2018 жылға Ақтөбе облысында мал шаруашылығын дамытуды мемлекеттік қолдау туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабына, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 15 маусымдағы № 256 «Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 17306 тіркелген бұйрығына сәйкес, Ақтөбе облысы әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Ақтөбе облысы бойынша 2018 жылға асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнiмдiлiгiн және өнім сапасын арттыруды субсидиялау бағыттарына субсидиялар көлемдері бекітілсін.
2. «Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі заңнамада бекітілген тәртіппен:
1) осы қаулыны Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны мерзімді баспа басылымдарында және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялауға жіберуді;
3) осы қаулыны Ақтөбе облысы әкімдігінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Ақтөбе облысы әкімдігінің мынадай қаулыларының күші жойылды деп танылсын:
1) Ақтөбе облысы әкімдігінің 2018 жылғы 18 қаңтардағы № 19 «2018 жылға Ақтөбе облысында мал шаруашылығын дамытуды мемлекеттік қолдау туралы» қаулысының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5888 тіркелген, 2018 жылғы 8-9 ақпандағы «Ақтөбе» және «Актюбинский вестник» газеттерінде жарияланған);
2) 2018 жылғы сәуірдегі № 185 «Ақтөбе облысы әкімдігінің 2018 жылғы 18 қаңтардағы № 19 «2018 жылғы Ақтөбе облысында мал шаруашылығын дамытуды мемлекеттік қолдау туралы» қаулысына өзгеріст енгізу туралы» қаулысының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5913 тіркелген, 2018 жылғы 27-28 сәуірдегі «Ақтөбе» және «Актюбинский вестник» газеттерінде жарияланған).
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары М.Е. Абдуллинге жүктелсін.
5. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Ақтөбе облысының әкімі
Б. Сапарбаев
Ақтөбе облысы әкімдігінің
2018 жылғы 24 қазандағы
№ 466 қаулысымен бекітілген
Ақтөбе облысы бойынша 2018 жылға асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнiмдiлiгiн және өнім сапасын арттыруды субсидиялау бағыттары бойынша субсидиялар көлемдері
Суб­си­ди­я­лау бағы­ты
Өл­шем бір­лі­гі
1 бір­лік­ке ар­нал­ған суб­си­ди­я­лар нор­ма­тив­те­рі, тең­ге
Суб­си­дия кө­ле­мі
Суб­си­ди­я­лар со­ма­сы, мың тең­ге
Ет­ті мал ша­ру­а­шы­лы­ғы
1.
Асыл тұқым­дық жә­не се­лек­ци­я­лық жұ­мыс жүр­гі­зу
1.1
Та­у­ар­лы ана­лық бас
бас
10 000
25 000
250 000,0
1.2
Асыл тұқым­ды ана­лық бас
бас
20 000
4 000
80 000,0
2.
Қо­сым­ша нор­ма­тив: *
2.1
80%-дан ба­стап (қо­са алған­да) төл бе­ру шы­ғы­мы*
бас
8 000
13 690
109 520,0
2.2
60%-дан ба­стап (қо­са алған­да) төл бе­ру шы­ғы­мы *
бас
6 000
11 295
67 770,0
3.
Асыл тұқым­ды ана­лық бас *
3.1
Ба­за­лық нор­ма­тив *
бас
10 000
411
4 110,0
4.
Қо­сым­ша нор­ма­тив: *
4.1
80%-дан ба­стап (қо­са алған­да) төл бе­ру шы­ғы­мы *
бас
20 000
2 810
56 200,0
4.2
70%-дан ба­стап (қо­са алған­да) төл бе­ру шы­ғы­мы *
бас
15 000
460
6 900,0
5.
Асыл тұқым­ды ірі қа­ра мал са­тып алу *
бас
150 000
70
10 500,0
6.
Та­бын­ның өсі­мін мо­лай­ту үшін пай­да­ла­ны­ла­тын ет­ті тұқым­дар­дың асыл тұқым­дық бұқа­ла­рын күтіп-бағу
бас
100 000
57
5 700,0
7.
Отан­дық ет­ті тұқым­дар­дың асыл тұқым­ды тұқым­дық бұқа­ла­рын са­тып алу
бас
150 000
100
15 000,0
8.
100 ба­стан ба­стап тірі сал­мақтағы бұқа­шы­қтар­ды бор­дақы­лау шы­ғын­да­рын ар­зан­да­ту: *
8.1
400 ден 450 ки­ло­гра­мға дей­ін*
бас
45 000
362
16 290,0
8.2
451 ден 500 ки­ло­гра­мға дей­ін *
бас
60 000
46
2 760,0
8.3
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы ко­опе­ра­тив­тері үшін бұқа­шы­қтар­ды бор­дақы­лау шы­ғын­да­рын ар­зан­да­ту *
бас
20 000
327
6 540,0
8.4
Сый­ым­ды­лы­ғы бір уақыт­та ке­мін­де 1 000 бас бо­ла­тын бор­дақы­лау алаң­да­ры­на бор­дақы­лау үшін өт­кізіл­ген бұқа­шы­қтар­дың құ­нын ар­зан­да­ту
тірілей сал­мағы, ки­ло­грамм
200
1 366 073,5
273 214,7
8.5
Сый­ым­ды­лы­ғы бір уақыт­та ке­мін­де 1 000 бас бо­ла­тын бор­дақы­лау алаң­да­ры үшін бұқа­шы­қтар­ды бор­дақы­лау шы­ғын­да­рын ар­зан­да­ту
қо­сым­ша сал­мағы, ки­ло­грамм
200
295 250,0
59 050,0
Бар­лық со­ма­сы
963 554,7
Сүт­ті жә­не сүт­ті-ет­ті мал ша­ру­а­шы­лы­ғы
1.
Се­лек­ци­я­лық жә­не асыл тұқым­дық жұ­мыс жүр­гі­зу *
1.1
Асыл тұқым­ды ана­лық бас *
1.2
Ба­за­лық нор­ма­тив *
бас
10 000
156
1 560,0
2.
Қо­сым­ша нор­ма­тив *
2.1
70%-дан ба­стап (қо­са алған­да) төл бе­ру шы­ғы­мы *
бас
20 000
1 668
33 360,0
2.2
60%-дан ба­стап (қо­са алған­да) төл бе­ру шы­ғы­мы *
бас
15 000
116
1 740,0
3.
Асыл тұқым­ды ана­лық мал ба­сын са­тып алу
3.1
отан­дық неме­се ТМД ел­дері­нен им­порт­талған
бас
150 000
150
22 500,0
3.2
отан­дық ша­ру­а­шы­лы­қтар­дың асыл тұқым­ды ірі қа­ра ма­лы *
бас
170 000
55
9 350,0
4.
Сүт өн­дірудің құ­нын ар­зан­да­ту:
4.1
Бағым­дағы ана­лық бас са­ны 600 ба­стан ба­ста­ла­тын ша­ру­а­шы­лық
есеп­тел­ген сал­мақ, ки­ло­грамм
35
3 200 000
112 000,0
4.2
Бағым­дағы ана­лық бас са­ны 50 ба­стан ба­ста­ла­тын ша­ру­а­шы­лық
есеп­тел­ген сал­мақ, ки­ло­грамм
10
600 000
6 000,0
4.3
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы ко­опе­ра­тиві
есеп­тел­ген сал­мақ, ки­ло­грамм
10
150 000
1 500,0
4.4
Бағым­дағы ана­лық бас са­ны 400 ба­стан ба­ста­ла­тын ша­ру­а­шы­лық *
ки­ло­грамм
25
716 000,0
17 900,0
4.5
Бағым­дағы ана­лық бас са­ны 50 ба­стан ба­ста­ла­тын ша­ру­а­шы­лық *
ки­ло­грамм
15
110 600,0
1 659,0
5.
Сүт­ті бағыт­тағы ана­лық ба­стың азы­ғы­на жұм­салған шы­ғын­дар құ­нын ар­зан­да­ту
бас
120 000
1 100
132 000,0
Бар­лық со­ма­сы
339 569,0
Мал ша­ру­а­шы­лы­ғы *
1.
Же­ке қо­салқы ша­ру­а­шы­лы­қтар­да ірі қа­ра мал­дың ана­лық ба­сын қол­дан ұры­қтан­ды­ру­ды ұй­ым­да­сты­ру *
бас
5 000
355
1 775,0
2.
Қоғам­дық жә­не та­у­ар­лы та­бын­дар­да ет­ті, сүт­ті жә­не сүт­ті-ет­ті тұқым­дар­дың асыл тұқым­ды тұқым­дық бұқа­ла­рын күтіп-бағу *
бас
100 000
61
6 100,0
Бар­лық со­ма­сы
7 875,0
Ет­ті құс ша­ру­а­шы­лы­ғы
1.
Құс етін өн­ді­ру құ­нын ар­зан­да­ту
1)
2000 тон­на­дан ба­ста­ла­тын нақты өн­діріс
ки­ло­грамм
50
400 000
20 000,0
Бар­лық со­ма­сы
20 000,0
Жұ­мыр­тқа­лық құс ша­ру­а­шы­лы­ғы
1.
Тағам­дық жұ­мыр­тқа өн­ді­ру құ­нын ар­зан­да­ту
1)
100 мил­ли­он да­на­дан ба­ста­ла­тын нақты өн­діріс
да­на
2,5
43 889 920
109 724,8
2)
бө­де­не жұ­мыр­тқа­ла­рын өн­ді­ру құ­нын ар­зан­да­ту *
да­на
3
121 000
363,0
Бар­лық со­ма­сы
110 087,8
Шо­шқа ша­ру­а­шы­лы­ғы *
1.
Шо­шқа етін өн­ді­ру құ­нын ар­зан­да­ту
2)
нақты бор­дақы­ланға­ны 3000 ба­стан ба­стап *
ки­ло­грамм
100
836 300,0
83 630,0
Бар­лық со­ма­сы
83 630,0
Қой ша­ру­а­шы­лы­ғы
1.
Се­лек­ци­я­лық жә­не асыл тұқым­дық жұ­мыс жүр­гі­зу
1.1
Асыл тұқым­ды қой­лар­дың ана­лық ба­сы
бас
2 500
14 908
37 270,0
1.2
Та­у­ар­лы қой­лар­дың ана­лық ба­сы
бас
1 500
43 700
65 550,0
2.
Асыл тұқым­ды қо­шқар­лар са­тып алу
бас
8 000
1 500
12 000,0
2.1
Асыл тұқым­ды қо­шқар­лар са­тып алу *
бас
20 000
145
2 900,0
4
Қай­та өң­де­у­ге өт­кізіл­ген би­я­зы жә­не жар­ты­лай би­я­зы жүн­дер­дің құ­нын ар­зан­да­ту
4.1
Са­па­сы 50-ден ба­ста­ла­тын жүн
ки­ло­грамм
100
18 000
1 800,0
Бар­лық со­ма­сы
119 520,0
Ма­рал ша­ру­а­шы­лы­ғы (бұғы ша­ру­а­шы­лы­ғы)
1.
Ана­лық баспен се­лек­ци­я­лық жә­не асыл тұқым­дық жұ­мыс жүр­гі­зу
бас
10 000
75
750,0
Бар­лық со­ма­сы
750,0
Жы­лқы ша­ру­а­шы­лы­ғы
1.
Асыл тұқым­ды ай­ғыр­лар са­тып алу
бас
100 000
80
8 000,0
2.
Асыл тұқым­ды ана­лық бас са­тып алу *
бас
40 000
6
240,0
3.
Жы­лқы етін өн­ді­ру құ­нын ар­зан­да­ту *
ки­ло­грамм
92
8 633,0
797,0
4.
Бие сүтін өн­ді­ру жә­не қай­та өң­деу құ­нын ар­зан­да­ту
ки­ло­грамм
60
20 000
1 200,0
Бар­лық со­ма­сы
10 237,0
Түйе ша­ру­а­шы­лы­ғы
1.
Түйе сүтін өн­ді­ру жә­не қай­та өң­деу құ­нын ар­зан­да­ту
ки­ло­грамм
55
500
27,5
Бар­лық со­ма­сы
27,5
Бал ара ша­ру­а­шы­лы­ғы
1.
Бал ара ұя­сы­мен се­лек­ци­я­лық жә­не асыл тұқым­дық жұ­мыс жүр­гі­зу
Бал ара ұя­сы­ның са­ны
5 000
500
2 500,0
Бар­лық со­ма­сы
2 500,0
Азық өн­ді­ру *
1.
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы жа­ну­ар­ла­ры азы­қта­ры­на ар­налған шы­ғын­дар құ­нын ар­зан­да­ту *
бас
138 180,0
Бар­лық со­ма­сы
138 180,0
ЖИЫН­ТЫҚ со­ма­сы
1 795 931,0
Ескертпе:
* Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2018 жылғы 15 маусымдағы № 256 «Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген Қағиданың 32 тармағына сәйкес, берілген өтінімдер бойынша мақұлданған субсидиялар көлемдері осы Қағида күшіне енгенге дейінгі мақұлданған, бірақ қаражаттың болмауы себепті төленбеген өтінімдер өтінімнің мақұлдануы сәтіне қолданыста болған Қағидалардың талаптары бойынша төленуі тиіс.