерзімі өтіп кеткен несиелік берешегі бар;
3) қаржыландыруды жүзеге асыратын ЕДБ-мен ерекше қатынастар арқылы байланысқан тұлғалар болып табылатын;
4) Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 10 ақпандағы № 52 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 6058 болып тіркелген) және (немесе) «Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, жинақтаушы зейнетақы қорлары мен акционерлік инвестициялық қорлар қызметінің мақсаттары үшін оффшорлық аймақтардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2008 жылғы 2 қазандағы № 145 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5371 болып тіркелген) көрсетілген, оффшорлық аймақтарда тіркелген, сондай-ақ қатысушылары және (немесе) акционерлері оффшорлық аймақтарда тіркелген;
5) мемлекеттік кәсіпорындар/мекемелер, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы тікелей мемлекетке тиесілі ұйымдар (әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт шеңберінде құрылған ЖКС қоспағанда), олармен үлестес тұлғалар, сондай-ақ меншік нысаны жеке мекеме ретінде ресімделген ЖКС және коммерциялық емес ұйымдар құрылтайшылары (оның ішінде, қатысушылары, акционерлері) болып табылатын ЖКС жобалары қаржыландырылмайды.
6. Қарыз алушыларға қойылатын талаптар:
қаржы агенттігінің субсидиялау және/немесе кепілдік беру туралы шешімі қабылданған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін салықтық есептілік деректерінің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе кірісті 10 %-ға өсіруге қол жеткізу.
7. ЖКС жобаларын субсидиялау шарттары:
Өңдеу өнеркәсібіндегі, көрсетілетін қызметтер бойынша және агроөнеркәсіптік кешендегі қайта өңдеудегі ЖКС жобаларын субсидиялау шарттары:
Субсидиялау Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы
25 тамыздағы № 522 қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде көзделген қаражат есебінен жүзеге асырылады.
ЕДБ-ның ЖКС-ге беретін кредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауды қаржыландыру республикалық бюджет қаражатынан жүзеге асырылады. Қаржы агенттігіне қаражат аударуды кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган қаржы агенттігінің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған арнайы шотына субсидиялар аудару шартына сәйкес жүзеге асырады. Бұл ретте, алғашқы төлем қаржы агенттігіне тиісті қаржы жылында көзделген қаражат сомасының 50 %-ы мөлшерінде аударылады. Одан кейінгі төлемдер қажеттілігіне қарай қаржы агенттігінің өтінімдері бойынша жүзеге асырылады.
Субсидиялау номиналдық сыйақы мөлшерлемесі жылдық 15 %-дан аспайтын кредиттер бойынша жүзеге асырылады, оның 6 %-ын ЖКС төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайтын болады.
Осы тармақтың үшінші бөлігінің қолданысы 2018 жылғы
11 желтоқсаннан бастап туындаған қатынастарға таралады.
Инвестицияларға жұмсалған кредиттерді субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 7 жылдан аспайды.
Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттерді субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 жылдан аспайды.
Осы тетік шеңберінде іске асырылатын жобаларды субсидиялау шарттары, тәртібі мен тетігі, сондай-ақ мониторингі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сәуірдегі № 234 қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларымен регламенттеледі.
8. ЖКС жобаларына кепілдік беру шарттары:
Номиналды сыйақы мөлшерлемесі жылдық 15 %-дан аспайтын кредиттерге кепілдік беруге жатады. Қарыз алушының бір жобасы шеңберінде кепілдік көлемі:
қоса алғанда 3 млрд. теңгеге дейінгі кредит сомасының 50 %-ынан аспайды;
3 млрд. теңгеден астам, 5 млрд. теңгеге дейінгі қоса алғанда кредит сомасының 20 %-ынан аспайды.
Кепілдік мерзімі кредит мерзімінен аспайды.
Кепілдік беру шарттары, тәртібі және тетігі, сондай-ақ осы тетік шеңберінде іске асырылатын жобалардың мониторингі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сәуірдегі № 234 қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдік беру қағидаларымен регламенттеледі.
9. Агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс бойынша іске асырылатын субсидиялау шарттары, тәртібі мен тетігі, сондай-ақ мониторингтеу Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 26 қазандағы № 436 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 17741 болып тіркелген) бекітілген Кредиттер және технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы малын сатып алудың лизингі, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау қағидаларымен (бұдан әрі – Кредиттер және технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы малын сатып алудың лизингі, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау қағидалары) регламенттеледі.
Осы тармақ шеңберінде ЕДБ және АНК беретін кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялауды қаржыландыру республикалық бюджет қаражатынан жергілікті атқарушы органдарға ағымдағы трансферттер беру арқылы жүзеге асырылады.
10. Қаржы агенттігі:
1) субсидиялау шарты жасалған ЖКС-нің жаңа кредитінің нысаналы пайдаланылуын мониторингтеуді;
2) ЕДБ-ға және АНК-ға ұсынылған қаражатты мақсатты және уақтылы қаржыландыру жөніндегі ақпаратты жинау мен талдауды жүзеге асырады.
ЕДБ-ға және АНК-ға ұсынылған қаражатты мақсатты және уақтылы қаржыландыру жөніндегі ақпаратты жинау мен талдауды ЕДБ және АНК есебінің негізінде кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін басым жобаларға кредит беру тетігінің шеңберінде ұсынылған қаражатты ЕДБ-ның және АНК-ның мақсатты пайдалануын талдау қағидаларына сәйкес қаржы агенттігі жүзеге асырады.
Бөлінетін қаражаттың экономикалық нәтижелеріне мониторинг жүргізу мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті қаржы агенттігіне ЖКС келісімі болған жағдайда салық құпиясы болып табылатын мынадай:
салық салуға жатпайтын кірістерді ескере отырып, жиынтық жылдық кіріс туралы ақпаратты;
шетелдік көздерден алынатын, салық салынатын кіріс туралы ақпаратты;
өткізілген тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) бойынша шығыстар туралы ақпаратты;
қызметкерлердің есептелген кірісі бойынша шығыстар туралы ақпаратты;
таза кіріс туралы ақпаратты;
қызметкерлердің (адамдардың) саны туралы ақпаратты;
бір қызметкерге шаққандағы орташа айлық жалақы туралы ақпаратты;
салық төлемдерінің сомалары туралы ақпаратты береді.
ЕДБ және АНК «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына және Кредиттер және технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы малын сатып алудың лизингі, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау қағидаларына сәйкес тұрақты негізде қаржы агенттігіне есеп беріп тұрады.
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және ЕДБ-нің және АНК-ның ішкі саясатына сәйкес ЖКС кредиттерін мониторингтеуді ЕДБ және АНК жүргізеді.
________________________
Басым жобаларға кредит беру тетігіне
қосымша
Басым жобаларға кредит беру үшін тауарлар
тізбесі
Та­у­ар­лар то­бы­ның ата­уы
Эко­но­ми­ка­лық қыз­мет түр­лерінің жал­пы жік­те­уі­шінің ата­уы
Эко­но­ми­ка­лық қыз­мет түр­лерінің жал­пы жік­те­уі­ші
Шы­ға­ры­ла­тын өнім­дер мен та­у­ар­лар­дың тізі­мі
1
2
3
4
5
6
I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТА­У­АР­ЛА­РЫ
1
Ет­тен жә­не құс еті­нен жа­салған өнім­дер
1.
Ет­ті өң­деу жә­не кон­сервілеу
1011
Ұша/шағын ұша түрін­де жас неме­се тоңа­зы­ты­лған ет­ті өн­дірісі
Тағам­дық субөнім­дер
2.
Үй құ­сы­ның етін өң­деу жә­не кон­сервілеу
1012
Қа­са­п­ха­на­да үй құста­рын сою, ет­ті өң­деу неме­се өл­шеп орау, мү­ше­лен­ген жас неме­се мұз­да­ты­лған ет өн­діріс
3.
Ет­тен жә­не үй құ­сы­ның еті­нен жа­салған өнім­дер өн­дірісі
1013
Кеп­тіріл­ген, тұз­далған неме­се ысталған ет өн­дірісі, дай­ын ора­ма­лар
Ет өнім­дерін: шұ­жық, са­ля­ми, қы­зыл шұ­жық, сүр­лен­ген құрғақ шұ­жық, сер­ве­лат, ысталған бо­лон шұ­жы­ғы, бас, ора­ма­лар, пісіріл­ген вет­чи­на жа­сау
2
Ба­лы­қтан, ша­ян тәрізділер мен мол­люс­кілер­ден жа­салған өнім
4.
Ба­лы­қты, ша­ян тәрізділер мен мол­люс­кілер­ді өң­деу жә­не кон­сервілеу
1020
Ба­лық, ша­ян тәрізділер мен мол­люс­кілер­ді дай­ын­дау жә­не сақтау: мұз­да­ту, те­рең мұз­да­ту, кеп­ті­ру, өң­деу, сақтау, тұз­дау, кон­сервілеу жә­не т.б.
Ба­лық, ша­ян тәрізділер мен мол­люс­кілер өн­дірісі: ба­лық сү­бесі, уыл­ды­рық, жа­сан­ды уыл­ды­рық жә­не т.б.
Адам­дар­дың та­маққа пай­да­ла­нуы үшін неме­се жа­ну­ар­лар­ды азы­қтан­ды­ру үшін ба­лық өнім­дерінің өн­дірісі, адам­дар­дың та­маққа пай­да­ла­нуы­на жа­рам­сыз ба­лы­қтан жә­не өз­ге де су жа­ну­ар­ла­ры­ның түр­лері­нен ұн жә­не ери­тін заттар өн­дірісі, ке­ме­лер­дің ба­лы­қты қай­та өң­де­у­ге жә­не сақта­уға, теңіз бал­дыр­ла­рын қай­та өң­де­у­ге бағыт­талған қыз­меті
5.
Теңіз ак­ва­дақы­лы
0321
Ак­ва­ри­ум ба­лы­қта­рын өсіруді, мол­люс­кілер (уст­ри­ца, ми­дия жә­не т.б.) уыл­ды­ры­ғы­ның, ірі теңіз ша­ян­да­ры­ның, ас­ша­ян­дар­дың, ба­лық ша­бақта­ры­ның өн­дірісін жә­не олар­ды қол­мен өң­де­уді қо­са алған­да, теңіз суын­да ба­лық өсі­ру, қы­зыл бал­дыр­лар мен басқа да же­у­ге жа­рам­ды бал­дыр­лар­ды өсі­ру, ша­ян тәрізділер­ді, қос жақта­у­лы мол­люс­кілер­ді, теңіз суын­дағы басқа да мол­люс­кілер мен басқа да су жа­ну­ар­ла­ры­ның түр­лерін, теңіз суын­дағы ак­ва­дақыл­ды, ре­зер­ву­ар­лар­дағы тұз­далған су­дағы ак­ва­дақыл­ды өсі­ру
Теңіз ба­лы­қта­ры­ның түр­лерін өсі­ру жөнін­де­гі ин­ку­ба­тор­лық стан­ци­я­лар, жы­лы теңіз фер­ма­ла­ры
6.
Тұ­щы су ак­ва­дақы­лы
0322
Тұ­щы су ба­лы­қта­ры­ның ак­ва­ри­ум­дық түр­лерін өсіруді, тұ­щы су­ды ме­кен­дей­тін ша­ян тәрізділер­ді, қос жақта­у­лы мол­люс­кілер­ді, өз­ге де мол­люс­кілер­ді жә­не су жа­ну­ар­ла­ры­ның басқа да түр­лерін өсіруді, ин­ку­ба­тор­лық стан­ци­я­лар­дың (тұ­щы су) жұ­мысын қо­са алған­да, тұ­щы су­да ба­лық өсі­ру
Бақа өсі­ру
7.
Тұ­щы су ба­лық аулау
0312
Іш­кі су­лар­да ком­мер­ци­я­лық негіз­де ба­лық аулау
Тұ­щы су­лар­да ша­ян тәрізділер мен мол­люс­кілер­ді аулау
Тұ­щы су­лар­да теңіз жа­ну­ар­ла­ры­ның түр­лерін аулау
Тұ­щы су ма­те­ри­ал­да­рын жи­нау
3
Сүт жә­не ірім­шік өнім­дері
8.
Сүт­ті өң­деу жә­не ірім­шік жа­сау
1051
Жаңа са­уы­лған, па­стер­лен­ген та­биғи, за­рар­сыздан­ды­ры­лған, го­мо­ген­дел­ген жә­не/неме­се уль­т­ра та­зар­ты­лған сүт өн­дірісі
Сүт негізін­де­гі су­сын­дар өн­дірісі
Жаңа са­уы­лған қай­мағы алын­баған, па­стер­лен­ген, за­рар­сыздан­ды­ры­лған жә­не го­мо­ген­дел­ген сүт­тен қай­мақ жа­сау
Құрғақ сүт неме­се қо­ю­ла­ты­лған сүт, қат­ты түр­де­гі сүт неме­се кіле­гей өн­дірісі
Са­ры май, йо­гурт, ірім­шік жә­не сүз­бе, ай­ран, кіле­гей, са­ры су, ка­зе­ин неме­се лак­то­за өн­дірісі
9.
Бал­мұз­дақ өн­дірісі
1052
Бал­мұз­дақ өн­дірісі
4
Өз­ге де та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
10.
Қант өн­дірісі
1081
Қант қы­зы­л­ша­сы­нан қант өн­дірісі
11.
Ка­као, шо­ко­лад жә­не қант­ты кон­ди­тер­лік тағам­дар өн­дірісі
1082
Шо­ко­лад жә­не шо­ко­лад кәм­пит­терінің өн­дірісі
Қант­ты кәм­пит­тер: ка­ра­мель, ка­као, ну­га, по­мад­ка, ақ шо­ко­лад өн­дірісі
Сағыз өн­дірісі
Қант­талған же­містер өн­дірісі
Шо­ко­лад­ты жаңғақ, цу­кат өн­дірісі
Кәм­пит­тер, жа­сты­қ­ша кәм­пит­тер, қақ өн­дірісі
5
Ба­ла­лар таға­мы
12.
Ба­ла­лар таға­мы­ның жә­не ди­е­та­лық та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
1086
Ар­найы ди­е­та­лар үшін пай­да­ла­ны­ла­тын та­мақ өнім­дерін: ба­ла­лар таға­мын; қо­сым­ша сүт жә­не басқа да та­мақ өнім­дерін; жа­сы кі­ші ба­ла­ларға ар­налған та­мақ өнім­дерін; ка­ло­ри­я­сы аз жә­не ка­ло­ри­я­сы азай­ты­лған өнім­дер­ді жа­сау
6
Ұн тар­ту өнер­кәсібі өнім­дерінің, крах­мал­дар мен крах­мал өнім­дерінің өн­дірісі
13.
Крах­мал жә­не крах­мал­дан жа­салған өнім­дер өн­дірісі
1062
Күрі­ш­тен, кар­топ­тан, жү­гері­ден, би­дай­дан крах­мал жа­сау
Ши­кі жү­геріні май­да­лау
Глю­ко­за жә­не (неме­се) глю­ко­за-фрук­то­за шәр­ба­тын, қант шәр­ба­тын, маль­то­за, ину­лин жа­сау
Дән­нің маңы­зын жа­сау
Жү­гері май­ын жа­сау
14.
Ұн-жар­ма өнер­кәсібі өнім­дерінің өн­дірісі
1061
Құрғақ бұр­шақ дән­дерінің, та­мыр­лар неме­се са­бақтар неме­се же­у­ге жа­рам­ды жаңғақтар өн­дірісі
Құрғақ таңғы ас си­яқты дән­ді та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
Ұн қос­па­ла­ры­ның жә­не нанға, тор­тқа, бәліш­ке, пи­рог­тар мен биск­вит­тер­ге, пе­че­нье­лер­ге неме­се құй­мақтарға ар­налған, дай­ын ұн қос­па­ла­ры мен қа­мыр­лар өн­дірісі
Би­дай қа­уы­зда­ры­ның, қа­ра би­дай, сұ­лы, жү­гері неме­се басқа да дән қа­уы­зда­ры­ның өн­дірісі
7
Нан-бөл­ке жә­не ұн­нан жа­салған өнім­дер өн­дірісі
15.
Ма­ка­рон өнім­дерінің өн­дірісі
1073
Ма­ка­рон­дар, кеспе­лер, кес­пе жә­не (неме­се) олар­дан жа­салған жар­ты­лай фаб­ри­кат­тар (тез дай­ын­да­ла­тын) өн­дірісі
Қа­мыр­дан жа­салған кон­серві­лен­ген неме­се тоңа­зы­ты­лған өнім­дер, оның ішін­де ма­ка­рон өнім­дерінің өн­дірісі
8
Дай­ын та­мақ өнім­дері (өн­дірістік ауқым­да)
16.
Дай­ын­далған та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
1085
Ет тағам­да­ры­ның өн­дірісі
Тар­ты­лған ба­лық етін қо­са алған­да, ба­лық тағам­да­ры­ның өн­дірісі
Көкөністер­ден жа­салған тағам­дар өн­дірісі
Тоңа­зы­ты­лған пиц­ца неме­се өз­ге тәсіл­мен сақтау үшін дай­ын­далған пиц­ца өн­дірісі
9
Же­містер мен көкөністер­ді өң­деу жә­не кон­сервілеу
17.
Кар­топ­ты өң­деу жә­не кон­сервілеу
1031
Өң­дел­ген мұз­да­ты­лған кар­топ, құрғақ кар­топ ез­бесінің, кар­топ­тан жа­салған ба­сы­тқы, кар­топ қы­тыр­лақта­ры, кар­топ ұны мен түй­ір­шік­терінің өн­дірісі
18.
Же­міс жә­не көкөніс шы­рын­да­ры­ның өн­дірісі
1032
Же­містер­ден жә­не (неме­се) көкөністер­ден жа­салған шы­рын­дар өн­дірісі
Жас же­містер­ден жә­не көкөністер­ден жа­салған кон­цен­трат­тар қой­ы­лт­па­лар өн­дірісі
19.
Же­містер мен көкөністер­ді қай­та өң­де­удің жә­не кон­сервіле­удің өз­ге де түр­лері
1039
Мұз­да­ты­лған неме­се кон­серві­лен­ген түр­де­гі дай­ын тағам­дар­ды қос­паған­да, негізі­нен же­містер­ден неме­се көкөністер­ден тұра­тын та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
Же­містер­ді, жаңғақтар­ды неме­се көкөністер­ді сақтау: мұз­да­ту, кеп­ті­ру, май неме­се сір­ке суын сіңі­ру, кон­сервілеу жә­не т.б.
Же­містер­ден неме­се көкөністер­ден та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
Джем­дер, мар­ме­лад­тар жә­не ас­ха­на­лық же­ле өн­дірісі
Жаңғақ қуы­ру
Жаңғақтар­дан жа­са­ла­тын па­с­та жә­не өз­ге де азық-түлік өнім­дерінің өн­дірісі
10
Мал азы­ғы­ның өн­дірісі
20.
Фер­ма­лар­да ұста­ла­тын жа­ну­ар­ларға ар­налған дай­ын азық өн­дірісі
1091
ІҚМ, ұсақ малға, жы­лқы­ларға, құстар мен шо­шқа­ларға ар­налған азық өн­дірісі
11
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы
21.
Дән­ді дақыл­дар­ды (күрі­шті қос­паған­да), бұр­шақты дақыл­дар мен май­лы тұқым­дар­ды өсі­ру
0111
Қы­тай­бұр­шақ, жер жаңғағы, мақта тұқы­мы, кәдім­гі май­ке­не, зы­ғыр тұқы­мы, қы­ша тұқы­мы, май­лы ну­га тұқы­мы, рапс тұқы­мы, бо­яғыш мақ­са­ры тұқы­мы, күн­жіт тұқы­мы, күн­бағыс тұқы­мы, өз­ге де май­лы тұқым­дар си­яқты май­лы тұқым­дар­ды өсі­ру
22.
Көкөністер жә­не бақ­ша өнім­дерін, та­мыр же­містілер мен түй­нек же­містілер­ді өсі­ру
0113
Көкөніс, оның ішін­де қы­за­нақ, ба­сты пи­яз, ша­лот пи­я­зы, са­рым­сақ, по­рей пи­я­зы жә­не басқа да пи­яз тұқым­дас көкөністер, қа­удан­ды қы­ры­ққа­бат, түр­лі-түсті қы­ры­ққа­бат, коль­ра­би, жа­пы­рақты қы­ры­ққа­бат, сәбіз, шалқан, та­мыр бал­ды­ры, шалғам жә­не басқа да осы­ған ұқ­сас же­у­ге жа­рам­ды та­мыр же­містілер, бұрыш, қи­яр мен кор­ни­шон, қант қы­зы­л­ша­сы жә­не ас­ха­на­лық қы­зы­л­ша өсі­ру. Көкөніс, кар­топ, қант қы­зы­л­ша­сы­ның тұқым­да­рын өсі­ру
Бақ­ша дақыл­да­рын, оның ішін­де қар­быз, қа­уын жә­не асқа­бақ өсі­ру
23.
Тал­шы­қты иі­ру дақыл­да­рын өсі­ру
0116
Мақта, зы­ғыр өсі­ру
Мақта тұқы­мын өсі­ру
24.
Басқа да мау­сым­дық дақыл­дар­ды өсі­ру
0119
Тар­на, жем­дік қы­зы­л­ша, жем-шөп, бе­ден, жоңы­шқа, эс­пар­цет, жем­дік жү­гері жә­не басқа шөп­тер­ді, жем­дік қы­ры­ққа­бат жә­не қа­ра­пай­ым
Жем­дік өнім­дер­ді өсі­ру
Қы­зы­л­ша қа­рақұ­мық өсі­ру (қант қы­зы­л­ша­сы тұқым­да­рын қос­паған­да) жә­не азы­қтық өсім­дік­тер тұқы­мын өсі­ру
25.
Жүзім өсі­ру
0121
Ша­рап жүзі­мі жә­не жүзім­нің ас­ха­на­лық сорт­та­ры
26.
Дән­ді жә­не сүй­ек­ті же­містер өсі­ру
0124
Дән­ді жә­не сүй­ек­ті же­містер: ал­ма, өрік, шие жә­не қы­зыл шие, шаб­да­лы жә­не тақыр шаб­да­лы, ал­мұрт жә­не бе­же, қа­ра өрік жә­не шо­мырт өсі­ру
27.
Өз­ге де же­міс аға­шта­рын, бұта­лар мен жаңғақ түр­лерін өсі­ру
0125
Жи­дек өсі­ру: қа­рақат/көк­жи­дек, қа­рақат, қар­лы­ған, ки­ви, таңқу­рай, құл­пы­най/бүл­дір­ген, өз­ге де же­міс түр­лері
Же­містер­дің тұқым­да­рын өсі­ру
Же­у­ге жа­рам­ды жаңғақтар­ды өсі­ру: ба­дам, ке­шью, тал­шын, фун­дук/ор­ман жаңғағы, пі­сте, грек жаңғағы, басқа да жаңғақ түр­лері
Же­міс аға­шта­ры­ның, бұта­лар­дың басқа түр­лерін өсі­ру: ай­ла­у­ық же­містері
28.
Мал­дың жә­не қо­да­стың басқа да тұқым­да­рын кө­бей­ту
0142
Ет алу үшін ірі қа­ра мал мен қо­да­сты кө­бей­ту
29.
Мал­дың сүт­ті тұқым­да­рын кө­бей­ту
0141
Мал­дың сүт­ті тұқым­да­рын өсі­ру жә­не кө­бей­ту
Ши­кі сүт алу
30.
Жы­лқы өсі­ру
0143
Жы­лқы өсі­ру
31.
Түй­е­лер мен түйе тұқым­да­рын өсі­ру
0144
Түй­е­лер мен түйе тұқым­да­рын өсі­ру жә­не мо­лай­ту
32.
Қой мен
еш­кі өсі­ру
0145
Қой мен еш­кі өсі­ру жә­не мо­лай­ту
Қой мен еш­кінің ши­кі сүтін өн­ді­ру
Жүн дай­ын­дау
Қо­зы­лар­дың терілерін дай­ын­дау
33.
Құс ша­ру­а­шы­лы­ғы
0147
Ин­ку­ба­ци­я­лық жұ­мыр­тқа өн­дірісі
Үй құста­рын өсі­ру жә­не кө­бей­ту: та­уық, күр­ке­та­уық, үй­рек, қаз жә­не т.б.
Жұ­мыр­тқа өн­дірісі*
34.
Жа­ну­ар­лар­дың өз­ге де түр­лерін өсі­ру
0149
Омар­та ша­ру­а­шы­лы­ғы жә­не бал мен бал ба­ла­у­ы­зы өн­дірісі
35.
Уыт өн­дірісі
1106
Уыт өн­дірісі
12
Май–тоң­май өні­мі
36.
Май мен тоң­май өн­дірісі
1041
Та­зар­тыл­маған өсім­дік май­ы­ның өн­дірісі: қы­тай­бұр­шақ, күн­бағыс, мақта, рапс, қы­ша, зы­ғыр
Та­зар­ты­лған өсім­дік май­ы­ның өн­дірісі: қы­тай­бұр­шақ, күн­бағыс, мақта, рапс, қы­ша, зы­ғыр
Өсім­дік май­ын өң­деу: ай­дау, қай­на­ту, де­гид­ра­ция, гид­ро­ге­ни­за­ция жә­не т.б.
37.
Мар­га­рин жә­не ұқ­сас тағам­дық тоң­май өн­дірісі
1042
Мар­га­рин өн­дірісі
Қос­па­лар жә­не т.б. өн­дірісі
Та­мақ дай­ын­да­уға ар­налған құра­ма тоң­май өн­дірісі
13
Өз­ге та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
38.
Та­тым­ды­лы­қтар мен дәм­де­уі­ш­тер өн­дірісі
1084
Дә­мқо­сар­лар, тұз­ды­қтар мен дәм­де­уі­ш­тер: май­о­нез, қы­ша ұны мен дән түй­ір­шік­терінің, қы­ша жә­не т.б. өн­дірісі
Сір­ке суы өн­дірісі
Өнім­дер­ді тұз­дау үшін тұз­ды өң­деу, мы­са­лы йод­талған тұз
39.
Басқа са­нат­тарға ен­гізіл­ме­ген өз­ге де та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
1089
Жұ­мыр­тқа өнім­дерінің, жұ­мыр­тқа аль­бу­минінің, жұ­мыр­тқа ұн­тағы мен ме­ланж өн­дірісі
40.
Басқа са­нат­тарға ен­гізіл­ме­ген өз­ге де та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
10899
Жа­сан­ды бал жә­не ка­ра­мель өн­дірісі
Санд­вич, жаңа пісіріл­ген пиц­ца (жар­ты­лай фаб­ри­кат) си­яқты тез бұ­зы­ла­тын дай­ын та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі)
Басқа са­нат­тарға ен­гізіл­ме­ген бел­сен­ді био­ло­ги­я­лық қос­па­лар мен өз­ге де та­мақ өнім­дерінің өн­дірісі
Ет­тен, ба­лы­қтан, ша­ян тәрізділер­ден неме­се мол­люс­кілер­ден жа­салған тар­ты­лған ет өн­дірісі
Сүт өнім­дері мен ірім­шік өн­дірісі
Жа­сан­ды кон­цен­трат­тар өн­дірісі
14
Су­сын­дар өн­дірісі
41.
Ми­не­рал­ды су­лар мен басқа да ал­ко­голь­сіз су­сын­дар өн­дірісі
1107
Шөл­мек­тер­де­гі та­биғи ми­не­рал­ды су жә­не өз­ге де ми­не­рал­ды су­лар өн­дірісі
Ал­ко­голь­сіз су­сын­дар өн­дірісі: ал­ко­голь­сіз хош иістен­діріл­ген жә­не/неме­се тәт­ті­лен­діріл­ген су­сын­дар: ли­мо­над, оран­жад, ко­ла, же­міс су­сын­да­ры, то­ник­тер жә­не т.б.
15
А/ш өнім­дерінің сақтау
42.
Жүк­ті қой­ма­лау жә­не сақтау
5210
Азық-түлік өнім­дерін сақтау жә­не са­ту жөнін­де­гі кө­тер­ме-та­ра­ту ор­та­лы­қта­рын құ­ру
II. АЗЫҚ-ТҮЛІК­ТЕН БАСҚА ТА­У­АР­ЛАР
1. КИІМ ЖӘ­НЕ АК­СЕС­СУ­АР­ЛАР
16
Сырт киім жә­не ак­сес­су­ар­лар
43.
Басқа да тоқы­лған жә­не три­ко­таж бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
1439
Пу­ло­вер­лер, сви­тер­лер, кар­ди­ган­дар, тоқы­лған коф­та­лар, жи­лет­тер жә­не осын­дай бұй­ым­дар си­яқты тоқы­лған неме­се три­ко­таж бұй­ым­дар жә­не басқа да дай­ын бұй­ым­дар өн­дірісі
44.
Ар­найы киім өн­дірісі
1412
Ар­найы киім өн­дірісі
45.
Сырт киім өн­ді­ру
1413
Ер­лер­ге, әй­ел­дер­ге жә­не ба­ла­ларға ар­налған сырт киім: паль­то, ко­стюм­дер, жа­кет­тер, шал­бар­лар, бел­дем­ше­лер, қал­пақтар мен бас­киім­дер өн­дірісі
Бы­лға­ры­дан жа­салған сырт киім­нен басқа, тоқы­ма, тоқы­лған неме­се тоқы­ма емес три­ко­таж ма­та­лар­дан жа­салған сырт киім­дер­дің өз­ге де түр­лерінің өн­дірісі
17
Іш киім
46.
Іш киім өн­ді­ру
1414
Әй­ел­дер, ер­лер мен ба­ла­ларға ар­налған тоқы­ма, тоқы­лған неме­се три­ко­таж ма­та­лар­дан, шіл­тер­ден жа­салған іш киім­дер жә­не түн­гі киім­дер: жей­де­лер, фут­бол­ка­лар, каль­сон­дар, кел­те­шал­бар­лар, пи­жа­ма­лар, түн­гі жей­де­лер, көй­лек­тер, блу­за­лар, іш­кі бел­дем­ше­лер, ком­би­на­ци­я­лар, бюст­галь­тер­лер, кор­сет­тер өн­дірісі
47.
Тоқы­лған жә­не три­ко­таж шұлық бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
1431
Ұй­ы­қтар­ды, три­ко­лар­ды жә­не кол­го­т­ка­лар­ды қо­са алған­да, шұлық бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
18
Тоқы­ма жә­не бы­лға­ры бұй­ым­да­рын өн­діру­ге ар­налған ма­те­ри­ал­дар
48.
Тоқы­ма бұй­ым­да­рын өң­деу
13
Ара­лас, жа­сан­ды неме­се син­те­ти­ка­лық иіріл­ген жіп­ті (по­ли­про­пи­лен) қо­са алған­да, мақта-ма­та, мақта тал­шы­ғы өн­дірісі
Ша­шақ жіп, ма­хер ма­та, дә­ке тәрізді тоқы­лған ма­те­ри­ал­дар өн­дірісі
Жа­сан­ды неме­се син­те­ти­ка­лық иіріл­ген жіп­ті (по­ли­про­пи­лен) қо­са алған­да, жүн ма­та өн­дірісі
Ара­лас, жа­сан­ды неме­се син­те­ти­ка­лық иіріл­ген жіп­ті (по­ли­про­пи­лен) қо­са алған­да, жі­бек ма­та өн­дірісі
Зы­ғыр ма­та өн­дірісі
Басқа да ма­та­лар өн­дірісі, мы­са­лы, қы­тай қа­лақай­ы­нан, кен­дір­ден, жө­ке­ден жә­не ар­найы иіріл­ген жіп­тен
Шы­ны тал­шы­ғы­нан жа­салған ма­та­лар өн­дірісі
Кар­бо­нид­ті жә­не ара­мид­ті жіп­тер өн­дірісі
Тоқу әдісі­мен жа­сан­ды тері өн­дірісі
49.
Тек­стиль тал­шы­қта­рын дай­ын­дау жә­не иі­ру
1310
Мақта тал­шы­ғы­ның, мақта иірім­жібінің өн­дірісі
Тоқы­ма жә­не ті­гін өнер­кәсібі үшін са­туға жә­не одан әрі өң­деу үшін жүн­нен иірім­жіп иі­ру жә­не жа­сау
Тоқы­ма жә­не ті­гін өнер­кәсібі үшін са­туға жә­не одан әрі өң­деу үшін зы­ғыр иірім­жібін жа­сау
Өз­ге де тек­стиль тал­шы­қта­рын иі­ру
50.
Жіп­тер, арқан­дар, жіңіш­ке арқан­дар, жіңіш­ке ба­у­лар, ба­у­лар өн­дірісі жә­не тор тоқу
1394
Тек­стиль тал­шы­қта­ры­нан, тас­па­лар­дан жә­не ұқ­сас ма­те­ри­ал­дар­дан жа­салған, сіңдіріл­ген жә­не сіңдіріл­ме­ген, қап­талған, ре­зең­ке­ден неме­се пласт­мас­са­дан жа­салған қа­бы­қ­ша­мен қорғалған неме­се қорғал­маған шпа­гат, арқан, жіп жә­не трос өн­дірісі
Шпа­гат­тан, арқан­дар мен жіп­тер­ден тор жа­сау
Арқан­дар мен тор­лы ма­та­дан жа­салған бұй­ым­дар: ба­лық аулау тор­ла­ры, ке­ме­лер­де­гі сақтан­ды­ру тор­ла­ры, түсі­ру жұ­мыста­ры кезін­де пай­да­ла­ны­ла­тын қорғау құрал­да­ры, ме­талл шы­ғыр­шы­қта­ры бар ма­та­уы­штар, жіп­тер неме­се тро­стар өн­дірісі жә­не т.б.
51.
Теріні илеу жә­не өң­деу
15111
Тері мен бы­лға­ры­ны илеу, бо­яу жә­не өң­деу
Кү­дері, қа­шалған бы­лға­ры, те­гіс неме­се ме­тал­дан­ды­ры­лған тері өн­дірісі
19
Аяқ киім жә­не оның жаб­ды­қта­ры
52.
Аяқ киім өн­дірісі
1520
Қа­лып­та­уды қо­са алған­да, аяқ киім­ді кез кел­ген ма­те­ри­ал­дар­дан кез кел­ген тәсіл­мен жа­сау
Аяқ киім­дер­дің бы­лға­ры жә­не ре­зең­ке бөлік­терін: сыр­тқы жә­не іш­кі бөлік­терін, ұл­та­нын, өк­ше­сін жа­сау
2. ҮЙ­ГЕ ЖӘ­НЕ КЕҢ­СЕ­ГЕ АР­НАЛҒАН БҰЙ­ЫМ­ДАР
20
Тұр­мыстық хи­мия
53.
Са­бын мен жуғыш, та­зар­тқыш жә­не жы­л­ты­ратқыш заттар өн­дірісі
2041
Ор­га­ни­ка­лық бет­кі-бел­сен­ді пре­па­рат­тар өн­дірісі
Жуғыш құрал­дар себіл­ген неме­се сіңіріл­ген қағаз­дар, сулы­қтар өн­дірісі
Гли­це­рин өн­дірісі
Кос­ме­ти­ка­лық са­бын­ды қос­паған­да, са­бын өн­дірісі
Бет­кі-бел­сен­ді пре­па­рат­тар: қат­ты неме­се сұй­ық түр­де­гі кір жу­а­тын ұн­тақтар жә­не басқа да жуғыш құрал­дар, ыдыс-аяқ жу­уға ар­налған пре­па­рат­тар кір жуған кез­де қо­суға ар­налған хош иістен­дір­гіш жә­не жұм­сар­тқыш заттар өн­дірісі
Та­зар­тқыш жә­не жы­л­ты­ратқыш құрал­дар: ауа та­зар­тқы­штар, жа­сан­ды ба­ла­у­ыз, бы­лға­ры бұй­ым­дар­ды күту­ге ар­налған құрал­дар, жиһазға жә­не ағаш бет­тер­ге ар­налған по­ли­роль­дар, шы­ны жә­не ме­талл бет­тер­ге ар­налған по­ли­роль­дар, осы­ларға ұқ­сас құрал­дар себіл­ген неме­се сіңіріл­ген сулы­қтар­ды қо­са алған­да, та­зар­тқыш пас­та­лар мен ұн­тақтар өн­дірісі
21
Кілем­дер
54.
Кілем­дер мен кілем бұй­ым­да­рын өн­дірісі
1393
Кілем­дер, па­ла­стар жә­не тө­сені­ш­тер, еден­дік жа­бын­дар қам­ты­ла­тын тоқы­ма жа­бын­да­ры­ның өн­дірісі
Киіз жа­бын­да­ры­ның өн­дірісі
22
Үй­ге ар­налған тоқы­ма жә­не басқа да бұй­ым­дар
55.
Киім­нен басқа, дай­ын тоқы­ма бұй­ым­да­рын өн­дірісі
1392
Тоқы­лған неме­се три­ко­таж ма­та­лар­ды қо­са алған­да, кез кел­ген тоқы­ма ма­те­ри­а­лы­нан дай­ын бұй­ым­дар: плед­ті қо­са алған­да, жүн көр­пе, тө­сек-орын, ас­ха­на, дәрет­ха­на неме­се ас үй ма­та­ла­ры, сы­рып ті­гіл­ген көр­пе, ма­мық көр­пе, пу­фик­тер, жа­сты­қтар, ұй­ы­қта­уға ар­налған қап­тар өн­дірісі
Дай­ын жиһаз затта­рын: пер­де­лер, шы­мыл­ды­қтар, тө­сек-орын жа­пқы­шы, ас үй сүл­гілері, ыдыс жу­уға ар­налған шү­бе­ректер өн­дірісі
56.
Тоқы­ма жай­ма­ла­ры­ның өн­ді­ру
1391
Тоқы­лған неме­се три­ко­таж ма­та­лар шы­ға­ру жә­не өң­деу: түк­ті ма­та­лар, тор көзді жә­не шіл­тер ма­та­лар өн­дірісі
23
Тұр­мыстық та­у­ар­лар
57.
Та­у­ар­ларға ар­налған пла­стик қап­та­ма­лар өн­дірісі
2222
Та­у­ар­лар­ды ора­уға ар­налған пла­стик бұй­ым­дар: пла­стик па­кет­тер, қап­тар, ыдыс­тар, қо­рап­тар, жә­шік­тер, үл­кен бө­тел­ке­лер, бө­тел­ке­лер өн­дірісі
58.
Өз­ге де пла­стик бұй­ым­дар өн­ді­ру
2229
Жиһаз фур­ни­ту­ра­сы­ның, кең­се неме­се мек­теп ке­рек-жа­рақта­ры­ның, киім затта­ры­ның (түй­ме­лер, сы­дыр­ма­лар), ас үй жә­не дәрет­ха­на ке­рек-жа­рақта­ры­ның, дастар­хан, пла­стик бас киім­дер (кас­ка­лар) жә­не пла­стиктен жа­салған өз­ге де бұй­ым­дар өн­дірісі
59.
Қуыс шы­ны бұй­ым­да­рын өн­дірісі
2313
Шы­ны­дан неме­се хру­сталь­дан жа­салған бө­тел­ке­лер, ыдыс­тар өн­дірісі
Шы­ны­дан неме­се хру­сталь­дан жа­салған стақан, фу­жер, рюм­ка, бо­кал, шы­ны­а­яқ, тұр­мыстық заттар өн­дірісі
24
Жиһаз
60.
Кең­се жә­не сту­дия ар­налған жиһа­зы­ның өн­дірісі
3101
Орын­ды­қтар, оты­руға ар­налған жиһаз өн­дірісі кең­се­лер­ге, сту­ди­я­ларға, қо­нақ үй­лер­ге, мей­рам­ха­на­ларға жә­не қоғам­дық орын­дарға ар­налған орын­ды­қтар мен оты­рғы­штар өн­дірісі
Те­атр­ларға, ки­но­те­атр­ларға ар­налған орын­ды­қтар мен оты­рғы­штар өн­дірісі
Зерт­ха­на­лық орын­ды­қтар, басқа да зерт­ха­на­лық та­бу­рет­тер мен өз­ге де оты­рғы­штар өн­дірісі
61.
Ас үй жиһа­зын өн­дірісі
3102
Ас үй жиһа­зын өн­дірісі
62.
Басқа да жиһаз өн­дірісі
3109
Ди­ван­дар, ди­ван-ке­ре­ует­тер өн­дірісі
Бақ­шаға ар­налған орын­ды­қтар өн­дірісі
Жа­тын бөл­ме­ге, қо­нақ бөл­ме­ге, бақ­шаға ар­налған жиһаз өн­дірісі
Ті­гін ма­ши­на­ла­ры­на, те­ле­ди­дар­ларға ар­налған тум­ба­лар өн­дірісі
25
Жиһаз өңдіру­ге ар­налған ма­те­ри­ал­дар
63.
Шпон, фа­не­ра, жұқа тақтай­лар мен па­нель­дер өн­дірісі
1621
Желім­дел­ген фа­не­ра жә­не өз­ге де бұй­ым­дар өн­дірісі: жы­л­ты­ра­ты­лған, бо­я­лған, жа­бы­лған, сіңдіріл­ген, жақ­сар­ты­лған жә­не ны­ғай­ты­лған (қағаз неме­се ма­та кө­ме­гі­мен)
Желім­дел­ген фа­не­ра, бір қа­бат­ты фа­не­ра жә­не осы­ған ұқ­сас ла­ми­нат­талған ағаш та­бақ бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
Құра­ма тақтай­лар мен өз­ге де та­бақ ма­те­ри­ал­да­ры­ның өн­дірісі
Ты­ғы­зды­ғы ор­та­ша тал­шы­қты та­бақ ма­те­ри­ал­да­ры­ның жә­не өз­ге де тал­шы­қты ма­те­ри­ал­дар өн­дірісі
Сән­дік ма­те­ри­ал­дар өн­дірісі
Желім­дел­ген ла­ми­нат­талған ағаш бұй­ым­да­ры­ның, ла­ми­нат­талған бір қа­бат­ты фа­не­ра өн­дірісі
26
Мат­рас­тар
64.
Мат­рас­тар өн­дірісі
3103
Мат­рас­тар: серіп­пе­сі бар неме­се ты­ғы­здалған мат­рас­тар; құра­мын­да сер­пім­ділік­ті ұстап тұра­тын ма­те­ри­ал­дар бар мат­рас­тар; қап­тал­маған ре­зең­ке неме­се пла­стик мат­рас­тар өн­дірісі
Мат­рас­тарға ар­налған тұғыр­лар өн­дірісі
27
Тұр­мыстық элек­тро­ни­ка ас­пап­та­рын өн­дірісі
65.
Ме­ха­ни­ка­лық ша­ма­лар­ды өл­ше­у­ге ар­налған ас­пап­тар өн­дірісі
2651
Жы­лы­ту жүй­е­лері­не ар­налған тем­пе­ра­ту­ра­ны бақы­лау ас­пап­та­ры­ның өн­дірісі
Сұй­ы­қтық тем­пе­ра­ту­ра­сын өл­ше­у­ге ар­налған шы­ны жә­не би­ме­талл тер­мо­метр­лер (ме­ди­ци­на­лы­қты қос­паған­да) өн­дірісі
Тұр­мыстық өл­ше­уі­ш­тер өн­дірісі (мы­са­лы, су өл­ше­гіш, га­зөл­ше­гіш, электр энер­ги­я­сын есеп­те­гі­ш­тер)
Су өл­ше­уі­ш­тер мен есеп­теу қон­ды­рғы­ла­ры­ның өн­дірісі
Қозға­лыс де­тек­тор­ла­ры­ның өн­дірісі
66.
Электр-тұр­мыстық ас­пап­тар өн­дірісі
2751
Өз­ге де тұр­мыстық электр ас­пап­та­ры­ның: электр сужы­лы­тқы­штар, та­сы­мал­да­на­тын элек­тр­жы­лы­тқы­штар, электр­пеш­тер, элек­трқы­зды­рғы­штар өн­дірісі
67.
Ба­та­ре­я­лар мен ак­ку­му­ля­тор­лар өн­дірісі
2720
Ба­ста­пқы эле­мент­тер: құра­мын­да мар­га­нец, сы­нап, кү­міс ди­ок­сиді бар ба­та­рея эле­мент­терінің өн­дірісі
Бөл­гі­ш­тер, кор­пу­стар, қақ­пақтар си­яқты қо­салқы бөл­шек­тер­ді қо­са алған­да, электр ак­ку­му­ля­тор­ла­ры­ның өн­дірісі
Қорға­сын-қы­шқыл­ды ба­та­ре­я­лар өн­дірісі
Ни­кель-кад­мий ба­та­ре­я­ла­ры­ның өн­дірісі
Ни­кель-ме­тал­ло­гид­рид­ті қу­ат көзі ба­та­ре­я­ла­ры­ның өн­дірісі
Ли­тий ба­та­ре­я­ла­ры­ның өн­дірісі
Құрғақ ба­та­ре­я­лар өн­дірісі
Сұй­ық элек­тро­ли­ті бар ба­та­ре­я­лар өн­дірісі
28
Жа­ры­қтан­ды­ру құрал­да­ры
68.
Электр­мен жа­ры­қтан­ды­ру жаб­ды­қта­рын өн­дірісі
2740
Шам­дар (мы­са­лы, кар­бид­ті, электр, газ, га­зo­лин) өн­дірісі
Тө­бе­ге ілі­нетін жа­ры­қтан­ды­ру ас­пап­та­ры­ның өн­дірісі
Ас­па­шам­дар өн­дірісі
Үстел шам­да­ры­ның (оның ішін­де жа­ры­қтан­ды­ру ас­пап­та­ры­ның) өн­дірісі
3. ҚҰРЫ­ЛЫС МА­ТЕ­РИ­АЛ­ДА­РЫ
29
Құры­лыс ма­те­ри­ал­да­ры
69.
Пла­стик құры­лыс бұй­ым­да­рын өн­ді­ру
2223
Пла­сти­ка­лық құры­лыс бұй­ым­да­ры­ның: пла­стик есік­тер, те­ре­зе­лер, жақта­у­лар, те­ре­зе қақ­пақта­ры­ның, жа­лю­зи­лер, бағыт­та­у­шы жұқа тақтай­ша­лар, ыдыс­тар, пла­стик жа­бын­дар, ру­лон­дар түрін­де­гі қа­бы­рға мен тө­бе­ге ар­налған қап­та­уыш, тақтай­ша­лар, пла­сти­на­лар еден жа­бын­да­ры­ның өз­ге де түр­лерінің, ван­на, душ ка­би­на­ла­ры, ра­ко­ви­на­лар, уни­та­здар, су ағы­за­тын ба­ч­ок­тар си­яқты пла­стик ги­ги­е­на затта­ры­ның өн­дірісі
Ви­нил, ли­но­ле­ум си­яқты май­ы­сқақ тө­сем­дер өн­дірісі
70.
Ба­ста­пқы қа­лып­тағы пласт­мас­са өн­ді­ру
2016
По­ли­про­пи­лен мен по­ли­сти­рол өн­ді­ру
71.
Бо­я­у­лар, лак­тар жә­не ұқ­сас бо­яғыш заттар, ти­по­гра­фия бо­я­у­ла­ры мен ма­сти­ка өн­дірісі
2030
Бо­я­у­лар, лак­тар мен эмаль­дар өн­дірісі
Дай­ын бо­яй­тын заттар мен ко­лер­лер өн­дірісі
Эмаль­дар, лак­тар жә­не жаға­тын құрам­дар мен сол си­яқты пре­па­рат­тар өн­дірісі
Ма­сти­ка өн­дірісі
Шпат­лев­ка жә­не сол си­яқты үстің­гі бет­тер­ді те­гісте­у­ге ар­налған пре­па­рат­тар өн­дірісі
Дай­ын бо­яу өн­дірісі
Ти­по­гра­фи­я­лық бо­яу өн­дірісі
Ор­га­ни­ка­лық еріт­кі­ш­тер, бо­яу мен лак­тар­ды дай­ын еріт­кі­ш­тер өн­дірісі
72.
Желім өн­дірісі
2052
Ре­зең­ке желі­мі мен дай­ын желім­деу құрам­да­рын қо­са алған­да, желім мен дай­ын желім­деу құрам­да­ры­ның өн­дірісі
73.
Та­бақ шы­ны­сын қа­лып­та­сты­ру жә­не өң­деу
2312
Кү­шей­тіл­ген неме­се көп қат­пар­лы жал­пақ шы­ны өн­дірісі
Ай­на өн­дірісі
Шы­ны­дан жа­салған көп қат­пар­лы оқ­ша­у­лағыш заттар өн­дірісі
74.
Отқа төзім­ді бұй­ым­дар өн­дірісі
2320
Отқа төзім­ді ерітін­ді, бе­тон жә­не т.б. өн­дірісі
Отқа төзім­ді қыш бұй­ым­дар: крем­ний ұн­тағы­нан жа­салған жы­лу оқ­ша­у­лағыш қыш бұй­ым­дар; отқа төзім­ді кір­піш, бл­ок­тар мен еден жа­бын­да­ры жә­не т.б.; ре­торт, ти­гель, му­фель, фор­сун­ка, кел­теқұ­быр­лар, мү­штік­тер мен т.б. өн­дірісі
Құра­мын­да маг­не­зит, до­ло­мит неме­се хро­мит бар отқа төзім­ді бұй­ым­дар өн­дірісі
75.
Қыш жа­бын­дар мен пли­та­лар өн­дірісі
2331
Отқа төзім­ді емес қыш бұй­ым­дар неме­се қа­бы­рға плит­ка­ла­ры­ның, мо­за­и­ка жә­не т.б. өн­дірісі
Отқа төзім­ді емес қыш тро­туар пли­та­ла­ры мен брус­чат­ка­лар өн­дірісі
76.
Кір­піш, че­ре­пи­ца жә­не күй­діріл­ген бал­шы­қтан жа­салған өз­ге де құры­лыс бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
2332
Отқа төзім­ді емес құры­лыс ма­те­ри­ал­да­ры­ның: қыш плит­ка­лар, че­ре­пи­ца, мұр­жа­ның үстін­де­гі қал­пақтар, құ­быр­лар, оқ­ша­у­лағыш ма­те­ри­ал­дар жә­не т.б. өн­дірісі
Тер­ра­ко­та­дан еден плит­ка­сын жа­сау
77.
Бе­тон­нан жа­салған құры­лыс бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
2361
Еден жа­бын­да­ры­ның, тө­се­у­ге ар­налған плит­ка­лар, пли­та­лар, па­нель­дер, құ­быр­лар, баған­дар өн­дірісі
Құры­лы­сқа неме­се аза­мат­тық құры­лы­сқа ар­налған це­мент­тен, бе­тон­нан неме­се жа­сан­ды та­стан жа­салған дай­ын кон­струк­ци­я­лар өн­дірісі
78.
Бе­тон­нан, құры­лыс гип­сі­нен жә­не це­мент­тен жа­салған өз­ге де бұй­ым­дар өн­дірісі
2369
Бе­тон­нан, құры­лыс гип­сі­нен, це­мент­тен неме­се жа­сан­ды та­стан жа­салған өз­ге де бұй­ым­дар өн­дірісі: мүсін­дер, фур­ни­ту­ра­лар, ба­ре­льеф­тер, ва­за­лар, гүл құ­мы­ра­ла­ры жә­не т.б.
79.
Басқа топ­та­ма­ларға ен­гізіл­ме­ген өз­ге де бей ме­талл ми­не­рал­дық өнім өн­дірісі
2399
Ми­не­рал­ды негіз­де­гі оқ­ша­у­лағыш ма­те­ри­ал­дар: қож-мақта жә­не ұқ­сас ми­не­рал­ды мақта; қат­пар­лы вер­ми­ку­лит, қоп­сы­ған бал­шық жә­не ұқ­сас оқ­ша­у­лағыш жы­лу ма­те­ри­ал­да­ры неме­се ды­быс оқ­ша­у­лағыш ма­те­ри­ал­дар өн­дірісі
30
Есік­тер мен те­ре­зе­лер
80.
Ме­тал­дан жа­салған есік­тер мен те­ре­зе­лер өн­дірісі
2512
Ме­тал­дан жа­салған есік­тер, те­ре­зе­лер мен жақта­у­лар, те­ре­зе қақ­па­ла­ры мен қақ­па­лар өн­ді­ру
31
Це­мент­ті қос­паған­да, әр­леу ма­те­ри­ал­да­ры
81.
Әк жә­не құры­лыс гип­сінің өн­ді­ру
2352
Құры­лыс (каль­ций­лен­діріл­ген гипс неме­се на­трий суль­фа­ты) гип­сін өн­ді­ру
Сы­лақ өн­дірісі
III. ӨЗ­ГЕ­ЛЕР
32
Хи­мия
82.
Ты­ңай­тқы­штар жә­не құра­мын­да азот бар қос­па­лар өн­ді­ру
2015
Ты­ңай­тқы­штар: азот неме­се құра­мын­да азо­ты бар, фос­фор неме­се ка­лий ты­ңай­тқы­шта­рын, ши­кі мұ­най­дан алы­нған несеп­нәр, та­биғи фос­фат­тар жә­не та­биғи ка­лий тұз­да­рын өн­ді­ру
83.
Пе­сти­цид­тер мен басқа да аг­ро­хи­ми­я­лық өнім­дер өн­ді­ру
2020
Ин­сек­ти­цид/жән­дік­тер­ге қар­сы заттар, ро­ден­ти­цид­тер, фун­ги­цид­тер, гер­би­цид­тер, ака­ри­цид­тер, мо­лю­сти­цид­тер, био­цид­тер өн­ді­ру
Өсім­дік­тер­дің өсуін рет­тей­тін өнім­дер өн­ді­ру
Дез­ин­фек­ци­я­лау құрал­да­рын өн­ді­ру (ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы мақ­сат­та­ры­на жә­не басқа да мақ­сат­тарға пай­да­ла­ну үшін)
Басқа са­нат­тарға ен­гізіл­ме­ген өз­ге аг­ро­хи­ми­я­лық өнім­дер өн­ді­ру
84.
Өз­ге де негіз­гі бей­ор­га­ни­ка­лық хи­ми­я­лық заттар өн­дірісі
2013
Хи­ми­я­лық эле­мент­тер өн­дірісі (өнер­кәсіп­тік га­з­дар мен негіз­гі ме­тал­дар­ды қос­паған­да)
Азот қы­шқы­лын қос­паған­да, бей­ор­га­ни­ка­лық қы­шқыл­дар өн­дірісі
Ам­мо­ний­ден басқа, сіл­ті, сақар жә­не өз­ге де бей­ор­га­ни­ка­лық заттар өн­дірісі
Өз­ге де бей­ор­га­ни­ка­лық қос­па­лар өн­дірісі
Те­мір кол­че­дан­ды күй­ді­ру
Та­зар­ты­лған су өн­дірісі
33
Қағаз жә­не қағаз бұй­ым­да­ры
85.
Гофра­ланған кар­тон, қағаз жә­не кар­тон ыдыс­ы­ның өн­дірісі
1721
Гофра­ланған қағаз жә­не кар­тон өн­дірісі
Гофра­ланған қағаз­дан неме­се кар­тон­нан жа­салған сый­ым­ды­лы­қтар өн­дірісі
Гофра­ланған кар­тон­нан жа­салған сый­ым­ды­лы­қтар өн­дірісі
Қат­ты кар­тон­нан жа­салған сый­ым­ды­лы­қтар өн­дірісі
Қағаз бен кар­тон­нан жа­салған өз­ге де сый­ым­ды­лы­қтар өн­дірісі
Қағаз­дан жа­салған қап­тар, сөм­ке­лер жә­не па­кет­тер өн­дірісі
Файл­да­ры бар офи­стік тір­келім­дер жә­не сол си­яқты бұй­ым­дар өн­дірісі
86.
Ша­ру­а­шы­лық-тұр­мыстық жә­не са­ни­та­ри­я­лық-ги­ги­е­на­лық мақ­сатқа ар­налған қағаз бұй­ым­да­ры­ның өн­дірісі
1722
Же­ке ги­ги­е­на жә­не ты­ғы­здау мақ­са­тын­да пай­да­ла­ну цел­лю­ло­за мақ­та­сы­нан қағаз өнім­дерінің өн­дірісі: қағаз сулы­қтар, қо­ло­ра­мал­дар, сүл­гілер, сулы­қтар дәрет­ха­на қаға­зы, ги­ги­е­на­лық сүл­гілер мен там­пон­дар, ба­ла­лар жа­я­лы­қта­ры мен жөр­гек­тері, қағаз стақан­дар, тәрел­ке­лер жә­не под­но­стар, кар­тон жә­не қағаз ыдыс өн­дірісі
Ты­ғы­здау үшін жә­не ты­ғы­зда­ла­тын ги­ги­е­на­лық сүл­гілер, там­пон­дар үшін тоқы­ма ма­те­ри­ал­дар өн­дірісі
34
Ме­тал­дан жа­салған бұй­ым­дар
87.
Бекіту бұй­ым­да­рын өн­ді­ру
2594
Той­тар­ма жә­не бұран­да­сыз ұқ­сас өнім­дер өн­дірісі
Бұран­да кес­кіш ста­н­ок­та жа­са­ла­тын бұй­ым­дар өн­дірісі
Бұран­да­ма­лар, бұра­ма­лар, со­мын­дар, муф­та­лар жә­не бұран­да­сы бар басқа өнім­дер өн­дірісі
88.
Жеңіл ме­тал­дар­дан буып-тү­ю­ге ар­налған ма­те­ри­ал­дар өн­дірісі
2592
Та­мақ өнім­дері үшін кон­серві бан­кілерін, шақ­ша­лар, қо­рап­тар, жә­шік­тер өн­дірісі
Ты­ғы­здап жа­бу үшін ме­талл қақ­пақтар мен өз­ге де бұй­ым­дар өн­дірісі
89.
Суық қа­лып­тау неме­се бүк­теу
2433
Уатқы­штар­да суы­қтай қа­лып­тау про­цесін­де неме­се бас­пақта бүк­теу әдісі­мен бо­лат­тан жа­салған жал­пақ илек­тел­ген бұй­ым­дар­дан ашық сек­ци­я­лар жа­сау
Суық әдіспен бо­лат­тан қа­лып­талған неме­се бүк­тел­ген бұ­дыр­ланған та­бақтар мен сэнд­вич-па­нель­дер жа­сау
90.
Шой­ын, бо­лат жә­не фер­роқо­рыт­па­лар өн­дірісі
2410
Те­мір құй­ма­лар, жы­л­тыр шой­ын­нан қа­лып­тар мен құй­ма­лар, бл­ок­тар неме­се өз­ге де ба­ста­пқы ны­сан­дар­ды жа­сау
Фер­роқо­рыт­па өн­дірісі
Те­мір жә­не құра­мын­да те­мір бар өз­ге де ке­уек­ті бұй­ым­дар­ды ті­ке­лей қал­пы­на кел­тіріп, құра­мын­да те­мір бар бұй­ым­дар жа­сау
Элек­тро­лиз жо­лы­мен неме­се өз­ге де хи­ми­я­лық про­це­стер нәти­же­сін­де та­за те­мір өн­ді­ру
Түй­ір­шік­тел­ген те­мір жә­не те­мір ұн­тағын өн­ді­ру
Бо­лат құй­ма­лар­ды неме­се өз­ге де ба­ста­пқы ны­сан­дар­ды өн­ді­ру
Бо­лат­тан жа­салған жар­ты­лай дай­ын бұй­ым­дар өн­дірісі
Бо­лат­тан жа­салған ысты­қтай илек­тел­ген жә­не суы­қтай илек­тел­ген жал­пақ илек­тел­ген бұй­ым­дар өн­дірісі
Бо­лат­тан жа­салған ысты­қтай илек­тел­ген шы­бы­қтар өн­дірісі
Бо­лат­тан жа­салған ысты­қтай илек­тел­ген қуыс бұй­ым­дар өн­дірісі
Па­кет­тел­ген бо­лат та­бақтар мен дә­не­кер­лен­ген жік­тері ашық бұй­ым­дар өн­дірісі
Бо­лат­тан жа­салған те­мір­жол ма­те­ри­ал­да­ры­ның (құра­с­тыр­ма­лы рельс) өн­дірісі
91.
Бо­лат­тан жа­салған құ­быр­лар, құ­бы­р­жол­дар, про­филь­дер, фи­тинг­тер өн­дірісі
2420
Ысты­қтай илем­деу тәсілі­мен, ысты­қтай сы­ғым­да­у­мен неме­се ыстық сы­ғым­дау неме­се ысты­қтай илек­тел­ген шы­бық, құй­ма­лар си­яқты жар­ты­лай фаб­ри­кат­тар­ды ысты­қтай өн­де­уді неме­се үздіксіз құ­ю­ды қам­ти­тын өз­ге де тәсіл­дер­мен одан әрі өң­деу үшін тұ­тас тар­ты­лған құ­быр­лар мен көл­де­нең жә­не көл­де­нең емес қи­ма­лы құ­быр­лар жә­не көл­де­нең қи­ма­лы дай­ын­да­ма­лар өн­дірісі
Кей­ін­нен көл­де­нең қи­ма­лы құ­быр­лар­ды суы­қтай илек­теу неме­се суы­қтай со­зу тәсілі­мен жә­не тек көл­де­нең емес қи­ма­лы құ­быр­лар­ды жә­не қуыс про­филь­дер­ді суы­қтай со­зу тәсілі­мен өң­деу жо­лы­мен ысты­қтай илек­тел­ген неме­се ысты­қтай сы­ғым­далған дай­ын­да­ма­лар­дан жа­салған мөл­шері бел­гі­лен­ген жә­не бел­гі­лен­бе­ген тұ­тас тар­ты­лған құ­быр­лар өн­дірісі
Те­гіс ысты­қтай илек­тел­ген жал­пақ бұй­ым­дар­дан суық тәсіл­мен өн­діріл­ген, ұзы­на бойы неме­се спи­раль бой­ы­мен дә­не­кер­лен­ген сыр­тқы диа­мет­рі 406,4 мм астам неме­се одан кем дә­не­кер­леу құ­быр­ла­ры­ның өн­дірісі
Үздіксіз құю неме­се ысты­қтай қа­лып­тау тәсілі­мен жә­не ұзы­на бойы неме­се спи­раль бой­ы­мен дә­не­кер­лен­ген жә­не ысты­қтай илек­тел­ген неме­се суы­қтай илек­тел­ген, ұзы­на бойы дә­не­кер­лен­ген жо­лақтар­дан ысты­қтай неме­се суы­қтай қа­лып­та­у­мен жа­салған көл­де­нең емес қи­ма­лы сыр­тқы диа­мет­рі 406,4 мм неме­се одан кем көл­де­нең қи­ма­лы дә­не­кер­леу құ­быр­ла­ры­ның неме­се суы­қтай илек­тел­ген жал­пақ бұй­ым­дар өн­дірісі
Сыр­тқы диа­мет­рі 406,4 мм неме­се одан кем, илек­тел­ген, ысты­қтай неме­се суы­қтай қа­лып­тау жо­лақта­ры­нан жа­салған жә­не одан әрі суы­қтай илек­теу тәсілі­мен неме­се суы­қтай қа­лып­тау тәсілі­мен көл­де­нең емес қи­ма­лы құ­быр­лар түрін­де өң­деу үшін ұзы­на бойы дә­не­кер­лен­ген дә­не­кер­леу құ­быр­ла­ры­ның өн­дірісі
Бо­лат­тан жа­салған ысты­қтай илек­тел­ген жал­пақ бұй­ым­дар­ды өң­деу жо­лы­мен жал­пақ бо­лат фла­нец­тер мен қа­мыт­та­ры бар фла­нец­тер өн­дірісі
Жік­ті дә­не­кер­леу үшін иін­ді кел­теқұ­быр си­яқты гар­ни­ту­ра жә­не қа­лып­тау жо­лы­мен бо­лат­тан жа­салған ысты­қтай илек­тел­ген жіксіз құ­быр­лар өн­дірісі
Бұран­да­лы құ­быр­лар жә­не бо­лат­тан жа­салған өз­ге де құ­быр­лар неме­се гар­ни­ту­ра
35
Электр жаб­ды­қтар жә­не электр өт­кіз­гіш өн­дірісі
92.
Электр өт­кіз­гіш жә­не ка­бель­дің басқа түр­лерінің өн­дірісі
27320
Алю­ми­ний­ден жә­не мыстан жа­салған тоқ жүретін желілері бар өт­кіз­гі­ш­тер мен ка­бель­дер өн­дірісі
93.
Электр та­ра­ту­шы жә­не рет­те­уші ап­па­ра­ту­ра өн­дірісі
2712
Электр қо­рек­тен­дір­гі­шті ажы­ратқы­штар өн­дірісі
Электр желісі­не ар­налған желілік сүз­гілер өн­дірісі (өн­дірістік-та­ра­ту тіз­бе­гі үшін)
Электр кер­не­уін та­ра­туға ар­налған бақы­лау па­нель­дерінің өн­дірісі
Электр ре­лесі өн­дірісі
Элек­тр­лік та­ра­ту қалқан­да­ры­на ар­налған ка­бель өн­дірісі
Электр де­то­на­тор­лар өн­дірісі
Қу­ат­ты ауы­сты­рып қо­суға ар­налған жаб­ды­қтар өн­дірісі
Электр энер­ге­ти­ка­лық жүй­е­де ауы­сты­рып қо­суға ар­налған жаб­ды­қтар өн­дірісі (іс­ке қо­су кноп­ка­ла­рын, ажы­ратқы­штар­ды, со­ле­но­ид­тар­ды, тум­блер­лер­ді қос­паған­да)
Ба­ста­пқы энер­гия көз­дерін өн­ді­ру
36
Басқа са­нат­тарға ен­гізіл­ме­ген ма­ши­на­лар мен жаб­ды­қтар өн­дірісі
94.
Гид­рав­ли­ка­лық жаб­ды­қтар өн­дірісі
2812
Гид­рав­ли­ка­лық жә­не пнев­ма­ти­ка­лық ком­по­нент­тер өн­дірісі (гид­рав­ли­ка­лық мо­тор­ларға ар­налған гид­рав­ли­ка­лық пом­па­лар­ды, гид­рав­ли­ка­лық жә­не пнев­ма­ти­ка­лық ци­лин­др­лер­ді, кла­пан­дар­ды, шлан­гілер мен гар­ни­ту­ра­ны қо­са алған­да)
Пнев­ма­ти­ка­лық жүй­е­лер­де пай­да­ла­ну үшін сы­ғы­лған ауа­ны та­за­ла­у­ға ар­налған пнев­ма­ти­ка­лық жаб­ды­қтар өн­дірісі
Гид­рав­ли­ка­лық жүй­е­лер өн­дірісі
Гид­рав­ли­ка­лық транс­мис­си­я­лық жаб­ды­қтар өн­дірісі
Көлем­ді гид­ро бе­ру ас­пап­та­ры­ның өн­дірісі
95.
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы ма­ши­на­ла­рын шы­ға­ру
28302
Кө­гал шалғы­ла­рын қо­са алған­да, шалғы­лар­ды шы­ға­ру
Өзді­гі­нен за­ряд­та­ла­тын неме­се ав­то­мат­ты түр­де түсіретін ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы трей­лерін неме­се жар­ты­лай тір­ке­ме­лерін шы­ға­ру
То­пы­рақты дай­ын­да­уға, ты­ңай­тқыш се­бу­ге неме­се ен­гізу­ге ар­налған ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы тех­ни­ка­сын: соқа­лар­ды, ты­ңай­тқы­штар бөл­гі­ш­тер­ді, се­бу аг­ре­гат­та­рын/сеп­кі­ш­тер­ді, тыр­ма­лар­ды жә­не т.б. шы­ға­ру
Жи­на­уға жә­не жар­ма­ла­у­ға ар­налған тех­ни­ка: жи­нау ма­ши­на­ла­рын, астық ба­сты­рғы­штар­ды, сұрып­тағы­штар­ды жә­не т.б. шы­ға­ру
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы мақ­са­тын­да пай­да­ла­нуға ар­налған бүр­ку тех­ни­ка­сын шы­ға­ру
Жұ­мыр­тқа­лар­ды, же­містер­ді жә­не т.б. та­за­ла­у­ға, сұрып­та­уға неме­се өң­де­у­ге ар­налған ма­ши­на­лар шы­ға­ру
37
Өз­ге де көлік құрал­да­рын өн­ді­ру
96.
Те­мір­жол ло­ко­мо­тив­терін жә­не жы­л­жы­ма­лы құрам шы­ға­ру
3020
Те­мір­жол неме­се трам­вай ло­ко­мо­тив­тері­не неме­се жы­л­жы­ма­лы құрам­дарға ар­налған ма­ман­дан­ды­ры­лған жиын­ты­қта­уы­штар: білік­тер, ось­тер, шпин­дель­дер, дөң­ге­лек­тер, те­же­гі­ш­тер жә­не оларға ар­налған жиын­ты­қта­уы­штар; иін­тірек­тер, муф­та­лар жә­не жалға­сты­ру­шы құры­лғы­лар, бу­фер­лер мен жиын­ты­қта­уы­штар; амор­ти­за­тор­лар; фур­гон­дар мен ло­ко­мо­тив­тер­дің негіз­дерін; ша­нақтар жә­не т.б. шы­ға­ру
Тау-кен өнер­кәсібі үшін рель­стік ар­ба­лар мен ло­ко­мо­тив­тер шы­ға­ру
Ме­ха­ни­ка­лық жә­не элек­тро­ме­ха­ни­ка­лық сиг­нал бе­ру жаб­ды­қта­рын, те­мір­жол, трам­вай, іш­кі су жол­да­рын­да, ав­то­трас­са­лар­да, тұрақтар­да, ұшу алаң­да­рын­да жә­не т.б. қа­уіп­сіздік­ті бақы­ла­у­ға жә­не қозға­лы­сты басқа­руға ар­налған жаб­ды­қтар­ды шы­ға­ру
Те­мір жол ва­гон­да­ры­на ар­налған орын­ды­қтар шы­ға­ру
38
Ве­ло­си­пед­тер, ар­ба­лар
97.
Ве­ло­си­пед­тер жә­не мү­ге­дек­тер­ге ар­налған ар­ба­лар/крес­ло­лар өн­дірісі
3092
Мо­тор­сыз ве­ло­си­пед­тер­ді жә­не үш дөң­ге­лек­ті ве­ло­си­пед­тер­ді, тан­дем­дер­ді, ба­ла­лар ве­ло­си­пе­дін жә­не үш дөң­ге­лек­ті ве­ло­си­пед­тер­ді қо­са алған­да, өз­ге де ұқ­сас көлік құрал­да­ры­ның өн­дірісі
Ве­ло­си­пед­тер­ге ар­налған жи­нақта­уы­штар жә­не ак­сес­су­ар­лар өн­дірісі
Қо­салқы мо­то­ры бар ве­ло­си­пед­тер өн­дірісі
Пла­сти­ка­лық ве­ло­си­пед­тер­ді жә­не үш дөң­ге­лек­ті ве­ло­си­пед­тер­ді қо­са алған­да, жүр­гі­зу үшін дөң­ге­ле­гі бар ой­ын­шы­қтар өн­дірісі
Мо­тор­лы неме­се мо­тор­сыз мү­ге­дек­тер ар­ба­сы­ның өн­дірісі
Мү­ге­дек­тер ар­ба­сы­на ар­налған жи­нақта­уы­штар жә­не ак­сес­су­ар­лар өн­дірісі
Ба­ла­лар ар­ба­сы­ның өн­дірісі
39
Фар­ма­цев­ти­ка
98.
Негіз­гі фар­ма­цев­ти­ка­лық өнім­дер өн­дірісі
2110
Дәрі-дәр­мек­тер: ан­ти­био­тиктер, негіз­гі ви­та­мин­дер, са­ли­цил жә­не O-аце­тил­са­ли­цил қы­шқыл­да­ры жә­не т. б. өн­ді­ру үшін пай­да­ла­ны­ла­тын ме­ди­ци­на­лық фар­ма­ко­ло­ги­я­лық пре­па­рат­тар өн­дірісі
Қан­ды қай­та өң­деу
Хи­ми­я­лық та­за қант жа­сау
Жа­ну­ар­лар ши­кі­за­ты­нан эн­до­крин­ді пре­па­рат­тар жа­сау (без­дер­ді қай­та өң­деу жә­не без­дер мен т.б. экс­трак­тілер жа­сау)
40
Басқа та­у­ар по­зи­ци­я­ла­ры
99.
Басқа да тех­ни­ка­лық жә­не өнер­кәсіп­тік тоқы­ма бұй­ым­да­рын өн­дірісі
1396
Мо­тор­сыз ве­ло­си­пед­тер­ді жә­не үш дөң­ге­лек­ті ве­ло­си­пед­тер­ді, тан­дем­дер­ді, ба­ла­лар ве­ло­си­пе­дін жә­не үш дөң­ге­лек­ті ве­ло­си­пед­тер­ді қо­са алған­да, өз­ге де ұқ­сас көлік құрал­да­ры­ның өн­дірісі
Ве­ло­си­пед­тер­ге ар­налған жи­нақта­уы­штар жә­не ак­сес­су­ар­лар өн­дірісі
Қо­салқы мо­то­ры бар ве­ло­си­пед­тер өн­дірісі
Пла­сти­ка­лық ве­ло­си­пед­тер­ді жә­не үш дөң­ге­лек­ті ве­ло­си­пед­тер­ді қо­са алған­да, жүр­гі­зу үшін дөң­ге­ле­гі бар ой­ын­шы­қтар өн­дірісі
Мо­тор­лы неме­се мо­тор­сыз мү­ге­дек­тер ар­ба­сы­ның өн­дірісі
Мү­ге­дек­тер ар­ба­сы­на ар­налған жи­нақта­уы­штар жә­не ак­сес­су­ар­лар өн­дірісі
Ба­ла­лар ар­ба­сы­ның өн­дірісі
100.
Зер­гер­лік бұй­ым­дар өн­дірісі
3212
Қол­дан өсір­ген ін­жу өн­дірісі
Та­стар мен син­те­ти­ка­лық жә­не өң­дел­ген асыл жә­не жар­ты­лай баға­лы та­стар­ды өнер­кәсіп­тік өң­де­уді қо­са алған­да, өң­деу са­ты­сын­да асыл жә­не жар­ты­лай баға­лы та­стар өн­дірісі
Гауһар өң­деу
Қым­бат баға­лы ме­тал­дар­дан жә­не қым­бат баға­лы ме­тал­дар­мен қап­талған негіз­гі ме­тал­дар­дан неме­се асыл жә­не жар­ты­лай қым­бат баға­лы та­стар­дан неме­се қым­бат баға­лы ме­тал­дар мен асыл неме­се жар­ты­лай қым­бат баға­лы та­стар­дың неме­се өз­ге де ма­те­ри­ал­дар­дың ком­би­на­ци­я­сы­нан жа­салған құн­ды заттар жа­сау
Қым­бат баға­лы ме­тал­дар­дан неме­се қым­бат баға­лы ме­тал­дар­мен қап­талған негіз­гі ме­тал­дар­дан зер­гер­лік бұй­ым­дар: ас­ха­на ыдыс­та­рын, ұсақ жә­не жал­пақ ыдыс­тар, шұңғыл ыдыс, дәрет­ха­на ке­рек-жа­рақта­рын, кең­се неме­се үстел бұй­ым­да­рын, ді­ни қыз­мет­тер­де салт-жо­ралғы үшін пай­да­ла­нуға ар­налған бұй­ым­дар жә­не т.б. жа­сау
Қым­бат баға­лы ме­тал­дар­дан тех­ни­ка­лық жә­не зерт­ха­на­лық ке­рек-жа­рақтар (құрал­дар мен қо­салқы бөл­шек­тер­ді қос­паған­да): ти­гель, шпа­тель­дер, галь­ван­ды бүр­ку­мен анод­тар жә­не т.б. жа­сау
Қол­сағат­тарға, ба­у­ларға, білезік­тер­ге жә­не та­ба­кер­ка­ларға ар­налған қым­бат баға­лы ме­талл білезік­тер жа­сау
Ме­тал­дан жа­салған қым­бат баға­лы дер­бес жә­не қым­бат баға­лы емес бұй­ым­дар­ды нақы­штау
41
Білім бе­ру
101.
Тұрғын үй­дің басқа түр­лерін­де көр­сетілетін қыз­мет­тер
5590
Сту­дент­тік жә­не мек­теп жа­тақ­ха­на­ла­рын са­лу жә­не ре­кон­струк­ци­я­лау
102.
Білім бе­ру
85
Мек­теп­ке дей­ін­гі, ба­ста­уыш, негіз­гі жә­не жал­пы ор­та білім бе­ру ме­ке­ме­лерін са­лу жә­не ре­кон­струк­ци­я­лау
42
Ту­ризм **
103.
Қо­нақ үй­лер­дің қыз­мет­тер ұсы­нуы
5510
Ор­на­ла­сты­ру орын­да­рын са­лу (қо­нақ үй­лер, са­на­то­рий­лер, люкс кла­сты отель, мо­тель­дер)
104.
Де­ма­лыс күн­дерін­де жә­не қы­сқа мерзім­ді тұру­дың өз­ге де ке­зең­дерін­де тұрғын үй бе­ру
5520
Ор­на­ла­сты­ру орын­да­рын са­лу (ба­ла­ларға ар­налған неме­се басқа де­ма­лыс үй­лері, пә­тер­лер мен қо­нақтар үшін бун­га­ло­лар, жи­нау неме­се та­мақтан­ды­ру қыз­мет­терін көр­сет­пей­тін кот­те­дж­дер мен үй­лер, жастар ту­ри­стік ла­герь­лері, та­удағы тур­ба­за­лар жә­не т.б.)
105.
Кем­пинг­те, ре­кре­а­ци­я­лық ав­то­парк­те жә­не трей­лер­лік парк­тер­де тұ­ру үшін көр­сетілетін қыз­мет­тер
5530
Ор­на­ла­сты­ру орын­да­рын са­лу (кем­пинг­тер, трей­лер парк­тері, ой­ын-са­уық қа­ла­шы­қта­ры, аң аулау неме­се ба­лық аулау үшін пай­да­ла­ны­ла­тын жер­лер, ав­то­мо­биль де­ма­лы­сы­на ар­налған үй-жай­лар мен ке­рек-жа­рақтар)
106.
Ау­ру­ха­на ұй­ым­да­ры­ның қыз­меті
8610
Са­на­то­рий­лік-ку­рорт­тық ме­ке­ме­лер са­лу
107.
Басқа са­нат­тарға жатқы­зыл­маған жерүсті жо­ла­у­шы­лар та­сы­мал­да­ры­ның басқа түр­лері
4939
Тау шаңғы­сы ку­рорт­та­рын са­лу, егер қа­ла­лық жә­не қа­ла­ара­лық көлік та­сы­мал­да­ры жүй­есі­не кір­мей­тін бол­са, кон­вей­ер­лер­ді, ас­па­лы жол­дар­ды, тау шаңғы­сы кө­тер­гі­ш­терін жә­не ас­па­лы кө­тер­гі­ш­тер­ді басқа­ру
43
Көлік жә­не қой­ма­лау ***
108.
Қой­ма ша­ру­а­шы­лы­ғы жә­не қо­салқы көлік қыз­меті
52
Көлік­тік тран­зит­тік тер­ми­нал­дар, құрғақ порт­тар, қой­ма үй-жай­ла­рын са­лу
* Тек инвестициялық мақсаттарға
** Алакөл көлі жағалауында (ШҚО, Алматы облысы), Балқаш көлі жағалауында (Қарағанды облысы), Баянауыл курорттық аймағында (Павлодар облысы), Щучье-Бурабай курорттық аймағында (Ақмола облысы), Түркістан және Ақтау қалаларында, Имантау-Шалқар курорттық аймағында (СҚО), Алматының таулы кластерінде (Алматы облысының Талғар, Еңбекшіқазақ, Ұйғыр, Райымбек, Қарасай, Нарынқол аудандары) іске асырылатын туризм саласындағы жобалар қаржыландырылады.
*** Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасымен және Өзбекстан Республикасымен шекаралас аумақтары.
________________________