Целиноград аудандық мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 164/22-6 «2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Целиноград аудандық мәслихатының «2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 164/22-6 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6346 болып тіркелген, 2018 жылғы 26 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
«1. 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 21 037 817,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 1 687 043,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 25 899,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 580 371,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 18 744 504,0 мың теңге;
2) шығындар – 21 084 223,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 375 924,9 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 432 900,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 56 975,1 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 35 648,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 457 979,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 457 979,3 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 432 900,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 56 975,1 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 82 054,4 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1, 8 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Целиноград аудандық мәслихаты сессиясының төрайымы
А. Бутакова
Целиноград аудандық мәслихатының хатшысы
Б. Жанбаев
«КЕЛІСІЛДІ»
Целиноград ауданының әкімі
М. Тәткеев
09.10.2018
Целиноград аудандық мәслихатының
2018 жылғы 9 қазандағы № 244/35-6
шешіміне 1-ші қосымша
Целиноград аудандық мәслихатының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 164/22-6 шешіміне 1-ші қосымша
2018 жылға арналған аудандық бюджет
Са­на­ты
Сы­ны­бы
Іш­кі сы­ны­бы
Ерекшелі­гі
Ата­уы
Со­ма мың тең­ге
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
I. Кірістер
21 037 817,0
1
 
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
1 687 043,0
 
01
 
 
Та­быс са­лы­ғы
72 314,7
 
 
2
 
Же­ке та­быс са­лы­ғы
72 314,7
 
03
 
 
Әле­умет­тік са­лық
1 029 643,0
 
 
1
 
Әле­умет­тік са­лық
1 029 643,0
 
04
 
 
Мен­шiк­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
469 700,0
 
 
1
 
Мүлiк­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
410 200,0
 
 
3
 
Жер са­лы­ғы
32 000,0
 
 
4
 
Көлiк құрал­да­ры­на са­лы­на­тын са­лық
25 000,0
 
 
5
 
Біры­ңғай жер са­лы­ғы
2 500,0
 
05
 
 
Та­у­ар­ларға, жұ­мыстарға жә­не қыз­мет­тер­ге са­лы­на­тын іш­кі са­лы­қта­ры
95 385,3
 
 
2
 
Ак­ц­и­з­дер
7 000,0
 
 
3
 
Та­биғи жә­не басқа да ре­сур­стар­ды пай­да­ланға­ны үшiн тү­сетiн түсiм­дер
41 200,0
 
 
4
 
Кәсiп­кер­лiк жә­не кәсi­би қыз­мет­тi жүр­гiз­генi үшiн алы­на­тын алым­дар
47 185,3
 
08
 
 
За­ң­дық маңы­зы бар әре­кет­тер­ді жа­саға­ны жә­не (неме­се) оған уәкілет­ті­гі бар мем­ле­кет­тік ор­ган­дар неме­се ла­у­а­зым­ды адам­дар құ­жат­тар бер­гені үшін алы­на­тын мін­дет­ті төлем­дер
20 000,0
 
 
1
 
Мем­ле­кет­тік баж
20 000,0
2
 
 
 
Са­лы­қтық емес түсiм­дер
25 899,0
 
01
 
 
Мем­ле­кет­тік мен­шік­тен тү­сетін кірістер
8 799,0
 
 
5
 
Мем­ле­кет мен­ші­гін­де­гі мүлік­ті жалға бе­ру­ден тү­сетін кірістер
8 723,0
 
 
7
 
Мем­ле­кет­тік бюд­жет­тен беріл­ген неси­е­лер бой­ын­ша сый­ақы­лар
76,0
 
04
 
 
Мем­ле­кет­тік бюд­жет­тен қар­жы­лан­ды­ры­ла­тын, сон­дай-ақ Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы Ұлт­тық Бан­кінің бюд­жеті­нен (шы­ғы­стар сме­та­сы­нан) қам­ты­ла­тын жә­не қар­жы­лан­ды­ры­ла­тын мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер са­ла­тын ай­ып­пұл­дар, өсім­пұл­дар, санк­ци­я­лар, өн­діріп алу­лар
1 600,0
 
 
1
 
Мұ­най сек­то­ры ұй­ым­да­ры­нан жә­не Жәбір­ле­ну­шілер­ге өте­мақы қо­ры­на тү­сетін түсім­дер­ді қос­паған­да, мем­ле­кет­тік бюд­жет­тен қар­жы­лан­ды­ры­ла­тын, сон­дай-ақ Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы Ұлт­тық Бан­кінің бюд­жеті­нен (шы­ғы­стар сме­та­сы­нан) қам­ты­ла­тын жә­не қар­жы­лан­ды­ры­ла­тын мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер са­ла­тын ай­ып­пұл­дар, өсім­пұл­дар, санк­ци­я­лар, өн­діріп алу­лар
1 600,0
 
06
 
 
Өз­ге де са­лы­қтық емес түсiм­дер
15 500,0
 
 
1
 
Өз­ге де са­лы­қтық емес түсiм­дер
15 500,0
3
 
 
 
Негіз­гі ка­пи­тал­ды са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
580 371,0
 
01
 
 
Мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер­ге бекітіл­ген мем­ле­кет­тік мүлік­ті са­ту
160 000,0
 
 
1
 
Мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер­ге бекітіл­ген мем­ле­кет­тік мүлік­ті са­ту
160 000,0
 
03
 
 
Жер­дi жә­не ма­те­ри­ал­дық емес ак­тив­тер­дi са­ту
420 371,0
 
 
1
 
Жер­ді са­ту
420 371,0
4
 
 
 
Транс­ферт­тер­дің түсім­дері
18 744 504,0
 
02
 
 
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетiн транс­ферт­тер
18 744 504,0
 
 
2
 
Об­лы­стық бюд­жет­тен тү­сетiн транс­ферт­тер
18 744 504,0
Функ­ци­о­нал­дық топ
Функ­ци­о­нал­дық шағын топ
Бюд­жет­тік бағ­дар­ла­ма­лар­дың әкім­шісі
Бағ­дар­ла­ма
Ата­уы
СО­МА
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Шы­ғын­дар
21 084 223,4
01
 
 
 
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер
267 839,6
 
1
 
 
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жал­пы функ­ци­я­ла­рын орын­дай­тын өкiл­дiк, атқа­ру­шы жә­не басқа ор­ган­дар
219 496,4
 
 
112
 
Аудан (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла) мәс­ли­ха­ты­ның ап­па­ра­ты
23 274,1
 
 
 
001
Аудан (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла) мәс­ли­ха­ты­ның қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
22 458,1
 
 
 
003
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
816,0
 
 
122
 
Аудан (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла) әкі­мінің ап­па­ра­ты
139 779,2
 
 
 
001
Аудан (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла) әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
139 779,2
 
 
123
 
Қа­ла­дағы аудан, аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, кент, ауыл, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
56 443,1
 
 
 
001
Қа­ла­дағы аудан, аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, кент, ауыл, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
56 443,1
 
2
 
 
Қар­жы­лық қыз­мет
3 605,0
 
 
459
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) эко­но­ми­ка жә­не қар­жы бөлі­мі
3 605,0
 
 
 
003
Са­лық са­лу мақ­са­тын­да мүлік­ті баға­ла­уды жүр­гі­зу
3 105,0
 
 
 
010
Же­ке­ше­лен­ді­ру, ком­му­нал­дық мен­шік­ті басқа­ру, же­ке­ше­лен­діру­ден кей­ін­гі қыз­мет жә­не осы­ған бай­ла­ны­сты да­у­лар­ды рет­теу
500,0
 
9
 
 
Жал­пы си­паттағы өз­ге де мем­ле­кет­тiк қыз­мет­тер
44 738,2
 
 
459
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) эко­но­ми­ка жә­не қар­жы бөлі­мі
28 016,2
 
 
 
001
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) эко­но­ми­ка­лық са­я­са­тын қа­лып­та­сты­ру мен да­мы­ту, мем­ле­кет­тік жос­пар­лау, бюд­жет­тік атқа­ру жә­не ком­му­нал­дық мен­ші­гін басқа­ру са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
27 518,1
 
 
 
015
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
498,1
 
 
494
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) кәсіп­кер­лік жә­не өнер­кәсіп бөлі­мі
16 722,0
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де кәсіп­кер­лік­ті жә­не өнер­кәсіп­ті да­мы­ту са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
16 722,0
02
 
 
 
Қорға­ныс
25 476,0
 
1
 
 
Әс­ке­ри мұқтаж­дар
8 476,0
 
 
122
 
Аудан (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла) әкі­мінің ап­па­ра­ты
8 476,0
 
 
 
005
Жал­пы­ға бір­дей әс­ке­ри мін­дет­ті атқа­ру шең­берін­де­гі іс-ша­ра­лар
8 476,0
 
2
 
 
Тө­тен­ше жағ­дай­лар жөнiн­де­гi жұ­мыстар­ды ұй­ым­да­сты­ру
17 000,0
 
 
122
 
Аудан (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла) әкі­мінің ап­па­ра­ты
17 000,0
 
 
 
006
Аудан (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла) ауқы­мын­дағы тө­тен­ше жағ­дай­лар­дың ал­дын алу жә­не олар­ды жою
16 800,0
 
 
 
007
Аудан­дық (қа­ла­лық) ауқым­дағы да­ла өрт­терінің, сон­дай-ақ мем­ле­кет­тік өрт­ке қар­сы қыз­мет ор­ган­да­ры құрыл­маған ел­дi ме­кен­дер­де өрт­тер­дің ал­дын алу жә­не олар­ды сөн­ді­ру жөнін­де­гі іс-ша­ра­лар
200,0
04
 
 
 
Білім бе­ру
8 853 606,7
 
1
 
 
Мек­теп­ке дей­iн­гi тәр­би­е­леу жә­не оқы­ту
2 335 559,8
 
 
464
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) білім бөлі­мі
2 241 937,9
 
 
 
009
Мек­теп­ке дей­ін­гі тәр­бие мен оқы­ту ұй­ым­да­ры­ның қыз­метін қам­та­ма­сыз ету
219 391,2
 
 
 
040
Мек­теп­ке дей­ін­гі білім бе­ру ұй­ым­да­рын­да мем­ле­кет­тік білім бе­ру тап­сы­ры­сын іс­ке асы­руға
2 022 546,7
 
 
467
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) құры­лыс бөлі­мі
93 621,9
 
 
 
037
Мек­теп­ке дей­iн­гi тәр­бие жә­не оқы­ту объ­ек­тілерін са­лу жә­не ре­кон­струк­ци­я­лау
93 621,9
 
2
 
 
Ба­ста­уыш, негіз­гі ор­та жә­не жал­пы ор­та білім бе­ру
6 183 081,9
 
 
123
 
Қа­ла­дағы аудан, аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, кент, ауыл, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
2 472,0
 
 
 
005
Ауыл­дық жер­лер­де ба­ла­лар­ды мек­теп­ке дей­ін те­гін алып ба­ру­ды жә­не кері алып ке­луді ұй­ым­да­сты­ру
2 472,0
 
 
464
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) білім бөлі­мі
4 978 326,3
 
 
 
003
Жал­пы білім бе­ру
4 944 591,1
 
 
 
006
Ба­ла­ларға қо­сым­ша білім бе­ру
33 735,2
 
 
465
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) де­не шы­ны­қты­ру жә­не спорт бөлі­мі
58 586,6
 
 
 
017
Ба­ла­лар мен жасөс­пірім­дер­ге спорт бой­ын­ша қо­сым­ша білім бе­ру
58 586,6
 
 
467
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) құры­лыс бөлі­мі
1 143 697,0
 
 
 
024
Ба­ста­уыш, негіз­гі ор­та жә­не жал­пы ор­та білім бе­ру объ­ек­тілерін са­лу жә­не ре­кон­струк­ци­я­лау
1 143 697,0
 
9
 
 
Бiлiм бе­ру са­ла­сын­дағы өз­ге де қыз­мет­тер
334 965,0
 
 
464
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) білім бөлі­мі
334 965,0
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де білім бе­ру са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
10 108,0
 
 
 
005
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) мем­ле­кет­тік білім бе­ру ме­ке­ме­лер үшін оқулы­қтар мен оқу-әдiсте­мелiк ке­шен­дер­ді са­тып алу жә­не жет­кі­зу
255 509,0
 
 
 
015
Жетім ба­ла­ны (жетім ба­ла­лар­ды) жә­не ата-ана­ла­ры­ның қа­мқо­рын­сыз қалған ба­ла­ны (ба­ла­лар­ды) күтіп-ұста­уға қа­мқор­шы­ларға (қорған­шы­ларға) ай сай­ы­нға ақ­ша­лай қа­ра­жат төле­мі
31 841,0
 
 
 
022
Жетім ба­ла­ны (жетім ба­ла­лар­ды) жә­не ата-ана­сы­ның қа­мқор­лы­ғын­сыз қалған ба­ла­ны (ба­ла­лар­ды) асы­рап алға­ны үшін Қа­за­қстан аза­мат­та­ры­на бір­жолғы ақ­ша қа­ра­жа­тын төле­у­ге ар­налған төлем­дер
854,0
 
 
 
067
Ве­дом­ство­лық бағы­ны­стағы мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лерінің жә­не ұй­ым­да­ры­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
36 003,0
 
 
 
113
Жер­гілік­ті бюд­жет­тер­ден берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
650,0
06
 
 
 
Әле­умет­тiк кө­мек жә­не әле­умет­тiк қам­сыздан­ды­ру
353 507,8
 
1
 
 
Әле­умет­тiк қам­сыздан­ды­ру
18 795,0
 
 
451
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) жұ­мыспен қам­ту жә­не әле­умет­тік бағ­дар­ла­ма­лар бөлі­мі
14 000,0
 
 
 
005
Мем­ле­кет­тік ата­у­лы әле­умет­тік кө­мек
14 000,0
 
 
464
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) білім бөлі­мі
4 795,0
 
 
 
030
Па­тро­нат тәр­би­е­шілер­ге беріл­ген ба­ла­ны (ба­ла­лар­ды) асы­рап бағу
4 795,0
 
2
 
 
Әле­умет­тiк кө­мек
223 390,9
 
 
451
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) жұ­мыспен қам­ту жә­не әле­умет­тік бағ­дар­ла­ма­лар бөлі­мі
223 390,9
 
 
 
002
Жұ­мыспен қам­ту бағ­дар­ла­ма­сы
81 018,0
 
 
 
006
Тұрғын үй­ге кө­мек көр­се­ту
2 862,0
 
 
 
007
Жер­гілік­ті өкілет­ті ор­ган­дар­дың ше­ші­мі бой­ын­ша мұқтаж аза­мат­тар­дың же­ке­ле­ген топ­та­ры­на әле­умет­тік кө­мек
45 646,0
 
 
 
010
Үй­ден тәр­би­е­леніп оқы­ты­ла­тын мү­ге­дек ба­ла­лар­ды ма­те­ри­ал­дық қам­та­ма­сыз ету
983,0
 
 
 
014
Мұқтаж аза­мат­тарға үй­де әле­умет­тiк кө­мек көр­се­ту
29 925,0
 
 
 
017
Мү­ге­дек­тер­ді оңал­ту же­ке бағ­дар­ла­ма­сы­на сәй­кес, мұқтаж мү­ге­дек­тер­ді мін­дет­ті ги­ги­е­на­лық құрал­дар­мен жә­не ым­дау тілі ма­ман­да­ры­ның қыз­мет көр­се­туін, же­ке кө­мек­шілер­мен қам­та­ма­сыз ету
24 753,0
 
 
 
023
Жұ­мыспен қам­ту ор­та­лы­қта­ры­ның қыз­метін қам­та­ма­сыз ету
38 203,9
 
9
 
 
Әле­умет­тiк кө­мек жә­не әле­умет­тiк қам­та­ма­сыз ету са­ла­ла­рын­дағы өз­ге де қыз­мет­тер
111 321,9
 
 
451
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) жұ­мыспен қам­ту жә­не әле­умет­тік бағ­дар­ла­ма­лар бөлі­мі
111 321,9
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де жұ­мыспен қам­ту­ды қам­та­ма­сыз ету жә­не ха­лық үшін әле­умет­тік бағ­дар­ла­ма­лар­ды іс­ке асы­ру са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
34 374,0
 
 
 
050
Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сын­да мү­ге­дек­тер­дің құқы­қта­рын қам­та­ма­сыз ету жә­не өмір сү­ру са­па­сын жақ­сар­ту жөнін­де­гі 2012 - 2018 жыл­дарға ар­налған іс-ша­ра­лар жос­па­рын іс­ке асы­ру
14 740,0
 
 
 
054
Үкі­мет­тік емес ұй­ым­дар­да мем­ле­кет­тік әле­умет­тік тап­сы­ры­сты ор­на­ла­сты­ру
62 207,9
07
 
 
 
Тұрғын үй - ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
4 869 987,9
 
1
 
 
Тұрғын үй ша­ру­а­шы­лы­ғы
749 420,3
 
 
467
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) құры­лыс бөлі­мі
654 033,3
 
 
 
003
Ком­му­нал­дық тұрғын үй қо­ры­ның тұрғын үй­ін жо­ба­лау жә­не (неме­се) са­лу, ре­кон­струк­ци­я­лау
66 452,4
 
 
 
004
Ин­же­нер­лік-ком­му­ни­ка­ци­я­лық ин­фрақұры­лым­ды жо­ба­лау, да­мы­ту жә­не (неме­се) жай­ла­сты­ру
587 580,9
 
 
496
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) тұрғын үй ин­спек­ци­я­сы жә­не ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық бөлі­мі
95 387,0
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық жә­не үй қо­ры са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру бой­ын­ша қыз­мет­тер
22 869,0
 
 
 
003
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
2 714,0
 
 
 
107
Жер­гілік­ті атқа­ру­шы ор­ган­ның шұғыл шы­ғын­дарға ар­налған ре­зервінің есебі­нен іс-ша­ра­лар өт­кі­зу
16 000,0
 
 
 
113
Жер­гілік­ті бюд­жет­тер­ден берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
53 804,0
 
2
 
 
Ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
4 108 727,7
 
 
467
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) құры­лыс бөлі­мі
2 591 905,6
 
 
 
005
Ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лы­қты да­мы­ту
1 315,1
 
 
 
058
Ауыл­дық ел­ді ме­кен­дер­де­гі су­мен жаб­ды­қтау жә­не су бұ­ру жүй­е­лерін да­мы­ту
2 590 590,5
 
 
496
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) тұрғын үй ин­спек­ци­я­сы жә­не ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық бөлі­мі
1 516 822,1
 
 
 
016
Су­мен жаб­ды­қтау жә­не су бұ­ру жүй­есінің жұ­мыс істе­уі
136 886,1
 
 
 
026
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) ком­му­нал­дық мен­ші­гін­де­гі жы­лу жүй­е­лерін пай­да­ла­ну­ды ұй­ым­да­сты­ру
253 500,0
 
 
 
058
Ауыл­дық ел­ді ме­кен­дер­де­гі су­мен жаб­ды­қтау жә­не су бұ­ру жүй­е­лерін да­мы­ту
1 126 436,0
 
3
 
 
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру
11 839,9
 
 
123
 
Қа­ла­дағы аудан, аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, кент, ауыл, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
5 839,9
 
 
 
008
Ел­ді ме­кен­дер­дің кө­ше­лерін жа­ры­қтан­ды­ру
5 070,0
 
 
 
011
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру мен кө­гал­дан­ды­ру
769,9
 
 
496
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) тұрғын үй ин­спек­ци­я­сы жә­не ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық бөлі­мі
6 000,0
 
 
 
030
Ел­ді ме­кен­дер­дің са­ни­та­ри­я­сын қам­та­ма­сыз ету
6 000,0
08
 
 
 
Мә­де­ни­ет, спорт, ту­ризм жә­не ақ­па­рат­тық кеңістiк
347 597,9
 
1
 
 
Мә­де­ни­ет са­ла­сын­дағы қыз­мет
194 614,3
 
 
455
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) мә­де­ни­ет жә­не тіл­дер­ді да­мы­ту бөлі­мі
194 614,3
 
 
 
003
Мә­де­ни-де­ма­лыс жұ­мысын қол­дау
194 614,3
 
2
 
 
Спорт
35 860,8
 
 
465
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) де­не шы­ны­қты­ру жә­не спорт бөлі­мі
34 272,8
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де де­не шы­ны­қты­ру жә­не спорт са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
18 950,8
 
 
 
006
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лық) дең­гей­де спорт­тық жа­ры­стар өт­кi­зу
6 271,0
 
 
 
007
Әр­түр­лi спорт түр­лерi бой­ын­ша аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) құра­ма ко­ман­да­ла­ры­ның мү­ше­лерiн дай­ын­дау жә­не олар­дың об­лы­стық спорт жа­ры­ста­ры­на қа­ты­суы
8 051,0
 
 
 
032
Ве­дом­ство­лық бағы­ны­стағы мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лерінің жә­не ұй­ым­да­ры­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
1 000,0
 
 
467
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) құры­лыс бөлі­мі
1 588,0
 
 
 
008
Cпорт объ­ек­тілерін да­мы­ту
1 588,0
 
3
 
 
Ақ­па­рат­тық кеңiстiк
61 834,5
 
 
455
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) мә­де­ни­ет жә­не тіл­дер­ді да­мы­ту бөлі­мі
48 336,5
 
 
 
006
Аудан­дық (қа­ла­лық) кiта­п­ха­на­лар­дың жұ­мыс iсте­уi
32 885,9
 
 
 
007
Мем­ле­кет­тік тіл­ді жә­не Қа­за­қстан ха­лы­қта­ры­ның басқа да тіл­дерін да­мы­ту
15 450,6
 
 
456
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) іш­кі са­я­сат бөлі­мі
13 498,0
 
 
 
002
Мем­ле­кет­тік ақ­па­рат­тық са­я­сат жүр­гі­зу жөнін­де­гі қыз­мет­тер
13 498,0
 
9
 
 
Мә­де­ни­ет, спорт, ту­ризм жә­не ақ­па­рат­тық кеңiстiк­тi ұй­ым­да­сты­ру жөнiн­де­гi өз­ге де қыз­мет­тер
55 288,3
 
 
455
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) мә­де­ни­ет жә­не тіл­дер­ді да­мы­ту бөлі­мі
10 916,0
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де тіл­дер­ді жә­не мә­де­ни­ет­ті да­мы­ту са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
10 916,0
 
 
456
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) іш­кі са­я­сат бөлі­мі
44 372,3
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де ақ­па­рат, мем­ле­кет­тілік­ті ны­ғай­ту жә­не аза­мат­тар­дың әле­умет­тік сенім­ділі­гін қа­лып­та­сты­ру са­ла­сын­да мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
26 407,9
 
 
 
003
Жастар са­я­са­ты са­ла­сын­да іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
17 964,4
09
 
 
 
Отын-энер­ге­ти­ка ке­шенi жә­не жер қой­на­уын пай­да­ла­ну
1 974 199,4
 
1
 
 
Отын жә­не энер­ге­ти­ка
1 974 199,4
 
 
467
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) құры­лыс бөлі­мі
183 320,0
 
 
 
009
Жы­лу-энер­ге­ти­ка­лық жүй­ені да­мы­ту
139 392,0
 
 
 
036
Газ та­сы­мал­дау жүй­есін да­мы­ту
43 928,0
 
 
496
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) тұрғын үй ин­спек­ци­я­сы жә­не ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық бөлі­мі
1 790 879,4
 
 
 
009
Жы­лу-энер­ге­ти­ка­лық жүй­ені да­мы­ту
1 790 879,4
10
 
 
 
Ауыл, су, ор­ман, ба­лық ша­ру­а­шы­лы­ғы, ерекше қорға­ла­тын та­биғи аумақтар, қор­шаған ор­та­ны жә­не жа­ну­ар­лар дү­ни­есін қорғау, жер қа­ты­на­ста­ры
204 907,8
 
1
 
 
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы
116 879,9
 
 
462
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы бөлі­мі
16 582,4
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
16 068,4
 
 
 
006
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
514,0
 
 
473
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) ве­те­ри­на­рия бөлі­мі
100 297,5
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де ве­те­ри­на­рия са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
19 901,2
 
 
 
005
Мал кө­мін­ділерінің (био­тер­ми­я­лық шұңқыр­лар­дың) жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
16 997,3
 
 
 
007
Қанғы­бас ит­тер мен мысы­қтар­ды аула­уды жә­не жо­ю­ды ұй­ым­да­сты­ру
6 000,0
 
 
 
010
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы жа­ну­ар­ла­рын бір­дей­лен­ді­ру жөнін­де­гі іс-ша­ра­лар­ды жүр­гі­зу
2 768,0
 
 
 
011
Эпи­зоо­ти­яға қар­сы іс-ша­ра­лар жүр­гі­зу
47 448,0
 
 
 
047
Жа­ну­ар­лар­дың са­улы­ғы мен адам­ның ден­са­улы­ғы­на қа­уіп төн­діретін, алып қой­май за­лал­сыздан­ды­ры­лған (за­рар­сыздан­ды­ры­лған) жә­не қай­та өң­дел­ген жа­ну­ар­лар­дың, жа­ну­ар­лар­дан алы­на­тын өнім­дер мен ши­кі­заттың құ­нын ие­лері­не өтеу
7 183,0
 
6
 
 
Жер қа­ты­на­ста­ры
23 275,9
 
 
463
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) жер қа­ты­на­ста­ры бөлі­мі
23 275,9
 
 
 
001
Аудан (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла) аумағын­да жер қа­ты­на­ста­рын рет­теу са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
21 257,9
 
 
 
006
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың, кент­тер­дiң, ауыл­дар­дың (се­ло­лар­дың), ауыл­дық (се­ло­лық) округ­тер­дiң ше­ка­ра­сын бел­гiлеу кезiн­де жүр­гiзiлетiн жер­ге ор­на­ла­сты­ру
2 018,0
 
9
 
 
Ауыл, су, ор­ман, ба­лық ша­ру­а­шы­лы­ғы жә­не қор­шаған ор­та­ны қорғау мен жер қа­ты­на­ста­ры са­ла­сын­дағы өз­ге де қыз­мет­тер
64 752,0
 
 
459
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) эко­но­ми­ка жә­не қар­жы бөлі­мі
64 752,0
 
 
 
099
Ма­ман­дар­ды әле­умет­тік қол­дау жөнін­де­гі ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
64 752,0
11
 
 
 
Өнер­кәсіп, сәу­лет, қа­ла құры­лы­сы жә­не құры­лыс қыз­меті
71 803,6
 
2
 
 
Сәу­лет, қа­ла құры­лы­сы жә­не құры­лыс қыз­меті
71 803,6
 
 
467
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) құры­лыс бөлі­мі
35 663,1
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де құры­лыс са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
35 663,1
 
 
468
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) сәу­лет жә­не қа­ла құры­лы­сы бөлі­мі
36 140,5
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де сәу­лет жә­не қа­ла құры­лы­сы са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
32 640,5
 
 
 
003
Аудан­ның қа­ла құры­лы­сы да­му аумағын жә­не ел­ді ме­кен­дер­дің бас жос­пар­лар схе­ма­ла­рын әзір­леу
3 500,0
12
 
 
 
Көлік жә­не ком­му­ни­ка­ция
3 521 876,2
 
1
 
 
Ав­то­мо­биль көлi­гi
3 495 182,8
 
 
123
 
Қа­ла­дағы аудан, аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, кент, ауыл, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
17 470,0
 
 
 
013
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­да, кент­тер­де, ауыл­дар­да, ауыл­дық округ­тер­де ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
17 470,0
 
 
485
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) жо­ла­у­шы­лар көлі­гі жә­не ав­то­мо­биль жол­да­ры бөлі­мі
3 477 712,8
 
 
 
022
Көлік ин­фрақұры­лы­мын да­мы­ту
2 111 353,0
 
 
 
023
Ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
74 500,0
 
 
 
025
Көлiк ин­фрақұры­лы­мы­ның ба­сым жо­ба­ла­рын іс­ке асы­ру
772 829,0
 
 
 
045
Аудан­дық маңы­зы бар ав­то­мо­биль жол­да­рын жә­не ел­ді-ме­кен­дер­дің кө­ше­лерін күр­делі жә­не ор­та­ша жөн­деу
519 030,8
 
9
 
 
Көлiк жә­не ком­му­ни­ка­ци­я­лар са­ла­сын­дағы өз­ге де қыз­мет­тер
26 693,4
 
 
485
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) жо­ла­у­шы­лар көлі­гі жә­не ав­то­мо­биль жол­да­ры бөлі­мі
26 693,4
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де жо­ла­у­шы­лар көлі­гі жә­не ав­то­мо­биль жол­да­ры са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
26 693,4
13
 
 
 
Өз­ге­лер
13 088,8
 
9
 
 
Өз­ге­лер
13 088,8
 
 
123
 
Қа­ла­дағы аудан, аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, кент, ауыл, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
5 356,8
 
 
 
040
Өңір­лер­ді да­мы­ту­дың 2020 жы­лға дей­ін­гі бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де өңір­лер­ді эко­но­ми­ка­лық да­мы­туға жәр­дем­де­су бой­ын­ша ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
5 356,8
 
 
459
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) эко­но­ми­ка жә­не қар­жы бөлі­мі
7 732,0
 
 
 
012
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) жер­гілік­ті атқа­ру­шы ор­га­ны­ның ре­зерві
7 732,0
14
 
 
 
Бо­ры­шқа қыз­мет көр­се­ту
76,0
 
1
 
 
Бо­ры­шқа қыз­мет көр­се­ту
76,0
 
 
459
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) эко­но­ми­ка жә­не қар­жы бөлі­мі
76,0
 
 
 
021
Жер­гілік­ті атқа­ру­шы ор­ган­дар­дың об­лы­стық бюд­жет­тен қары­здар бой­ын­ша сый­ақы­лар мен өз­ге де төлем­дер­ді төлеу бой­ын­ша бо­ры­шы­на қыз­мет көр­се­ту
76,0
15
 
 
 
Транс­ферт­тер
580 255,7
 
1
 
 
Транс­ферт­тер
580 255,7
 
 
459
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) эко­но­ми­ка жә­не қар­жы бөлі­мі
580 255,7
 
 
 
006
Ны­са­на­лы пай­да­ла­ныл­маған (то­лық пай­да­ла­ныл­маған) транс­ферт­тер­ді қай­та­ру
11 153,4
 
 
 
038
Суб­вен­си­я­лар
345 353,0
 
 
 
024
Мем­ле­кет­тік ор­ган­дар­дың функ­ци­я­ла­рын мем­ле­кет­тік басқа­ру­дың тө­мен тұрған дең­гей­лері­нен жоғарғы дең­гей­лер­ге бе­ру­ге бай­ла­ны­сты жоға­ры тұрған бюд­жет­тер­ге берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
223 749,3
 
 
 
 
IІІ. Та­за бюд­жет­тiк кре­дит­теу
375 924,9
 
 
 
 
Бюд­жет­тік кре­дит­тер
432 900,0
10
 
 
 
Ауыл, су, ор­ман, ба­лық ша­ру­а­шы­лы­ғы, ерекше қорға­ла­тын та­биғи аумақтар, қор­шаған ор­та­ны жә­не жа­ну­ар­лар дү­ни­есін қорғау, жер қа­ты­на­ста­ры
432 900,0
 
1
 
 
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы
432 900,0
 
 
459
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) эко­но­ми­ка жә­не қар­жы бөлі­мі
432 900,0
 
 
 
018
Ма­ман­дар­ды әле­умет­тік қол­дау ша­ра­ла­рын іс­ке асы­руға берілетін
бюд­жет­тік кре­дит­тер
432 900,0
5
 
 
 
Бюд­жет­тік кре­дит­тер­ді өтеу
56 975,1
 
1
 
 
Бюд­жет­тік кре­дит­тер­ді өтеу
56 975,1
 
 
1
 
Мем­ле­кет­тік бюд­жет­тен беріл­ген бюд­жет­тік неси­е­лер­ді өтеу
56 975,1
 
 
 
 
IV. Қар­жы ак­тив­терi­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
35 648,0
 
 
 
 
Қар­жы ак­тив­терiн са­тып алу
35 648,0
13
 
 
 
Өз­ге­лер
35 648,0
 
9
 
 
Өз­ге­лер
35 648,0
 
 
462
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы бөлі­мі
16 238,0
 
 
 
065
За­ң­ды тұлға­лар­дың жарғы­лық ка­пи­та­лын қа­лып­та­сты­ру неме­се ұлғай­ту
16 238,0
 
 
473
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) ве­те­ри­на­рия бөлі­мі
3 500,0
 
 
 
065
За­ң­ды тұлға­лар­дың жарғы­лық ка­пи­та­лын қа­лып­та­сты­ру неме­се ұлғай­ту
3 500,0
 
 
496
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) тұрғын үй ин­спек­ци­я­сы жә­не ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық бөлі­мі
4 910,0
 
 
 
065
За­ң­ды тұлға­лар­дың жарғы­лық ка­пи­та­лын қа­лып­та­сты­ру неме­се ұлғай­ту
4 910,0
 
 
485
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) жо­ла­у­шы­лар көлі­гі жә­не ав­то­мо­биль жол­да­ры бөлі­мі
11 000,0
 
 
 
065
За­ң­ды тұлға­лар­дың жарғы­лық ка­пи­та­лын қа­лып­та­сты­ру неме­се ұлғай­ту
11 000,0
 
 
 
 
V. Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
-457 979,3
 
 
 
 
VI. Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
457 979,3
7
 
 
 
Қары­здар түсі­мі
432 900,0
 
1
 
 
Мем­ле­кет­тік іш­кі қары­здар
432 900,0
 
 
2
 
Қарыз алу келісім-шар­тта­ры
432 900,0
16
 
 
 
Қары­здар­ды өтеу
56 975,1
 
1
 
 
Қары­здар­ды өтеу
56 975,1
 
 
459
 
Аудан­ның (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) эко­но­ми­ка жә­не қар­жы бөлі­мі
56 975,1
 
 
 
005
Жер­гілік­ті атқа­ру­шы ор­ган­ның жоға­ры тұрған бюд­жет ал­дын­дағы бо­ры­шын өтеу
56 975,1
8
 
 
 
Бюд­жет қа­ра­жа­ты­ның пай­да­ла­ны­ла­тын қал­ды­қта­ры
82 054,4
 
1
 
 
Бюд­жет қа­ра­жа­ты­ның қал­ды­қта­ры
82 054,4
 
 
1
 
Бюд­жет қа­ра­жа­ты­ның бос қал­ды­қта­ры
82 054,4
Целиноград аудандық мәслихатының
2018 жылғы 9 қазандағы № 244/35-6
шешіміне 2-ші қосымша
Целиноград аудандық мәслихатының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 164/22-6 шешіміне 8-ші қосымша
Ауылдық округтердің әкімдері аппараттарының әкімшілері бойынша бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
Функ­ци­о­нал­дық топ
Бюд­жет­тік
бағ­дар­ла­ма­лар дың әкім­ші­сі
Бағ­дар­ла­ма
Ата­уы
СО­МА мың тең­ге
Це­ли­но­град ауда­ны Мән­шүк ауы­лы әкі­мі­нің ап­па­ра­ты
Це­ли­но­град ауда­ны При­реч­ный ауыл­дық окру­гі әкі­мі­нің ап­па­ра­ты
Це­ли­но­град ауда­ны­ның Ро­ди­на ауыл­дық окру­гі әкі­мі­нің ап­па­ра­ты
Це­ли­но­град ауда­ны­ның Та­сты ауыл­дық окру­гі әкі­мі­нің ап­па­ра­ты
Це­ли­но­град ауда­ны Шал­қар ауыл­дық окру­гі әкі­мі­нің ап­па­ра­ты
 
 
 
II. Шы­ғын­дар
87581,8
11194,3
17422,1
27925,8
15129,2
15910,4
1
 
 
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер
56443,1
8897,3
11159,1
12016,9
12005,4
12364,4
 
123
 
Қа­ла­дағы аудан, аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, кент, ауыл, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
56443,1
8897,3
11159,1
12016,9
12005,4
12364,4
 
 
001
Қа­ла­дағы аудан, аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, кент, ауыл, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
56443,1
8897,3
11159,1
12016,9
12005,4
12364,4
4
 
 
Білім бе­ру
2472,0
0,0
0,0
2472,0
0,0
0,0
 
123
 
Қа­ла­дағы аудан, аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, кент, ауыл, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
2472,0
0,0
0,0
2472,0
0,0
0,0
 
 
005
'Ауыл­дық жер­лер­де ба­ла­лар­ды мек­теп­ке дей­ін те­гін алып ба­ру­ды жә­не кері алып ке­луді ұй­ым­да­сты­ру
2472,0
0,0
0,0
2472,0
0,0
0,0
7
 
 
Тұрғын үй - ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лы­ғы
5839,9
200,0
3641,0
169,9
629,0
1200,0
 
 
 
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру
5839,9
200,0
3641,0
169,9
629,0
1200,0
 
123
 
Қа­ла­дағы аудан, аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, кент, ауыл, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
5839,9
200,0
3641,0
169,9
629,0
1200,0
 
 
008
Ел­ді ме­кен­дер­де кө­ше­лер­ді жа­ры­қтан­ды­ру
5070,0
0,0
3641,0
0,0
429,0
1000,0
 
 
011
Ел­ді - ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру мен кө­гал­дан­ды­ру
769,9
200,0
0,0
169,9
200,0
200,0
12
 
 
Көлік жә­не ком­му­ни­ка­ция
17470,0
1236,0
1500,0
12048,0
1293,0
1393,0
 
123
 
Қа­ла­дағы аудан, аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, кент, ауыл, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
17470,0
1236,0
1500,0
12048,0
1293,0
1393,0
 
 
013
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­да, кент­тер­де, ауыл­дар­да, ауыл­дық округ­тер­де ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
17470,0
1236,0
1500,0
12048,0
1293,0
1393,0
13
 
 
Өз­ге­лер
5356,8
861,0
1122,0
1219,0
1201,8
953,0
 
123
 
Қа­ла­дағы аудан, аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, кент, ауыл, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
5356,8
861,0
1122,0
1219,0
1201,8
953,0
 
 
040
Өңір­лер­ді да­мы­ту­дың 2020 жы­лға дей­ін­гі бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де өңір­лер­ді эко­но­ми­ка­лық да­мы­туға жәр­дем­де­су бой­ын­ша ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
5356,8
861,0
1122,0
1219,0
1201,8
953,0