Нұра аудандық мәслихатының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы 20 сессиясының «2018-2020 жылдарға арналған Нұра кентінің бюджеті туралы» № 209 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, аудандық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Нұра аудандық мәслихатының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы 20 сессиясының № 209 «2018 - 2020 жылдарға арналған Нұра кентінің бюджеті туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4564 болып тіркелген, 2018 жылғы 20 қаңтардағы №3 (5551) «Нұра» газетінде, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде 2018 жылдың 23 қаңтарында жарияланған), келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«1. 2018 – 2020 жылдарға арналған Нұра кентінің бюджеті 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 206 879 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 35 000 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0 мың теңге;
трансферттер түсімдері бойынша – 157 274 мың теңге;
2) шығындар – 206 879 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
қарыздар түсімдері – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1, 4, 5 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
2. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы, аудандық мәслихаттың хатшысы
Т.Оспанов
Нұра аудандық мәслихаттың
2018 жылғы 12 қазандағы
30 сесиясының № 290 шешіміне
1 қосымша
Нұра аудандық мәслихаттың
2017 жылғы 26 желтоқсандағы
20 сесиясының № 209 шешіміне
1 қосымша
2018 жылға арналған Нұра кентінің бюджеті
Са­на­ты
Со­ма (мың тен­ге)
 
Сы­ны­бы
 
Кі­ші сы­ны­бы
 
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Кірістер
206879
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
35000
 
01
 
Та­быс са­лы­ғы
16220
 
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
16220
 
04
 
Мен­шiк­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
18780
 
 
1
Мүлiк­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
1430
 
 
3
Жер са­лы­ғы
1420
 
 
4
Көлiк құрал­да­ры­на са­лы­на­тын са­лық
15930
2
 
 
Са­лы­қтық емес түсім­дер
14605
06
 
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
14605
 
 
1
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
14605
4
 
 
Транс­ферт­тер­дің түсім­дері
157274
02
 
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетiн транс­ферт­тер
157274
3
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) бюд­жеті­нен транс­ферт­тер
157274
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма (мың тен­ге)
 
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
 
 
Бюд­жет­тік бағ­дар­ла­ма­лар­дың әкім­шісі
 
 
 
Бағ­дар­ла­ма
 
 
 
 
Ата­уы
 
 
 
 
II. Шы­ғын­дар
206879
01
 
 
 
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тiк қыз­мет­тер
37074
 
1
 
 
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жал­пы функ­ци­я­ла­рын орын­дай­тын өкiл­дi, атқа­ру­шы жә­не басқа ор­ган­дар
37074
 
 
124
 
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
37074
 
 
 
001
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
28586
 
 
 
022
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
424
 
 
 
032
Ве­дом­ство­лық бағы­ны­стағы мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер мен ұй­ым­дар­дың күр­делі шы­ғы­ста­ры
8064
04
 
 
 
Бiлiм бе­ру
85566
 
1
 
 
Мек­теп­ке дей­iн­гi тәр­бие жә­не оқы­ту
85566
 
 
124
 
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
85566
 
 
 
004
Мек­теп­ке дей­ін­гі тәр­би­е­леу жә­не оқы­ту жә­не мек­теп­ке дей­ін­гі тәр­би­е­леу жә­не оқы­ту ұй­ым­да­рын­да ме­ди­ци­на­лық қыз­мет көр­се­туді ұй­ым­да­сты­ру
85566
07
 
 
 
Тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
50378
 
3
 
 
Ел­ді-ме­кен­дер­ді көр­кей­ту
50378
 
 
124
 
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
50378
 
 
 
008
Ел­ді ме­кен­дер­де­гі кө­ше­лер­ді жа­ры­қтан­ды­ру
21086
 
 
 
009
Ел­ді ме­кен­дер­дің са­ни­та­ри­я­сын қам­та­ма­сыз ету
3000
 
 
 
011
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру мен кө­гал­дан­ды­ру
26292
12
 
 
 
Көлiк жә­не ком­му­ни­ка­ция
33861
 
1
 
 
Ав­то­мо­биль көлi­гi
33861
 
 
124
 
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
33861
 
 
 
045
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­да, ауыл­дар­да, кент­тер­де, ауыл­дық округ­тер­де ав­то­мо­биль жол­да­рын күр­делі жә­не ор­та­ша жөн­деу
33861
 
 
 
 
III. Та­за бюд­жет­тік кре­дит­теу
0
 
 
 
 
Бюд­жет­тік кре­дит­тер
0
Са­на­ты
Со­ма (мың тен­ге)
 
Сы­ны­бы
 
 
Кі­ші сы­ны­бы
 
 
 
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
Бюд­жет­тік кре­дит­тер­ді өтеу
0
 
 
IV. Қар­жы­лық ак­тив­тер­мен опе­ра­ция бой­ын­ша саль­до
0
  
 
 
V. Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
0
 
 
 
VI. Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­цит­ті пай­да­ла­ну)
0
Са­на­ты
Со­ма (мың тен­ге)
 
Сы­ны­бы
 
 
Кі­ші сы­ны­бы
 
 
 
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
Қары­здар түсім­дері
0
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма (мың тен­ге)
 
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
 
 
Бюд­жет­тік бағ­дар­ла­ма­лар­дың әкім­шісі
 
 
 
Бағ­дар­ла­ма
 
 
 
 
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
Қары­здар­ды өте­уі­не
0
Са­на­ты
Со­ма (мың тен­ге)
 
Сы­ны­бы
 
 
Кі­ші сы­ны­бы
 
 
 
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
Бюд­жет қа­ра­жа­ты­ның пай­да­ла­ны­ла­тын қал­ды­қта­ры
0
Нұра аудандық мәслихаттың
2018 жылғы 12 қазандағы
30 сессияның № 290 шешіміне
2 қосымша
Нұра аудандық мәслихаттың
2017 жылғы 26 желтоқсандағы
20 сессиясының № 209 шешіміне
4 қосымша
2018 - 2020 жылдарға арналған ауданның бюджетінен берілетін Нұра кентінің бюджеттік субвенциялары
1
2
Со­ма (мың тең­ге)
1
2018 жыл
145015
2
2019 жыл
142427
3
2020 жыл
152605
Нұра аудандық мәслихаттың
2018 жылғы 12 қазандағы
30 сессиясының № 290 шешіміне
3 қосымша
Нұра аудандық мәслихаттың
2017 жылғы 26 желтоқсандағы
20 сессиясының № 209 шешіміне
5 қосымша
2018 жылға арналған кент бюджетін атқару барысында секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі
Функ­ци­о­нал­дық топ
Ата­уы
Бюд­жет­тік бағ­дар­ла­ма­лар­дың әкім­шісі
Бағ­дар­ла­ма
1
2
3
4
04
 
 
Бiлiм бе­ру
124
 
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
 
004
Мек­теп­ке дей­ін­гі тәр­би­е­леу жә­не оқы­ту жә­не мек­теп­ке дей­ін­гі тәр­би­е­леу жә­не оқы­ту ұй­ым­да­рын­да ме­ди­ци­на­лық қыз­мет көр­се­туді ұй­ым­да­сты­ру