Бурабай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 6С-23/1 «2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешiмiне өзгерістер енгiзу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабының 4 тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Бурабай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Бурабай аудандық мәслихатының «2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 6С-23/1 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6320 болып тіркелген, 2018 жылғы 18 қаңтарда аудандық «Бурабай» және «Луч» газеттерінде жарияланған) шешіміне келесi өзгерістер енгiзiлсiн:
1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
«1. 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 12224308,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 2329780,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 25179,3 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 400560,6 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 9468788,1 мың теңге;
2) шығындар – 12690397,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 43745,4 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 57720,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 13974,6 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 509834,7 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 509834,7 мың теңге.»;
Бурабай аудандық мәслихатының көрсетілген шешiмінің 1 қосымшасы осы шешiмнiң қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
2. Осы шешiм Ақмола облысының Әдiлет департаментiнде мемлекеттiк тiркелген күнінен бастап күшіне енедi және 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихаттың XXXIII (кезектен тыс) сессиясының төрағасы
Ж. Бектұров
Аудандық мәслихаттың хатшысы
Ө. Бейсенов
«КЕЛІСІЛДІ»
Бурабай ауданының әкімі
Қ. Қарауылов
10 қазан 2018 жыл
Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 10 қазандағы
№ 6С-33/1 шешіміне қосымша
Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 6С-23/1 шешіміне 1 қосымша
Бурабай ауданының 2018 жылға арналған бюджеті
Са­на­ты
Сы­ны­бы
Кі­ші сы­ны­бы
Ата­уы
со­ма мың тең­ге
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Кірістер
12224308,0
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
2329780,0
1
01
 
Та­быс са­лы­ғы
112600,0
1
01
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
112600,0
1
03
 
Әле­умет­тік са­лық
1244143,2
1
03
1
Әле­умет­тік са­лық
1244143,2
1
04
 
Мен­шiк­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
775457,3
1
04
1
Мүлік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
744437,2
1
04
3
Жер са­лы­ғы
21059,1
1
04
4
Көлік құрал­да­ры­на са­лы­на­тын са­лық
6075,0
1
04
5
Біры­ңғай жер са­лы­ғы
3886,0
1
05
 
Та­у­ар­ларға, жұ­мыстарға жә­не қыз­мет­тер­ге са­лы­на­тын iш­кi са­лы­қтар
183136,4
1
05
2
Ак­ц­и­з­дер
13560,0
1
05
3
Та­биғи жә­не басқа да ре­сур­стар­ды пай­да­ланға­ны үшiн тү­сетiн түсiм­дер
85169,0
1
05
4
Кәсіп­кер­лік жә­не кәсі­би қыз­мет­ті жүр­гіз­гені үшін алы­на­тын алым­дар
77207,4
1
05
5
Ой­ын биз­несі­не са­лық
7200,0
1
07
 
Басқа да са­лы­қтар
962,0
1
07
1
Басқа да са­лы­қтар
962,0
1
08
 
За­ң­дық маңы­зы бар әре­кет­тер­ді жа­саға­ны жә­не (неме­се) оған уәкілет­ті­гі бар мем­ле­кет­тік ор­ган­дар неме­се ла­у­а­зым­ды адам­дар құ­жат­тар бер­гені үшін алы­на­тын мін­дет­ті төлем­дер
13481,1
1
08
1
Мем­ле­кет­тік баж
13481,1
2
 
 
Са­лы­қтық емес түсім­дер
25179,3
2
01
 
Мем­ле­кет­тік мен­шік­тен тү­сетін кірістер
11915,5
2
01
1
Мем­ле­кет­тік кәсі­по­рын­дар­дың та­за кірісі бөлі­гінің түсім­дері
294,9
2
01
5
Мем­ле­кет мен­ші­гін­де­гі мүлік­ті жалға бе­ру­ден тү­сетін кірістер
10533,0
2
01
7
Мем­ле­кет­тік бюд­жет­тен беріл­ген кре­дит­тер бой­ын­ша сый­ақы­лар
17,0
2
01
9
Мем­ле­кет мен­ші­гі­нен тү­сетін басқа да кірістер
1070,6
2
02
 
Мем­ле­кет­тік бюд­жет­тен қар­жы­лан­ды­ры­ла­тын мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер­дің та­у­ар­лар­ды (жұ­мыстар­ды, қыз­мет­тер­ді) өт­кі­зуі­нен тү­сетін түсім­дер
47,0
2
02
1
Мем­ле­кет­тік бюд­жет­тен қар­жы­лан­ды­ры­ла­тын мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер­дің та­у­ар­лар­ды (жұ­мыстар­ды, қыз­мет­тер­ді) өт­кі­зуі­нен тү­сетін түсім­дер
47,0
2
04
 
Мем­ле­кет­тік бюд­жет­тен қар­жы­лан­ды­ры­ла­тын, сон­дай-ақ Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы Ұлт­тық Бан­кінің бюд­жеті­нен (шы­ғы­стар сме­та­сы­нан) қам­ты­ла­тын жә­не қар­жы­лан­ды­ры­ла­тын мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер са­ла­тын ай­ып­пұл­дар, өсім­пұл­дар, санк­ци­я­лар, өн­діріп алу­лар
523,7
2
04
1
Мұ­най сек­то­ры ұй­ым­да­ры­нан жә­не Жәбір­ле­ну­шілер­ге өте­мақы қо­ры­на тү­сетін түсім­дер­ді қос­паған­да, мем­ле­кет­тік бюд­жет­тен қар­жы­лан­ды­ры­ла­тын, сон­дай-ақ Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы Ұлт­тық Бан­кінің бюд­жеті­нен (шы­ғы­стар сме­та­сы­нан) қам­ты­ла­тын жә­не қар­жы­лан­ды­ры­ла­тын мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер са­ла­тын ай­ып­пұл­дар, өсім­пұл­дар, санк­ци­я­лар, өн­діріп алу­лар
523,7
2
06
 
Басқа да са­лы­қтық емес түсiм­дер
12693,1
2
06
1
Басқа да са­лы­қтық емес түсiм­дер
12693,1
3
 
 
Негіз­гі ка­пи­тал­ды са­ту­дан тү­сетін түсiм­дер
400560,6
3
01
 
Мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер­ге бекітіл­ген мем­ле­кет­тік мүлік­ті са­ту
29016,5
3
01
1
Мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер­ге бекітіл­ген мем­ле­кет­тік мүлік­ті са­ту
29016,5
3
03
 
Жер­ді жә­не ма­те­ри­ал­дық емес ак­тив­тер­ді са­ту
371544,1
3
03
1
Жер­ді са­ту
366030,4
3
03
2
Ма­те­ри­ал­дық емес ак­тив­тер­ді са­ту
5513,7
4
 
 
Транс­ферт­тер­дің түсім­дері
9468788,1
4
01
 
Тө­мен тұрған мем­ле­кет­тік басқа­ру ор­ган­да­ры­нан транс­ферт­тер
454758,0
4
01
3
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың, ауыл­дар­дың, кент­тер­дің, аул­дық округ­тар­дың бюд­жет­тері­нен транс­ферт­тер
454758,0
4
02
 
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетiн транс­ферт­тер
9014030,1
4
02
2
Об­лы­стық бюд­жет­тен тү­сетiн транс­ферт­тер
9014030,1
Функ­ци­о­нал­дық топ
Бюд­жет­тік бағ­дар­ла­ма­лар әкім­шісі
Бағ­дар­ла­ма
Ата­уы
со­ма мың тең­ге
1
2
3
4
5
 
 
 
II. Шы­ғын­дар
12690397,3
01
 
 
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер
317946,4
 
112
 
Аудан (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла) мәс­ли­ха­ты­ның ап­па­ра­ты
16481,0
 
 
001
Аудан (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла) мәс­ли­ха­ты­ның қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
16481,0
 
122
 
Аудан (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла) әкі­мінің ап­па­ра­ты
114746,4
 
 
001
Аудан (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла) әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
103128,3
 
 
003
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
2018,1
 
 
113
Жер­гілік­ті бюд­жет­тер­ден берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
9600,0
 
123
 
Қа­ла­дағы аудан, аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, кент, ауыл, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
34677,7
 
 
001
Қа­ла­дағы аудан, аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­ның, кент, ауыл, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
34677,7
 
459
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) эко­но­ми­ка жә­не қар­жы бөлі­мі
39176,4
 
 
001
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) эко­но­ми­ка­лық са­я­са­тын қа­лып­та­сты­ру мен да­мы­ту, мем­ле­кет­тік жос­пар­лау, бюд­жет­тік атқа­ру жә­не ком­му­нал­дық мен­ші­гін басқа­ру са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
35536,8
 
 
003
Са­лық са­лу мақ­са­тын­да мүлік­ті баға­ла­уды жүр­гі­зу
3169,8
 
 
010
Же­ке­ше­лен­ді­ру, ком­му­нал­дық мен­шік­ті басқа­ру, же­ке­ше­лен­діру­ден кей­ін­гі қыз­мет жә­не осы­ған бай­ла­ны­сты да­у­лар­ды рет­теу
469,8
 
492
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лы­ғы, жо­ла­у­шы­лар көлі­гі, ав­то­мо­биль жол­да­ры жә­не тұрғын үй ин­спек­ци­я­сы бөлі­мі
112864,9
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық, жо­ла­у­шы­лар көлі­гі, ав­то­мо­биль жол­да­ры жә­не тұрғын үй ин­спек­ци­я­сы са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
42294,7
 
 
013
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
1954,0
 
 
113
Жер­гілік­ті бюд­жет­тер­ден берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
68616,2
02
 
 
Қорға­ныс
13972,3
 
122
 
Аудан (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла) әкі­мінің ап­па­ра­ты
13972,3
 
 
005
Жал­пы­ға бір­дей әс­ке­ри мін­дет­ті атқа­ру шең­берін­де­гі іс-ша­ра­лар
10439,0
 
 
006
Аудан (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла) ауқы­мын­дағы тө­тен­ше жағ­дай­лар­дың ал­дын алу жә­не олар­ды жою
2046,9
 
 
007
Аудан­дық (қа­ла­лық) ауқым­дағы да­ла өрт­терінің, сон­дай - ақ мем­ле­кет­тік өрт­ке қар­сы қыз­мет ор­ган­да­ры құрыл­маған ел­дi ме­кен­дер­де өрт­тер­дің ал­дын алу жә­не олар­ды сөн­ді­ру жөнін­де­гі іс-ша­ра­лар
1486,4
03
 
 
Қоғам­дық тәр­тіп, қа­уіп­сіздік, құқы­қтық, сот, қыл­мыстық-атқа­ру қыз­меті
20749,1
 
492
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лы­ғы, жо­ла­у­шы­лар көлі­гі, ав­то­мо­биль жол­да­ры жә­не тұрғын үй ин­спек­ци­я­сы бөлі­мі
6408,1
 
 
021
Ел­дi ме­кен­дер­де жол қозға­лы­сы қа­уiп­сiздi­гін қам­та­ма­сыз ету
6408,1
 
499
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) аза­мат­тық хал ак­тілерін тір­кеу бөлі­мі
14341,0
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де аза­мат­тық хал ак­тілерін тір­кеу са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
14341,0
04
 
 
Білім бе­ру
5766070,3
 
464
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) білім бөлі­мі
4802394,3
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де білім бе­ру са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
16087,0
 
 
003
Жал­пы білім бе­ру
3679941,4
 
 
004
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) мем­ле­кет­тік білім бе­ру ме­ке­ме­лерін­де білім бе­ру жүй­есін ақ­па­рат­тан­ды­ру
7840,0
 
 
005
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) мем­ле­кет­тік білім бе­ру ме­ке­ме­лер үшін оқулы­қтар мен оқу-әдiсте­мелiк ке­шен­дер­ді са­тып алу жә­не жет­кі­зу
122939,8
 
 
006
Ба­ла­ларға қо­сым­ша білім бе­ру
120295,6
 
 
007
Аудан­дық (қа­ла­лық) ауқым­дағы мек­теп олим­пи­а­да­ла­рын жә­не мек­теп­тен тыс іс-ша­ра­лар­ды өт­кi­зу
3119,0
 
 
009
Мек­теп­ке дей­ін­гі тәр­бие мен оқы­ту ұй­ым­да­ры­ның қыз­метін қам­та­ма­сыз ету
103445,4
 
 
015
Жетім ба­ла­ны (жетім ба­ла­лар­ды) жә­не ата-ана­ла­ры­ның қа­мқо­рын­сыз қалған ба­ла­ны (ба­ла­лар­ды) күтіп-ұста­уға қа­мқор­шы­ларға (қорған­шы­ларға) ай сай­ы­нға ақ­ша­лай қа­ра­жат төле­мі
39134,0
 
 
022
Жетім ба­ла­ны (жетім ба­ла­лар­ды) жә­не ата-ана­сы­ның қа­мқор­лы­ғын­сыз қалған ба­ла­ны (ба­ла­лар­ды) асы­рап алға­ны үшін Қа­за­қстан аза­мат­та­ры­на бір­жолғы ақ­ша қа­ра­жа­тын төле­у­ге ар­налған төлем­дер
917,0
 
 
040
Мек­теп­ке дей­ін­гі білім бе­ру ұй­ым­да­рын­да мем­ле­кет­тік білім бе­ру тап­сы­ры­сын іс­ке асы­руға
577267,6
 
 
067
Ве­дом­ство­лық бағы­ны­стағы мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лерінің жә­не ұй­ым­да­ры­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
131407,5
 
467
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) құры­лыс бөлі­мі
963676,0
 
 
024
Ба­ста­уыш, негіз­гі ор­та жә­не жал­пы ор­та білім бе­ру объ­ек­тілерін са­лу жә­не ре­кон­струк­ци­я­лау
963676,0
06
 
 
Әле­умет­тiк кө­мек жә­не әле­умет­тiк қам­сыздан­ды­ру
394388,1
 
451
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) жұ­мыспен қам­ту жә­не әле­умет­тік бағ­дар­ла­ма­лар бөлі­мі
388534,1
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де ха­лық үшін әле­умет­тік бағ­дар­ла­ма­лар­ды жұ­мыспен қам­ту­ды қам­та­ма­сыз етуді іс­ке асы­ру са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
39175,0
 
 
002
Жұ­мыспен қам­ту бағ­дар­ла­ма­сы
77737,7
 
 
005
Мем­ле­кет­тік ата­у­лы әле­умет­тік кө­мек
37650,0
 
 
006
Тұрғын үй­ге кө­мек көр­се­ту
2241,5
 
 
007
Жер­гілік­ті өкілет­ті ор­ган­дар­дың ше­ші­мі бой­ын­ша мұқтаж аза­мат­тар­дың же­ке­ле­ген топ­та­ры­на әле­умет­тік кө­мек
31733,2
 
 
010
Үй­ден тәр­би­е­леніп оқы­ты­ла­тын мү­ге­дек ба­ла­лар­ды ма­те­ри­ал­дық қам­та­ма­сыз ету
1741,8
 
 
011
Жәр­де­мақы­лар­ды жә­не басқа да әле­умет­тік төлем­дер­ді есеп­теу, төлеу мен жет­кі­зу бой­ын­ша қыз­мет­тер­ге ақы төлеу
400,0
 
 
014
Мұқтаж аза­мат­тарға үй­де әле­умет­тiк кө­мек көр­се­ту
84277,0
 
 
017
Мү­ге­дек­тер­ді оңал­ту же­ке бағ­дар­ла­ма­сы­на сәй­кес, мұқтаж мү­ге­дек­тер­ді мін­дет­ті ги­ги­е­на­лық құрал­дар­мен жә­не ым­дау тілі ма­ман­да­ры­ның қыз­мет көр­се­туін, же­ке кө­мек­шілер­мен қам­та­ма­сыз ету
29770,3
 
 
023
Жұ­мыспен қам­ту ор­та­лы­қта­ры­ның қыз­метін қам­та­ма­сыз ету
35676,5
 
 
050
Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сын­да мү­ге­дек­тер­дің құқы­қта­рын қам­та­ма­сыз ету жә­не өмір сү­ру са­па­сын жақ­сар­ту жөнін­де­гі 2012 - 2018 жыл­дарға ар­налған іс-ша­ра­лар жос­па­рын іс­ке асы­ру
25308,0
 
 
054
Үкі­мет­тік емес ұй­ым­дар­да мем­ле­кет­тік әле­умет­тік тап­сы­ры­сты ор­на­ла­сты­ру
19896,0
 
 
067
Ве­дом­ство­лық бағы­ны­стағы мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лерінің жә­не ұй­ым­да­ры­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
2927,1
 
464
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) білім бөлі­мі
5854,0
 
 
030
Па­тро­нат тәр­би­е­шілер­ге беріл­ген ба­ла­ны (ба­ла­лар­ды) асы­рап бағу
5854,0
07
 
 
Тұрғын-үй ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
4630965,2
 
492
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лы­ғы, жо­ла­у­шы­лар көлі­гі, ав­то­мо­биль жол­да­ры жә­не тұрғын үй ин­спек­ци­я­сы бөлі­мі
2340203,7
 
 
002
Мем­ле­кет­тiк қа­жет­тiлiк­тер үшiн жер учас­ке­лерiн алып қою, со­ның iшiн­де са­тып алу жо­лы­мен алып қою жә­не осы­ған бай­ла­ны­сты жы­л­жы­май­тын мүлiк­тi иелiк­тен ай­ы­ру
19327,7
 
 
003
Мем­ле­кет­тік тұрғын үй қо­ры­ның сақта­луын ұй­ым­да­сты­ру
7671,0
 
 
011
Шағын қа­ла­лар­ды жы­лу­мен жаб­ды­қта­уды үздіксіз қам­та­ма­сыз ету
1395280,2
 
 
012
Су­мен жаб­ды­қтау жә­не су бұ­ру жүй­есінің жұ­мыс істе­уі
565454,0
 
 
015
Ел­дi ме­кен­дер­де­гі кө­ше­лер­дi жа­ры­қтан­ды­ру
10752,5
 
 
026
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) ком­му­нал­дық мен­ші­гін­де­гі жы­лу жүй­е­лерін қол­да­ну­ды ұй­ым­да­сты­ру
333840,3
 
 
028
Ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лы­ғын да­мы­ту
7092,0
 
 
031
Кон­до­ми­ни­ум объ­ек­тісі­не тех­ни­ка­лық пас­порт­тар дай­ын­дау
786,0
 
467
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) құры­лыс бөлі­мі
2290761,5
 
 
003
Ком­му­нал­дық тұрғын үй қо­ры­ның тұрғын үй­ін жо­ба­лау жә­не (неме­се) са­лу, ре­кон­струк­ци­я­лау
275080,1
 
 
004
Ин­же­нер­лік-ком­му­ни­ка­ци­я­лық ин­фрақұры­лым­ды жо­ба­лау, да­мы­ту жә­не (неме­се) жай­ла­сты­ру
200072,9
 
 
005
Ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лы­ғын да­мы­ту
10001,0
 
 
006
Су­мен жаб­ды­қтау жә­не су бұ­ру жүй­есін да­мы­ту
1805607,5
08
 
 
Мә­де­ни­ет, спорт, ту­ризм жә­не ақ­па­рат­тық кеңістiк
241275,0
 
455
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) мә­де­ни­ет жә­не тіл­дер­ді да­мы­ту бөлі­мі
174585,8
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де тіл­дер­ді жә­не мә­де­ни­ет­ті да­мы­ту са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
7985,0
 
 
003
Мә­де­ни-де­ма­лыс жұ­мысын қол­дау
85335,0
 
 
006
Аудан­дық (қа­ла­лық) кiта­п­ха­на­лар­дың жұ­мыс iсте­уi
68583,8
 
 
007
Мем­ле­кет­тік тіл­ді жә­не Қа­за­қстан ха­лы­қы­ның басқа да тіл­дерін да­мы­ту
12682,0
 
456
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) іш­кі са­я­сат бөлі­мі
37184,3
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де ақ­па­рат, мем­ле­кет­тілік­ті ны­ғай­ту жә­не аза­мат­тар­дың әле­умет­тік сенім­ділі­гін қа­лып­та­сты­ру са­ла­сын­да мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
17006,0
 
 
002
Мем­ле­кет­тік ақ­па­рат­тық са­я­сат жүр­гі­зу жөнін­де­гі қыз­мет­тер
12463,3
 
 
003
Жастар са­я­са­ты са­ла­сын­дағы іс-ша­ра­лар­ды iс­ке асы­ру
7715,0
 
465
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) де­не шы­ны­қты­ру жә­не спорт бөлі­мі
20687,9
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де де­не шы­ны­қты­ру жә­не спорт са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
8441,6
 
 
006
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лық) дең­гей­де спорт­тық жа­ры­стар өт­кi­зу
12246,3
 
467
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) құры­лыс бөлі­мі
2,0
 
 
011
Мә­де­ни­ет объ­ек­тілерін да­мы­ту
2,0
 
480
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) ту­ризм бөлі­мі
8815,0
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де ту­ризм са­ла­сын­да мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
8815,0
9
 
 
Отын-эне­ге­ти­ка­лық ке­шені жә­не жер қой­на­уын пай­да­ла­ну
20431,7
 
467
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) құры­лыс бөлі­мі
20431,7
 
 
009
Жы­лу энер­ге­ти­ка­лық жүй­есінің да­муы
20431,7
10
 
 
Ауыл, су, ор­ман, ба­лық ша­ру­а­шы­лы­ғы, ерекше қорға­ла­тын та­биғи аумақтар, қор­шаған ор­та­ны жә­не жа­ну­ар­лар дү­ни­есін қорғау, жер қа­ты­на­ста­ры
124847,4
 
459
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) эко­но­ми­ка жә­не қар­жы бөлі­мі
10882,0
 
 
099
Ма­ман­дар­дың әле­умет­тік кө­мек көр­се­туі жөнін­де­гі ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
10882,0
 
462
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы бөлі­мі
16544,8
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
16544,8
 
463
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) жер қа­ты­на­ста­ры бөлі­мі
23848,7
 
 
001
Аудан (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла) аумағын­да жер қа­ты­на­ста­рын рет­теу са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
13746,0
 
 
003
Ел­дi ме­кен­дер­дi жер-ша­ру­а­шы­лық ор­на­ла­сты­ру
2825,4
 
 
006
Аудан­дар­дың, об­лы­стық маңы­зы бар, аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың, кент­тер­дiң, ауыл­дар­дың, ауыл­дық округ­тер­дiң ше­ка­ра­сын бел­гiлеу кезiн­де жүр­гiзiлетiн жер­ге ор­на­ла­сты­ру
7277,3
 
473
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) ве­те­ри­на­рия бөлі­мі
73571,9
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де ве­те­ри­на­рия са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
16741,9
 
 
007
Қаңғы­бас ит­тер мен мысы­қтар­ды аула­уды жә­не жо­ю­ды ұй­ым­да­сты­ру
2862,0
 
 
010
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы жа­ну­ар­ла­рын сәй­кестен­ді­ру жөнін­де­гі іс-ша­ра­лар­ды өт­кі­зу
810,0
 
 
011
Эпи­зоо­ти­яға қар­сы іс-ша­ра­лар жүр­гі­зу
51758,0
 
 
047
Жа­ну­ар­лар­дың са­улы­ғы мен адам­ның ден­са­улы­ғы­на қа­уіп төн­діретін, алып қой­май за­лал­сыздан­ды­ры­лған (за­рар­сыздан­ды­ры­лған) жә­не қай­та өң­дел­ген жа­ну­ар­лар­дың, жа­ну­ар­лар­дан алы­на­тын өнім­дер мен ши­кі­заттың құ­нын ие­лері­не өтеу
1400,0
11
 
 
Өнер­кәсіп, сәу­лет, қа­ла құры­лы­сы жә­не құры­лыс қыз­меті
51823,7
 
467
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) құры­лыс бөлі­мі
27731,7
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де құры­лыс са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
27731,7
 
468
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) сәу­лет жә­не қа­ла құры­лы­сы бөлі­мі
24092,0
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де сәу­лет жә­не қа­ла құры­лы­сы са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
9988,0
 
 
003
Аудан аумағын­да қа­ла құры­лы­сын да­мы­ту схе­ма­ла­рын жә­не ел­ді ме­кен­дер­дің бас жос­пар­ла­рын әзір­леу
14104,0
12
 
 
Көлік жә­не ком­му­ни­ка­ция
760192,5
 
492
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лы­ғы, жо­ла­у­шы­лар көлі­гі, ав­то­мо­биль жол­да­ры жә­не тұрғын үй ин­спек­ци­я­сы бөлі­мі
760192,5
 
 
020
Көлік ин­фрақұры­лы­мын да­мы­ту
128672,5
 
 
023
Ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
173836,0
 
 
025
Көлiк ин­фрақұры­лы­мы­ның ба­сым жо­ба­ла­рын іс­ке асы­ру
431684,0
 
 
045
Аудан­дық маңы­зы бар ав­то­мо­биль жол­да­рын жә­не ел­ді-ме­кен­дер­дің кө­ше­лерін күр­делі жә­не ор­та­ша жөн­деу
26000,0
13
 
 
Басқа­лар
57227,2
 
459
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) эко­но­ми­ка жә­не қар­жы бөлі­мі
48000,0
 
 
012
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) жер­гілік­ті атқа­ру­шы ор­га­ны­ның ре­зерві
48000,0
 
469
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) кәсіп­кер­лік бөлі­мі
9227,2
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де кәсіп­кер­лік­ті да­мы­ту са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
9227,2
14
 
 
Бо­ры­шқа қыз­мет көр­се­ту
140,0
 
459
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) эко­но­ми­ка жә­не қар­жы бөлі­мі
140,0
 
 
021
Жер­гілік­ті атқа­ру­шы ор­ган­дар­дың об­лы­стық бюд­жет­тен қары­здар бой­ын­ша сый­ақы­лар мен өз­ге де төлем­дер­ді төлеу бой­ын­ша бо­ры­шы­на қыз­мет көр­се­ту
140,0
15
 
 
Транс­ферт­тер
290368,4
 
 
 
Транс­ферт­тер
290368,4
 
459
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) эко­но­ми­ка жә­не қар­жы бөлі­мі
290368,4
 
 
006
Пай­да­ла­ныл­маған (то­лық пай­да­ла­ныл­маған) ны­са­на­лы транс­ферт­тер­ді қай­та­ру
16272,6
 
 
024
За­ң­на­ма­ны өз­гер­ту­ге бай­ла­ны­сты жоға­ры тұрған бюд­жет­тің шы­ғын­да­рын өте­у­ге тө­мен­гі тұрған бюд­жет­тен ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
193479,8
 
 
038
Суб­вен­ци­я­лар
73076,0
 
 
051
Жер­гілік­ті өзін-өзі басқа­ру ор­ган­да­ры­на берілетін транс­ферт­тер
7540,0
 
 
 
III. Та­за бюд­жет­тiк кре­дит­теу
43745,4
 
 
 
Бюд­жет­тiк кре­дит­тер
57720,0
10
 
 
Ауыл, су, ор­ман, ба­лық ша­ру­а­шы­лы­ғы, ерекше қорға­ла­тын та­биғи аумақтар, қор­шаған ор­та­ны жә­не жа­ну­ар­лар дү­ни­есін қорғау, жер қа­ты­на­ста­ры
57720,0
 
459
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) эко­но­ми­ка жә­не қар­жы бөлі­мі
57720,0
 
 
018
Ма­ман­дар­ды әле­умет­тік қол­дау ша­ра­ла­рын іс­ке асы­ру үшін бюд­жет­тік кре­дит­тер
57720,0
5
 
 
Бюд­жет­тік кре­дит­тер­ді өтеу
13974,6
 
1
 
Бюд­жет­тік кре­дит­тер­ді өтеу
13974,6
 
1
 
Мем­ле­кет­тік бюд­жет­тен беріл­ген бюд­жет­тік кре­дит­тер­ді өтеу
13974,6
 
 
06
Ма­ман­дан­ды­ры­лған ұй­ым­дарға жер­гілік­ті бюд­жет­тен беріл­ген бюд­жет­тік кре­дит­тер­ді өтеу
13974,6
 
 
 
IV. Қар­жы ак­тив­терi­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
0,0
 
 
 
Қар­жы ак­тив­терін са­тып алу
0,0
 
 
 
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан түсім­дер
0,0
 
 
 
V. Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
-509834,7
 
 
 
VI. Бюд­жет­тің тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
509834,7