Айыртау аудандық мәслихатының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 6-15-14 «2018-2020 жылдарға арналған Айыртау ауданы Қамсақты ауылдық округінің бюджеті туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-1 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабына сәйкес Айыртау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Айыртау аудандық мәслихатының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 6-15-14 «2018-2020 жылдарға арналған Айыртау ауданы Қамсақты ауылдық округінің бюджеті туралы» (Нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4509 болып тіркелді, 2018 жылғы 27 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгеріс енгізілсін:
1- тармақ келесі редакцияда баяндалсын:
«1. 2018-2020 жылдарға арналған Айыртау ауданы Қамсақты ауылдық округінің бюджеті осы шешімге тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 18 795,0 мың теңге:
салықтық түсімдер – 2 700,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 16 095 мың теңге;
2) шығындар – 18 795,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге:
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1- қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
2. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының ХХIIІ сессиясының төрағасы
___________ Л.Ларионов
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының хатшысы
___________Б.Жанахметов
Айыртау аудандық мәслихатының
2018 жылғы 17 қазандағы № 6-23-2
шешіміне қосымша
Айыртау аудандық мәслихатының
2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 6-15-14
шешіміне 1-қосымша
2018 жылға арналған Айыртау ауданы Қамсақты ауылдық округінің бюджеті
Са­на­ты
Ата­уы
Со­ма, мың тең­ге
 
Сы­ны­бы
 
Кі­ші сы­ны­бы
 
 
 
1) Кірістер
18 795,0
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
2 700,0
 
01
 
Та­быс са­лы­ғы
300,0
 
 
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
300,0
 
04
 
Мен­шiк­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
2 400,0
 
 
1
Мүлiк­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
10,0
 
 
3
Жер са­лы­ғы
100,0
 
 
4
Көлiк құрал­да­ры­на са­лы­на­тын са­лық
2 290,0
2
Са­лы­қтық емес түсiм­дер
0
3
Негіз­гі ка­пи­тал­ды са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
4
 
 
Транс­ферт­тер түсі­мі
16 095,0
 
02
 
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетiн транс­ферт­тер
16 095,0
 
 
3
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) бюд­жеті­нен транс­ферт­тер
16 095,0
Функ­ци­о­нал­дық топ
Ата­уы
Со­ма, мың тең­ге
 
Бюд­жет­тік бағ­дар­ла­ма­лар­дың әкім­шісі
 
 
Бағ­дар­ла­ма
 
 
 
2) Шы­ғын­дар
18 795,0
01
 
 
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тiк қыз­мет­тер
14 516,0
 
124
 
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
14 516,0
 
 
001
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
14 516,0
07
 
 
Тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
3 150,0
 
124
 
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
3 150,0
 
 
008
Ел­ді ме­кен­дер­де­гі кө­ше­лер­ді жа­ры­қтан­ды­ру
1 150,0
 
 
009
Ел­ді ме­кен­дер­дің са­ни­та­ри­я­сын қам­та­ма­сыз ету
600,0
 
 
011
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру мен кө­гал­дан­ды­ру
1 400,0
13
 
 
Басқа­лар
1 129,0
 
124
 
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
1 129,0
 
 
040
Өңір­лер­ді да­мы­ту­дың 2020 жы­лға дей­ін­гі бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де өңір­лер­ді эко­но­ми­ка­лық да­мы­туға жәр­дем­де­су бой­ын­ша ша­ра­лар­ды іс­ке асы­руға ауыл­дық ел­ді ме­кен­дер­ді жай­ла­сты­ру­ды ше­шу­ге ар­налған іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
1 129,0
3) Та­за бюд­жет­тік кре­дит­теу
0
Бюд­жет­тік кре­дит­тер
0
Бюд­жет­тік кре­дит­тер­ді өтеу
0
 
 
 
4) Қар­жы ак­тив­тері­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
0
Қар­жы ак­тив­терін са­тып алу
0
 
 
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
 
 
 
5) Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
0
 
 
 
6) Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
0
 
 
Қары­здар түсі­мі
0
 
 
Қары­здар­ды өтеу
0
Са­на­ты
Ата­уы
Со­ма, мың тең­ге
Сы­ны­бы
Кі­ші сы­ны­бы
8
 
 
Бюд­жет қа­ра­жа­ты­ның пай­да­ла­ны­ла­тын қал­ды­қта­ры
0
 
01
 
Бюд­жет қа­ра­жа­ты қал­ды­қта­ры
0
 
 
1
Бюд­жет қа­ра­жа­ты­ның бос қал­ды­қта­ры
0