Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 6 желтоқсандағы №15-2 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес Батыс Қазақстан облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 6 желтоқсандағы №15-2 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4984 тіркелген, 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) кірістер – 118 011 342 мың теңге:
салықтық түсімдер – 38 194 594 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1 371 781 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 000 мың теңге;
трансферттер түсімі – 78 443 967 мың теңге;»;
1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) шығындар – 117 936 754 мың теңге;»;
5-тармақта жетінші абзацтан кейін келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әлеуметтік сақтандырудың Мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар бойынша мөлшерлеменің азаюына байланысты – 479 226 мың теңге.»;
6-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) әлеуметтік салық аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерге келесі пайыздарда есепке алынады:
Бөрлі – 20,5%; Орал қаласы – 68,5%; Ақжайық, Бөкей ордасы, Жаңақала, Жәнібек, Зеленов, Казталов, Қаратөбе, Сырым, Тасқала, Теректі және Шыңғырлау – 100%.»;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. 2018 жылға арналған облыстық бюджетте аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерге облыстық бюджет қаражат есебінен бөлінетін нысаналы даму трансферттері және ағымдағы нысаналы трансферттердің жалпы сомасы 12 012 802 мың теңге көлемінде қарастырылғаны ескерілсін, соның ішінде:
6 627 739 мың теңге – ағымдағы нысаналы трансферттер;
5 385 063 мың теңге – нысаналы даму трансферттері.
Аталған сомаларды аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерге бөлу Батыс Қазақстан облыс әкімдігінің қаулысы негізінде жүзеге асырылады.»;
12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. 2018 жылға арналған облыстың жергілікті атқарушы органдарының резерві 208 373 мың теңге көлемінде бекітілсін.»;
аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Облыстық мәслихат аппаратының басшысы (А.Сұлтанов) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
3. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы
И.Илимисов
Облыстық мәслихат хатшысы
М.Құлшар
2018 жылғы 28 қыркүйектегі
Батыс Қазақстан облыстық
мәслихатының № 19-1 шешіміне
қосымша
2017 жылғы 6 желтоқсандағы
Батыс Қазақстан облыстық
мәслихатының № 15-2 шешіміне
1 – қосымша
2018 жылға арналған облыстық бюджет
Са­на­ты
Со­ма­сы, мың тең­ге
 
Сы­ны­бы
 
 
Іш­кі сы­ны­бы
 
 
 
Ата­уы
1
2
3
4
5
 
 
 
1) Кірістер
118 011 342
1
 
 
Са­лы­қтық түсім­дер
38 194 594
 
01
 
Та­быс са­лы­ғы
13 330 101
 
 
2
Же­ке та­быс са­лы­ғы
13 330 101
 
03
 
Әле­умет­тiк са­лық
21 732 624
 
 
1
Әле­умет­тік са­лық
21 732 624
 
05
 
Та­у­ар­ларға, жұ­мыстарға жә­не қыз­мет­тер­ге са­лы­на­тын iш­кi са­лы­қтар
3 131 869
 
 
3
Та­биғи жә­не басқа да ре­сур­стар­ды пай­да­ланға­ны үшiн тү­сетiн түсiм­дер
2 544 086
 
 
4
Кәсiп­кер­лiк жә­не кәсi­би қыз­мет­тi жүр­гiз­генi үшiн алы­на­тын алым­дар
587 783
 
07
 
Басқа да са­лы­қтар
0
 
 
1
Басқа да са­лы­қтар
0
2
 
 
Са­лы­қтық емес түсiм­дер
1 371 781
 
01
 
Мем­ле­кет­тiк мен­шiк­тен тү­сетiн кiрiстер
100 066
 
 
1
Мем­ле­кет­тiк кәсi­по­рын­дар­дың та­за кiрiсi бөлi­гiнiң түсiм­дерi
3 300
 
 
4
Мем­ле­кет мен­ші­гін­де тұрған, за­ң­ды тұлға­лар­дағы қа­ты­су үлесі­не кірістер
6 900
 
 
5
Мем­ле­кет мен­ші­гін­де­гі мүлік­ті жалға бе­ру­ден тү­сетін кірістер
33 400
 
 
7
Мем­ле­кет­тiк бюд­жет­тен берiл­ген кре­дит­тер бой­ын­ша сый­ақы­лар
56 466
04
Мем­ле­кет­тік бюд­жет­тен қар­жы­лан­ды­ры­ла­тын, сон­дай-ақ Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы Ұлт­тық Бан­кінің бюд­жеті­нен (шы­ғы­стар сме­та­сы­нан) қам­ты­ла­тын жә­не қар­жы­лан­ды­ры­ла­тын мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер са­ла­тын ай­ып­пұл­дар, өсім­пұл­дар, санк­ци­я­лар, өн­діріп алу­лар
550 000
1
Мұ­най сек­то­ры ұй­ым­да­ры­нан жә­не Жәбір­ле­ну­шілер­ге өте­мақы қо­ры­на тү­сетін түсім­дер­ді қос­паған­да, мем­ле­кет­тік бюд­жет­тен қар­жы­лан­ды­ры­ла­тын, сон­дай-ақ Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы Ұлт­тық Бан­кінің бюд­жеті­нен (шы­ғы­стар сме­та­сы­нан) қам­ты­ла­тын жә­не қар­жы­лан­ды­ры­ла­тын мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер са­ла­тын ай­ып­пұл­дар, өсім­пұл­дар, санк­ци­я­лар, өн­діріп алу­лар
550 000
 
06
 
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
721 715
 
 
1
Басқа да са­лы­қтық емес түсім­дер
721 715
3
 
 
Негіз­гі ка­пи­тал­ды са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
1 000
 
01
 
Мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер­ге бекітіл­ген мем­ле­кет­тік мүлік­ті са­ту
1 000
 
 
1
Мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер­ге бекітіл­ген мем­ле­кет­тік мүлік­ті са­ту
1 000
4
 
 
Транс­ферт­тер­дің түсім­дері
78 443 967
 
01
 
Тө­мен тұрған мем­ле­кет­тiк басқа­ру ор­ган­да­ры­нан транс­ферт­тер
3 075 620
 
 
2
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тер­ден транс­ферт­тер
3 075 620
 
02
 
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жоға­ры тұрған ор­ган­да­ры­нан тү­сетiн транс­ферт­тер
75 368 347
 
 
1
Рес­пуб­ли­ка­лық бюд­жет­тен тү­сетiн транс­ферт­тер
75 368 347
 
03
 
Об­лы­стық бюд­жет­тері­не, рес­пуб­ли­ка­лық маңы­зы бар қа­ла­ның, аста­на­ның бюд­жет­тері­не берілетін транс­ферт­тер
0
 
 
1
Об­лы­стық бюд­жет­тің, Аста­на жә­не Ал­ма­ты қа­ла­ла­ры бюд­жет­терінің басқа об­лы­стық бюд­жет­тер­мен, рес­пуб­ли­ка­лық маңы­зы бар қа­ла­ның, аста­на­ның бюд­жет­тері­мен өза­ра қа­ты­на­ста­ры
0
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма­сы, мың тең­ге
 
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
 
 
Бюд­жет­тік бағ­дар­ла­ма­лар­дың әкім­шісі
 
 
 
Бағ­дар­ла­ма
 
 
 
 
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
2) Шы­ғын­дар
117 936 754
01
 
 
 
Жал­пы си­паттағы мем­ле­кет­тiк қыз­мет­тер
2 372 641
 
1
 
 
Мем­ле­кет­тiк басқа­ру­дың жал­пы функ­ци­я­ла­рын орын­дай­тын өкiл­дi, атқа­ру­шы жә­не басқа ор­ган­дар
1 896 662
 
 
110
 
Об­лыс мәс­ли­ха­ты­ның ап­па­ра­ты
38 005
 
 
 
001
Об­лыс мәс­ли­ха­ты­ның қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
38 005
 
 
120
 
Об­лыс әкі­мінің ап­па­ра­ты
1 675 139
 
 
 
001
Об­лыс әкі­мінің қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
1 292 148
 
 
 
004
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
270 956
 
 
 
007
Ве­дом­ство­лық бағы­ны­стағы мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер мен ұй­ым­дар­дың күр­делі шы­ғы­ста­ры
15 132
 
 
 
009
Аудан­дық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың, ауыл­дар­дың, кент­тер­дің, ауыл­дық округ­тер­дің әкім­дерін сай­ла­уды қам­та­ма­сыз ету жә­не өт­кі­зу
4 374
 
 
 
013
Об­лыс Қа­за­қстан халқы Ас­сам­бле­я­сы­ның қыз­метін қам­та­ма­сыз ету
92 529
 
 
282
 
Об­лы­стың тек­се­ру ко­мис­си­я­сы
183 518
 
 
 
001
Об­лы­стың тек­се­ру ко­мис­си­я­сы­ның қыз­метін қам­та­ма­сыз ету жөнін­де­гі қыз­мет­тер
175 158
 
 
 
003
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
8 360
 
2
 
 
Қар­жы­лық қыз­мет
181 382
 
 
257
 
Об­лы­стың қар­жы басқар­ма­сы
138 992
 
 
 
001
Жер­гілік­ті бюд­жет­ті атқа­ру жә­не ком­му­нал­дық мен­шік­ті басқа­ру са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
136 587
 
 
 
009
Же­ке­ше­лен­ді­ру, ком­му­нал­дық мен­шік­ті басқа­ру, же­ке­ше­лен­діру­ден кей­ін­гі қыз­мет жә­не осы­ған бай­ла­ны­сты да­у­лар­ды рет­теу
2 405
 
 
718
 
Об­лы­стың мем­ле­кет­тік са­тып алу басқар­ма­сы
42 390
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де мем­ле­кет­тік са­тып алу­ды басқа­ру са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
42 390
 
5
 
 
Жос­пар­лау жә­не ста­ти­сти­ка­лық қыз­мет
161 112
 
 
258
 
Об­лы­стың эко­но­ми­ка жә­не бюд­жет­тік жос­пар­лау басқар­ма­сы
161 112
 
 
 
001
Эко­но­ми­ка­лық са­я­сат­ты, мем­ле­кет­тік жос­пар­лау жүй­есін қа­лып­та­сты­ру мен да­мы­ту са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
136 075
 
 
 
061
Бюд­жет­тік ин­ве­сти­ци­я­лар жә­не мем­ле­кет­тік-же­ке­шелік әріп­те­стік, оның ішін­де кон­цес­сия мә­се­ле­лері жөнін­де­гі құ­жат­та­ма­ны са­рап­тау жә­не баға­лау
25 037
 
9
 
 
Жал­пы си­паттағы өз­ге де мем­ле­кет­тiк қыз­мет­тер
133 485
 
 
269
 
Об­лы­стың дін істері басқар­ма­сы
133 485
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де дін істер са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
79 988
 
 
 
005
Өңір­де ді­ни аху­ал­ды зер­де­леу жә­не тал­дау
53 497
02
 
 
 
Қорға­ныс
335 270
 
1
 
 
Әс­ке­ри мұқтаж­дар
74 387
 
 
120
 
Об­лыс әкі­мінің ап­па­ра­ты
74 387
 
 
 
010
Жал­пы­ға бір­дей әс­ке­ри мін­дет­ті атқа­ру шең­берін­де­гі іс-ша­ра­лар
35 781
 
 
 
011
Аумақтық қорға­ны­сты да­яр­лау жә­не об­лыс ауқым­дағы аумақтық қорға­ныс
38 606
 
2
 
 
Тө­тен­ше жағ­дай­лар жөнiн­де­гi жұ­мыстар­ды ұй­ым­да­сты­ру
260 883
 
 
120
 
Об­лыс әкі­мінің ап­па­ра­ты
1 820
 
 
 
012
Об­лы­стық ауқым­дағы жұ­мыл­ды­ру дай­ын­ды­ғы жә­не жұ­мыл­ды­ру
1 820
 
 
287
 
Об­лы­стық бюд­жет­тен қар­жы­лан­ды­ры­ла­тын та­биғи жә­не тех­но­ген­дік си­паттағы тө­тен­ше жағ­дай­лар, аза­мат­тық қорға­ныс са­ла­сын­дағы уәкілет­ті ор­ган­дар­дың аумақтық ор­га­ны
259 063
 
 
 
002
Аумақтық ор­ган­ның жә­не ве­дом­ство­лық бағы­ны­сты мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лерінің күр­делі шы­ғы­ста­ры
189 486
 
 
 
003
Об­лыс ауқы­мын­дағы аза­мат­тық қорға­ны­стың іс-ша­ра­ла­ры
4 502
 
 
 
004
Об­лыс ауқым­дағы тө­тен­ше жағ­дай­лар­дың ал­дын алу жә­не олар­ды жою
65 075
03
 
 
 
Қоғам­дық тәр­тіп, қа­уіп­сіздік, құқы­қтық, сот, қыл­мыстық-атқа­ру қыз­меті
4 822 692
 
1
 
 
Құқық қорғау қыз­метi
4 822 692
 
 
252
 
Об­лы­стық бюд­жет­тен қар­жы­лан­ды­ры­ла­тын атқа­ру­шы іш­кі істер ор­га­ны
4 370 942
 
 
 
001
Об­лыс аумағын­да қоғам­дық тәр­тіп­ті жә­не қа­уіп­сіздік­ті сақта­уды қам­та­ма­сыз ету са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
4 041 157
 
 
 
003
Қоғам­дық тәр­тіп­ті қорға­уға қа­ты­са­тын аза­мат­тар­ды кө­тер­ме­леу
3 900
 
 
 
006
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
207 827
 
 
 
013
Бел­гілі тұра­тын жері жә­не құ­жат­та­ры жоқ адам­дар­ды ор­на­ла­сты­ру қыз­мет­тері
52 704
 
 
 
014
Әкім­шілік тәр­тіп­пен тұтқын­далған адам­дар­ды ұста­уды ұй­ым­да­сты­ру
22 806
 
 
 
015
Қыз­мет­тік жа­ну­ар­лар­ды ұста­уды ұй­ым­да­сты­ру
42 548
 
 
271
 
Об­лы­стың құры­лыс басқар­ма­сы
451 750
 
 
 
003
Іш­кі істер ор­ган­да­ры­ның объ­ек­тілерін да­мы­ту
451 750
04
 
 
 
Бiлiм бе­ру
17 749 675
 
2
 
 
Ба­ста­уыш, негіз­гі ор­та жә­не жал­пы ор­та бiлiм бе­ру
7 263 045
 
 
261
 
Об­лы­стың білім басқар­ма­сы
4 949 675
 
 
 
003
Ар­найы білім бе­ретін оқу бағ­дар­ла­ма­ла­ры бой­ын­ша жал­пы білім бе­ру
1 093 241
 
 
 
006
Ма­ман­дан­ды­ры­лған білім бе­ру ұй­ым­да­рын­да да­рын­ды ба­ла­ларға жал­пы білім бе­ру
941 168
 
 
 
055
Ба­ла­ларға қо­сым­ша білім бе­ру
267 525
 
 
 
056
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не тіл­дік кур­стар өтілі­нен өт­кен мұғалім­дер­ге үсте­мақы төлеу үшін жә­не оқу ке­зеңін­де негіз­гі қыз­мет­кер­ді ал­ма­сты­рға­ны үшін мұғалім­дер­ге үсте­мақы төлеу үшін берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
163 171
 
 
 
071
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не жаңар­ты­лған білім бе­ру маз­мұ­ны бой­ын­ша ба­ста­уыш, негіз­гі жә­не жал­пы ор­та білім­нің оқу бағ­дар­ла­ма­ла­рын іс­ке асы­ра­тын білім бе­ру ұй­ым­да­ры­ның мұғалім­дері­не қо­сым­ша ақы төле­у­ге жә­не жер­гілік­ті бюд­жет­тер­дің қа­ра­жа­ты есебі­нен шы­ғы­стар­дың осы бағыт бой­ын­ша тө­лен­ген со­ма­ла­рын өте­у­ге берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
2 219 670
 
 
 
072
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не ұлт­тық білік­тілік те­сті­нен өт­кен жә­не ба­ста­уыш, негіз­гі жә­не жал­пы ор­та білім­нің білім бе­ру бағ­дар­ла­ма­ла­рын іс­ке асы­ра­тын мұғалім­дер­ге пе­да­го­ги­ка­лық ше­бер­лік білік­тілі­гі үшін қо­сым­ша ақы төле­у­ге берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
264 900
 
 
271
 
Об­лы­стың құры­лыс басқар­ма­сы
1 126 685
 
 
 
069
Қо­сым­ша білім бе­ру объ­ек­тілерін са­лу жә­не ре­кон­струк­ци­я­лау
88 054
 
 
 
079
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не ба­ста­уыш, негіз­гі ор­та жә­не жал­пы ор­та білім бе­ру объ­ек­тілерін са­луға жә­не ре­кон­струк­ци­я­ла­у­ға берілетін ны­са­на­лы да­му транс­ферт­терi
279 398
 
 
 
086
Ба­ста­уыш, негіз­гі ор­та жә­не жал­пы ор­та білім бе­ру объ­ек­тілерін са­лу жә­не ре­кон­струк­ци­я­лау
759 233
 
 
285
 
Об­лы­стың де­не шы­ны­қты­ру жә­не спорт басқар­ма­сы
1 186 685
 
 
 
006
Ба­ла­лар мен жасөс­пірім­дер­ге спорт бой­ын­ша қо­сым­ша білім бе­ру
855 565
 
 
 
007
Ма­ман­дан­ды­ры­лған бiлiм бе­ру ұй­ым­да­рын­да спорт­тағы да­рын­ды ба­ла­ларға жал­пы бiлiм бе­ру
331 120
 
4
 
 
Тех­ни­ка­лық жә­не кәсіп­тік, ор­та білім­нен кей­ін­гі білім бе­ру
5 661 006
 
 
253
 
Об­лы­стың ден­са­улық сақтау басқар­ма­сы
298 754
 
 
 
043
Тех­ни­ка­лық жә­не кәсіп­тік, ор­та білім­нен кей­ін­гі білім бе­ру ұй­ым­да­рын­да ма­ман­дар да­яр­лау
298 754
 
 
261
 
Об­лы­стың білім басқар­ма­сы
5 352 252
 
 
 
024
Тех­ни­ка­лық жә­не кәсіп­тік білім бе­ру ұй­ым­да­рын­да ма­ман­дар да­яр­лау
5 352 252
 
 
271
 
Об­лы­стың құры­лыс басқар­ма­сы
10 000
 
 
 
099
Тех­ни­ка­лық жә­не кәсіп­тік, ор­та білім­нен кей­ін­гі білім бе­ру объ­ек­тілерін са­лу жә­не ре­кон­струк­ци­я­лау
10 000
 
5
 
 
Ма­ман­дар­ды қай­та да­яр­лау жә­не білік­тілік­терін арт­ты­ру
560 175
 
 
253
 
Об­лы­стың ден­са­улық сақтау басқар­ма­сы
8 168
 
 
 
003
Кадр­лар­дың білік­тілі­гін арт­ты­ру жә­не олар­ды қай­та да­яр­лау
8 168
 
 
261
 
Об­лы­стың білім басқар­ма­сы
552 007
 
 
 
052
Нәти­желі жұ­мыспен қам­ту­ды жә­не жап­пай кәсіп­кер­лік­ті да­мы­ту бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де кадр­лар­дың білік­тілі­гін арт­ты­ру, да­яр­лау жә­не қай­та да­яр­лау
552 007
 
6
 
 
Жоға­ры жә­не жоға­ры оқу ор­ны­нан кей­ін бiлiм бе­ру
192 583
 
 
253
 
Об­лы­стың ден­са­улық сақтау басқар­ма­сы
40 000
 
 
 
057
Жоға­ры, жоға­ры оқу ор­ны­нан кей­ін­гі білі­мі бар ма­ман­дар да­яр­лау жә­не білім алушы­ларға әле­умет­тік қол­дау көр­се­ту
40 000
 
 
261
 
Об­лы­стың білім басқар­ма­сы
152 583
 
 
 
057
Жоға­ры, жоға­ры оқу ор­ны­нан кей­ін­гі білі­мі бар ма­ман­дар да­яр­лау жә­не білім алушы­ларға әле­умет­тік қол­дау көр­се­ту
152 583
 
9
 
 
Бiлiм бе­ру са­ла­сын­дағы өз­ге де қыз­мет­тер
4 072 866
 
 
261
 
Об­лы­стың білім басқар­ма­сы
4 072 866
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де білім бе­ру са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
92 660
 
 
 
004
Об­лы­стық мем­ле­кет­тік білім бе­ру ме­ке­ме­лерін­де білім бе­ру жүй­есін ақ­па­рат­тан­ды­ру
53 621
 
 
 
005
Об­лы­стық мем­ле­кет­тік білім бе­ру ме­ке­ме­лер үшін оқулы­қтар мен оқу-әдiсте­мелiк ке­шен­дер­ді са­тып алу жә­не жет­кі­зу
124 063
 
 
 
007
Об­лы­стық ауқым­да мек­теп олим­пи­а­да­ла­рын, мек­теп­тен тыс іс-ша­ра­лар­ды жә­не кон­кур­стар өт­кі­зу
103 551
 
 
 
011
Ба­ла­лар мен жасөс­пірім­дер­дің пси­хи­ка­лық ден­са­улы­ғын зерт­теу жә­не ха­лы­ққа пси­хо­ло­ги­я­лық-ме­ди­ци­на­лық-пе­да­го­ги­ка­лық кон­суль­та­ци­я­лық кө­мек көр­се­ту
338 475
 
 
 
013
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
2 487
 
 
 
029
Әдісте­мелік жұ­мыс
63 796
 
 
 
067
Ве­дом­ство­лық бағы­ны­стағы мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер мен ұй­ым­дар­дың күр­делі шы­ғы­ста­ры
136 555
 
 
 
113
Жер­гілік­ті бюд­жет­тер­ден берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
3 157 658
05
 
 
 
Ден­са­улық сақтау
3 616 366
 
2
 
 
Ха­лы­қтың ден­са­улы­ғын қорғау
315 967
 
 
253
 
Об­лы­стың ден­са­улық сақтау басқар­ма­сы
307 571
 
 
 
006
Ана мен ба­ла­ны қорғау жөнін­де­гі көр­сетілетін қыз­мет­тер
97 719
 
 
 
007
Са­ла­у­ат­ты өмір сал­тын на­си­хат­тау
87 958
 
 
 
041
Об­лы­стар­дың жер­гілік­ті өкіл­дік ор­ган­да­ры­ның ше­ші­мі бой­ын­ша те­гін ме­ди­ци­на­лық кө­мек­тің ке­піл­ден­діріл­ген көле­мін қо­сым­ша қам­та­ма­сыз ету
121 894
 
 
271
 
Об­лы­стың құры­лыс басқар­ма­сы
8 396
 
 
 
038
Дең­са­улық сақтау объ­ек­тілерін са­лу жә­не ре­кон­струк­ци­я­лау
8 396
 
3
 
 
Ма­ман­дан­ды­ры­лған ме­ди­ци­на­лық кө­мек
1 088 188
 
 
253
 
Об­лы­стың ден­са­улық сақтау басқар­ма­сы
1 088 188
 
 
 
027
Ха­лы­ққа им­мун­дық про­фи­лак­ти­ка жүр­гі­зу үшін вак­ци­на­лар­ды жә­не басқа ме­ди­ци­на­лық им­мун­дық био­ло­ги­я­лық пре­па­рат­тар­ды ор­та­лы­қтан­ды­ры­лған са­тып алу жә­не сақтау
1 088 188
 
4
 
 
Ем­ха­на­лар
10 574
 
 
253
 
Об­лы­стың ден­са­улық сақтау басқар­ма­сы
10 574
 
 
 
039
Рес­пуб­ли­ка­лық бюд­жет қа­ра­жа­ты есебі­нен көр­сетілетін кө­мек­ті қос­паған­да ауыл­дық ден­са­улық сақтау субъ­ек­тілерінің ам­бу­ла­то­ри­я­лық-ем­ха­на­лық қыз­мет­тер­ді жә­не ме­ди­ци­на­лық қыз­мет­тер­ді көр­се­туі жә­не Сall-ор­та­лы­қтар­дың қыз­мет көр­се­туі
10 574
 
5
 
 
Ме­ди­ци­на­лық кө­мек­тiң басқа түр­лерi
33 075
 
 
253
 
Об­лы­стың ден­са­улық сақтау басқар­ма­сы
33 075
 
 
 
029
Об­лы­стық ар­найы ме­ди­ци­на­лық жаб­ды­қтау ба­за­ла­ры
33 075
 
9
 
 
Ден­са­улық сақтау са­ла­сын­дағы өз­ге де қыз­мет­тер
2 168 562
 
 
253
 
Об­лы­стың ден­са­улық сақтау басқар­ма­сы
2 168 562
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де ден­са­улық сақтау са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
125 392
 
 
 
008
Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сын­да ЖИТС-тің ал­дын алу жә­не оған қар­сы күрес жөнін­де­гі іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
95 621
 
 
 
016
Аза­мат­тар­ды ел­ді ме­кен­нен тыс жер­лер­де ем­де­лу үшін те­гін жә­не жеңіл­детіл­ген жол жүру­мен қам­та­ма­сыз ету
121 093
 
 
 
018
Ден­са­улық сақтау са­ла­сын­дағы ақ­па­рат­тық тал­да­ма­лық қыз­мет­тер
28 456
 
 
 
030
Мем­ле­кет­тік ден­са­улық сақтау ор­ган­да­ры­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
9 800
 
 
 
033
Ме­ди­ци­на­лық ден­са­улық сақтау ұй­ым­да­ры­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
1 788 200
06
 
 
 
Әле­умет­тiк кө­мек жә­не әле­умет­тiк қам­сыздан­ды­ру
4 517 029
 
1
 
 
Әле­умет­тiк қам­сыздан­ды­ру
2 630 331
 
 
256
 
Об­лы­стың жұ­мыспен қам­ту­ды үй­ле­сті­ру жә­не әле­умет­тік бағ­дар­ла­ма­лар басқар­ма­сы
2 332 987
 
 
 
002
Жал­пы үл­гі­де­гі ме­ди­ци­на­лық-әле­умет­тік ме­ке­ме­лер­де (ұй­ым­дар­да), ар­на­у­лы әле­умет­тік қыз­мет­тер көр­се­ту ор­та­лы­қта­рын­да, әле­умет­тік қыз­мет көр­се­ту ор­та­лы­қта­рын­да қарт­тар мен мү­ге­дек­тер­ге ар­на­у­лы әле­умет­тік қыз­мет­тер көр­се­ту
789 309
 
 
 
013
Пси­хо­нев­ро­ло­ги­я­лық ме­ди­ци­на­лық-әле­умет­тік ме­ке­ме­лер­де (ұй­ым­дар­да), ар­на­у­лы әле­умет­тік қыз­мет­тер көр­се­ту ор­та­лы­қта­рын­да, әле­умет­тік қыз­мет көр­се­ту ор­та­лы­қта­рын­да пси­хо­нев­ро­ло­ги­я­лық ау­ру­лар­мен ауы­ра­тын мү­ге­дек­тер үшін ар­на­у­лы әле­умет­тік қыз­мет­тер көр­се­ту
596 931
 
 
 
015
Ба­ла­лар пси­хо­нев­ро­ло­ги­я­лық ме­ди­ци­на­лық-әле­умет­тік ме­ке­ме­лерін­де (ұй­ым­дар­да), ар­на­у­лы әле­умет­тік қыз­мет­тер көр­се­ту ор­та­лы­қта­рын­да, әле­умет­тік қыз­мет көр­се­ту ор­та­лы­қта­рын­да пси­хо­нев­ро­ло­ги­я­лық па­то­ло­ги­я­ла­ры бар мү­ге­дек ба­ла­лар үшін ар­на­у­лы әле­умет­тік қыз­мет­тер көр­се­ту
311 245
 
 
 
049
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не мем­ле­кет­тік ата­у­лы әле­умет­тік кө­мек төле­у­ге берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
519 605
 
 
 
056
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не Ха­лы­қты жұ­мыспен қам­ту ор­та­лы­қта­ры­на әле­умет­тік жұ­мыс жөнін­де­гі кон­суль­тант­тар мен ас­си­стент­тер­ді ен­гізу­ге берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
115 897
 
 
261
 
Об­лы­стың білім басқар­ма­сы
292 688
 
 
 
015
Жетiм ба­ла­лар­ды, ата-ана­сы­ның қа­мқор­лы­ғын­сыз қалған ба­ла­лар­ды әле­умет­тік қам­сыздан­ды­ру
292 688
 
 
271
 
Об­лы­стың құры­лыс басқар­ма­сы
4 656
 
 
 
039
Әле­умет­тік қам­та­ма­сыз ету объ­ек­тілерін са­лу жә­не ре­кон­струк­ци­я­лау
4 656
 
2
 
 
Әле­умет­тiк кө­мек
454 295
 
 
256
 
Об­лы­стың жұ­мыспен қам­ту­ды үй­ле­сті­ру жә­не әле­умет­тік бағ­дар­ла­ма­лар басқар­ма­сы
454 295
 
 
 
003
Мү­ге­дек­тер­ге әле­умет­тік қол­дау
454 023
 
 
 
055
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не мү­ге­дек­тер­ді жұ­мысқа ор­на­ла­сты­ру үшін ар­найы жұ­мыс орын­да­рын құруға жұ­мыс бе­ру­шінің шы­ғын­да­рын суб­си­ди­я­ла­у­ға берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
272
 
9
 
 
Әле­умет­тiк кө­мек жә­не әле­умет­тiк қам­та­ма­сыз ету са­ла­ла­рын­дағы өз­ге де қыз­мет­тер
1 432 403
 
 
256
 
Об­лы­стың жұ­мыспен қам­ту­ды үй­ле­сті­ру жә­не әле­умет­тік бағ­дар­ла­ма­лар басқар­ма­сы
1 259 204
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де жұ­мыспен қам­ту­ды қам­та­ма­сыз ету жә­не ха­лық үшін әле­умет­тік бағ­дар­ла­ма­лар­ды іс­ке асы­ру са­ла­сын­да мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
110 663
 
 
 
007
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
11 700
 
 
 
017
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не ар­на­у­лы әле­умет­тік қыз­мет­тер көр­се­ту стан­дарт­та­рын ен­гізу­ге берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
4 405
 
 
 
018
Үкі­мет­тік емес ұй­ым­дар­да мем­ле­кет­тік әле­умет­тік тап­сы­ры­сты ор­на­ла­сты­ру
6 422
 
 
 
019
Нәти­желі жұ­мыспен қам­ту­ды жә­не жап­пай кәсіп­кер­лік­ті да­мы­ту бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де, ең­бек на­ры­ғын да­мы­туға бағыт­талған, ағым­дағы іс-ша­ра­лар­ды іс­ке асы­ру
1 953
 
 
 
037
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не нәти­желі жұ­мыспен қам­ту­ды жә­не жап­пай кәсіп­кер­лік­ті да­мы­ту бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де, ең­бек на­ры­ғын да­мы­туға бағыт­талған, іс-ша­ра­ла­рын іс­ке асы­руға берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
697 077
 
 
 
044
Жер­гiлiк­тi дең­гей­де кө­шi-қон iс-ша­ра­ла­рын iс­ке асы­ру
5 229
 
 
 
045
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сын­да мү­ге­дек­тер­дің құқы­қта­рын қам­та­ма­сыз ету жә­не өмір сү­ру са­па­сын жақ­сар­ту жөнін­де­гі 2012 - 2018 жыл­дарға ар­налған іс-ша­ра­лар жос­па­рын іс­ке асы­руға берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
314 547
 
 
 
046
Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сын­да мү­ге­дек­тер­дің құқы­қта­рын қам­та­ма­сыз ету жә­не өмір сү­ру са­па­сын жақ­сар­ту жөнін­де­гі 2012 - 2018 жыл­дарға ар­налған іс-ша­ра­лар жос­па­рын іс­ке асы­ру
5 177
 
 
 
053
Кохле­ар­лық им­плант­тарға дәл­деп сөй­леу про­цес­сор­ла­рын ауы­сты­ру жә­не кел­ті­ру бой­ын­ша қыз­мет көр­се­ту
50 400
 
 
 
054
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не үкі­мет­тік емес ұй­ым­дар­да мем­ле­кет­тік әле­умет­тік тап­сы­ры­сты ор­на­ла­сты­руға берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
51 631
 
 
263
 
Об­лы­стың іш­кі са­я­сат басқар­ма­сы
26 780
 
 
 
077
Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сын­да мү­ге­дек­тер­дің құқы­қта­рын қам­та­ма­сыз ету жә­не өмір сү­ру са­па­сын жақ­сар­ту жөнін­де­гі 2012 - 2018 жыл­дарға ар­налған іс-ша­ра­лар жос­па­рын іс­ке асы­ру
26 780
 
 
266
 
Об­лы­стың кәсіп­кер­лік жә­не ин­ду­стри­ал­дық-ин­но­ва­ци­я­лық да­му басқар­ма­сы
86 963
 
 
 
013
Нәти­желі жұ­мыспен қам­ту­ды жә­не жап­пай кәсіп­кер­лік­ті да­мы­ту бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де кәсіп­кер­лік­ке оқы­ту
86 963
 
 
268
 
Об­лы­стың жо­ла­у­шы­лар көлі­гі жә­не ав­то­мо­биль жол­да­ры басқар­ма­сы
772
 
 
 
045
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сын­да мү­ге­дек­тер­дің құқы­қта­рын қам­та­ма­сыз ету жә­не өмір сү­ру са­па­сын жақ­сар­ту жөнін­де­гі 2012 - 2018 жыл­дарға ар­налған іс-ша­ра­лар жос­па­рын іс­ке асы­руға берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
772
 
 
270
 
Об­лы­стың ең­бек ин­спек­ци­я­сы бой­ын­ша басқар­ма­сы
58 684
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де ең­бек қа­ты­на­сын рет­теу са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
53 810
 
 
 
003
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
4 874
07
 
 
 
Тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
16 139 493
 
1
 
 
Тұрғын үй ша­ру­а­шы­лы­ғы
6 811 708
 
 
271
 
Об­лы­стың құры­лыс басқар­ма­сы
6 811 708
 
 
 
014
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не ком­му­нал­дық тұрғын үй қо­ры­ның тұрғын үй­ін са­луға жә­не (неме­се) ре­кон­струк­ци­я­ла­у­ға берілетін ны­са­на­лы да­му транс­ферт­тері
3 197 433
 
 
 
027
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не ин­же­нер­лік-ком­му­ни­ка­ци­я­лық ин­фрақұры­лым­ды да­мы­туға жә­не (неме­се) жай­ла­сты­руға берілетін ны­са­на­лы да­му транс­ферт­тері
3 614 275
 
2
 
 
Ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
9 280 637
 
 
271
 
Об­лы­стың құры­лыс басқар­ма­сы
5 123 598
 
 
 
015
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не қа­ла­лар мен ел­ді ме­кен­дер­ді абат­тан­ды­ру­ды да­мы­туға берілетін ны­са­на­лы да­му транс­ферт­тері
478 292
 
 
 
030
Ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лы­ғын да­мы­ту
106 731
 
 
 
058
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не ел­ді ме­кен­дер­ді су­мен жаб­ды­қтау жә­не су бұ­ру жүй­е­лерін да­мы­туға берілетін ны­са­на­лы да­му транс­ферт­тері
4 538 575
 
 
279
 
Об­лы­стың энер­ге­ти­ка жә­не тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық басқар­ма­сы
4 157 039
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де энер­ге­ти­ка жә­не тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
79 014
 
 
 
004
Ел­дi ме­кен­дер­дi га­з­дан­ды­ру
1 789 139
 
 
 
005
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
2 140
 
 
 
032
Ауыз су­мен жаб­ды­қта­удың ба­ла­ма­сыз көз­дерi бо­лып та­бы­ла­тын су­мен жаб­ды­қта­удың аса маңы­зды топ­тық жә­не жер­гілік­ті жүй­е­лерi­нен ауыз су бе­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер­дің құ­нын суб­си­ди­я­лау
1 000 427
 
 
 
113
Жер­гілік­ті бюд­жет­тер­ден берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
621 297
 
 
 
114
Жер­гілік­ті бюд­жет­тер­ден берілетін ны­са­на­лы да­му транс­ферт­тері
665 022
 
3
 
 
Ел­ді-ме­кен­дер­ді көр­кей­ту
47 148
 
 
279
 
Об­лы­стың энер­ге­ти­ка жә­не тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық басқар­ма­сы
47 148
 
 
 
041
Про­фи­лак­ти­ка­лық дезин­сек­ция мен де­ра­ти­за­ция жүр­гі­зу (ин­фек­ци­я­лық жә­не па­ра­зит­тік ау­ру­лар­дың та­биғи ошақта­ры­ның аумағын­дағы, сон­дай-ақ ин­фек­ци­я­лық жә­не па­ра­зит­тік ау­ру­лар­дың ошақта­рын­дағы дезин­сек­ция мен де­ра­ти­за­ци­я­ны қос­паған­да)
47 148
08
 
 
 
Мә­де­ни­ет, спорт, ту­ризм жә­не ақ­па­рат­тық кеңістiк
5 319 461
 
1
 
 
Мә­де­ни­ет са­ла­сын­дағы қыз­мет
1 683 444
 
 
262
 
Об­лы­стың мә­де­ни­ет басқар­ма­сы
1 606 022
 
 
 
001
Жер­гiлiк­тi дең­гей­де мә­де­ни­ет са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
58 504
 
 
 
003
Мә­де­ни-де­ма­лыс жұ­мысын қол­дау
340 261
 
 
 
004
Мем­ле­кет қай­рат­кер­лерін мәң­гі есте сақтау
177 497
 
 
 
005
Та­ри­хи-мә­де­ни мұра­ны сақта­уды жә­не оған қол­жетім­ділік­ті қам­та­ма­сыз ету
355 506
 
 
 
007
Те­атр жә­не му­зы­ка өнерін қол­дау
569 324
 
 
 
032
Ве­дом­ство­лық бағы­ны­стағы мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер мен ұй­ым­дар­дың күр­делі шы­ғы­ста­ры
59 801
 
 
 
113
Жер­гілік­ті бюд­жет­тер­ден берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
45 129
 
 
271
 
Об­лы­стың құры­лыс басқар­ма­сы
77 422
 
 
 
016
Мә­де­ни­ет объ­ек­тілерін да­мы­ту
77 422
 
2
 
 
Спорт
2 252 033
 
 
271
 
Об­лы­стың құры­лыс басқар­ма­сы
276 851
 
 
 
017
Cпорт объ­ек­тілерін да­мы­ту
276 851
 
 
285
 
Об­лы­стың де­не шы­ны­қты­ру жә­не спорт басқар­ма­сы
1 975 182
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де де­не шы­ны­қты­ру жә­не спорт са­ла­сын­да мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
44 740
 
 
 
002
Об­лы­стық дең­гей­де спорт жа­ры­ста­рын өт­кі­зу
59 809
 
 
 
003
Әр түр­лі спорт түр­лері бой­ын­ша об­лы­стың құра­ма ко­ман­да­ла­ры­ның мү­ше­лерін дай­ын­дау жә­не рес­пуб­ли­ка­лық жә­не ха­лы­қа­ра­лық спорт жа­ры­ста­ры­на қа­ты­суы
1 846 986
 
 
 
032
Ве­дом­ство­лық бағы­ны­стағы мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер мен ұй­ым­дар­дың күр­делі шы­ғы­ста­ры
23 647
 
3
 
 
Ақ­па­рат­тық кеңiстiк
1 015 892
 
 
262
 
Об­лы­стың мә­де­ни­ет басқар­ма­сы
224 559
 
 
 
008
Об­лы­стық кіта­п­ха­на­лар­дың жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
224 559
 
 
263
 
Об­лы­стың іш­кі са­я­сат басқар­ма­сы
410 122
 
 
 
007
Мем­ле­кет­тік ақ­па­рат­тық са­я­сат жүр­гі­зу жөнін­де­гі қыз­мет­тер
410 122
 
 
264
 
Об­лы­стың тіл­дер­ді да­мы­ту басқар­ма­сы
126 668
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де тіл­дер­ді да­мы­ту са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
30 425
 
 
 
002
Мем­ле­кет­тiк тiл­дi жә­не Қа­за­қстан халқы­ның басқа да тiл­дерін да­мы­ту
95 291
 
 
 
003
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
952
 
 
739
 
Об­лы­стың ақ­па­рат­тан­ды­ру, мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер көр­се­ту жә­не ар­хив­тер басқар­ма­сы
254 543
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де ақ­па­рат­тан­ды­ру, мем­ле­кет­тік қыз­мет­тер көр­се­ту, ар­хив ісін басқа­ру жөнін­де­гі мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
20 012
 
 
 
003
Ар­хив қо­ры­ның сақта­луын қам­та­ма­сыз ету
127 454
 
 
 
032
Ве­дом­ство­лық бағы­ны­стағы мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер мен ұй­ым­дар­дың күр­делі шы­ғы­ста­ры
107 077
 
4
 
 
Ту­ризм
15 551
 
 
266
 
Об­лы­стың кәсіп­кер­лік жә­не ин­ду­стри­ал­дық-ин­но­ва­ци­я­лық да­му басқар­ма­сы
15 551
 
 
 
021
Ту­ри­стік қыз­мет­ті рет­теу
15 551
 
9
 
 
Мә­де­ни­ет, спорт, ту­ризм жә­не ақ­па­рат­тық кеңiстiк­тi ұй­ым­да­сты­ру жөнiн­де­гi өз­ге де қыз­мет­тер
352 541
 
 
263
 
Об­лы­стың іш­кі са­я­сат басқар­ма­сы
138 316
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де мем­ле­кет­тік іш­кі са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
116 722
 
 
 
005
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
1 760
 
 
 
032
Ве­дом­ство­лық бағы­ны­стағы мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер мен ұй­ым­дар­дың күр­делі шы­ғы­ста­ры
19 834
 
 
283
 
Об­лы­стың жастар са­я­са­ты мә­се­ле­лерi жөнін­де­гі басқар­ма­сы
214 225
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де жастар са­я­са­тын іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
38 181
 
 
 
005
Жастар са­я­са­ты са­ла­сын­да iс-ша­ра­лар­ды iс­ке асы­ру
172 044
 
 
 
032
Ве­дом­ство­лық бағы­ны­стағы мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер мен ұй­ым­дар­дың күр­делі шы­ғы­ста­ры
4 000
09
 
 
 
Отын-энер­ге­ти­ка ке­шенi жә­не жер қой­на­уын пай­да­ла­ну
405 931
 
1
 
 
Отын жә­не энер­ге­ти­ка
405 931
 
 
254
 
Об­лы­стың та­биғи ре­сур­стар жә­не та­биғат пай­да­ла­ну­ды рет­теу басқар­ма­сы
405 931
 
 
 
081
Ел­ді ме­кен­дер­ді ша­ру­а­шы­лық-ауыз су­мен жаб­ды­қтау үшін же­ра­с­ты су­ла­ры­на із­де­сті­ру-бар­лау жұ­мыста­рын ұй­ым­да­сты­ру жә­не жүр­гі­зу
405 931
10
 
 
 
Ауыл, су, ор­ман, ба­лық ша­ру­а­шы­лы­ғы, ерекше қорға­ла­тын та­биғи аумақтар, қор­шаған ор­та­ны жә­не жа­ну­ар­лар дү­ни­есін қорғау, жер қа­ты­на­ста­ры
9 517 498
 
1
 
 
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы
8 349 196
 
 
255
 
Об­лы­стың ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы басқар­ма­сы
8 044 138
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
104 483
 
 
 
002
Тұқым ша­ру­а­шы­лы­ғын қол­дау
113 370
 
 
 
003
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
6 015
 
 
 
014
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы та­у­ар­ла­рын өн­діру­шілер­ге су жет­кі­зу бой­ын­ша көр­сетілетін қыз­мет­тер­дің құ­нын суб­си­ди­я­лау
20 283
 
 
 
020
Ба­сым дақыл­дар­ды өн­діруді суб­си­ди­я­лау арқы­лы өсім­дік ша­ру­а­шы­лы­ғы өні­мінің шы­ғым­ды­лы­ғы мен са­па­сын арт­ты­ру­ды жә­не көк­тем­гі егіс пен егін жи­нау жұ­мыста­рын жүр­гізу­ге қа­жет­ті жа­нар-жағар­май ма­те­ри­ал­да­ры мен басқа да та­у­ар-ма­те­ри­ал­дық құн­ды­лы­қтар­дың құ­нын ар­зан­да­ту­ды суб­си­ди­я­лау
76 336
 
 
 
029
Ауыл ша­ру­а­шы­лық дақыл­да­ры­ның зи­ян­ды ор­га­низмдері­не қар­сы күрес жөнін­де­гі іс- ша­ра­лар
56 497
 
 
 
041
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы та­у­а­рын өн­діру­шілер­ге өсім­дік­тер­ді қорғау мақ­са­тын­да ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы дақыл­да­рын өң­де­у­ге ар­налған гер­би­цид­тер­дің, био­агент­тер­дің (эн­то­мо­фаг­тар­дың) жә­не био­пре­па­рат­тар­дың құ­нын ар­зан­да­ту
50 156
 
 
 
045
Тұқым­дық жә­не кө­шет оты­рғы­зы­ла­тын ма­те­ри­ал­дың сорт­тық жә­не се­бу са­па­ла­рын аны­қтау
15 001
 
 
 
046
Трак­тор­лар­ды, олар­дың тір­ке­ме­лерін, өзді­гі­нен жүретін ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы, ме­ли­о­ра­тив­тік жә­не жол-құры­лыс ма­ши­на­ла­ры мен тетік­терін мем­ле­кет­тік есеп­ке алуға жә­не тір­кеу
1 325
 
 
 
047
Ты­ңай­тқы­штар (ор­га­ни­ка­лы­қтар­ды қос­паған­да) құ­нын суб­си­ди­я­лау
65 205
 
 
 
048
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы дақыл­да­рын қорғалған то­пы­рақта өсі­ру
17 381
 
 
 
050
Ин­ве­сти­ци­я­лар са­лы­нған жағ­дай­да аг­роө­нер­кәсіп­тік ке­шен субъ­ек­тісі кө­тер­ген шы­ғы­стар­дың бөлік­терін өтеу
2 847 018
 
 
 
053
Асыл тұқым­ды мал ша­ру­а­шы­лы­ғын да­мы­ту­ды, мал ша­ру­а­шы­лы­ғы өнім­дерінің өнім­ділі­гі мен са­па­сын арт­ты­ру­ды суб­си­ди­я­лау
3 417 937
 
 
 
054
Аг­роө­нер­кәсіп­тік ке­шен са­ла­сын­дағы дай­ын­да­у­шы ұй­ым­дарға есеп­тел­ген қо­сы­лған құн са­лы­ғы ше­гін­де бюд­жет­ке тө­лен­ген қо­сы­лған құн са­лы­ғы­ның со­ма­сын суб­си­ди­я­лау
7 200
 
 
 
055
Аг­роө­нер­кәсіп­тік ке­шен субъ­ек­тілерін қар­жы­лық са­уы­қты­ру жөнін­де­гі бағыт шең­берін­де кре­дит­тік жә­не ли­зинг­тік мін­дет­те­ме­лер бой­ын­ша пай­ы­здық мөл­шер­ле­мені суб­си­ди­я­лау
3 534
 
 
 
056
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы ма­лын, тех­ни­ка­ны жә­не тех­но­ло­ги­я­лық жаб­ды­қты са­тып алуға кре­дит бе­ру, сон­дай-ақ ли­зинг кезін­де сый­ақы мөл­шер­ле­месін суб­си­ди­я­лау
1 085 344
 
 
 
057
Мал ша­ру­а­шы­лы­ғы са­ла­сын­да те­рең қай­та өң­де­уден өт­кізілетін өнім­дер­ді өн­ді­ру үшін ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы өні­мін са­тып алуға жұм­сай­тын өң­де­уші кәсі­по­рын­дар­дың шы­ғын­да­рын суб­си­ди­я­лау
57 127
 
 
 
060
Нәти­желі жұ­мыспен қам­ту жә­не жап­пай кәсіп­кер­лік­ті да­мы­ту бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де мик­ро­кре­дит­тер­ді іші­на­ра ке­піл­ден­ді­ру
77 207
 
 
 
061
Нәти­желі жұ­мыспен қам­ту жә­не жап­пай кәсіп­кер­лік­ті да­мы­ту бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де мик­роқар­жы ұй­ым­да­ры­ның опе­ра­ци­я­лық шы­ғын­да­рын суб­си­ди­я­лау
22 719
 
 
719
 
Об­лы­стың ве­те­ри­на­рия басқар­ма­сы
305 058
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де ве­те­ри­на­рия са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
76 117
 
 
 
028
Уақыт­ша сақтау пунк­ты­на ве­те­ри­на­ри­я­лық пре­па­рат­тар­ды та­сы­мал­дау бой­ын­ша қыз­мет­тер
2 100
 
 
 
031
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы жа­ну­ар­ла­рын бір­дей­лен­діруді жүр­гі­зу үшін ве­те­ри­на­ри­я­лық мақ­сат­тағы бұй­ым­дар мен ат­ри­бут­тар­ды, жа­ну­арға ар­налған ве­те­ри­на­ри­я­лық пас­порт­ты ор­та­лы­қтан­ды­рып са­тып алу жә­не олар­ды аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) жер­гілік­ті атқа­ру­шы ор­ган­да­ры­на та­сы­мал­дау (жет­кі­зу)
1 745
 
 
 
113
Жер­гілік­ті бюд­жет­тер­ден берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
225 096
 
2
 
 
Су ша­ру­а­шы­лы­ғы
15 099
 
 
254
 
Об­лы­стың та­биғи ре­сур­стар жә­не та­биғат пай­да­ла­ну­ды рет­теу басқар­ма­сы
15 099
 
 
 
002
Су қорғау ай­мақта­ры мен су объ­ек­тiлерi бел­де­улерiн бел­гiлеу
15 099
 
3
 
 
Ор­ман ша­ру­а­шы­лы­ғы
527 688
 
 
254
 
Об­лы­стың та­биғи ре­сур­стар жә­не та­биғат пай­да­ла­ну­ды рет­теу басқар­ма­сы
527 688
 
 
 
005
Ор­ман­дар­ды сақтау, қорғау, мо­лай­ту жә­не ор­ман өсi­ру
520 572
 
 
 
006
Жа­ну­ар­лар дү­ни­есін қорғау
7 116
 
4
 
 
Ба­лық ша­ру­а­шы­лы­ғы
4 824
 
 
255
 
Об­лы­стың ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы басқар­ма­сы
4 824
 
 
 
034
Та­у­ар­лық ба­лық өсі­ру өнім­ділі­гі мен са­па­сын арт­ты­ру­ды суб­си­ди­я­лау
4 824
 
5
 
 
Қор­шаған ор­та­ны қорғау
534 998
 
 
254
 
Об­лы­стың та­биғи ре­сур­стар жә­не та­биғат пай­да­ла­ну­ды рет­теу басқар­ма­сы
369 003
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де қор­шаған ор­та­ны қорғау са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
61 634
 
 
 
008
Қор­шаған ор­та­ны қорғау бой­ын­ша іс-ша­ра­лар
194 316
 
 
 
017
Та­биғат­ты қорғау іс-ша­ра­ла­рын іс­ке асы­ру
61 438
 
 
 
032
Ве­дом­ство­лық бағы­ны­стағы мем­ле­кет­тік ме­ке­ме­лер мен ұй­ым­дар­дың күр­делі шы­ғы­ста­ры
24 414
 
 
 
113
Жер­гілік­ті бюд­жет­тер­ден берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
27 201
 
 
271
 
Об­лы­стың құры­лыс басқар­ма­сы
165 995
 
 
 
022
Қор­шаған ор­та­ны қорғау объ­ек­тілерін да­мы­ту
165 995
 
6
 
 
Жер қа­ты­на­ста­ры
85 693
 
 
251
 
Об­лы­стың жер қа­ты­на­ста­ры басқар­ма­сы
37 574
 
 
 
001
Об­лыс аумағын­да жер қа­ты­на­ста­рын рет­теу са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
36 003
 
 
 
010
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
1 571
 
 
725
 
Об­лы­стың жер­дiң пай­да­ла­ны­луы мен қорға­луын бақы­лау басқар­ма­сы
48 119
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де жер­дiң пай­да­ла­ны­луы мен қорға­луын бақы­лау са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
38 320
 
 
 
003
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
9 799
11
 
 
 
Өнер­кәсіп, сәу­лет, қа­ла құры­лы­сы жә­не құры­лыс қыз­меті
518 726
 
2
 
 
Сәу­лет, қа­ла құры­лы­сы жә­не құры­лыс қыз­меті
518 726
 
 
271
 
Об­лы­стың құры­лыс басқар­ма­сы
476 826
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де құр­лыс са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
111 258
 
 
 
005
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
559
 
 
 
114
Жер­гілік­ті бюд­жет­тер­ден берілетін ны­са­на­лы да­му транс­ферт­тері
365 009
 
 
724
 
Об­лы­стың мем­ле­кет­тік сәу­лет-құры­лыс бақы­ла­уы басқар­ма­сы
41 900
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де мем­ле­кет­тік сәу­лет-құры­лыс бақы­лау са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
40 694
 
 
 
003
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
1 206
12
 
 
 
Көлiк жә­не ком­му­ни­ка­ция
10 816 297
 
1
 
 
Ав­то­мо­биль көлi­гi
8 502 028
 
 
268
 
Об­лы­стың жо­ла­у­шы­лар көлі­гі жә­не ав­то­мо­биль жол­да­ры басқар­ма­сы
8 502 028
 
 
 
002
Көлік ин­фрақұры­лы­мын да­мы­ту
2 066 327
 
 
 
003
Ав­то­мо­биль жол­да­ры­ның жұ­мыс істе­уін қам­та­ма­сыз ету
386 762
 
 
 
007
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар) бюд­жет­тері­не көлік ин­фрақұры­лы­мын да­мы­туға берілетін ны­са­на­лы да­му транс­ферт­тері
1 399 900
 
 
 
025
Об­лы­стық ав­то­мо­биль жол­да­рын жә­не ел­ді-ме­кен­дер­дің кө­ше­лерін күр­делі жә­не ор­та­ша жөн­деу
4 138 819
 
 
 
027
Аудан­дық (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не көлiк ин­фрақұры­лы­мы­ның ба­сым жо­ба­ла­рын қар­жы­лан­ды­руға берiлетiн ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
510 220
 
9
 
 
Көлiк жә­не ком­му­ни­ка­ци­я­лар са­ла­сын­дағы өз­ге де қыз­мет­тер
2 314 269
 
 
268
 
Об­лы­стың жо­ла­у­шы­лар көлі­гі жә­не ав­то­мо­биль жол­да­ры басқар­ма­сы
2 314 269
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де көлік жә­не ком­му­ни­ка­ция са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
60 458
 
 
 
005
Әле­умет­тiк маңы­зы бар ауда­на­ра­лық (қа­ла­ара­лық) қа­ты­на­стар бой­ын­ша жо­ла­у­шы­лар та­сы­ма­лын суб­си­ди­я­лау
226 368
 
 
 
113
Жер­гілік­ті бюд­жет­тер­ден берілетін ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
1 981 840
 
 
 
114
Жер­гілік­ті бюд­жет­тер­ден берілетін ны­са­на­лы да­му транс­ферт­тері
45 603
13
 
 
 
Басқа­лар
2 530 221
 
3
 
 
Кәсiп­кер­лiк қыз­мет­тi қол­дау жә­не бә­се­ке­ле­стік­ті қорғау
1 672 990
 
 
266
 
Об­лы­стың кәсіп­кер­лік жә­не ин­ду­стри­ал­дық-ин­но­ва­ци­я­лық да­му басқар­ма­сы
1 672 990
 
 
 
005
«Биз­не­стің жол кар­та­сы 2020» биз­не­сті қол­дау мен да­мы­ту­дың біры­ңғай бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де же­ке кәсіп­кер­лік­ті қол­дау
47 000
 
 
 
010
«Биз­не­стің жол кар­та­сы 2020» биз­не­сті қол­дау мен да­мы­ту­дың біры­ңғай бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де кре­дит­тер бой­ын­ша пай­ы­здық мөл­шер­ле­мені суб­си­ди­я­лау
1 477 690
 
 
 
011
«Биз­не­стің жол кар­та­сы 2020» биз­не­сті қол­дау мен да­мы­ту­дың біры­ңғай бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де шағын жә­не ор­та биз­неске кре­дит­тер­ді іші­на­ра ке­піл­ден­ді­ру
94 000
 
 
 
027
Нәти­желі жұ­мыспен қам­ту жә­не жап­пай кәсіп­кер­лік­ті да­мы­ту бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де мик­ро­кре­дит­тер­ді іші­на­ра ке­піл­ден­ді­ру
54 300
 
9
 
 
Басқа­лар
857 231
 
 
253
 
Об­лы­стың ден­са­улық сақтау басқар­ма­сы
267 562
 
 
 
096
Мем­ле­кет­тік-же­ке­шелік әріп­те­стік жо­ба­лар бой­ын­ша мем­ле­кет­тік мін­дет­те­ме­лер­ді орын­дау
267 562
 
 
257
 
Об­лы­стың қар­жы басқар­ма­сы
208 373
 
 
 
012
Об­лы­стық жер­гілік­ті атқа­ру­шы ор­га­ны­ның ре­зерві
208 373
 
 
258
 
Об­лы­стың эко­но­ми­ка жә­не бюд­жет­тік жос­пар­лау басқар­ма­сы
77 391
 
 
 
003
Жер­гілік­ті бюд­жет­тік ин­ве­сти­ци­я­лық жо­ба­лар­дың тех­ни­ка­лық-эко­но­ми­ка­лық негіз­де­ме­лерін жә­не мем­ле­кет­тік-же­ке­шелік әріп­те­стік жо­ба­лар­дың, оның ішін­де кон­цес­си­я­лық жо­ба­лар­дың кон­кур­стық құ­жат­та­ма­ла­рын әзір­леу неме­се тү­зе­ту, сон­дай-ақ қа­жет­ті са­рап­та­ма­ла­рын жүр­гі­зу, мем­ле­кет­тік-же­ке­шелік әріп­те­стік жо­ба­лар­ды, оның ішін­де кон­цес­си­я­лық жо­ба­лар­ды кон­суль­та­ци­я­лық сүй­е­мел­деу
77 391
 
 
266
 
Об­лы­стың кәсіп­кер­лік жә­не ин­ду­стри­ал­дық-ин­но­ва­ци­я­лық да­му басқар­ма­сы
98 931
 
 
 
001
Жер­гілік­ті дең­гей­де кәсіп­кер­лік жә­не ин­ду­стри­ал­дық-ин­но­ва­ци­я­лық қыз­мет­ті да­мы­ту са­ла­сын­дағы мем­ле­кет­тік са­я­сат­ты іс­ке асы­ру жөнін­де­гі қыз­мет­тер
97 946
 
 
 
003
Мем­ле­кет­тік ор­ган­ның күр­делі шы­ғы­ста­ры
985
 
 
268
 
Об­лы­стың жо­ла­у­шы­лар көлі­гі жә­не ав­то­мо­биль жол­да­ры басқар­ма­сы
204 974
 
 
 
096
Мем­ле­кет­тік-же­ке­шелік әріп­те­стік жо­ба­лар бой­ын­ша мем­ле­кет­тік мін­дет­те­ме­лер­ді орын­дау
204 974
14
 
 
 
Бо­ры­шқа қыз­мет көр­се­ту
27 047
 
1
 
 
Бо­ры­шқа қыз­мет көр­се­ту
27 047
 
 
257
 
Об­лы­стың қар­жы басқар­ма­сы
27 047
 
 
 
004
Жер­гілік­ті атқа­ру­шы ор­ган­дар­дың бо­ры­шы­на қыз­мет көр­се­ту
24 118
 
 
 
016
Жер­гілік­ті атқа­ру­шы ор­ган­дар­дың рес­пуб­ли­ка­лық бюд­жет­тен қары­здар бой­ын­ша сый­ақы­лар мен өз­ге де төлем­дер­ді төлеу бой­ын­ша бо­ры­шы­на қыз­мет көр­се­ту
2 929
15
 
 
 
Транс­ферт­тер
39 248 407
 
1
 
 
Транс­ферт­тер
39 248 407
 
 
257
 
Об­лы­стың қар­жы басқар­ма­сы
39 248 407
 
 
 
007
Суб­вен­ци­я­лар
35 952 058
 
 
 
011
Пай­да­ла­ныл­маған (то­лық пай­да­ла­ныл­маған) ны­са­на­лы транс­ферт­тер­ді қай­та­ру
44 409
 
 
 
024
За­ң­на­ма­ны өз­гер­ту­ге бай­ла­ны­сты жоға­ры тұрған бюд­жет­тің шы­ғын­да­рын өте­у­ге тө­мен­гі тұрған бюд­жет­тен ағым­дағы ны­са­на­лы транс­ферт­тер
3 139 804
 
 
 
049
Бюд­жет за­ң­на­ма­сы­мен қа­рас­ты­ры­лған жағ­дай­лар­да жал­пы си­паттағы транс­ферт­тер­ді қай­та­ру
43 629
 
 
 
052
Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы Үкі­метінің ше­ші­мі бой­ын­ша то­лық пай­да­ла­нуға рұқ­сат етіл­ген, өт­кен қар­жы жы­лын­да бөлін­ген, пай­да­ла­ныл­маған (тү­гел пай­да­ла­ныл­маған) ны­са­на­лы да­му транс­ферт­терінің со­ма­сын қай­та­ру
23 278
 
 
 
053
Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық қо­ры­нан берілетін ны­са­на­лы транс­ферт есебі­нен рес­пуб­ли­ка­лық бюд­жет­тен бөлін­ген пай­да­ла­ныл­маған (тү­гел пай­да­ла­ныл­маған) ны­са­на­лы транс­ферт­тер­дің со­ма­сын қай­та­ру
45 229
 
 
 
 
3) Та­за бюд­жет­тік кре­дит­теу
13 164 365
 
 
 
 
Бюд­жет­тік неси­е­лер
16 005 598
07
 
 
 
Тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық
10 265 817
 
1
 
 
Тұрғын үй ша­ру­а­шы­лы­ғы
10 265 817
 
 
271
 
Об­лы­стың құры­лыс басқар­ма­сы
8 778 410
 
 
 
009
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не тұрғын үй жо­ба­ла­у­ға жә­не са­луға кре­дит бе­ру
8 778 410
 
 
279
 
Об­лы­стың энер­ге­ти­ка жә­не тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық басқар­ма­сы
1 487 407
 
 
 
046
Аудан­дар­дың (об­лы­стық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың) бюд­жет­тері­не жы­лу, су­мен жаб­ды­қтау жә­не су бұ­ру жүй­е­лерін ре­кон­струк­ция жә­не құры­лыс үшін кре­дит бе­ру
1 487 407
10
 
 
 
Ауыл, су, ор­ман, ба­лық ша­ру­а­шы­лы­ғы, ерекше қорға­ла­тын та­биғи аумақтар, қор­шаған ор­та­ны жә­не жа­ну­ар­лар дү­ни­есін қорғау, жер қа­ты­на­ста­ры
5 460 402
 
1
 
 
Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы
4 014 528
 
 
255
 
Об­лы­стың ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы басқар­ма­сы
4 014 528
 
 
 
037
Нәти­желі жұ­мыспен қам­ту­ды жә­не жап­пай кәсіп­кер­лік­ті да­мы­ту бағ­дар­ла­ма­сы шең­берін­де кәсіп­кер­лік­ті да­мы­туға жәр­дем­де­су үшін бюд­жет­тік кре­дит­тер бе­ру
4 014 528
 
9
 
 
Ауыл, су, ор­ман, ба­лық ша­ру­а­шы­лы­ғы, қор­шаған ор­та­ны қорғау жә­не жер қа­ты­на­ста­ры са­ла­сын­дағы басқа да қыз­мет­тер
1 445 874
 
 
258
 
Об­лы­стың эко­но­ми­ка жә­не бюд­жет­тік жос­пар­лау басқар­ма­сы
1 445 874
 
 
 
007
Ма­ман­дар­ды әле­умет­тік қол­дау ша­ра­ла­рын іс­ке асы­ру үшін жер­гілік­ті атқа­ру­шы ор­ган­дарға берілетін бюд­жет­тік кре­дит­тер
1 445 874
13
 
 
 
Басқа­лар
279 379
 
3
 
 
Кәсiп­кер­лiк қыз­мет­тi қол­дау жә­не бә­се­ке­ле­стік­ті қорғау
279 379
 
 
266
 
Об­лы­стың кәсіп­кер­лік жә­не ин­ду­стри­ал­дық-ин­но­ва­ци­я­лық да­му басқар­ма­сы
279 379
 
 
 
069
Мо­ноқа­ла­лар­да, кі­ші қа­ла­лар­да жә­не ауыл­дық ел­ді ме­кен­дер­де кәсіп­кер­лік­ті да­мы­туға жәр­дем­де­су­ге кре­дит бе­ру
279 379
Са­на­ты
Со­ма­сы, мың тең­ге
 
Сы­ны­бы
 
 
Іш­кі сы­ны­бы
 
 
 
Ата­уы
1
2
3
4
5
5
 
 
Бюд­жет­тік кре­дит­тер­ді өтеу
2 841 233
 
01
 
Бюд­жет­тік кре­дит­тер­ді өтеу
2 841 233
 
 
1
Мем­ле­кет­тік бюд­жет­тен беріл­ген бюд­жет­тік кре­дит­тер­ді өтеу
2 624 026
 
 
2
Бюд­жет­тік кре­дит­тер­дің со­ма­ла­рын қай­та­ру
217 207
 
 
 
4) Қар­жы ак­тив­тері­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша саль­до
0
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма­сы, мың тең­ге
 
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
 
 
Бюд­жет­тік бағ­дар­ла­ма­лар­дың әкім­шісі
 
 
 
Бағ­дар­ла­ма
 
 
 
 
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
Қар­жы ак­тив­терін са­тып алу
0
13
 
 
 
Басқа­лар
0
 
9
 
 
Басқа­лар
0
 
 
271
 
Об­лы­стың құры­лыс басқар­ма­сы
0
 
 
 
065
За­ң­ды тұлға­лар­дың жарғы­лық ка­пи­та­лын қа­лып­та­сты­ру неме­се ұлғай­ту
0
 
 
279
 
Об­лы­стың энер­ге­ти­ка жә­не тұрғын үй-ком­му­нал­дық ша­ру­а­шы­лық басқар­ма­сы
0
 
 
 
065
За­ң­ды тұлға­лар­дың жарғы­лық ка­пи­та­лын қа­лып­та­сты­ру неме­се ұлғай­ту
0
Са­на­ты
Со­ма­сы, мың тең­ге
 
Сы­ны­бы
 
 
Іш­кі сы­ны­бы
 
 
 
Ерекшелі­гі
 
 
 
 
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
6
 
 
 
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
 
01
 
 
Мем­ле­кет­тің қар­жы ак­тив­терін са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
 
 
1
 
Қар­жы ак­тив­терін ел ішін­де са­ту­дан тү­сетін түсім­дер
0
 
 
 
 
5) Бюд­жет тап­шы­лы­ғы (про­фи­ци­ті)
-13 089 777
 
 
 
 
6) Бюд­жет тап­шы­лы­ғын қар­жы­лан­ды­ру (про­фи­ци­тін пай­да­ла­ну)
13 089 777
7
 
 
 
Қары­здар түсім­дері
15 729 281
 
01
 
 
Мем­ле­кет­тік іш­кі қары­здар
15 729 281
 
 
1
 
Мем­ле­кет­тік эмис­си­я­лық баға­лы қағаз­дар
8 502 093
 
 
 
10
Об­лы­стар­дың, рес­пуб­ли­ка­лық маңы­зы бар қа­ла­лар­дың, аста­на­ның жер­гiлiк­тi атқа­ру­шы ор­ган­да­ры­ның мем­ле­кет­тік жә­не үкі­мет­тік бағ­дар­ла­ма­лар­ды іс­ке асы­ру шең­берін­де тұрғын үй құры­лы­сын қар­жы­лан­ды­ру үшін iш­кi на­ры­қта ай­на­лы­сқа жi­бе­ру үшiн шы­ға­ра­тын мем­ле­кет­тiк баға­лы қағаз­да­ры шы­ға­ры­лы­мы­нан тү­сетін түсім­дер
8 502 093
 
 
2
 
Қарыз алу келісім-шар­тта­ры
7 227 188
 
 
 
02
Об­лы­стың, рес­пуб­ли­ка­лық маңы­зы бар қа­ла­ның, аста­на­ның жер­гілік­ті атқа­ру­шы ор­га­ны ала­тын қары­здар
7 227 188
Функ­ци­о­нал­дық топ
Со­ма­сы, мың тең­ге
 
Функ­ци­о­нал­дық кі­ші топ
 
 
Бюд­жет­тік бағ­дар­ла­ма­лар­дың әкім­шісі
 
 
 
Бағ­дар­ла­ма
 
 
 
 
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
16
 
 
 
Қары­здар­ды өтеу
3 208 721
 
1
 
 
Қары­здар­ды өтеу
3 208 721
 
 
257
 
Об­лы­стың қар­жы басқар­ма­сы
3 208 721
 
 
 
008
Жер­гілік­ті атқа­ру­шы ор­ган­ның бо­ры­шын өтеу
1 635 807
 
 
 
015
Жер­гілік­ті атқа­ру­шы ор­ган­ның жоға­ры тұрған бюд­жет ал­дын­дағы бо­ры­шын өтеу
1 355 709
 
 
 
057
Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы Ұлт­тық қо­ры­нан ны­са­на­лы транс­ферт есебі­нен рес­пуб­ли­ка­лық бюд­жет­тен бөлін­ген пай­да­ла­ныл­маған бюд­жет­тік кре­дит­тер­ді қай­та­ру
217 205
Са­на­ты
Со­ма­сы, мың тең­ге
 
Сы­ны­бы
 
 
Іш­кі сы­ны­бы
 
 
 
Ерекшелі­гі
 
 
 
 
Ата­уы
1
2
3
4
5
6
8
 
 
 
Бюд­жет қа­ра­жа­ты­ның пай­да­ла­ны­ла­тын қал­ды­қта­ры
569 217
 
01
 
 
Бюд­жет қа­ра­жа­ты қал­ды­қта­ры
569 217
 
 
1
 
Бюд­жет қа­ра­жа­ты­ның бос қал­ды­қта­ры
569 217
 
 
 
01
Бюд­жет қа­ра­жат­та­ры­ның бос қал­ды­қта­ры
569 217