Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 17-1 «2018-2020 жылдарға арналған Аққайың ауданының Қиялы ауылдық округінің бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109-1-баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабына сәйкес Аққайың ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 17-1 «2018-2020 жылдарға арналған Аққайың ауданының Қиялы ауылдық округінің бюджеті туралы» шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4512 болып тіркелді, 2018 жылғы 29 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ мынадай редакцияда баяндалсын:
«1. 2018-2020 жылдарға арналған Аққайың ауданының Қиялы ауылдық округінің бюджеті осы шешімге тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 17258 мың теңге:
салықтық түсімдер - 4886 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;
трансферттер түсімі - 12372 мың теңге;
2) шығындар -17258 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер - 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу - 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0 мың теңге:
қарыздар түсімі - 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы мәслихаты XXIIII сессиясының төрағасы
____________Қ. Құрманбаев
Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы мәслихатының хатшысы
_____________С. Мұқанов
Солтүстік Қазақстан облысы
Аққайың ауданы мәслихатының
2018 жылғы 26 қыркүйектегі
№ 24-1 шешіміне
қосымша
Солтүстік Қазақстан облысы
Аққайың ауданы мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 17-1 шешіміне
1-қосымша
2018 жылға арналған Аққайың ауданының Қиялы ауылдық округінің бюджеті
Са­на­ты
Сы­ны­бы
Кі­ші сы­ны­бы
Ата­уы
Со­ма­сы,
мың тен­ге
 
 
 
1) Кірістер
17 258
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
4 886
 
01
 
Та­быс са­лы­ғы
714
 
 
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
714
 
04
 
Мен­шік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
3 572
 
 
1
Мүлік­ке са­лы­на­тын са­лы­қтар
128
 
 
3
Жер са­лы­ғы
215
 
 
4
Көлік құрал­да­ры­на са­лы­на­тан са­лық
3 229
2
 
 
Са­лы­қтық емес түсім­дер
0
3
 
 
Негізі­гі ка­пи­тал­ды са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
4
 
 
Транс­ферт­тер түсі­мі
12 372
 
02
 
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетiн транс­ферт­тер
12 372
 
 
3
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­ның) бюд­жеті­нен транс­ферт­тер
12 372
Функ­ци­о­нал­дық топ
Бюд­жет­тік бағ­дар­ла­ма­ның әкім­шісі
Бағ­дар­ла­ма
Ата­уы
Со­ма­сы,
мың тен­ге
 
 
 
2) Шы­ғын­дар
17 258
01
 
 
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер
14 218
 
124
 
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
14 218
 
 
001
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
14 153
 
 
022
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
65
07
 
 
Тұрғын-үй ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
2 080
 
124
 
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
2 080
 
 
008
Ел­ді ме­кен­дер­де­гі кө­ше­лер­ді жа­ры­қтан­ды­ру
930
 
 
009
Ел­ді ме­кен­дер­дің са­ни­та­ри­я­сын қам­та­ма­сыз ету
100
 
 
010
Жер­леу орын­да­рын ұстау жә­не туы­ста­ры жоқ адам­дар­ды жер­леу
50
 
 
011
Ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру мен кө­гал­дан­ды­ру
1 000
13
 
 
Басқа­лар
960
 
124
 
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла, ауыл, кент, ауыл­дық округ әкі­мінің ап­па­ра­ты
960
 
 
040
Өңір­лер­ді да­мы­ту­дың 2020 жы­лға дей­ін­гі бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де өңір­лер­ді эко­но­ми­ка­лық да­мы­туға жәр­дем­де­су бой­ын­ша ша­ра­лар­ды іс­ке асы­руға ауыл­дық ел­ді ме­кен­дер­ді жай­ла­сты­ру­ды ше­шу­ге ар­налған іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
960
 
 
 
3) Та­за бюд­жет­тік кре­дит­теу
0
 
 
 
Бюд­жет­тік кре­дит­тер
0
 
 
 
Бюд­жет­тік кре­дит­тер­ді өтеу
0
 
 
 
4) Қар­жы ак­тив­тері­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
0
 
 
 
Қар­жы ак­тив­терін са­тып алу
0
 
 
 
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
 
 
 
5) Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
0
 
 
 
6) Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
0
 
 
 
Қары­здар түсі­мі
0
 
 
 
Қары­здар­ды өтеу
0
Са­на­ты
Сы­ны­бы
Кі­ші сы­ны­бы
Ата­уы
Со­ма­сы,
мың тен­ге
8
 
 
Бюд­жет қа­ра­жа­ты­ның пай­да­ла­ны­ла­тын қал­ды­қта­ры
0
 
01
 
Бюд­жет қа­ра­жа­ты қал­ды­қта­ры
0
 
 
1
Бюд­жет қа­ра­жа­ты­ның бос қал­ды­қта­ры
0