«2018-2020 жылдарға арналған Глубокое ауданының кенттер мен ауылдық округтер бюджеттері туралы» Глубокое аудандық мәслихатының 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 19/2-VІ шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-1 - бабының 4 - тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 - бабы 1 - тармағының 1) тармақшасына, ««2018-2020 жылдарға арналған Глубокое аудандық бюджет туралы» Глубокое аудандық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 18/2-VІ шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Глубокое аудандық мәслихатының 2018 жылғы 13 қыркүйектегі № 24/11-VІ шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5-9-179 болып тіркелген) сәйкес, Глубокое аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «2018-2020 жылдарға арналған Глубокое ауданының кенттер мен ауылдық округтер бюджеттері туралы» Глубокое аудандық мәслихатының 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 19/2-VІ шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5438 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер Эталондық бақылау банкінде 2018 жылы 22 қаңтарда электрондық түрде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
4-тармақтың 1) және 2) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:
«1) кірістер – 97273,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 40695,5 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 16577,8 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 40000 мың теңге;
2) шығындар – 97273,3 мың теңге;»;
7-тармақтың 1) және 2) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:
«1) кірістер – 23000,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 10103 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1260,9 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер –0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 11637 мың теңге;
2) шығындар – 23000,9 мың теңге;»;
16-тармақтың 1) және 2) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:
«1) кірістер – 36331,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 21347 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 3973,3 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер –0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 11011 мың теңге;
2) шығындар – 36331,3 мың теңге;»;
22-тармақтың 1) және 2) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:
«1) кірістер – 27651,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 15189 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2020,6 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер –0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 10442 мың теңге;
2) шығындар – 27651,6 мың теңге;»;
28-тармақтың 1) және 2) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:
«1) кірістер – 23633,1 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 8932 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1755,1 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер –0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 12946 мың теңге;
2) шығындар – 23633,1 мың теңге;»;
34-тармақтың 1) және 2) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:
«1) кірістер – 26448,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 12555 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2431,3 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер –0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 11462 мың теңге;
2) шығындар – 26448,3 мың теңге;»;
37-тармақтың 1) және 2) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:
«1) кірістер – 26200 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 9676 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1500 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер –0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 15024 мың теңге;
2) шығындар – 26200 мың теңге;»;
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 қосымшалар осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 қосымшаларына сәйкес келесі редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы
А. Мурзыканова
Глубокое аудандық мәслихатының хатшысы
А. Баймульдинов
Глубокое аудандық мәслихатының
2018 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 25/2-VІ шешіміне
1 қосымша
Глубокое аудандық мәслихатының
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 19/2-VІ шешіміне
1 қосымша
2018 жылға арналған Глубокое ауданы Алтайский кентінің бюджеті
Са­на­ты
Со­ма­сы, мың тең­ге
Сы­ны­бы
Іш­кі сы­ны­бы
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Кірістер
19105
 
 
 
Мен­шік­ті кірістер
4794
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
3794
 
01
 
Та­быс са­лы­ғы
586
 
 
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
586
 
04
 
Мен­шік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
3208
 
 
1
Мүлік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
43
 
 
3
Жер са­лы­ғы
226
 
 
4
Көлік құрал­да­ры­на са­лы­на­тын са­лы­қтар
2939
2
Са­лы­қтық емес түсім­дер
1000
06
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
1000
1
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
1000
4
 
 
Транс­ферт­тер түсі­мі
14311
 
02
 
Мем­ле­кет­тік басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетін транс­ферт­тер
14311
 
 
3
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) бюд­жеті­нен транс­ферт­тер
14311
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма­сы, мың тең­ге
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
Бағ­дар­ла­ма әкім­шісі
Бағ­дар­ла­ма
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
II. Шы­ғын­дар
19105
01
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер
15497
1
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жал­пы функ­ци­я­ла­рын орын­дай­тын өкiл­дi, атқа­ру­шы жә­не басқа ор­ган­дар
15497
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
15497
001
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
14977
022
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
520
07
Тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
1003
3
Ел­ді ме­кен­дер­ді көр­кей­ту
1003
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
1003
008
Ел­ді ме­кен­дер­де­гі кө­ше­лер­ді жа­ры­қтан­ды­ру
396
009
Ел­ді ме­кен­дер­дің са­ни­та­ри­я­сын қам­та­ма­сыз ету
402
011
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру жә­не кө­гал­дан­ды­ру
205
12
Көлік жә­не ком­му­ни­ка­ция
605
1
Ав­то­мо­биль көлі­гі
605
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
605
013
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­да, ауыл­дар­да, кент­тер­де, ауыл­дық округ­тар­да ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
605
13
Басқа­лар
2000
9
Басқа­лар
2000
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
2000
040
Өңір­лер­ді да­мы­ту­дың 2020 жы­лға дей­ін­гі бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де өңір­лер­ді эко­но­ми­ка­лық да­мы­туға жәр­дем­де­су жөнін­де­гі ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру­да ауыл­дық округ­тар­ды жай­ла­сты­ру мә­се­ле­лерін ше­шу үшін іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
2000
III. Та­за бюд­жет­тік кре­дит­теу
0
IV. Қар­жы ак­тив­тері­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
0
Қар­жы ак­тив­терін са­тып алу
0
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
V. Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
0
VI. Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
0
Глубокое аудандық мәслихатының
2018 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 25/2-VІ шешіміне
2 қосымша
Глубокое аудандық мәслихатының
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 19/2-VІ шешіміне
4 қосымша
2018 жылға арналған Глубокое ауданы Белоусовка кентінің бюджеті
Са­на­ты
Со­ма­сы, мың тең­ге
Сы­ны­бы
Іш­кі сы­ны­бы
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Кірістер
97273,3
 
 
 
Мен­шік­ті кірістер
57273,3
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
40695,5
 
01
 
Та­быс са­лы­ғы
14990
 
 
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
14990
 
04
 
Мен­шік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
25705,5
 
 
1
Мүлік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
267,5
 
 
3
Жер са­лы­ғы
784
4
Көлік құрал­да­ры­на са­лы­на­тын са­лы­қтар
24654
2
Са­лы­қтық емес түсім­дер
16577,8
06
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
16577,8
1
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
16577,8
4
 
 
Транс­ферт­тер түсі­мі
40000
 
02
 
Мем­ле­кет­тік басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетін транс­ферт­тер
40000
 
 
3
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) бюд­жеті­нен транс­ферт­тер
40000
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма­сы, мың тең­ге
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
Бағ­дар­ла­ма әкім­шісі
Бағ­дар­ла­ма
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
II. Шы­ғын­дар
97273,3
01
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер
24388,8
1
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жал­пы функ­ци­я­ла­рын орын­дай­тын өкiл­дi, атқа­ру­шы жә­не басқа ор­ган­дар
24388,8
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
24388,8
001
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
23311
022
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
1077,8
07
Тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
18831
3
Ел­ді ме­кен­дер­ді көр­кей­ту
18831
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
18831
008
Ел­ді ме­кен­дер­де­гі кө­ше­лер­ді жа­ры­қтан­ды­ру
8000
009
Ел­ді ме­кен­дер­дің са­ни­та­ри­я­сын қам­та­ма­сыз ету
2100
011
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру жә­не кө­гал­дан­ды­ру
8731
12
Көлік жә­не ком­му­ни­ка­ция
40142,7
1
Ав­то­мо­биль көлі­гі
40142,7
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
40142,7
013
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­да, ауыл­дар­да, кент­тер­де, ауыл­дық округ­тар­да ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
40142,7
13
Басқа­лар
13910,8
9
Басқа­лар
13910,8
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
13910,8
040
Өңір­лер­ді да­мы­ту­дың 2020 жы­лға дей­ін­гі бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де өңір­лер­ді эко­но­ми­ка­лық да­мы­туға жәр­дем­де­су жөнін­де­гі ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру­да ауыл­дық округ­тар­ды жай­ла­сты­ру мә­се­ле­лерін ше­шу үшін іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
13910,8
III. Та­за бюд­жет­тік кре­дит­теу
0
IV. Қар­жы ак­тив­тері­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
0
Қар­жы ак­тив­терін са­тып алу
0
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
V. Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
0
VI. Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
0
Глубокое аудандық мәслихатының
2018 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 25/2-VІ шешіміне
3 қосымша
Глубокое аудандық мәслихатының
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 19/2-VІ шешіміне
7 қосымша
2018 жылға арналған Глубокое ауданы Бобровка ауылдық округінің бюджеті
Са­на­ты
Со­ма­сы, мың тең­ге
Сы­ны­бы
Іш­кі сы­ны­бы
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Кірістер
23000,9
 
 
 
Мен­шік­ті кірістер
11363,9
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
10103
 
01
 
Та­быс са­лы­ғы
1642
 
 
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
1642
 
04
 
Мен­шік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
8461
 
 
1
Мүлік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
250
 
 
3
Жер са­лы­ғы
1882
 
 
4
Көлік құрал­да­ры­на са­лы­на­тын са­лы­қтар
6329
2
Са­лы­қтық емес түсім­дер
1260,9
06
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
1260,9
1
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
1260,9
4
 
 
Транс­ферт­тер түсі­мі
11637
 
02
 
Мем­ле­кет­тік басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетін транс­ферт­тер
11637
 
 
3
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) бюд­жеті­нен транс­ферт­тер
11637
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма­сы, мың тең­ге
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
Бағ­дар­ла­ма әкім­шісі
Бағ­дар­ла­ма
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
II. Шы­ғын­дар
23000,9
01
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер
18217,9
1
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жал­пы функ­ци­я­ла­рын орын­дай­тын өкiл­дi, атқа­ру­шы жә­не басқа ор­ган­дар
18217,9
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
18217,9
001
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
17667,9
022
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
550
07
Тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
1503
3
Ел­ді ме­кен­дер­ді көр­кей­ту
1503
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
1503
008
Ел­ді ме­кен­дер­де­гі кө­ше­лер­ді жа­ры­қтан­ды­ру
920
009
Ел­ді ме­кен­дер­дің са­ни­та­ри­я­сын қам­та­ма­сыз ету
253
011
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру жә­не кө­гал­дан­ды­ру
330
12
Көлік жә­не ком­му­ни­ка­ция
1380
1
Ав­то­мо­биль көлі­гі
1380
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
1380
013
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­да, ауыл­дар­да, кент­тер­де, ауыл­дық округ­тар­да ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
1380
13
Басқа­лар
1900
9
Басқа­лар
1900
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
1900
040
Өңір­лер­ді да­мы­ту­дың 2020 жы­лға дей­ін­гі бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де өңір­лер­ді эко­но­ми­ка­лық да­мы­туға жәр­дем­де­су жөнін­де­гі ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру­да ауыл­дық округ­тар­ды жай­ла­сты­ру мә­се­ле­лерін ше­шу үшін іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
1900
III. Та­за бюд­жет­тік кре­дит­теу
0
IV. Қар­жы ак­тив­тері­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
0
Қар­жы ак­тив­терін са­тып алу
0
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
V. Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
0
VI. Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
0
Глубокое аудандық мәслихатының
2018 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 25/2-VІ шешіміне
4 қосымша
Глубокое аудандық мәслихатының
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 19/2-VІ шешіміне
10 қосымша
2018 жылға арналған Глубокое ауданы Верхнеберезовский кентінің бюджеті
Са­на­ты
Со­ма­сы, мың тең­ге
Сы­ны­бы
Іш­кі сы­ны­бы
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Кірістер
23141,4
 
 
 
Мен­шік­ті кірістер
11568,4
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
9972
 
01
 
Та­быс са­лы­ғы
3500
 
 
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
3500
 
04
 
Мен­шік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
6472
 
 
1
Мүлік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
52
 
 
3
Жер са­лы­ғы
920
 
 
4
Көлік құрал­да­ры­на са­лы­на­тын са­лы­қтар
5500
2
Са­лы­қтық емес түсім­дер
1596,4
06
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
1596,4
1
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
1596,4
4
 
 
Транс­ферт­тер түсі­мі
11573
 
02
 
Мем­ле­кет­тік басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетін транс­ферт­тер
11573
 
 
3
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) бюд­жеті­нен транс­ферт­тер
11573
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма­сы, мың тең­ге
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
Бағ­дар­ла­ма әкім­шісі
Бағ­дар­ла­ма
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
II. Шы­ғын­дар
23141,4
01
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер
18498,5
1
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жал­пы функ­ци­я­ла­рын орын­дай­тын өкiл­дi, атқа­ру­шы жә­не басқа ор­ган­дар
18498,5
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
18498,5
001
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
18298,5
022
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
200
07
Тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
2702
3
Ел­ді ме­кен­дер­ді көр­кей­ту
2702
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
2702
008
Ел­ді ме­кен­дер­де­гі кө­ше­лер­ді жа­ры­қтан­ды­ру
535
009
Ел­ді ме­кен­дер­дің са­ни­та­ри­я­сын қам­та­ма­сыз ету
667
011
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру жә­не кө­гал­дан­ды­ру
1500
12
Көлік жә­не ком­му­ни­ка­ция
1104,4
1
Ав­то­мо­биль көлі­гі
1104,4
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
1104,4
013
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­да, ауыл­дар­да, кент­тер­де, ауыл­дық округ­тар­да ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
1104,4
13
Басқа­лар
836,5
9
Басқа­лар
836,5
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
836,5
040
Өңір­лер­ді да­мы­ту­дың 2020 жы­лға дей­ін­гі бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де өңір­лер­ді эко­но­ми­ка­лық да­мы­туға жәр­дем­де­су жөнін­де­гі ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру­да ауыл­дық округ­тар­ды жай­ла­сты­ру мә­се­ле­лерін ше­шу үшін іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
836,5
III. Та­за бюд­жет­тік кре­дит­теу
0
IV. Қар­жы ак­тив­тері­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
0
Қар­жы ак­тив­терін са­тып алу
0
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
V. Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
0
VI. Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
0
Глубокое аудандық мәслихатының
2018 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 25/2-VІ шешіміне
5 қосымша
Глубокое аудандық мәслихатының
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 19/2-VІ шешіміне
13 қосымша
2018 жылға арналған Глубокое ауданы Глубокое кентінің бюджеті
Са­на­ты
Со­ма­сы, мың тең­ге
Сы­ны­бы
Іш­кі сы­ны­бы
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Кірістер
107529,8
 
 
 
Мен­шік­ті кірістер
55937,8
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
49527
 
01
 
Та­быс са­лы­ғы
22000
 
 
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
22000
 
04
 
Мен­шік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
27527
 
 
1
Мүлік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
780
 
 
3
Жер са­лы­ғы
4580
 
 
4
Көлік құрал­да­ры­на са­лы­на­тын са­лы­қтар
22167
2
Са­лы­қтық емес түсім­дер
6410,8
06
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
6410,8
1
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
6410,8
4
 
 
Транс­ферт­тер түсі­мі
51592
 
02
 
Мем­ле­кет­тік басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетін транс­ферт­тер
51592
 
 
3
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) бюд­жеті­нен транс­ферт­тер
51592
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма­сы, мың тең­ге
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
Бағ­дар­ла­ма әкім­шісі
Бағ­дар­ла­ма
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
II. Шы­ғын­дар
107529,8
01
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер
26458,2
1
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жал­пы функ­ци­я­ла­рын орын­дай­тын өкiл­дi, атқа­ру­шы жә­не басқа ор­ган­дар
26458,2
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
26458,2
001
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
25527,2
022
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
931
07
Тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
22085
3
Ел­ді ме­кен­дер­ді көр­кей­ту
22085
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
22085
008
Ел­ді ме­кен­дер­де­гі кө­ше­лер­ді жа­ры­қтан­ды­ру
4494
009
Ел­ді ме­кен­дер­дің са­ни­та­ри­я­сын қам­та­ма­сыз ету
1695
010
Жер­леу орын­да­рын күтіп-ұстау жә­не туы­сы жоқ адам­дар­ды жер­леу
1292
011
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру жә­не кө­гал­дан­ды­ру
14604
12
Көлік жә­не ком­му­ни­ка­ция
47986,6
1
Ав­то­мо­биль көлі­гі
47986,6
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
47986,6
013
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­да, ауыл­дар­да, кент­тер­де, ауыл­дық округ­тар­да ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
47986,6
13
Басқа­лар
11000
9
Басқа­лар
11000
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
11000
040
Өңір­лер­ді да­мы­ту­дың 2020 жы­лға дей­ін­гі бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де өңір­лер­ді эко­но­ми­ка­лық да­мы­туға жәр­дем­де­су жөнін­де­гі ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру­да ауыл­дық округ­тар­ды жай­ла­сты­ру мә­се­ле­лерін ше­шу үшін іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
11000
III. Та­за бюд­жет­тік кре­дит­теу
0
IV. Қар­жы ак­тив­тері­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
0
Қар­жы ак­тив­терін са­тып алу
0
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
V. Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
0
VI. Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
0
Глубокое аудандық мәслихатының
2018 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 25/2-VІ шешіміне
6 қосымша
Глубокое аудандық мәслихатының
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 19/2-VІ шешіміне
16 қосымша
2018 жылға арналған Глубокое ауданы Киров ауылдық округінің бюджеті
Са­на­ты
Со­ма­сы, мың тең­ге
Сы­ны­бы
Іш­кі сы­ны­бы
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Кірістер
36331,3
 
 
 
Мен­шік­ті кірістер
25320,3
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
21347
 
01
 
Та­быс са­лы­ғы
4029
 
 
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
4029
 
04
 
Мен­шік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
17263
 
 
1
Мүлік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
260
 
 
3
Жер са­лы­ғы
1857
 
 
4
Көлік құрал­да­ры­на са­лы­на­тын са­лы­қтар
15146
05
Та­у­ар­ларға, жұ­мыстарға жә­не қыз­мет­тер­ге са­лы­на­тын iш­кi са­лы­қтар
55
4
Кәсiп­кер­лiк жә­не кәсi­би қыз­мет­тi жүр­гiз­генi үшiн алы­на­тын алым­дар
55
2
Са­лы­қтық емес түсiм­дер
3973,3
06
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
3973,3
1
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
3973,3
4
 
 
Транс­ферт­тер түсі­мі
11011
 
02
 
Мем­ле­кет­тік басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетін транс­ферт­тер
11011
 
 
3
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) бюд­жеті­нен транс­ферт­тер
11011
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма­сы, мың тең­ге
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
Бағ­дар­ла­ма әкім­шісі
Бағ­дар­ла­ма
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
II. Шы­ғын­дар
36331,3
01
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер
22877,3
1
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жал­пы функ­ци­я­ла­рын орын­дай­тын өкiл­дi, атқа­ру­шы жә­не басқа ор­ган­дар
22877,3
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
22877,3
001
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
22677,3
022
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
200
07
Тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
6315
3
Ел­ді ме­кен­дер­ді көр­кей­ту
6315
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
6315
008
Ел­ді ме­кен­дер­де­гі кө­ше­лер­ді жа­ры­қтан­ды­ру
995
009
Ел­ді ме­кен­дер­дің са­ни­та­ри­я­сын қам­та­ма­сыз ету
820
011
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру жә­не кө­гал­дан­ды­ру
4500
12
Көлік жә­не ком­му­ни­ка­ция
1800
1
Ав­то­мо­биль көлі­гі
1800
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
1800
013
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­да, ауыл­дар­да, кент­тер­де, ауыл­дық округ­тар­да ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
1800
13
Басқа­лар
5339
9
Басқа­лар
5339
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
5339
040
Өңір­лер­ді да­мы­ту­дың 2020 жы­лға дей­ін­гі бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де өңір­лер­ді эко­но­ми­ка­лық да­мы­туға жәр­дем­де­су жөнін­де­гі ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру­да ауыл­дық округ­тар­ды жай­ла­сты­ру мә­се­ле­лерін ше­шу үшін іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
5339
III. Та­за бюд­жет­тік кре­дит­теу
0
IV. Қар­жы ак­тив­тері­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
0
Қар­жы ак­тив­терін са­тып алу
0
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
V. Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
0
VI. Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
0
Глубокое аудандық мәслихатының
2018 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 25/2-VІ шешіміне
7 қосымша
Глубокое аудандық мәслихатының
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 19/2-VІ шешіміне
19 қосымша
2018 жылға арналған Глубокое ауданы Кожохово ауылдық округінің бюджеті
Са­на­ты
Со­ма­сы, мың тең­ге
Сы­ны­бы
Іш­кі сы­ны­бы
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Кірістер
25289,5
 
 
 
Мен­шік­ті кірістер
11187,5
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
8970
 
01
 
Та­быс са­лы­ғы
1750
 
 
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
1750
 
04
 
Мен­шік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
7220
 
 
1
Мүлік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
61
 
 
3
Жер са­лы­ғы
665
 
 
4
Көлік құрал­да­ры­на са­лы­на­тын са­лы­қтар
6494
2
Са­лы­қтық емес түсiм­дер
2217,5
06
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
2217,5
1
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
2217,5
4
 
 
Транс­ферт­тер түсі­мі
14102
 
02
 
Мем­ле­кет­тік басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетін транс­ферт­тер
14102
 
 
3
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) бюд­жеті­нен транс­ферт­тер
14102
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма­сы, мың тең­ге
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
Бағ­дар­ла­ма әкім­шісі
Бағ­дар­ла­ма
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
II. Шы­ғын­дар
25289,5
01
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер
17999,4
1
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жал­пы функ­ци­я­ла­рын орын­дай­тын өкiл­дi, атқа­ру­шы жә­не басқа ор­ган­дар
17999,4
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
17999,4
001
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
17799,4
022
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
200
07
Тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
2531
3
Ел­ді ме­кен­дер­ді көр­кей­ту
2531
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
2531
008
Ел­ді ме­кен­дер­де­гі кө­ше­лер­ді жа­ры­қтан­ды­ру
642
009
Ел­ді ме­кен­дер­дің са­ни­та­ри­я­сын қам­та­ма­сыз ету
1731
011
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру жә­не кө­гал­дан­ды­ру
158
12
Көлік жә­не ком­му­ни­ка­ция
2700
1
Ав­то­мо­биль көлі­гі
2700
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
2700
013
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­да, ауыл­дар­да, кент­тер­де, ауыл­дық округ­тар­да ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
2700
13
Басқа­лар
2059,1
9
Басқа­лар
2059,1
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
2059,1
040
Өңір­лер­ді да­мы­ту­дың 2020 жы­лға дей­ін­гі бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де өңір­лер­ді эко­но­ми­ка­лық да­мы­туға жәр­дем­де­су жөнін­де­гі ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру­да ауыл­дық округ­тар­ды жай­ла­сты­ру мә­се­ле­лерін ше­шу үшін іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
2059,1
III. Та­за бюд­жет­тік кре­дит­теу
0
IV. Қар­жы ак­тив­тері­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
0
Қар­жы ак­тив­терін са­тып алу
0
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
V. Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
0
VI. Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
0
Глубокое аудандық мәслихатының
2018 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 25/2-VІ шешіміне
8 қосымша
Глубокое аудандық мәслихатының
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 19/2-VІ шешіміне
22 қосымша
2018 жылға арналған Глубокое ауданы Краснояр ауылдық округінің бюджеті
Са­на­ты
Со­ма­сы, мың тең­ге
Сы­ны­бы
Іш­кі сы­ны­бы
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Кірістер
27651,6
 
 
 
Мен­шік­ті кірістер
17209,6
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
15189
 
01
 
Та­быс са­лы­ғы
3300
 
 
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
3300
 
04
 
Мен­шік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
11889
 
 
1
Мүлік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
115
 
 
3
Жер са­лы­ғы
2030
 
 
4
Көлік құрал­да­ры­на са­лы­на­тын са­лы­қтар
9744
2
Са­лы­қтық емес түсiм­дер
2020,6
06
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
2020,6
1
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
2020,6
4
 
 
Транс­ферт­тер түсі­мі
10442
 
02
 
Мем­ле­кет­тік басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетін транс­ферт­тер
10442
 
 
3
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) бюд­жеті­нен транс­ферт­тер
10442
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма­сы, мың тең­ге
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
Бағ­дар­ла­ма әкім­шісі
Бағ­дар­ла­ма
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
II. Шы­ғын­дар
27651,6
01
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер
19861,6
1
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жал­пы функ­ци­я­ла­рын орын­дай­тын өкiл­дi, атқа­ру­шы жә­не басқа ор­ган­дар
19861,6
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
19861,6
001
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
19661,6
022
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
200
07
Тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
1774
3
Ел­ді ме­кен­дер­ді көр­кей­ту
1774
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
1774
008
Ел­ді ме­кен­дер­де­гі кө­ше­лер­ді жа­ры­қтан­ды­ру
402
009
Ел­ді ме­кен­дер­дің са­ни­та­ри­я­сын қам­та­ма­сыз ету
240
011
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру жә­не кө­гал­дан­ды­ру
1132
12
Көлік жә­не ком­му­ни­ка­ция
1016
1
Ав­то­мо­биль көлі­гі
1016
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
1016
013
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­да, ауыл­дар­да, кент­тер­де, ауыл­дық округ­тар­да ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
1016
13
Басқа­лар
5000
9
Басқа­лар
5000
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
5000
040
Өңір­лер­ді да­мы­ту­дың 2020 жы­лға дей­ін­гі бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де өңір­лер­ді эко­но­ми­ка­лық да­мы­туға жәр­дем­де­су жөнін­де­гі ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру­да ауыл­дық округ­тар­ды жай­ла­сты­ру мә­се­ле­лерін ше­шу үшін іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
5000
III. Та­за бюд­жет­тік кре­дит­теу
0
IV. Қар­жы ак­тив­тері­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
0
Қар­жы ак­тив­терін са­тып алу
0
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
V. Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
0
VI. Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
0
Глубокое аудандық мәслихатының
2018 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 25/2-VІ шешіміне
9 қосымша
Глубокое аудандық мәслихатының
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 19/2-VІ шешіміне
25 қосымша
2018 жылға арналған Глубокое ауданы Опытное поле ауылдық округінің бюджеті
Са­на­ты
Со­ма­сы, мың тең­ге
Сы­ны­бы
Іш­кі сы­ны­бы
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Кірістер
35355,4
 
 
 
Мен­шік­ті кірістер
24473,4
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
17990
 
01
 
Та­быс са­лы­ғы
1449
 
 
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
1449
 
04
 
Мен­шік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
16541
 
 
1
Мүлік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
157
 
 
3
Жер са­лы­ғы
991
 
 
4
Көлік құрал­да­ры­на са­лы­на­тын са­лы­қтар
15393
2
Са­лы­қтық емес түсiм­дер
6483,4
06
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
6483,4
1
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
6483,4
4
 
 
Транс­ферт­тер түсі­мі
10882
 
02
 
Мем­ле­кет­тік басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетін транс­ферт­тер
10882
 
 
3
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) бюд­жеті­нен транс­ферт­тер
10882
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма­сы, мың тең­ге
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
Бағ­дар­ла­ма әкім­шісі
Бағ­дар­ла­ма
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
II. Шы­ғын­дар
35355,4
01
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер
17963,3
1
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жал­пы функ­ци­я­ла­рын орын­дай­тын өкiл­дi, атқа­ру­шы жә­не басқа ор­ган­дар
17963,3
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
17963,3
001
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
17563,3
022
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
400
07
Тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
4755
3
Ел­ді ме­кен­дер­ді көр­кей­ту
4755
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
4755
008
Ел­ді ме­кен­дер­де­гі кө­ше­лер­ді жа­ры­қтан­ды­ру
1800
009
Ел­ді ме­кен­дер­дің са­ни­та­ри­я­сын қам­та­ма­сыз ету
534
011
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру жә­не кө­гал­дан­ды­ру
2421
12
Көлік жә­не ком­му­ни­ка­ция
7237,1
1
Ав­то­мо­биль көлі­гі
7237,1
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
7237,1
013
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­да, ауыл­дар­да, кент­тер­де, ауыл­дық округ­тар­да ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
7237,1
13
Басқа­лар
5400
9
Басқа­лар
5400
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
5400
040
Өңір­лер­ді да­мы­ту­дың 2020 жы­лға дей­ін­гі бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де өңір­лер­ді эко­но­ми­ка­лық да­мы­туға жәр­дем­де­су жөнін­де­гі ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру­да ауыл­дық округ­тар­ды жай­ла­сты­ру мә­се­ле­лерін ше­шу үшін іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
5400
III. Та­за бюд­жет­тік кре­дит­теу
0
IV. Қар­жы ак­тив­тері­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
0
Қар­жы ак­тив­терін са­тып алу
0
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
V. Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
0
VI. Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
0
Глубокое аудандық мәслихатының
2018 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 25/2-VІ шешіміне
10 қосымша
Глубокое аудандық мәслихатының
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 19/2-VІ шешіміне
28 қосымша
2018 жылға арналған Глубокое ауданы Секисовка ауылдық округінің бюджеті
Са­на­ты
Со­ма­сы, мың тең­ге
Сы­ны­бы
Іш­кі сы­ны­бы
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Кірістер
23633,1
 
 
 
Мен­шік­ті кірістер
10687,1
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
8932
 
01
 
Та­быс са­лы­ғы
1900
 
 
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
1900
 
04
 
Мен­шік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
7032
 
 
1
Мүлік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
38
 
 
3
Жер са­лы­ғы
1049
 
 
4
Көлік құрал­да­ры­на са­лы­на­тын са­лы­қтар
5945
2
Са­лы­қтық емес түсiм­дер
1755,1
06
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
1755,1
1
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
1755,1
4
 
 
Транс­ферт­тер түсі­мі
12946
 
02
 
Мем­ле­кет­тік басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетін транс­ферт­тер
12946
 
 
3
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) бюд­жеті­нен транс­ферт­тер
12946
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма­сы, мың тең­ге
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
Бағ­дар­ла­ма әкім­шісі
Бағ­дар­ла­ма
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
II. Шы­ғын­дар
23633,1
01
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер
17520,8
1
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жал­пы функ­ци­я­ла­рын орын­дай­тын өкiл­дi, атқа­ру­шы жә­не басқа ор­ган­дар
17520,8
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
17520,8
001
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
17320,8
022
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
200
07
Тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
1712,3
3
Ел­ді ме­кен­дер­ді көр­кей­ту
1712,3
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
1712,3
008
Ел­ді ме­кен­дер­де­гі кө­ше­лер­ді жа­ры­қтан­ды­ру
604
009
Ел­ді ме­кен­дер­дің са­ни­та­ри­я­сын қам­та­ма­сыз ету
550
011
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру жә­не кө­гал­дан­ды­ру
558,3
12
Көлік жә­не ком­му­ни­ка­ция
1400
1
Ав­то­мо­биль көлі­гі
1400
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
1400
013
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­да, ауыл­дар­да, кент­тер­де, ауыл­дық округ­тар­да ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
1400
13
Басқа­лар
3000
9
Басқа­лар
3000
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
3000
040
Өңір­лер­ді да­мы­ту­дың 2020 жы­лға дей­ін­гі бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де өңір­лер­ді эко­но­ми­ка­лық да­мы­туға жәр­дем­де­су жөнін­де­гі ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру­да ауыл­дық округ­тар­ды жай­ла­сты­ру мә­се­ле­лерін ше­шу үшін іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
3000
III. Та­за бюд­жет­тік кре­дит­теу
0
IV. Қар­жы ак­тив­тері­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
0
Қар­жы ак­тив­терін са­тып алу
0
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
V. Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
0
VI. Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
0
Глубокое аудандық мәслихатының
2018 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 25/2-VІ шешіміне
11 қосымша
Глубокое аудандық мәслихатының
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 19/2-VІ шешіміне
31 қосымша
2018 жылға арналған Глубокое ауданы Ушанов ауылдық округінің бюджеті
Са­на­ты
Со­ма­сы, мың тең­ге
Сы­ны­бы
Іш­кі сы­ны­бы
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Кірістер
23627,2
 
 
 
Мен­шік­ті кірістер
8961,2
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
7266
 
01
 
Та­быс са­лы­ғы
700
 
 
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
700
 
04
 
Мен­шік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
6566
 
 
1
Мүлік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
80
 
 
3
Жер са­лы­ғы
700
 
 
4
Көлік құрал­да­ры­на са­лы­на­тын са­лы­қтар
5786
2
Са­лы­қтық емес түсiм­дер
1695,2
06
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
1695,2
1
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
1695,2
4
 
 
Транс­ферт­тер түсі­мі
14666
 
02
 
Мем­ле­кет­тік басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетін транс­ферт­тер
14666
 
 
3
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) бюд­жеті­нен транс­ферт­тер
14666
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма­сы, мың тең­ге
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
Бағ­дар­ла­ма әкім­шісі
Бағ­дар­ла­ма
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
II. Шы­ғын­дар
23627,2
01
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер
18622,2
1
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жал­пы функ­ци­я­ла­рын орын­дай­тын өкiл­дi, атқа­ру­шы жә­не басқа ор­ган­дар
18622,2
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
18622,2
001
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
18422,2
022
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
200
07
Тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
1640
3
Ел­ді ме­кен­дер­ді көр­кей­ту
1640
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
1640
008
Ел­ді ме­кен­дер­де­гі кө­ше­лер­ді жа­ры­қтан­ды­ру
740
009
Ел­ді ме­кен­дер­дің са­ни­та­ри­я­сын қам­та­ма­сыз ету
900
12
Көлік жә­не ком­му­ни­ка­ция
1365
1
Ав­то­мо­биль көлі­гі
1365
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
1365
013
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­да, ауыл­дар­да, кент­тер­де, ауыл­дық округ­тар­да ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
1365
13
Басқа­лар
2000
9
Басқа­лар
2000
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
2000
040
Өңір­лер­ді да­мы­ту­дың 2020 жы­лға дей­ін­гі бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де өңір­лер­ді эко­но­ми­ка­лық да­мы­туға жәр­дем­де­су жөнін­де­гі ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру­да ауыл­дық округ­тар­ды жай­ла­сты­ру мә­се­ле­лерін ше­шу үшін іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
2000
III. Та­за бюд­жет­тік кре­дит­теу
0
IV. Қар­жы ак­тив­тері­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
0
Қар­жы ак­тив­терін са­тып алу
0
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
V. Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
0
VI. Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
0
Глубокое аудандық мәслихатының
2018 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 25/2-VІ шешіміне
12 қосымша
Глубокое аудандық мәслихатының
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 19/2-VІ шешіміне
34 қосымша
2018 жылға арналған Глубокое ауданы Фрунзе ауылдық округінің бюджеті
Са­на­ты
Со­ма­сы, мың тең­ге
Сы­ны­бы
Іш­кі сы­ны­бы
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Кірістер
26448,3
 
 
 
Мен­шік­ті кірістер
14986,3
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
12555
 
01
 
Та­быс са­лы­ғы
4000
 
 
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
4000
 
04
 
Мен­шік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
8555
 
 
1
Мүлік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
90
 
 
3
Жер са­лы­ғы
1835
 
 
4
Көлік құрал­да­ры­на са­лы­на­тын са­лы­қтар
6630
2
Са­лы­қтық емес түсiм­дер
2431,3
06
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
2431,3
1
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
2431,3
4
 
 
Транс­ферт­тер түсі­мі
11462
 
02
 
Мем­ле­кет­тік басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетін транс­ферт­тер
11462
 
 
3
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) бюд­жеті­нен транс­ферт­тер
11462
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма­сы, мың тең­ге
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
Бағ­дар­ла­ма әкім­шісі
Бағ­дар­ла­ма
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
II. Шы­ғын­дар
26448,3
01
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер
19469,8
1
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жал­пы функ­ци­я­ла­рын орын­дай­тын өкiл­дi, атқа­ру­шы жә­не басқа ор­ган­дар
19469,8
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
19469,8
001
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
19269,8
022
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
200
07
Тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
2452,2
3
Ел­ді ме­кен­дер­ді көр­кей­ту
2452,2
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
2452,2
008
Ел­ді ме­кен­дер­де­гі кө­ше­лер­ді жа­ры­қтан­ды­ру
1348
009
Ел­ді ме­кен­дер­дің са­ни­та­ри­я­сын қам­та­ма­сыз ету
640
011
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру жә­не кө­гал­дан­ды­ру
464,2
12
Көлік жә­не ком­му­ни­ка­ция
2026,3
1
Ав­то­мо­биль көлі­гі
2026,3
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
2026,3
013
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­да, ауыл­дар­да, кент­тер­де, ауыл­дық округ­тар­да ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
2026,3
13
Басқа­лар
2500
9
Басқа­лар
2500
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
2500
040
Өңір­лер­ді да­мы­ту­дың 2020 жы­лға дей­ін­гі бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де өңір­лер­ді эко­но­ми­ка­лық да­мы­туға жәр­дем­де­су жөнін­де­гі ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру­да ауыл­дық округ­тар­ды жай­ла­сты­ру мә­се­ле­лерін ше­шу үшін іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
2500
III. Та­за бюд­жет­тік кре­дит­теу
0
IV. Қар­жы ак­тив­тері­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
0
Қар­жы ак­тив­терін са­тып алу
0
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
V. Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
0
VI. Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
0
Глубокое аудандық мәслихатының
2018 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 25/2-VІ шешіміне
13 қосымша
Глубокое аудандық мәслихатының
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 19/2-VІ шешіміне
37 қосымша
2018 жылға арналған Глубокое ауданы Черемшанка ауылдық округінің бюджеті
Са­на­ты
Со­ма­сы, мың тең­ге
Сы­ны­бы
Іш­кі сы­ны­бы
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Кірістер
26200
 
 
 
Мен­шік­ті кірістер
11176
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
9676
 
01
 
Та­быс са­лы­ғы
1661
 
 
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
1661
 
04
 
Мен­шік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
8015
 
 
1
Мүлік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
71
 
 
3
Жер са­лы­ғы
961
 
 
4
Көлік құрал­да­ры­на са­лы­на­тын са­лы­қтар
6983
2
Са­лы­қтық емес түсiм­дер
1500
06
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
1500
1
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
1500
4
 
 
Транс­ферт­тер түсі­мі
15024
 
02
 
Мем­ле­кет­тік басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетін транс­ферт­тер
15024
 
 
3
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) бюд­жеті­нен транс­ферт­тер
15024
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма­сы, мың тең­ге
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
Бағ­дар­ла­ма әкім­шісі
Бағ­дар­ла­ма
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
II. Шы­ғын­дар
26200
01
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер
18678
1
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жал­пы функ­ци­я­ла­рын орын­дай­тын өкiл­дi, атқа­ру­шы жә­не басқа ор­ган­дар
18678
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
18678
001
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
18228
022
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
450
07
Тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
3292
3
Ел­ді ме­кен­дер­ді көр­кей­ту
3292
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
3292
008
Ел­ді ме­кен­дер­де­гі кө­ше­лер­ді жа­ры­қтан­ды­ру
2001
009
Ел­ді ме­кен­дер­дің са­ни­та­ри­я­сын қам­та­ма­сыз ету
450
011
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру жә­не кө­гал­дан­ды­ру
841
08
Мә­де­ни­ет, спорт, ту­ризм жә­не ақ­па­рат­тық кеңістiк
60
2
Спорт
60
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
60
028
Жер­гілік­ті дең­гей­де де­не шы­ны­қты­ру-са­уы­қты­ру жә­не спорт­тық іс-ша­ра­лар­ды өт­кі­зу
60
12
Көлік жә­не ком­му­ни­ка­ция
2170
1
Ав­то­мо­биль көлі­гі
2170
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
2170
013
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­да, ауыл­дар­да, кент­тер­де, ауыл­дық округ­тар­да ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
2170
13
Басқа­лар
2000
9
Басқа­лар
2000
124
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
2000
040
Өңір­лер­ді да­мы­ту­дың 2020 жы­лға дей­ін­гі бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де өңір­лер­ді эко­но­ми­ка­лық да­мы­туға жәр­дем­де­су жөнін­де­гі ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру­да ауыл­дық округ­тар­ды жай­ла­сты­ру мә­се­ле­лерін ше­шу үшін іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
2000
III. Та­за бюд­жет­тік кре­дит­теу
0
IV. Қар­жы ак­тив­тері­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
0
Қар­жы ак­тив­терін са­тып алу
0
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
V. Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
0
VI. Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
0